Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz - Ślebzak Krzysztof, Ślebzak Małgorzata, Wajda Dominik, Zielińsk Maciej Jakub i - książka

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz książka papierowa

Ślebzak Krzysztof, Ślebzak Małgorzata, Wajda Dominik, Zielińsk Maciej Jakub i

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawie zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Autorzy w książce przedstawiają poszczególne zagadnienia pod kątem konkretnych praw i obowiązków adresatów norm prawnych.

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG. Jednocześnie zawiera ona szereg przepisów wykonawczych względem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającej decyzję Komisji 2005/909/WE. Dokonuje się również poszerzenia zakresu dotychczasowej regulacji, istotnie zmieniając przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw.
W publikacji szczególną uwagę zwrócono na nowe kwestie, w tym zwłaszcza:
- zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
- zlecenie czynności podwykonawstwa,
- organizację firmy audytorskiej,
- sprawozdania z badania,
- badanie jednostek zainteresowania publicznego,
- odpowiedzialność dyscyplinarną biegłych rewidentów,
- kary nakładane na biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Liczba stron: 916

Format (wymiary): 15.0x21.0cm

ISBN: 9788381246019

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0