Kodeks karny Komentarz -  - książka

Kodeks karny Komentarz książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Nowa propozycja Wydawnictwa C.H. Beck Komentarza do Kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, oraz w Przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:
zasadami odpowiedzialności karnej,
pojęciem przestępstwa,
systemem stosowanych środków penalnych,
obowiązywaniem Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz
katalogiem czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

Analizą objęto także przepisy części wojskowej, przedstawiając rozważania dotyczące zarówno zasad odpowiedzialności karnej żołnierzy, jak i przewidzianego dla nich specyficznego katalogu przestępstw.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu karnego od momentu ukazania się wydania pierwszego, m.in.:
wyroku TK z 17.7.2013 r., w którym Trybunał uznał, że art. 75 § 1 KK w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana wchodzi w życie 9.2.2015 r.;
ustawy z 4.4.2014 r., która wdraża regulacje unijne chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Ustawa zmienia przepisy dotyczące karania m.in. za utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii dziecięcej. Nowelizacja wydłuża także okres przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Zmiana weszła w życie 26.5.2014 r.
ustawy z 6.2.2105 r., mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Zmiana wejdzie w życie 30 dni od opublikowania.

Ponadto Komentarz uwzględnia najobszerniejszą i najdonioślejszą w skutkach od czasów uchwalenia KK nowelizację przepisów prawa karnego, dotyczącą zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar (ustawa z 20.2.2015 r., Druk sejmowy Nr 2393), która zacznie obowiązywać od 1.7.2015 r.

Komentarz zawiera omówienie obowiązujących przepisów KK oraz znowelizowanych przepisów KK, które ulegają zmianie na podstawie ww. ustawy z 20.2.2015 r., wchodzących w życie od 1.7.2015 r. Dokonana przez Autorów analiza przepisów KK, które 30.6.2015 r. stracą moc prawną oraz równolegle przepisów, które będą obowiązywały od 1.7.2015 r., pozwoli nie tylko na porównanie zmian KK, ale ułatwi poznanie ich treści i zrozumienie ich istoty, gdyż zawierać będzie jeden z pierwszych komentarz do tych nowych rozwiązań. Wprowadzona do Komentarza wykładnia przepisów nowelizujących Kodeks karny obok przepisów dotychczasowych, jeszcze obowiązujących, pozwoli również na dostrzeżenie rozległości zmian, jakie nastąpiły w polskim prawie karnym. Takie komentarzowe zestawienie powinno też stanowić ułatwienie przy określeniu ustawy względniejszej, gdyż ten problem z pewnością stanie przed sądami orzekającymi.

W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z aktualnym orzecznictwem.

Liczba stron: 1532

Format (wymiary): 16.5x24.5cm

ISBN: 9788325574932

Wydanie: 3

Oceny
0,0
0
0
0
0
0