Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących po zmianach - Małgorzata Niedźwiedzka, Adam Bartosiewicz - ebook
8,45 zł

lub
Opis

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wprowadziło istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji. Najistotniejszą zmianę stanowi obniżenie o połowę limitu zwolnienia podmiotowego od obowiązku stosowania kas rejestrujących, co powoduje, iż znacznie więcej podmiotów będzie miało obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasach rejestrujących. Dla podmiotów, które do tej pory korzystały ze zwolnienia, ale po obniżeniu limitu będą miały obowiązek zakupu kasy fiskalnej duże znaczenie będą miały przepisy przejściowe i data 1 marca 2013 r.

Jeśli nie chcesz narazić się na sankcje karnoskarbowe i chcesz się dowiedzieć czy nie masz obowiązku wprowadzenia kasy rejestrującej zapoznaj się z publikacją "Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących po zmianach".

Z publikacji dowiesz się:

  • kto ma obowiązek stosowania kas rejestrujących,
  • jakie są limity i warunki zwolnień,
  • jak prawidłowo obliczyć obrót zobowiązujący do zainstalowania kasy fiskalnej,
  • jakie przepisy przejściowe przewiduje rozporządzenie.
  • Adresaci:
    Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 47Podobne


zakupiono w sklepie:

Legimi

identyfikator transakcji:

5652059

znak wodny:

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH

PO ZMIANACH

e-poradnik

Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Wolters Kluwer Polska SA

Wykaz skrótów

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

r.k.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382)

r.z.k.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930)

I. Zmiany w zakresie zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących (Adam Bartosiewicz)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestia zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) - r.k.r.

Istotną zmianą – w porównaniu z przepisami poprzednio obowiązującymi – jest obniżenie limitu zwolnienia podmiotowego od obowiązku stosowania kas rejestrujących. Dotychczas limit ten wynosił 40.000 zł. Od 2013 r. limit ten został obniżony do 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 r.k.r. zwalnia się od obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jeśli podatnik będzie rozpoczynał prowadzenie działalności gospodarczej, to wówczas przysługuje mu zwolnienie od ewidencjonowania w kasie rejestrującej, jeśli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W rozporządzeniu zawarte są przepisy przejściowe, w związku z obniżeniem limitu zwolnienia od stosowania kas z kwoty 40.000 zł do kwoty 20.000 zł. Z przepisów przejściowych wynika zatem, że jeśli podatnik nie przestał przed 1 stycznia 2013 r. spełniać warunków zwolnienia wedle przepisów dotychczasowych (czyli – nie przekroczył 40.000 zł obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych), to wówczas zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Innymi słowy – podatnicy, którzy w 2012 r. uzyskali obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie wyższej niż 20.000 zł, lecz niższy niż 40.000 zł, będą musieli wprowadzić kasy rejestrujące z dniem 1 marca 2012 r.

Jest także szczególny przepis odnoszący się do podatników, którzy w 2012 r. rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dla nich kwota obrotów z roku poprzedniego uprawniająca do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.

Czyli, jeśli podatnicy zaczynający działalność w 2012 r. nie przekroczyli w 2012 r. kwoty 20.000 zł (nawet gdy prowadzili sprzedaż tylko przez część 2012 r.), to w 2013 r. przysługuje im zwolnienie od obowiązku stosowania kas rejestrujących.

II. Obowiązek wprowadzenia kas rejestrujących (Małgorzata Niedźwiedzka)

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – u.p.t.u. – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Naruszenie tego obowiązku może być dla podatników bardzo kosztowne, w takim przypadku bowiem naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług (w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się).

Ponadto, jeśli podatnik nie rozpocznie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, utraci prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Prawo to dotyczy od grudnia 2008 r. 90% ceny netto zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł (do końca listopada 2008 r. ulga na zakup kasy wynosiła 50% ceny netto zakupu, nie więcej niż 2500 zł).

Oczywiście obowiązki w zakresie ewidencji w kasach rejestrujących dotyczą tylko obrotu objętego przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 111 ust. 8 u.p.t.u. minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

1) wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;

2) stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;

3) możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

4) konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;

5) konieczność zapewnienia prawidłowości rozlicza