Zuzu, mały pasterz z plemienia Himba - Martyna Wojciechowska - ebook
lub
Opis

Zuzu mieszka w Namibii w domu zbudowanym z gliny. Opowie wam jak wygląda życie na pustyni. Dowiecie się, czy zajmowanie się kozami i krowami jest łatwe, jak zrobić specjalny krem, który barwi skórę na czerwono i chroni przed słońcem. Dlaczego chociaż jest chłopakiem nosi na głowie warkoczyki i jak można się umyć bez użycia wody. Bo na pustyni wody jest bardzo mało i służy tylko do picia. W niektórych krajach woda jest cenniejsza od złota dlatego nie powinniśmy jej marnować.
Czytając prawdziwe historie dzieciaków, żyjących w różnych, egzotycznych częściach świata Wasze dzieci poznają obce kultury, obyczaje, sposoby życia i uczą się tolerancji.
Drodzy Rodzice! Znajdziecie tu ciekawostki, pomysły na zabawy i gry, sugestie psychologa dziecięcego jak odpowiadać na trudne pytania.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 16


cześć Dzie­cia­ki!

Za­sta­na­wiasz się cza­sa­mi, jak miesz­kają Dzie­ci w in­nych miej­scach na świe­cie? Niektóre z nich żyją w do­mach zro­bio­nych z gli­ny i liści, nie mają łóżek, więc śpią na podłodze, nie bawią się też lal­ka­mi ani sa­mo­cho­dzi­ka­mi. Są ta­kie Dzie­ci, które nie mają ubrań, nig­dy nie były u le­ka­rza, nie jadły lodów, nie wiedzą, co to jest te­le­wi­zor. Ale są szczęśliwe! I tak jak Ty lubią się bawić, śmiać i mają mnóstwo sza­lo­nych po­mysłów!

Zuzu, bo­ha­ter tej książki, jest wy­sma­ro­wa­ny zjełczałym masłem po­mie­sza­nym z czer­wo­nym barw­ni­kiem – wygląda i pach­nie nie­sa­mo­wi­cie, a do tego nig­dy w życiu się jesz­cze nie mył! Po pro­stu mu­sisz prze­czy­tać tę książkę!

Sza­now­ni Ro­dzi­ce

Dziec­ko jest jak wa­liz­ka – ile w nie włożymy, kie­dy jest otwar­te, tyle z nie­go wyj­mie­my, kie­dy dorośnie. Dla­te­go za­bierz­cie swo­je Dzie­ci w podróż po kar­tach tej książki. Znaj­dzie­cie tu spo­ro wie­dzy, ale też kil­ka po­mysłów, jak so­bie po­ra­dzić z trud­nościa­mi wy­cho­waw­czy­mi.

Dzie­ci na całej kuli ziem­skiej są ta­kie same – czują po­dob­nie, tak samo się śmieją i płaczą. Jed­nak sposób ich życia i ro­zu­mie­nie rze­czy­wi­stości są inne niż w kul­tu­rze eu­ro­pej­skiej. To wszyst­ko stwa­rza prze­strzeń do wytłuma­cze­nia na­szym Dzie­ciom wie­lu zawiłych spraw, o których trud­no jest roz­ma­wiać bez przykładu. Wierzę, że to opo­wia­da­nie do­star­czy Państwu wie­lu cie­ka­wych te­matów do rozmów.

Do­mi­ni­ka Słomińska – psy­cho­log.

Wspie­ra ro­dziców w wy­cho­wa­niu dzie­ci. Wykłada na stu­diach po­dy­plo­mo­wych na UW. Jest mamą je­de­na­sto­let­niej Tosi i dwu­let­niej Ja­necz­ki.

Cześć! Mam na imię się Zuzu i chy­ba mam sześć lat. Tak mi się wy­da­je, bo Him­ba nie mierzą cza­su. Chciałbym za­brać Cię w podróż po Afry­ce! Chcesz wy­ru­szyć ze mną? To za­mknij na chwilę oczy, a ja będę opo­wia­dał…