Inaczej o uczeniu się - Andrzej Moszczyński - ebook + audiobook

Inaczej o uczeniu się ebook

Andrzej Moszczyński

0,0
11,90 zł

lub
Opis

Z okazji premiery książki pt. „Inaczej o uczeniu się” zachęcamy Państwa do wysłuchania wykładu o tym samym tytule, do którego link znajduje się poniżej:

https://youtu.be/ILv4FRD0tzI

Thomas Alva Edison, naukowiec i wynalazca, twierdził, że geniusz to 1% natchnienia i 99% mozołu. To przede wszystkim wiedza i praca, a  nie sam talent. Nic nie jest dane na zawsze z góry, wszystkiego można się nauczyć. Ale jak uczyć się skutecznie, zdobywając nowe umiejętności i wzbogacając swoje życie osobiste?

Czytając tę książkę, poznasz najlepsze metody uczenia się i techniki, które je wspomagają: mnemotechniki, notowanie nielinearne (mapy pojęć i mapy myśli), aktywne powtarzanie, szybkie czytanie, przyswajanie wiedzy w stanie relaksu, a także zrozumiesz potęgę samokształcenia.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 43

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Andrzej Moszczyński

Inaczej ouczeniu się

2021

© Andrzej Moszczyński, 2021

Korekta oraz skład iłamanie:Wydawnictwo Onlinewww.wydawnictwo-online.pl

Projekt okładki:Mateusz Rossowiecki

Wydanie I

ISBN 978-83-67017-09-1

Wydawca:

Andrew Moszczynski Institute LLC1521 Concord Pike STE 303Wilmington, DE 19803, USAwww.andrewmoszczynski.com

Licencja na Polskę:Andrew Moszczynski Group sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 47280-309 Gdańskwww.andrewmoszczynskigroup.com

Licencję wyłączną na Polskę ma Andrew Moszczynski Group sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Andrew Moszczynski Institute. Bez pisemnego zezwolenia Andrew Mosz-czynski Group sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym Andrew Moszczynski Group.

Ukochanej Żonie Marioli

Wstęp

Wielu z nas podświadomie zmierza do osiągnięcia satysfakcji i spełnienia. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest samodoskonalenie.

Gruntowne poznanie siebie, swoich predyspozycji, mocnych isłabych stron, talentów iuzdolnień, pozwala na racjonalne planowanie samorozwoju ikształcenie się wkierunkach dopasowanych do konkretnego człowieka. Jednak nie można na tym poprzestać, bo aby umacniać swoją osobowość, należy ciągle zdobywać nowe umiejętności ipoznawać nieznane dotąd dziedziny. Uczenie się jest wpisane wżycie człowieka. Jesteśmy znatury ciekawi otaczającego nas świata, zadajemy trudne pytania iszukamy na nie odpowiedzi.

Szybkie tempo życia powoduje jednak, że pozwalamy, by zawładnęły nami zgubne nawyki iwygoda, które zniechęcają nas do poznawania nowych rzeczy. To bardzo niepokojąca prawidłowość – przecież wiedza pomaga podejmować właściwe decyzje, planować życie, świadomie kształtować osobowość inie pozwala, byśmy stawali się ofiarami manipulacji. Powinniśmy więc zrobić wiele, by na jej zdobywanie mieć odpowiednio dużo czasu. Bardzo ważny jest dobór właściwych źródeł informacji. Zadajmy sobie trud weryfikacji autorytetów, ponieważ nie zawsze rady rodziny czy anonimowych osób na forum internetowym są odpowiednie.

Ja osobiście ukierunkowuję się na ludzi powszechnie szanowanych icenionych, ekspertów wswoich dziedzinach, ale także przyglądam się tak zwanym zwyczajnym ludziom, których życiowa postawa może być wzorem dla innych.

Rozdział 1. Istota uczenia się

Uczyć się to przyswajanie pewnej wiedzy, zdobywanie jakiejś umiejętności poprzez branie przykładu z kogoś oraz wyciąganie wniosków z doświadczeń. Naturalna nauka polega na uruchomieniu przez uczącego się człowieka własnych możliwości poznawczych, takich jak: spostrzeganie otaczających go rzeczy i zdarzeń, wyobraźnia, myślenie abstrakcyjne, uogólnianie wyników obserwacji, przetwarzanie odbieranych informacji, praktyczne myślenie prowadzące do działania. Zatem, uczenie się to nie bezrefleksyjne wykuwanie na pamięć formułek, lecz złożony proces, w który powinniśmy zaangażować wszystkie zmysły i funkcje poznawcze. Uczenie się to także wyciąganie praktycznych wniosków z przyswojonych informacji i wdrażanie ich w codziennym życiu. Zdobywanie wiedzy nie jest wartością samą w sobie; kluczowe jest wykorzystywanie zdobytych wiadomości w praktyce. Dlatego w tej książce postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie się uczyć, by wykorzystywać w pełni zdobywaną wiedzę i czerpać z niej inspirację.

Colin Rose – (specjalista wzakresie uczenia się, między innymi języków obcych ), wktórego szkoleniu brałem udział, stwierdził, powołując się na badania przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Teksańskiego, że zapamiętujemy 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 70% tego, co mówimy i90% tego, co widzimy irobimy. Warto uwzględnić tę wiedzę, rozważając temat uczenia się.

Rozdział 2. Powody, dla których warto się kształcić

Dzięki zdobywaniu wiedzy zaspokajamy jedną w ważniejszych potrzeb rozwojowych człowieka: dążenie do samorealizacji. Pojęcie to ma bardzo wiele znaczeń w myśli filozoficznej. Pisał o niej Arystoteles, kiedy zachęcał do samodoskonalenia. Niezwykle ciekawe podejście do tego tematu rozwinęło się w myśli Wschodu – filozofii indyjskiej. Samorealizację rozumie się tam jako rozwój jednostki w sferze duchowej, co ma doprowadzić ją do wyzwolenia z błędnych poglądów.

Samorealizacja jest jednym zwarunków satysfakcjonującego życia. Realizując potrzebę wiedzy irozumienia świata, zyskujemy też zaufanie do siebie, pewność własnych racji ipoglądów oraz wynikający ztego spokój. Dzieląc się zinnymi swoją wiedzą, czujemy się potrzebni idoceniani przez otoczenie. Dzięki temu możemy stać się autorytetem iinspiracją dla swoich dzieci, bliskich, przyjaciół iwspółpracowników. Któż znas nie chciałby stać się ekspertem wjakiejś dziedzinie, szczególnie woczach własnego syna czy córki? Czyż to nie wspaniałe uczucie być potrzebnym innym, udzielać mądrych rad? Wiedzę iumiejętności, które zdobędziemy, będziemy mogli przekazać przyszłym pokoleniom iwten sposób ofiarować światu cząstkę siebie, pozostawiając go bogatszym ilepszym.

Współcześnie wiedza jest najważniejszym źródłem wartości jednostek, społeczeństw, gospodarki. Informacje iumiejętność wykorzystania ich wodpowiedni sposób stały się największym kapitałem. Dlatego też zdobywanie wiedzy staje się warunkiem przetrwania ipowinno wynikać ze świadomego brania odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto posiada lepszy jakościowo iobszerniejszy zasób wiedzy od innych, ma większe szanse na szczęśliwe ispełnione życie. Ludzie, którzy nie kształcą się wsposób nieprzerwany, ryzykują pozostanie wtyle za rozpędzonym światem.

Według Petera Druckera, ojca współczesnego zarządzania, naprawdę wyedukowani to ci, którzy nauczyli się, jak uczyć się nieprzerwanie przez całe życie. Dlatego ciągle pogłębiajmy wiedzę inigdy nie rezygnujmy zuczenia się. Nauka może ipowinna trwać całe życie. Zachęcam aby nie twierdzić, że jest się już za starym, by się czegoś nowego dowiedzieć, przyswoić sobie jakąś umiejętność. Jeśli tylko zdrowie na to pozwala, cały świat stoi przed nami otworem. Przykładem niech będą znane osobistości, które zaskakiwały nowatorskimi dziełami czy dokonaniami będąc już wpodeszłym wieku. Można tu wymienić sławnych kompozytorów Irvinga Berlina iArtura Rubinsteina, znanego malarza Pabla Picassa czy polityka Winstona Churchilla. Wszyscy ci wielcy ludzie okres swojej najbardziej twórczej aktywności przeżywali, będąc już wwieku przez wielu określanym jako starość. Nigdy nie jest za późno na to, by działać iuczyć się czegoś nowego.

O autorze

Andrzej Moszczyński od 30 lat aktywnie zajmuje się działalnością biznesową. Jego główną kompetencją jest tworzenie skutecznych strategii dla konkretnych obszarów biznesu.

Wlatach 90. zdobywał doświadczenie wbranży reklamowej – był prezesem izałożycielem dwóch spółek zo.o. Zatrudniał wnich ponad 40 osób. Spółki te były liderami wswoich branżach, głównie wreklamie zewnętrznej – tranzytowej (reklamy na tramwajach, autobusach isamochodach). W2001r. przejęciem pakietów kontrolnych wtych spółkach zainteresowały się dwie firmy: amerykańska spółka giełdowa działająca wponad 30 krajach, skupiająca się na reklamie radiowej ireklamie zewnętrznej oraz największy wEuropie fundusz inwestycyjny. W2003r. Andrzej sprzedał udziały wtych spółkach inwestorom strategicznym.

W latach 2005-2015 był prezesem i założycielem spółki, która zajmowała się kompleksową komercjalizacją liderów rynku deweloperskiego (firma w sumie sprzedała ponad 1000 mieszkań oraz 350 apartamentów hotelowych w systemie condo).

Wlatach 2009-2018 był akcjonariuszem strategicznym oraz przewodniczącym rady nadzorczej fabryki urządzeń okrętowych Expom SA. Spółka ta zasięgiem działania obejmuje cały świat, dostarczając urządzenia (wtym dźwigi iżurawie) dla branży morskiej. W2018r. sprzedał pakiet swoich akcji inwestorowi branżowemu.

W2014r. utworzył wUSA spółkę LLC, która działa wbranży wydawniczej. Wciągu 14 lat (poczynając od 2005r.) napisał wsumie 22 kieszonkowe poradniki zdziedziny rozwoju kompetencji miękkich – obszaru, który ma między innymi znaczenie strategiczne dla budowania wartości niematerialnych iprawnych przedsiębiorstw. Poradniki napisane przez Andrzeja koncentrują się na przekazaniu wiedzy owartościach irozwoju osobowości – czynnikach odpowiedzialnych za prowadzenie dobrego życia, bycie spełnionym iszczęśliwym.

Andrzej zdobywał wiedzę zdziedziny budowania wartości firm oraz tworzenia skutecznych strategii przy udziale następujących instytucji: Ernst & Young, Gallup Institute, PricewaterhauseCoopers (PwC) oraz Harward Business Review. Jego kompetencje można przyrównać do pracy stroiciela instrumentu.

Kiedy miał 7 lat, mama zabrała go do szkoły muzycznej, aby sprawdzić, czy ma talent. Przeszedł test pozytywnie – okazało się, że może rozpocząć edukację muzyczną. Zróżnych powodów to nie nastąpiło. Często jednak wjego książkach czy wykładach można usłyszeć bądź przeczytać przykłady związane ze światem muzyki.

Dlaczego można przyrównać jego kompetencje do pracy stroiciela na przykład fortepianu? Stroiciel udoskonala fortepian, aby jego dźwięk był idealny. Każdy fortepian ma swój określony potencjał mierzony jakością dźwięku – dźwięku, który urzeka iwprowadza ludzi wstan relaksu, amoże nawet pozytywnego ukojenia. Podobnie jak stroiciel Andrzej udoskonala różne procesy – szczególnie te, które dotyczą relacji zinnymi ludźmi. Wierzy, że ludzie posiadają mechanizm psychologiczny, który można symbolicznie przyrównać do mentalnego żyroskopu czy mentalnego noktowizora. Rola Andrzeja polega na naprawieniu bądź wprowadzeniu wruch tych „urządzeń”.

Żyroskop jest urządzeniem, które niezależnie od komplikacji pokazuje określony kierunek. Tego typu urządzenie wykorzystywane jest na statkach iwsamolotach. Andrzej jest przekonany, że rozwijanie koncentracji iwyobraźni prowadzi do włączenia naszego mentalnego żyroskopu. Dzięki temu możemy między innymi znajdować skuteczne rozwiązania skomplikowanych wyzwań.

Noktowizor to wyjątkowe urządzenie, które umożliwia widzenie wciemności. Jest wykorzystywane przez wojsko, służby wywiadowcze czy myśliwych. Życie Andrzeja ukierunkowane jest na badanie tematu źródeł wewnętrznej motywacji – siły skłaniającej do działania, do przejawiania inicjatywy, do podejmowania wyzwań, do wchodzenia wobszary zupełnie nieznane. Andrzej ma przekonanie, że rozwijanie poczucia własnej wartości prowadzi do włączenia naszego mentalnego noktowizora. Bez optymalnego poczucia własnej wartości życie jest ciężarem.

Wswojej pracy Andrzej koncentruje się na procesach podnoszących jakość następujących obszarów: właściwe interpretowanie zdarzeń, wyciąganie wniosków zanalizy porażek oraz sukcesów, formułowanie właściwych pytań, atakże korzystanie zwyobraźni wtaki sposób, aby przewidywać swoją przyszłość, co łączy się bezpośrednio zumiejętnością strategicznego myślenia. Umiejętności te pomagają rozumieć mechanizmy wywierania wpływu przez inne osoby iumożliwiają niepoddawanie się wszechobecnej indoktrynacji. Kiedy mentalny noktowizor działa poprawnie, przekazuje wodpowiednim czasie sygnały ostrzegające, że ktoś posługuje się manipulacją, aby osiągnąć swoje cele.

Andrzej posiada również doświadczenie jako prelegent, co związane jest zjego zaangażowaniem wdziałania społeczne. Wostatnich 30 latach był zapraszany do udziału wróżnych szkoleniach iseminariach, zgromadzeniach czy kongresach – wsumie jako mówca wystąpił ponad 700 razy. Jego przemówienia iwykłady znane są zinspirujących przykładów izachęcających pytań, które mobilizują słuchaczy do działania.

Opinie o książce

Małe dziecko przychodzi na świat bez instrukcji obsługi, oczym boleśnie przekonują się kolejne pokolenia młodych rodziców. Ajednak mimo tej pozornej przeszkody ludzkość była ijest wstanie poradzić sobie ztym wyzwaniem. Jak? Młodzi rodzice szybko uczą się – głównie metodą prób ibłędów – jak zaspokajać potrzeby swojego dziecka. Rodzicielstwo to ciekawa mieszanka zaufania do własnej intuicji, pomocy bliskich iodwołania do wiedzy ekspertów. To nie stały zestaw umiejętności, które ujawniają się wchwili narodzin dziecka, lecz raczej proces nabywania nowych umiejętności dostosowanych do potrzeb irozwoju własnych pociech.

Nie inaczej jest wprzypadku rozpoznania swoich talentów iwykorzystania ich wcodziennym życiu. Nie są to zdolności, jakie nabywa się po przeczytaniu jednej książki lub uczestniczeniu wweekendowych warsztatach, lecz raczej droga, na którą się wchodzi świadomie iktórą podąża przez resztę życia. Wybierając się wpodróż, zwykle pakujemy ze sobą przewodnik imapę, dlatego też podczas podróży do własnego wnętrza także warto sięgnąć po jakiś przewodnik. Seria książek autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego jest właśnie takim przewodnikiem, zawierającym cenne podpowiedzi oraz techniki odkrywania iwykorzystywania swoich talentów. Autor nie stawia się wpozycji eksperta wiedzącego lepiej, co jest dla nas dobre, lecz raczej doradcy odwołującego się szeroko do filozofii, literatury, współczesnych technik doskonalenia osobowości iwłasnych doświadczeń. Zdecydowanymi mocnymi stronami tej serii są przykłady zżycia ilustrujące prezentowane zagadnienia oraz bogata bibliografia służąca jako punkt do dalszych poszukiwań dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem osobowości. Uważam, że seria ta będzie pomocna dla każdego zainteresowanego świadomym życiem irozwojem osobistym.

Ania Bogacka

Editorial Consultant and Life Coach

* * *

Na rynku książek wybór poradników jest ogromny, ale wśród tego ogromu istnieją jasne punkty, woparciu októre można kierować swoim życiem tak, by osiągnąć spełnienie. Samorealizacja jest osiągana poprzez mądrość iświadomość. To samo sprawia, że książki Andrzeja Moszczyńskiego są tak użyteczne ipodnoszące na duchu. Dzielenie się mądrością wformie przykładów wielu historycznych postaci oświetla drogę wtej kluczowej podróży. Każda zksiążek Andrzeja jest kompletna sama wsobie, jednak wszystkie razem stanowią zestaw narzędzi, przy pomocy których każdy znas może ulepszyć umysł iserce, aby ostatecznie przyjąć proaktywną iwspółczującą postawę wobec życia. Jako osoba, która badała iedytowała wiele tekstów zfilozofii iduchowości, mogę zentuzjazmem polecić tę książkę.

Lawrence E. Payne

Oferta wydawnicza

Andrew Moszczynski Group sp. z o.o.