Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Jan Charytoniuk - ebook

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ebook

Jan Charytoniuk

0,0
51,14 zł

Opis

Książka  „Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” przedstawia typowe księgowania na poszczególnych kontach objętych załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia. Plan kont określony w tym załączniku obowiązuje również samorządowe zakłady budżetowe, prowadzące działalność zbliżoną do działalności podmiotów gospodarczych, ale w niektórych przypadkach brak jest wyraźnego rozgraniczenia operacji księgowych na jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

Autor książki pogrupował typowe księgowania na kontach opisanych w załączniku nr 3 w zależności od potrzeb w rozbiciu na operacje charakterystyczne dla:

  • państwowych i samorządowych jednostek budżetowych,
  • samorządowych zakładów budżetowych.

Poza typowymi księgowaniami na kontach syntetycznych, przeznaczonych do ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego księgowania, przedstawiono typowe zapisy na kontach pozabilansowych, służących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych do dokonywania na podstawie odpowiednich dokumentów księgowań zgodnie z zasadą pojedynczego zapisu.

Dzięki publikacji dowiesz się m.in. na temat zapisu strony Wn i Ma kont :

zespołu 0 – „Majątek trwały”
zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
zespołu 3 – „Materiały i towary”
zespołu 4 – „Koszty według rodzajów”
zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
zespołu 6 – „Produkty”
zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty”
zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
pozabilansowe

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne