Egzaminy Aplikacje 2015 radcowska i adwokacka Tom 3 -  - książka

Egzaminy Aplikacje 2015 radcowska i adwokacka Tom 3 książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

99,00 zł

Opis

stan prawny: 17 listopada 2014 r.

Publikacja obejmuje zmiany do Dz.U. z 2014 r. poz. 1600 (wchodzące w życie 1.07.2015 r.).

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

Tom III:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa o Sadzie Najwyższym
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Prawo o ustroju sadów powszechnych
Prawo o ustroju sadów administracyjnych
Ustawa o prokuraturze
Prawo o adwokaturze
Kodeks Etyki Adwokackiej
Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwa
Prawo ochrony środowiska
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa o radcach prawnych
Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Ustawa o Trybunale Stanu
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Liczba stron: 718

Format (wymiary): 21.0x29.5cm

ISBN: 9788325568504

Wydanie: 11