Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym - Andrzej Lebiedowicz - ebook
Opis

Młodzi adepci sztuki śledczej poznając arkana procedury karnej winni wprawiać się w sporządzaniu pism procesowych. Przedmiotowe opracowanie stanowi pomoc w zakresie wybranych zagadnień. Do wykorzystania w praktyce śledczej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 126

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Andrzej Lebiedowicz

Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym

Wybrane zagadnienia z praktyki prokuratorskiej

© Andrzej Lebiedowicz, 2017

Młodzi adepci sztuki śledczej poznając arkana procedury karnej winni wprawiać się w sporządzanie pism procesowych. Przedmiotowe opracowanie stanowi pomoc w zakresie wybranych zagadnień. Do wykorzystania w praktyce śledczej.

ISBN 978-83-8104-932-0

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

I.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (1)

PR 3 Ds. 99.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku

Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Wiesław Wojnar — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 99.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w Chełmnie oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie RP, woj. zachodniopomorskie i inne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadzenia: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.050.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży materiałów budowlanych z odroczonym terminem płatności, pobrania towaru oraz nieuregulowania wymaganej należności,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk,

działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2017 roku, do Prokuratury Rejonowej w Chełmie wpłynęła informacja z Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, iż w dniu 12 maja 2017 roku, godz. 12.53. dokonał blokady środków finansowych na koncie Tomasza Wawryniuka na okres 72 godzin, z uwagi na podejrzenie iż zgromadzone na koncie w/w o numerze 345967978484737262626, środki w całości pochodzą z przestępstwa oszustwa na szkodę szeregu osób zamawiających u tego przedsiębiorcy materiały budowlane.

W toku czynności prowadzonych w trybie art. 308 kpk, przesłuchano pokrzywdzonych: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, na okoliczność mechanizmu przestępstwa.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego — w kontekście blokady dokonanej przez bank — prowadzi do wniosku iż zasadnym było wszcząć śledztwo:

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w Chełmnie oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie RP, woj. zachodniopomorskie i inne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadzenia: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.050.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży materiałów budowlanych z odroczonym terminem płatności, pobrania towaru oraz nieuregulowania wymaganej należności,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Tomasza Wawryniuka.

Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez blokadę środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator

Prokuratury Rejonowej

w Chełmnie

Wiesław Wojnar

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 Ustawy Prawo Bankowe). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Tomaszowi Wawryniukowi, ul. Ćwiartki ¾, Wrocław,

— pokrzywdzonym — do Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza

— bankowi: Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie.

II.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (2)

PR 3 Ds. 100.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku

Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Edward Środoń — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 100.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk,

działając na podstawie art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie prowadziła za numerem PR 1 Ds. 238.2016 śledztwo w sprawie przeciwko Bogdanowi Bogusławskiemu, podejrzanemu o to, że:

w okresie od dnia 1 maja 2016 roku, do dnia 19 czerwca 2016 roku, w Chełmie, oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, wziął udział w obrocie środkami odurzającymi znacznej ilości w postaci ziela marihuany o wadze nie mniejszej niż 40 kg, substancją psychotropową znacznej ilości w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 10 kg, w ten sposób że w podanym okresie nabył je od bliżej nieustalonych osób, zaś w dniu 19 czerwca 2016 roku zbył ustalonej osobie zajmującej się dystrybucją środków odurzających i substancji psychotropowych w środowisku konsumentów tego typu substancji, za kwotę 285.000 złotych, tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przedmiotowym postępowaniu nie udało się zabezpieczyć środków finansowych pochodzących z transakcji z dnia 19 czerwca 2016 roku.

Niemniej jednak ustalono, iż konkubina Bogdana Bogusławskiego — Bożena Dziabas, w dniu 1 lutego 2017 roku wpłaciła na konto bankowe o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, pieniądze w kwocie 285.000 złotych tytułem wpłaty własnej –,,zapłata za mieszkanie o powierzchni 82 mkw w m. Chełmno, ul. Kofana Anana 6/9”.

W toku czynności operacyjnych ustalono, iż do przedmiotowej transakcji nigdy nie doszło, nie została zarejestrowana w kancelarii notarialnej, zaś akt umowa — kupna sprzedaży został sfałszowany.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Bożeny Dziabas. Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie

Wiesław Wojnar

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 Ustawy Prawo Bankowe). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Bożenie Dziabas — ul. Panny Migotki 88/1, Chełmno,

— pokrzywdzonym –nie dotyczy.

— bankowi: Bank Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, ul. Paszczaka 2/3, Baniocha.

III.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (3)

PR V Ds. 101.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku

Postanowienie o

blokadzie środków na rachunku bankowym

Jan Janocha — Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,

po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR V Ds. 101.2017.Spc,

w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,

tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk,

działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (Dz. U. 2016, 299)

— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadziła za numerem PR V Ds. 97.2017 śledztwo w sprawie przeciwko Iwanowi Dołgorukiemu, Mehmedowi Indarbijewowi, Sulejmanowi, Timorowi Rylejewowi, podejrzanym o to, że:

I.w dniu 20 marca 2017 roku, w m. Chełmno, woj. zachodnio — pomorskie, w celu poważanego zastraszenia wielu osób, zmuszenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej Rzeczypospolitej Polskiej do zwolnienia z zakładów karnych wszystkich więźniów wyznania islamskiego na terenie RP, a także wywołania poważnego zakłócenia w ustroju demokratycznym RP, sprowadzili zdarzenie zagrażające życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się poprzez inicjację materiału wybuchowego o wadze 8 kg marki,,Sentex”, produkcji belgijskiej, w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 zaś doznało choroby realnie zagrażającej życiu, natomiast Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,

tj. o czyn z art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk,

II. w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku, do dnia 20 marca 2017 roku, w Chełmnie, woj. kujawsko — pomorskie, działając wspólnie i w porozumieniu oraz wraz z innymi nieustalonymi osobami, wzięli udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym,

tj. o czyn z art. 258 §2 kk.

Podczas prowadzenia działań o charakterze operacyjno — rozpoznawczych ustalono, iż zamach terrorystyczny zarzucany przez obywateli narodowości czeczeńskiej mógł być finansowany przez inną osobę spoza kręgu bezpośrednich wykonawców tego aktu terroru.

W dniu 12 maja 2017 Generalny Inspektor Informacji Finansowej powiadomił Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, iż część środków finansowych z kwoty łącznej 1.675.234 złotych, zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, mogła posłużyć do sfinansowania przestępstwa zarzucanego w/w w pkt. I, poprzez przekazanie 1 mln złotych firmie belgijskiej za zakup materiałów wybuchowych.

Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk.

W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Sergeya Kaumanawardze.

Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.

Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych, jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.

Prokurator

Prokuratury Regionalnej

w Gdańsku

Jan Janocha

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).

Zarządzenie:

Odpis postanowienia należy doręczyć:

— posiadaczowi rachunku — Sergeyowi Kaumanawardze — zam. Chełmno, ul. Zielona 12,

— pokrzywdzonym –nie dotyczy.

— bankowi: Alfa Bank Oddział w Chełmnie, adres dla doręczeń ul. Chłopickiego 19.