Wydawca: Wydawnictwo Albatros Kategoria: Sensacja, thriller, horror Język: polski Rok wydania: 2012

Uzyskaj dostęp do tej
i ponad 25000 książek
od 6,99 zł miesięcznie.

Wypróbuj przez
7 dni za darmo
28,91 28,90
Do koszyka

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

e-czytniku (w tym Kindle) kup za 1 zł
tablecie  
smartfonie  
komputerze  
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Liczba stron: 253 Przeczytaj fragment ebooka

Audiobooka posłuchasz w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacji Legimi na:

Androida
iOS
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Odtwórz fragment audiobooka:

Czas: 6 godz. 3 min Lektor: Marcin Kwaśny

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB kup za 1 zł
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Audiobooka posłuchasz na:

tablecie MP3
smartfonie MP3
komputerze MP3
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Czas: 6 godz. 3 min Lektor: Marcin Kwaśny

Opis ebooka Theodore Boone: Oskarżony - John Grisham

Theodore Boone jest uczniem gimnazjum w Strattenburgu, synem pary adwokatów, który o prawie wie więcej niż niejeden dorosły prawnik. Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewał, to samemu zostać wrobionym w przestępstwo. Miało miejsce włamanie do sklepu komputerowego i kradzież sprzętu. Dowody jednoznacznie wskazują na Theo; w oczach policji jest głównym podejrzanym. Co będzie, jeśli sąd uzna go za winnego? Czy spełni się wówczas jego marzenie – pójść śladami rodziców i w przyszłości zostać sędzią lub adwokatem? Zawieszony w prawach ucznia chłopak musi udowodnić swoją niewinność, nawet jeśli oznaczać to będzie złamanie paru przepisów. Ktoś celowo rozsiewa w internecie informację, że Theo jest złodziejem. Jaki ma w tym cel? Co łączy te pomówienia ze sprawą oskarżonego o zabójstwo żony Pete'a Duffy'ego, który zniknął tuż przed procesem? Wydelegowany przez szkołę Theo miał właśnie przysłuchiwać się jego rozprawie z udziałem kluczowego świadka...

Opinie o ebooku Theodore Boone: Oskarżony - John Grisham

Fragment ebooka Theodore Boone: Oskarżony - John Grisham

Ty­tuł ory­gi­na­łu:

THE­ODO­RE BO­ONE: THE AC­CU­SED

Co­py­ri­ght © Bo­one & Bo­one LLC 2012

All ri­ghts re­se­rved

Po­lish edi­tion co­py­ri­ght © Wy­daw­nic­two Al­ba­tros A. Ku­ry­ło­wicz 2012

Po­lish trans­la­tion co­py­ri­ght © Lech Z. Żo­łę­dziow­ski 2012

Re­dak­cja: Be­ata Sła­ma

Kon­sul­ta­cja praw­ni­cza: prof. Ta­de­usz To­ma­szew­ski

Zdję­cie na okład­ce: Kry­ve­nok Ana­sta­siia/Shut­ter­stock

Pro­jekt gra­ficz­ny okład­ki: An­drzej Ku­ry­ło­wicz

ISBN 978-83-7885-025-0

Wy­daw­ca

WY­DAW­NIC­TWO AL­BA­TROS A. KU­RY­ŁO­WICZ

Hlon­da 2a/25, 02-972 War­sza­wa

www.wy­daw­nic­two­al­ba­tros.com

2013. Wy­da­nie elek­tro­nicz­ne

Ni­niej­szy pro­dukt jest ob­ję­ty ochro­ną pra­wa au­tor­skie­go. Uzy­ska­ny do­stęp upo­waż­nia wy­łącz­nie do pry­wat­ne­go użyt­ku oso­bę, któ­ra wy­ku­pi­ła pra­wo do­stę­pu. Wy­daw­ca in­for­mu­je, że pu­blicz­ne udo­stęp­nia­nie oso­bom trze­cim, nie­okre­ślo­nym ad­re­sa­tom lub w ja­ki­kol­wiek inny spo­sób upo­wszech­nia­nie, ko­pio­wa­nie oraz prze­twa­rza­nie w tech­ni­kach cy­fro­wych lub po­dob­nych– jest nie­le­gal­ne i pod­le­ga wła­ści­wym sank­cjom.

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Roz­dział 1

Oskar­żo­nym był miej­sco­wy bo­gacz na­zwi­skiem Pete Duf­fy, a prze­stęp­stwem, o któ­re go oskar­żo­no, było mor­der­stwo. Zda­niem po­li­cji i pro­ku­ra­tu­ry Duf­fy udu­sił swo­ją ślicz­ną żonę w ich ele­ganc­kim domu, sto­ją­cym na wy­so­ko­ści szó­ste­go doł­ka na polu gol­fo­wym, na któ­rym w dniu jej śmier­ci oskar­żo­ny roz­gry­wał sa­mot­ną par­tię gol­fa. W ra­zie wy­ro­ku ska­zu­ją­ce­go Duf­fy’emu gro­zi­ło spę­dze­nie resz­ty ży­cia w wię­zie­niu. W ra­zie unie­win­nie­nia miał opu­ścić salę roz­praw jako wol­ny czło­wiek. Spra­wy tak się jed­nak po­to­czy­ły, że ława przy­się­głych nie uzna­ła go ani za win­ne­go, ani za nie­win­ne­go.

To był jego dru­gi pro­ces. Pierw­szy – czte­ry mie­sią­ce temu – za­koń­czył się za­ska­ku­ją­cą de­cy­zją sę­dzie­go Gan­try’ego, któ­ry uznał, że kon­ty­nu­owa­nie pro­ce­su by­ło­by nie­wła­ści­we. Unie­waż­nił go więc i ode­słał wszyst­kich do domu – w tym tak­że Pete’a Duf­fy’ego, któ­ry wcze­śniej wpła­cił kau­cję i po­zo­stał na wol­no­ści. W spra­wach o mor­der­stwo oskar­żo­ne­go na ogół nie stać na wpła­ce­nie kau­cji i prze­by­wa­nie na wol­no­ści, po­nie­waż jed­nak Duf­fy miał furę pie­nię­dzy i do­brych ad­wo­ka­tów, od chwi­li zna­le­zie­nia cia­ła żony przez po­li­cję i po­sta­wie­nia mu za­rzu­tu mor­der­stwa po­zo­sta­wał wol­ny jak ptak. Wi­dy­wa­no go ja­da­ją­ce­go w ulu­bio­nych re­stau­ra­cjach, cho­dzą­ce­go na me­cze dru­ży­ny ba­se­bal­lo­wej Strat­ten Col­le­ge, mo­dlą­ce­go się w ko­ście­le (czę­ściej niż do­tąd) i oczy­wi­ście z za­pa­łem gra­ją­ce­go w gol­fa. Wy­da­wa­ło się, że przed pierw­szym pro­ce­sem nie przej­mu­je się są­dem i gro­żą­cym mu wy­ro­kiem wie­lo­let­nie­go wię­zie­nia, jed­nak w ob­li­czu dru­gie­go pro­ce­su, pod­czas któ­re­go miał się po­ja­wić nowy świa­dek oskar­że­nia, był po­dob­no o wie­le bar­dziej prze­ję­ty.

No­wym świad­kiem miał być Bob­by Esco­bar, dzie­więt­na­sto­let­ni nie­le­gal­ny imi­grant, któ­ry w dniu mor­der­stwa pani Duf­fy pra­co­wał na polu gol­fo­wym.

Esco­bar ze­znał, że wi­dział, jak pan Duf­fy wcho­dził do domu mniej wię­cej w po­rze śmier­ci żony i po pew­nym cza­sie po­śpiesz­nie wy­szedł, by pod­jąć prze­rwa­ną grę w gol­fa. Z róż­nych po­wo­dów Bob­by Esco­bar nie ujaw­nił się wcze­śniej i gdy wresz­cie zgło­sił się na po­li­cję, pierw­szy pro­ces już trwał. Usły­szaw­szy o no­wym świad­ku, sę­dzia Gan­try unie­waż­nił po­stę­po­wa­nie. Po­wo­ła­nie Bob­by’ego na świad­ka w dru­gim pro­ce­sie spo­wo­do­wa­ło, że więk­szość śle­dzą­cych pro­ces Duf­fy’ego miesz­kań­ców Strat­ten­bur­ga uzna­ła, że tym ra­zem oskar­żo­ny nie unik­nie wy­ro­ku ska­zu­ją­ce­go. Wła­ści­wie trud­no było zna­leźć ko­goś, kto by wie­rzył, że Pete Duf­fy nie za­bił żony.

Po­dob­nie jak trud­no było zna­leźć ko­goś, kto by nie chciał się zna­leźć na sali są­do­wej. Pro­ce­sy o mor­der­stwo w miej­skim są­dzie nie zda­rza­ły się czę­sto (wła­ści­wie w ca­łym okrę­gu Strat­ten­burg mor­der­stwa na­le­ża­ły do rzad­ko­ści), więc gdy o ósmej rano otwo­rzo­no drzwi sądu, cze­kał pod nimi zbi­ty tłum. Trzy dni wcze­śniej wy­bra­no ławę przy­się­głych i te­raz wszyst­ko było go­to­we do roz­po­czę­cia dra­ma­tu są­do­we­go.

O ósmej czter­dzie­ści pan Mo­unt przy­wo­łał ósmą kla­sę do po­rząd­ku i przy­stą­pił do spraw­dza­nia li­sty obec­no­ści. Cała szes­nast­ka uczniów była obec­na. Na spra­wy bie­żą­ce prze­zna­czo­ne było tyl­ko dzie­sięć mi­nut, po czym chłop­cy mie­li się udać na lek­cję hisz­pań­skie­go z ma­da­me Mo­ni­que.

Panu Mo­un­to­wi się śpie­szy­ło.

– Do­bra, pa­no­wie – za­czął – jak wie­cie, dziś za­czy­na się dru­ga od­sło­na pro­ce­su Pete’a Duf­fy’ego. Po­zwo­lo­no nam uczest­ni­czyć w pierw­szym dniu pierw­sze­go pro­ce­su, ale jak wie­cie, moją proś­bę o uczest­ni­cze­nie w dru­gim pro­ce­sie od­rzu­co­no.

Paru chłop­ców za­czę­ło gwiz­dać i bu­czeć.

– Ci­sza! – Pan Mo­unt uniósł ręce. – Jed­nak na­sza sza­now­na pani dy­rek­tor wy­ra­zi­ła zgo­dę na zwol­nie­nie Theo na pierw­szy dzień pro­ce­su. Po­dzie­lisz się z nami wra­że­nia­mi z sali są­do­wej, Theo.

The­odo­re Bo­one ze­rwał się z miej­sca i wzo­rem ad­wo­ka­tów, któ­rych za­cho­wa­nie znał i po­dzi­wiał, po­wol­nym kro­kiem wy­szedł na śro­dek kla­sy. W ręku trzy­mał blo­czek z żół­ty­mi kart­ka­mi, zu­peł­nie jak praw­dzi­wy praw­nik. Sta­nął obok sto­łu pana Mo­un­ta, chwi­lę od­cze­kał i po­to­czył wzro­kiem po ko­le­gach, jak­by był ad­wo­ka­tem szy­ku­ją­cym się do wy­stą­pie­nia przed ławą przy­się­głych.

Obo­je ro­dzi­ce Theo byli ad­wo­ka­ta­mi i chło­piec prak­tycz­nie do­ra­stał w ich kan­ce­la­rii i na sa­lach są­do­wych, za­miast jak jego ró­wie­śni­cy z ósmej kla­sy gim­na­zjum w Strat­ten­bur­gu bie­gać za pił­ką, uczyć się gry na gi­ta­rze i ro­bić to wszyst­ko, co trzy­na­sto­lat­ki zwy­kle ro­bią. Spę­dzał czas, pod­glą­da­jąc uko­cha­ne pra­wo w jego prak­tycz­nym dzia­ła­niu i głów­nie o nim roz­ma­wiał, więc kla­sa bez opo­rów przyj­mo­wa­ła jego osąd we wszyst­kich dys­ku­sjach na te­ma­ty praw­ni­cze. W kwe­stiach praw­nych Theo nie miał żad­nej kon­ku­ren­cji, w każ­dym ra­zie nie w ósmej kla­sie pana Mo­un­ta.

– No cóż – za­czął – uczest­ni­czy­li­śmy wszy­scy w pierw­szym dniu pierw­sze­go pro­ce­su czte­ry mie­sią­ce temu, więc zna­ny wam jest sce­na­riusz i głów­ni ak­to­rzy tego spek­ta­klu. Praw­ni­cy po obu stro­nach po­zo­sta­ją ci sami, za­rzu­ty nie ule­gły zmia­nie, pan Duf­fy po­zo­sta­je pa­nem Duf­fym. Zmie­nił się skład ławy przy­się­głych i oczy­wi­ście no­wo­ścią bę­dzie to, co po­wie na­ocz­ny świa­dek, któ­ry nie ze­zna­wał w pierw­szym pro­ce­sie.

– Win­ny! – prych­nął sie­dzą­cy w głę­bi kla­sy Wo­ody. Kil­ku chłop­ców chrząk­nę­ło na znak po­par­cia.

– Do­bra, gło­su­je­my – za­rzą­dził Theo. – Kto uwa­ża, że Pete Duf­fy jest win­ny?

Czter­na­ście rąk bez wa­ha­nia wy­strze­li­ło w górę. Cha­se Whip­ple, sza­lo­ny na­uko­wiec, za­wsze ma­ją­cy od­mien­ne zda­nie niż więk­szość, jako je­dy­ny trzy­mał ręce skrzy­żo­wa­ne na pier­si.

Dru­gim nie­gło­su­ją­cym był Theo, któ­re­go taka jed­no­myśl­ność kla­sy bar­dzo po­ru­szy­ła.

– To bzdu­ra! Jak mo­że­cie prze­są­dzać o wi­nie przed roz­po­czę­ciem pro­ce­su? Za­nim usły­sze­li­ście ze­zna­nia świad­ka, za­nim w ogó­le co­kol­wiek się wy­da­rzy­ło? Roz­ma­wia­li­śmy prze­cież o do­mnie­ma­niu nie­win­no­ści. W na­szym sys­te­mie praw­nym za­kła­da się, że oskar­żo­ny jest nie­win­ny, do­pó­ki nie udo­wod­ni mu się winy. Pete Duf­fy wej­dzie dziś na salę roz­praw jako czło­wiek nie­win­ny i ta­kim po­zo­sta­nie do chwi­li prze­słu­cha­nia wszyst­kich świad­ków i za­po­zna­nia się ławy przy­się­głych z wszyst­ki­mi do­wo­da­mi. Na tym po­le­ga do­mnie­ma­nie nie­win­no­ści, pa­mię­ta­cie?

Sto­jąc z boku, pan Mo­unt ob­ser­wo­wał wy­stęp Theo. Już wie­lo­krot­nie miał oka­zję to ro­bić. Chło­pak był na­tu­ral­nym ta­len­tem i praw­dzi­wą gwiaz­dą Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Ósmych Klas, nad któ­rym pan Mo­unt spra­wo­wał pie­czę z ra­mie­nia dy­rek­cji szko­ły.

Theo mó­wił da­lej, a w jego gło­sie sły­chać było obu­rze­nie po­chop­nym osą­dem ko­le­gów.

– I ist­nie­je jesz­cze coś ta­kie­go, jak do­wo­dze­nie po­nad wszel­ką wąt­pli­wość, pa­mię­ta­cie? Co jest z wami, chło­pa­ki?

– Win­ny! –prych­nął zno­wu Wo­ody, wy­wo­łu­jąc chi­cho­ty.

Theo wy­czuł, że spra­wa jest prze­gra­na.

– Do­bra, do­bra – wes­tchnął. – Mogę już iść?

– Ja­sne. – Pan Mo­unt ski­nął gło­wą. Roz­legł się gło­śny dzwo­nek i cała szes­nast­ka ru­szy­ła do drzwi. Theo pu­ścił się bie­giem po ko­ry­ta­rzu i wpadł do se­kre­ta­ria­tu pan­ny Glo­rii, któ­ra wła­śnie roz­ma­wia­ła przez te­le­fon. Pan­na Glo­ria lu­bi­ła Theo, bo jego mat­ka pro­wa­dzi­ła przed są­dem jej pierw­szą spra­wę roz­wo­do­wą, a sam Theo udzie­lił jej nie­ofi­cjal­nej po­ra­dy praw­nej w spra­wie bra­ta, któ­re­go przy­ła­pa­no na jeź­dzie po al­ko­ho­lu. Chło­piec wziął od niej dru­czek zwol­nie­nia z lek­cji z pod­pi­sem pani Gla­dwell, dy­rek­tor­ki szko­ły, i już go nie było. Ze­gar nad biur­kiem pan­ny Glo­rii po­ka­zy­wał do­kład­nie 8:47.

Theo roz­piął łań­cuch, któ­rym jego ro­wer był przy­pię­ty do sto­ja­ka koło masz­tu, owi­nął go wo­kół kie­row­ni­cy i pę­dem od­je­chał. Wie­dział, że je­śli zgod­nie z prze­pi­sa­mi bę­dzie trzy­mał się ulic, do­tar­cie do sądu zaj­mie mu pięt­na­ście mi­nut, ale je­śli po­je­dzie na skró­ty i prze­mknie pa­ro­ma przej­ścia­mi dla pie­szych, prze­sko­czy kil­ka po­dwó­rek i zi­gno­ru­je po dro­dze dwa zna­ki STOP, do­trze do sądu w nie­ca­łe dzie­sięć mi­nut. Aku­rat dziś nie miał chwi­li do stra­ce­nia. Wie­dział, że sala roz­praw bę­dzie pę­kać w szwach i bę­dzie miał szczę­ście, je­śli uda mu się zna­leźć miej­sce sie­dzą­ce.

Prze­mknął przej­ściem dla pie­szych – dwa razy wy­rzu­ci­ło go w po­wie­trze – i prze­ciął po­dwór­ko przy domu męż­czy­zny, któ­re­go znał jako nie­sym­pa­tycz­ne­go sta­ru­cha. Fa­cet na co dzień cho­dził w uni­for­mie i sta­rał się spra­wiać wra­że­nie, że na­praw­dę re­pre­zen­tu­je siły pra­wa i po­rząd­ku, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści był tyl­ko pra­cu­ją­cym w nie­peł­nym wy­mia­rze cza­su ochro­nia­rzem. Na­zy­wał się Buck Bo­land (albo Buc Buck, jak go nie­któ­rzy prze­zy­wa­li za ple­ca­mi) i Theo wi­dy­wał go w oko­li­cach sądu. Prze­my­ka­jąc przez jego po­dwór­ko, Theo usły­szał za ple­ca­mi wście­kły wrzask: „Won mi stąd, smar­ka­czu!”. Skrę­cił w lewo i ką­tem oka do­strzegł, że Buc rzu­ca w nie­go ka­mie­niem. Ka­mień spadł na zie­mię cał­kiem bli­sko, ale Theo tyl­ko moc­niej na­ci­snął pe­da­ły.

Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, po­my­ślał. Chy­ba trze­ba bę­dzie zna­leźć ja­kiś inny skrót.

Dzie­więć mi­nut po wy­jeź­dzie ze szko­ły Theo pod­je­chał do przy­stan­ku koło gma­chu sądu, przy­piął ro­wer do sto­ja­ka, wbiegł do środ­ka i sze­ro­ki­mi scho­da­mi po­pę­dził na górę do wej­ścia na salę roz­praw sę­dzie­go Gan­try’ego. Pod drzwia­mi stał gę­sty tłu­mek osób pra­gną­cych się do­stać na miej­sca dla pu­blicz­no­ści, a tak­że kil­ku re­por­te­rów te­le­wi­zyj­nych z ka­me­ra­mi i paru po­li­cjan­tów, któ­rzy z mar­so­wy­mi mi­na­mi pró­bo­wa­li utrzy­mać po­rzą­dek. Naj­bar­dziej znie­lu­bio­nym przez Theo przed­sta­wi­cie­lem pra­wa w ca­łym Strat­ten­bur­gu był sta­ry gder­li­wy po­li­cjant na­zwi­skiem Gos­sett i jak na iro­nię to wła­śnie on wy­pa­trzył chłop­ca.

– A ty, Theo, cze­go tu szu­kasz? – burk­nął.

Po­win­no być oczy­wi­ste, cze­go szu­kam, po­my­ślał chło­piec. Bo niby po cóż in­ne­go miał­bym przy­cho­dzić pod salę roz­praw, w któ­rej za chwi­lę roz­pocz­nie się naj­gło­śniej­sza spra­wa są­do­wa w hi­sto­rii okrę­gu. Ale wie­dział, że mę­dr­ko­wa­nie na nic się nie zda.

Theo po­ma­chał zwol­nie­niem ze szko­ły i po­wie­dział przy­mil­nym to­nem:

– Mam zwol­nie­nie od pani dy­rek­tor, pro­szę pana. Będę się przy­słu­chi­wał roz­pra­wie.

Gos­sett wy­szarp­nął mu dru­czek z dło­ni i ob­rzu­cił ro­ze­źlo­nym wzro­kiem. Moż­na by po­my­śleć, że oso­bi­ście za­strze­li Theo, je­śli tyl­ko z pa­pier­kiem bę­dzie coś nie tak. Theo miał już na koń­cu ję­zy­ka: „Je­śli ma pan trud­no­ści, to chęt­nie panu prze­czy­tam”, ale i tym ra­zem po­sta­no­wił się nie wy­chy­lać.

– To zwol­nie­nie ze szko­ły, nie prze­pust­ka na wej­ście. Masz prze­pust­kę od sę­dzie­go Gan­try’ego?

– Tak, pro­szę pana.

– Po­każ.

– Nie na pi­śmie, pro­szę pana. Sę­dzia Gan­try oso­bi­ście po­zwo­lił mi przy­słu­chi­wać się roz­pra­wie.

Gos­sett zro­bił jesz­cze groź­niej­szą minę i zde­cy­do­wa­nie po­krę­cił gło­wą.

– Przy­kro mi, Theo – oświad­czył. – Sala jest na­bi­ta. Nie ma ani jed­ne­go wol­ne­go miej­sca. Ni­ko­go nie wpusz­cza­my.

Theo wziął swo­je zwol­nie­nie i zro­bił taką minę, jak­by za chwi­lę miał wy­buch­nąć pła­czem. Cof­nął się spod drzwi, ob­ró­cił na pię­cie i ru­szył w głąb dłu­gie­go ko­ry­ta­rza. Upew­niw­szy się, że Gos­sett go nie wi­dzi, skrę­cił i przez wą­skie drzwi wy­szedł na służ­bo­wą klat­kę scho­do­wą, z któ­rej zwy­kle ko­rzy­sta­li urzęd­ni­cy są­do­wi i ob­słu­ga tech­nicz­na. Zszedł na par­ter i ru­szył ciem­nym wą­skim ko­ry­ta­rzem bie­gną­cym pod głów­ną salą roz­praw, po czym bez wa­ha­nia wkro­czył do po­miesz­cze­nia so­cjal­ne­go, w któ­rym pra­cow­ni­cy sądu spo­ty­ka­li się na ka­wie, pącz­kach i plot­kach.

– No pro­szę, wi­taj, Theo – rzu­ci­ła ślicz­na Jen­ny, zde­cy­do­wa­na fa­wo­ryt­ka Theo spo­śród za­trud­nio­nych w są­dzie.

– Wi­taj, Jen­ny – od­parł z uśmie­chem, ani na chwi­lę się nie za­trzy­mu­jąc. Prze­szedł przez po­ko­ik na za­ple­czu i wy­szedł na dru­gą stro­nę, gdzie znaj­do­wa­ły się ko­lej­ne służ­bo­we scho­dy. W daw­nych cza­sach do­pro­wa­dza­no nimi ska­zań­ców z aresz­tu przed groź­ne ob­li­cze sę­dzie­go, te­raz jed­nak były pra­wie nie­uży­wa­ne. Gmach sądu pe­łen był ta­jem­nych przejść i wą­skich kla­tek scho­do­wych, któ­re Theo znał jak wła­sną kie­szeń.

Wszedł na salę wej­ściem obok ławy przy­się­głych. Wy­peł­niał ją ner­wo­wy gwar pu­blicz­no­ści, ocze­ku­ją­cej na ma­ją­ce się tu ro­ze­grać dra­ma­tycz­ne wy­da­rze­nia. W tłu­mie krę­ci­li się umun­du­ro­wa­ni po­rząd­ko­wi, wy­mie­nia­jąc uwa­gi i roz­ta­cza­jąc at­mos­fe­rę su­ro­wo­ści. Głów­ne wej­ście było za­kor­ko­wa­ne tłu­mem sta­ra­ją­cych się do­stać do środ­ka wi­dzów. W trze­cim rzę­dzie za sta­no­wi­skiem obro­ny po le­wej stro­nie sali Theo do­strzegł zna­jo­mą twarz.

Twarz na­le­ża­ła do stryj­ka Ike’a, któ­ry trzy­mał obok sie­bie wol­ne miej­sce dla swo­je­go ulu­bio­ne­go (i je­dy­ne­go) bra­tan­ka. Theo prze­ci­snął się i usiadł na wol­nym miej­scu obok Ike’a.

Roz­dział 2

Ike Bo­one też był kie­dyś ad­wo­ka­tem i na­wet dzie­lił biu­ro z ro­dzi­ca­mi Theo. Trój­ka ad­wo­ka­tów ja­koś so­bie ra­dzi­ła z nie­ła­twym funk­cjo­no­wa­niem pod jed­nym da­chem aż do chwi­li, gdy Ike za­darł z pra­wem i wpadł w ta­ra­pa­ty. I to bar­dzo po­waż­ne. Tak po­waż­ne, że sta­no­wa Rada Ad­wo­kac­ka po­zba­wi­ła go pra­wa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du ad­wo­ka­ta. Obec­nie zaj­mo­wał się księ­go­wo­ścią i peł­nił funk­cję do­rad­cy po­dat­ko­we­go dla kil­ku ma­łych fi­re­mek w Strat­ten­bur­gu. Prak­tycz­nie nie miał ro­dzi­ny i był nie­szczę­śli­wym i zgorzk­nia­łym star­szym pa­nem. Lu­bił się uwa­żać za sa­mot­ni­ka i nie­po­go­dzo­ne­go z ży­ciem bun­tow­ni­ka, no­sił się jak hip­pis i wią­zał dłu­gie siwe wło­sy w koń­ski ogon. Dziś tak­że miał na so­bie ty­po­wy strój: sta­re san­da­ły na bose sto­py, spra­ne dżin­sy i czer­wo­ny T-shirt pod kra­cia­stą kurt­ką z wy­strzę­pio­ny­mi man­kie­ta­mi.

– Dzię­ki, Ike – szep­nął Theo, sia­da­jąc na wol­nym miej­scu.

Ike uśmiech­nął się bez sło­wa. Sie­dział po pra­wej ręce Theo, po le­wej chło­piec miał atrak­cyj­ną pa­nią w śred­nim wie­ku, któ­rej nig­dy wcze­śniej nie wi­dział. Ro­zej­rzał się po sali i do­strzegł wśród pu­blicz­no­ści kil­ku zna­jo­mych praw­ni­ków. Ro­dzi­ce wpraw­dzie stwier­dzi­li, że są zbyt za­ję­ci, żeby tra­cić czas na przy­słu­chi­wa­nie się roz­pra­wie, ale Theo wie­dział, że po ci­chu bar­dzo się nią in­te­re­su­ją. Mama Theo była wzię­tą ad­wo­kat­ką od spraw roz­wo­do­wych i mia­ła mnó­stwo klien­tek, tata zaj­mo­wał się ob­słu­gą praw­ną han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi i nig­dy nie by­wał w są­dzie. Theo miał za­miar zo­stać wy­bit­nym praw­ni­kiem pro­ce­so­wym i nie mieć nig­dy do czy­nie­nia z roz­wo­da­mi i nie­ru­cho­mo­ścia­mi. No, ewen­tu­al­nie wy­bit­nym sę­dzią, jak jego przy­ja­ciel Hen­ry Gan­try. Nie mógł się zde­cy­do­wać, ale do pod­ję­cia osta­tecz­nej de­cy­zji zo­sta­ło mu jesz­cze dużo cza­su. Miał do­pie­ro trzy­na­ście lat.

Ława przy­się­głych była pu­sta, ale to go nie zdzi­wi­ło. Uczest­ni­czył jako widz w wie­lu roz­pra­wach i wie­dział, że przy­się­głych wpro­wa­dza się na salę do­pie­ro wte­dy, gdy wszyst­ko jest go­to­we do roz­po­czę­cia. W chwi­li gdy na umiesz­czo­nym nad ławą sę­dziow­ską ogrom­nym kwa­dra­to­wym ze­ga­rze po­ja­wi­ły się cy­fry 8:59, bocz­ne drzwi się otwo­rzy­ły i na salę wkro­czy­ła eki­pa pro­ku­ra­tor­ska, jak zwy­kle owia­na at­mos­fe­rą uro­czy­stej po­wa­gi. Prze­wo­dził jej Jack Ho­gan, we­te­ran wal­ki z prze­stęp­czo­ścią w Strat­ten­bur­gu. Pod­czas pierw­sze­go pro­ce­su przed czte­re­ma mie­sią­ca­mi Theo z nie­kła­ma­nym po­dzi­wem ob­ser­wo­wał jego pro­fe­sjo­na­lizm i przez kil­ka ty­go­dni po roz­pra­wie roz­wa­żał, czy zo­stać pro­ku­ra­to­rem – kimś, do kogo całe mia­sto w ra­zie ja­kiejś strasz­nej zbrod­ni zwra­ca się z na­dzie­ją. Ho­ga­no­wi to­wa­rzy­szy­ła grup­ka młod­szych pro­ku­ra­to­rów i de­tek­ty­wów. Ra­zem sta­no­wi­li im­po­nu­ją­cą eki­pę.

Sta­no­wi­sko obro­ny po prze­ciw­nej stro­nie sali po­zo­sta­wa­ło pu­ste. Przy sto­le nie było ni­ko­go z licz­ne­go gro­na obroń­ców pro­ce­so­wych Pete’a Duf­fy’ego. Tuż za sta­no­wi­skiem obro­ny, w pierw­szym rzę­dzie ław dla pu­blicz­no­ści, Theo doj­rzał Oma­ra Che­epe’a i jego po­moc­ni­ka Paco – dwóch mię­śnia­ków Duf­fy’ego, któ­rzy wę­szy­li i roz­ra­bia­li. Cy­fry na ze­ga­rze po­ka­za­ły peł­ną go­dzi­nę, na miej­scach dla pu­blicz­no­ści nie było gdzie szpil­ki we­tknąć i Theo po­my­ślał, że to dziw­ne, iż na sali jest re­pre­zen­to­wa­na i go­to­wa do dzia­ła­nia tyl­ko jed­na stro­na. Sę­dzia Gan­try zna­ny był z punk­tu­al­no­ści, ale na sali nadal nic się nie dzia­ło. Ze­gar po­ka­zał 9:05, po­tem 9:10 i skon­ster­no­wa­na pu­blicz­ność w mil­cze­niu wpa­try­wa­ła się w prze­ska­ku­ją­ce cy­fer­ki. Wresz­cie o 9:15 drzwi się otwo­rzy­ły, na salę we­szła eki­pa obroń­ców i usia­dła przy sto­le obro­ny. Prze­wo­dził jej me­ce­nas Clif­ford Nan­ce, cie­szą­cy się re­no­mą ad­wo­kat pro­ce­so­wy, któ­re­go za­tro­ska­na i po­bla­dła twarz wska­zy­wa­ła, że jest zde­ner­wo­wa­ny. Prze­chy­lił się przez ba­rier­kę i po­wie­dział coś do Oma­ra Che­epe’a i Paco, a oni za­re­ago­wa­li tak, jak­by sta­ło się coś złe­go.

Na sali wciąż bra­ko­wa­ło Pete’a Duf­fy’ego, któ­ry po­wi­nien sie­dzieć obok Nan­ce’a przy sto­le obro­ny.

Omar Che­epe i Paco wy­szli z sali.

O 9:20 urzęd­nik są­do­wy krzyk­nął:

– Wszy­scy wstać, sąd idzie!

W tym mo­men­cie drzwi za ławą sę­dziow­ską otwo­rzy­ły się i po­wie­wa­jąc po­ła­mi czar­nej sę­dziow­skiej togi, na salę wkro­czył sę­dzia Hen­ry Gan­try.

Urzęd­nik znów krzyk­nął:

– Uwa­ga, uwa­ga, Sąd Kar­ny Dzie­sią­te­go Okrę­gu pod prze­wod­nic­twem sza­cow­ne­go sę­dzie­go Hen­ry’ego Gan­try’ego roz­po­czy­na po­sie­dze­nie! Niech się ujaw­nią wszy­scy ma­ją­cy zwią­zek ze spra­wą! Nie­chaj Bóg bło­go­sła­wi temu są­do­wi!

– Pro­szę sia­dać – za­rzą­dził sę­dzia Gan­try i wszy­scy, choć nie zdą­ży­li jesz­cze do­brze wstać, usie­dli.

Sę­dzia prze­niósł wzrok na Nan­ce’a i za­czerp­nął głę­bo­ko po­wie­trza. Spoj­rze­nia wszyst­kich po­bie­gły jego śla­dem i me­ce­nas Nan­ce jesz­cze bar­dziej zbladł. Po dłu­giej chwi­li mil­cze­nia sę­dzia wresz­cie prze­mó­wił:

– Me­ce­na­sie Nan­ce, gdzie jest oskar­żo­ny Pe­ter Duf­fy?

Clif­ford Nan­ce wstał po­wo­li, gło­śno od­chrząk­nął i gdy wresz­cie prze­mó­wił, jego głę­bo­ki głos za­brzmiał chra­pli­wie i nie­zbyt pew­nie.

– Nie wiem, Wy­so­ki Są­dzie. Pan Duf­fy miał się sta­wić w moim biu­rze dziś o siód­mej rano, żeby wziąć udział w na­ra­dzie przed­pro­ce­so­wej, jed­nak się nie po­ja­wił. Nie za­dzwo­nił, nie przy­słał fak­su ani e-ma­ila, ani SMS-a do mnie lub ko­go­kol­wiek w mo­jej kan­ce­la­rii. Dzwo­ni­li­śmy do nie­go wie­lo­krot­nie, ale nikt nie ode­brał. Po­je­cha­li­śmy do nie­go do domu, ale nie za­sta­li­śmy ni­ko­go. Te­raz usil­nie go po­szu­ku­je­my, ale wy­glą­da na to, że znik­nął.

Theo słu­chał słów obroń­cy z nie­do­wie­rza­niem, jak zresz­tą wszy­scy obec­ni na sali.

Z miej­sca pod­niósł się je­den z po­li­cjan­tów.

– Wy­so­ki Są­dzie, czy mogę?

– Pro­szę – rzekł sę­dzia Gan­try.

– Nikt nas o tym nie za­wia­do­mił. Gdy­by­śmy wie­dzie­li wcze­śniej, mo­gli­by­śmy roz­po­cząć po­szu­ki­wa­nia.

– To roz­pocz­nij­cie je te­raz – prych­nął po­iry­to­wa­nym to­nem sę­dzia. Naj­wy­raź­niej nie­obec­ność Pete’a Duf­fy’ego nie­mi­le go za­sko­czy­ła. Wal­nął młot­kiem i oznaj­mił: – Ogła­szam go­dzin­ną prze­rwę. Pro­szę po­wia­do­mić przy­się­głych, żeby ja­koś so­bie umi­li­li ocze­ki­wa­nie. – Wstał i znik­nął za drzwia­mi po­ko­ju sę­dziow­skie­go.

Przez ja­kiś czas na sali trwa­ło peł­ne na­pię­cia mil­cze­nie, jak­by pu­blicz­ność ocze­ki­wa­ła, że lada chwi­la drzwi się otwo­rzą i sta­nie w nich Pete Duf­fy.

Po­tem za­czę­ły na­ra­stać szep­ty i ci­chy gwar, kil­ka osób wsta­ło i za­czę­ło się krę­cić po sali. Nikt jed­nak nie wy­cho­dził, nie chcąc ry­zy­ko­wać utra­ty miej­sca. Prze­cież Pete Duf­fy na pew­no lada chwi­la się zja­wi, prze­pro­si za spóź­nie­nie, zrzu­ci winę na zła­pa­ną gumę czy coś w tym ro­dza­ju i pro­ces się roz­pocz­nie.

Mi­nę­ło dzie­sięć mi­nut. Theo pa­trzył, jak re­pre­zen­tu­ją­cy stro­ny praw­ni­cy wsta­ją od sto­łów, two­rzą grup­ki i na­ra­dza­ją się ści­szo­ny­mi gło­sa­mi. Jack Ho­gan i Clif­ford Nan­ce sto­ją ra­zem z za­tro­ska­ny­mi mi­na­mi i z po­chy­lo­ny­mi gło­wa­mi po­rów­nu­ją no­tat­ki.

– Co o tym są­dzisz, Ike?

– Wy­glą­da na to, że pry­snął.

– Co to zna­czy?

– Może zna­czyć wie­le róż­nych rze­czy. Jako za­bez­pie­cze­nie kau­cji Duf­fy za­sta­wił część swo­ich nie­ru­cho­mo­ści, więc je­śli się nie po­ja­wi, jego kau­cja prze­pad­nie, a on stra­ci ma­ją­tek. Oczy­wi­ście je­śli na­praw­dę zwiał, to się tym spe­cjal­nie nie przej­mie, bo i tak już za­wsze bę­dzie mu­siał żyć w ukry­ciu. Bę­dzie ści­ga­ny przez pra­wo tak dłu­go, aż go zła­pią.

– A zła­pią go?

– Zwy­kle ła­pią. Jego twarz bę­dzie wszę­dzie: w in­ter­ne­cie, na afi­szach z po­do­bi­zna­mi po­szu­ki­wa­nych, któ­re wy­wie­sza­ją na pocz­tach i w ko­mi­sa­ria­tach w ca­łym kra­ju. Trud­no jest ta­kie­mu czło­wie­ko­wi unik­nąć schwy­ta­nia, choć zna­ne są przy­pad­ki słyn­nych zbie­gów, któ­rych nig­dy nie zła­pa­no. Tacy lu­dzie zwy­kle ucie­ka­ją z kra­ju i za­szy­wa­ją się w Ame­ry­ce Po­łu­dnio­wej czy gdzieś. Ale to mnie dzi­wi. Nie są­dzi­łem, że Pete Duf­fy się na to od­wa­ży.

– Od­wa­ży?

– Pew­nie. Za­sta­nów się, Theo. Fa­cet za­bi­ja żonę i szczę­śli­wie wy­krę­ca się z pierw­sze­go pro­ce­su, bo sę­dzia go unie­waż­nia. Wie, że coś ta­kie­go dru­gi raz się nie zda­rzy i że cze­ka go spę­dze­nie resz­ty ży­cia w wię­zie­niu. Na jego miej­scu na pew­no za­ry­zy­ko­wał­bym uciecz­kę. Pew­nie ma gdzieś scho­wa­ną grub­szą for­sę. Za­ła­twił so­bie lewe pa­pie­ry na nowe na­zwi­sko, może ja­kiś kum­pel mu w tym po­mógł. Zna­jąc Duf­fy’ego, nie zdzi­wił­bym się, gdy­by była w to za­mie­sza­na ja­kaś mło­da ko­bie­ta. We­dług mnie to cał­kiem spryt­ne po­su­nię­cie.

Ike mó­wił to ta­kim to­nem, jak­by cho­dzi­ło o wspa­nia­łą przy­go­dę, ale Theo miał wąt­pli­wo­ści. Zer­kał na pu­ste krze­sło przy sto­le obro­ny i w mia­rę jak cy­fry na ze­ga­rze zbli­ża­ły się do dzie­sią­tej, ogar­nia­ło go co­raz więk­sze zdu­mie­nie. Czy Pete Duf­fy rze­czy­wi­ście zła­mał wa­run­ki kau­cji, uciekł z mia­sta i po­sta­no­wił wieść ży­cie czło­wie­ka ści­ga­ne­go?

Do sali wró­ci­li Omar Che­epe i Paco i wda­li się w szep­tan­kę z Clif­for­dem Nan­ce’em. Są­dząc po ner­wo­wym po­trzą­sa­niu gło­wa­mi, ścią­gnię­tych gniew­nie twa­rzach i go­rącz­ko­wych szep­tach nie mie­li dla obroń­cy do­brych wia­do­mo­ści. Pete Duf­fy za­padł się pod zie­mię.

Urzęd­nik skrzyk­nął praw­ni­ków obu stron i po­pro­wa­dził do ga­bi­ne­tu sę­dzie­go na ko­lej­ną na­ra­dę. Grup­ka po­li­cjan­tów sto­ją­cych obok ławy przy­się­głych za­ba­wia­ła się opo­wia­da­niem ka­wa­łów. Gwar na sali przy­bie­rał na sile, do­wo­dząc ro­sną­ce­go znie­cier­pli­wie­nia pu­blicz­no­ści.

– Za­czy­na mnie to tro­chę nu­dzić, Theo – po­wie­dział Ike. Kil­ka osób już zre­zy­gno­wa­ło i ru­szy­ło do wyj­ścia.

– Ja chy­ba jesz­cze zo­sta­nę – od­rzekł Theo. Mógł tyl­ko wró­cić z pu­sty­mi rę­ka­mi do szko­ły i prze­mę­czyć się przez resz­tę lek­cji. Zwol­nie­nie z pod­pi­sem pani dy­rek­tor po­zwa­la­ło mu prze­by­wać poza szko­łą do trzy­na­stej i bez wzglę­du na prze­bieg wy­da­rzeń miał za­miar w peł­ni to wy­ko­rzy­stać.

– Wpad­niesz po po­łu­dniu? – spy­tał Ike. Był po­nie­dzia­łek, a zgod­nie ze zwy­cza­jem obo­wią­zu­ją­cym w ro­dzi­nie Bo­one’ów Theo miał obo­wią­zek od­wie­dzać biu­ro Ike’a w każ­dy po­nie­dzia­łek po po­łu­dniu.

– Ja­sne.

– To do zo­ba­cze­nia. – Ike się uśmiech­nął i wstał.

Po jego odej­ściu Theo po­sta­no­wił roz­wa­żyć wszyst­kie plu­sy i mi­nu­sy. Oczy­wi­ście był roz­cza­ro­wa­ny, że nie bę­dzie świad­kiem roz­po­czę­cia naj­gło­śniej­szej spra­wy kar­nej w naj­now­szej hi­sto­rii Strat­ten­bur­ga i nie usły­szy utar­czek Jac­ka Ho­ga­na i Clif­for­da Nan­ce’a, bio­rą­cych się za bary ni­czym dwaj gla­dia­to­rzy. Ale czuł też ulgę, że Bob­by Esco­bar nie bę­dzie mu­siał wska­zy­wać oskar­ży­ciel­skim pal­cem Pete’a Duf­fy’ego. Theo miał istot­ny udział w tym, że pod­czas trwa­nia pierw­sze­go pro­ce­su sę­dzia Gan­try do­wie­dział się o ist­nie­niu Bob­by’ego i wie­dział, że zwró­ci­ło to na nie­go uwa­gę obroń­ców Duf­fy’ego, a szcze­gól­nie jego dwóch mię­śnia­ków, Oma­ra Che­epe’a i Paco. Theo wo­lał­by po­zo­stać w cie­niu.

I dla­te­go w mia­rę upły­wu cza­su co­raz bar­dziej utwier­dzał się w prze­ko­na­niu, że na­głe znik­nię­cie Pete’a Duf­fy’ego wca­le nie jest ta­kie złe, przy­najm­niej dla nie­go. Z ego­istycz­ne­go punk­tu wi­dze­nia mógł się z tego cie­szyć.

Dwaj męż­czyź­ni sie­dzą­cy za Theo za­czę­li się spie­rać na te­mat de­cy­zji sądu o kau­cji dla Duf­fy’ego.

– Je­stem go­tów się za­ło­żyć, że Gan­try do­stał swo­ją dolę – mó­wił go­rą­cym szep­tem pierw­szy. – Gdy­by od­mó­wił wy­zna­cze­nia kau­cji, to Duf­fy cze­kał­by za krat­ka­mi na dru­gi pro­ces jak każ­dy oskar­żo­ny o mor­der­stwo. Dla ta­kich nie wy­zna­cza się kau­cji. Gan­try uległ, bo Duf­fy śpi na for­sie.

– Nie są­dzę – opo­no­wał jego są­siad. – Dla­cze­go miał nie po­zwo­lić oskar­żo­ne­mu na wpła­ce­nie kau­cji i wyj­ście na wol­ność? Prze­cież do chwi­li udo­wod­nie­nia winy jest nie­win­ny, nie? Dla­cze­go wsa­dzać czło­wie­ka za krat­ki, za­nim zo­sta­nie ska­za­ny? Za mor­der­stwo czy za co­kol­wiek. Kau­cja za Duf­fy’ego wy­no­si­ła mi­lion do­la­rów. Za­sta­wił swo­je nie­ru­cho­mo­ści i ni­ko­mu to nie prze­szka­dza­ło. Przy­najm­niej do te­raz.

Theo był skłon­ny po­dzie­lić zda­nie dru­gie­go z męż­czyzn.

– Do te­raz? – żach­nął się pierw­szy. – W tym cała rzecz. Kau­cja ma gwa­ran­to­wać, że oskar­żo­ny sta­wi się przed są­dem. No i pro­szę! Nie ma go! Znik­nął bez śla­du, zwiał, za­padł się pod zie­mię. Już nig­dy go nie zo­ba­czy­my. Tyl­ko dla­te­go, że Gan­try zgo­dził się na kau­cję.

– Znaj­dą go.

– Za­ło­żę się, że nie. Pew­nie jest już w Mek­sy­ku i sie­dzi u ja­kie­goś chi­rur­ga pla­stycz­ne­go, któ­ry zbił ma­ją­tek na zmie­nia­niu oczu i no­sów ba­ro­nom nar­ko­ty­ko­wym. Za­ło­żę się, że nig­dy Duf­fy’ego nie znaj­dą.

– A ja się za­ło­żę o dwa­dzie­ścia do­lców, że w cią­gu trzy­dzie­stu dni tra­fi za krat­ki.

– Stoi, dwa­dzie­ścia do­lców.

Drzwi po­ko­ju sę­dziow­skie­go się otwo­rzy­ły i urzęd­ni­cy są­do­wi sta­nę­li na bacz­ność. Z ga­bi­ne­tu rząd­kiem wy­szli re­pre­zen­tan­ci obu stron i usie­dli przy swo­ich sto­łach. Wi­dzo­wie po­śpiesz­nie wró­ci­li na miej­sca i na sali za­pa­dła ci­sza.

– Moż­na usiąść – burk­nął urzęd­nik.

Sę­dzia Gan­try za­jął miej­sce za sto­łem sę­dziow­skim, wal­nął młot­kiem i oznaj­mił:

– Ci­sza! Pro­szę wpro­wa­dzić przy­się­głych.

Ze­gar po­ka­zy­wał je­de­na­stą. Sę­dzio­wie przy­się­gli wy­szli z sali po­sie­dzeń i za­czę­li zaj­mo­wać miej­sca na ła­wie. Gdy wszy­scy już sie­dzie­li, sę­dzia Gan­try spoj­rzał su­ro­wo na Clif­for­da Nan­ce’a i spy­tał:

– Me­ce­na­sie Nan­ce, gdzie jest oskar­żo­ny?

Nan­ce wstał wol­no.

– Nie wiem, Wy­so­ki Są­dzie. Od dwu­dzie­stej dru­giej trzy­dzie­ści wczo­raj nie mo­że­my na­wią­zać z nim kon­tak­tu.

Sę­dzia Gan­try prze­niósł wzrok na Jac­ka Ho­ga­na.

– Pro­ku­ra­to­rze Ho­gan?

– Nie mamy wyj­ścia, Wy­so­ki Są­dzie, mu­si­my wnio­sko­wać o unie­waż­nie­nie roz­pra­wy.

– A ja nie mam wyj­ścia i mu­szę się zgo­dzić. – Sę­dzia Gan­try od­wró­cił gło­wę w stro­nę ławy przy­się­głych. – Pro­szę pań­stwa, wy­glą­da na to, że oskar­żo­ny Pe­ter Duf­fy znik­nął. Prze­by­wał na wol­no­ści za kau­cją w ocze­ki­wa­niu na roz­pra­wę, ale cóż, naj­wy­raź­niej się nie do­cze­kał. Biu­ro sze­ry­fa pro­wa­dzi po­szu­ki­wa­nia, za­wia­do­mio­no też FBI. Bez oskar­żo­ne­go nie mo­że­my kon­ty­nu­ować. Prze­pra­szam pań­stwa za wszel­kie nie­do­god­no­ści i raz jesz­cze dzię­ku­ję za go­to­wość słu­że­nia spo­łe­czeń­stwu. Sę­dzio­wie przy­się­gli są wol­ni.

Jed­na z przy­się­głych z ocią­ga­niem pod­nio­sła rękę.

– Pa­nie sę­dzio, a je­śli go znaj­dą dziś po po­łu­dniu albo ju­tro? – za­py­ta­ła.

Sę­dzia Gan­try wy­glą­dał na za­sko­czo­ne­go tym py­ta­niem.

– No cóż, pew­nie bę­dzie to za­le­ża­ło od oko­licz­no­ści. Bo je­śli, na przy­kład, zła­pią go na gra­ni­cy przy pró­bie nie­le­gal­ne­go wy­jaz­du z kra­ju, to zo­sta­nie tu spro­wa­dzo­ny i usły­szy do­dat­ko­we za­rzu­ty. To na pew­no wpły­nę­ło­by na jego stra­te­gię obro­ny, więc miał­by pra­wo za­żą­dać prze­su­nię­cia ter­mi­nu. Ale moż­na też przy­jąć, że zo­sta­nie od­na­le­zio­ny gdzieś nie­da­le­ko i poda po­wo­dy swo­jej nie­obec­no­ści. W ta­kim przy­pad­ku unie­waż­nię kau­cję, wsa­dzę go za krat­ki i wy­zna­czę moż­li­wie jak naj­szyb­szy nowy ter­min.

To wy­ja­śnie­nie roz­wia­ło wąt­pli­wo­ści przy­się­głej i Theo.

– Za­my­kam po­sie­dze­nie sądu – oznaj­mił sę­dzia i raz jesz­cze stuk­nął młot­kiem.

Theo zwle­kał z wyj­ściem z sali i opu­ścił ją do­pie­ro wte­dy, gdy urzęd­nik są­do­wy za­czął ga­sić świa­tła. Nie bar­dzo miał do­kąd pójść, wsiadł więc na ro­wer i po­pe­da­ło­wał w stro­nę szko­ły. Dwie prze­czni­ce da­lej obok po­ja­wił się czar­ny jeep Che­ro­kee, szy­ba po stro­nie pa­sa­że­ra zje­cha­ła w dół i w oknie uka­za­ła się śnia­da twarz Paco. Męż­czy­zna nic nie po­wie­dział, tyl­ko się uśmiech­nął.

Theo przy­ha­mo­wał i sa­mo­chód go wy­prze­dził. Cie­ka­we, dla­cze­go za nim je­cha­li?

Na tyle go to wzbu­rzy­ło, że po­sta­no­wił wró­cić na skró­ty przez alej­ki dla pie­szych i po­dwór­ka. Je­chał, co chwi­la oglą­da­jąc się za sie­bie, gdy na­gle tuż przed jego ro­we­rem wy­rósł po­tęż­ny męż­czy­zna i chwy­cił za kie­row­ni­cę.

– Ej ty, smar­ka­czu! – wrza­snął pro­sto w twarz Theo.

Znów Buc Buck, znów zie­ją­cy ogniem i go­to­wy do wal­ki.

– Mó­wi­łem, że masz się tu nie krę­cić – wark­nął, nie pusz­cza­jąc kie­row­ni­cy.

– Do­brze, do­brze, prze­pra­szam. – Theo bał się, że sta­ruch go ude­rzy.

– Coś ty za je­den? – syk­nął Buck.

– The­odo­re Bo­one. Niech pan pu­ści ro­wer.

Buck miał na so­bie źle do­pa­so­wa­ny li­chy dre­lich z na­szyw­ką na rę­ka­wie ALL-PRO SE­CU­RI­TY. W ka­bu­rze przy pa­sie tkwił groź­nie wy­glą­da­ją­cy pi­sto­let.

– Masz prze­stać krę­cić się po moim po­dwór­ku, ja­sne?

– Ja­sne – bąk­nął Theo.

Buck pu­ścił ro­wer i Theo po­gnał przed sie­bie. Nikt do nie­go nie strze­lił i chło­piec na­gle z przy­jem­no­ścią po­my­ślał o po­wro­cie do szko­ły, gdzie czuł się bez­piecz­ny.

Roz­dział 3

Theo za­mel­do­wał się w se­kre­ta­ria­cie i zwró­cił dru­czek zwol­nie­nia. Jego kla­sa na czwar­tej go­dzi­nie lek­cyj­nej mia­ła che­mię i Theo nie chciał się spóź­nić. Mimo to, za­miast do pra­cow­ni che­micz­nej, po­szedł ka­wa­łek da­lej ko­ry­ta­rzem w stro­nę po­ko­ju pana Mo­un­ta. Miał szczę­ście, bo drzwi były otwar­te na oścież, a wy­cho­waw­ca sie­dział przy biur­ku i z ka­nap­ką w ręku oglą­dał lo­kal­ne wia­do­mo­ści na ekra­nie lap­to­pa.

– Sia­daj – za­pro­sił go i Theo usiadł na je­dy­nym wol­nym krze­śle w po­ko­ju.

– Pew­nie pan już wie – za­gad­nął.

– No pew­nie. Tyl­ko o tym mó­wią. – Pan Mo­unt prze­su­nął nie­co lap­top, żeby Theo też mógł spoj­rzeć na ekran. Miej­sco­wy sze­ryf roz­ma­wiał z grup­ką dzien­ni­ka­rzy, in­for­mu­jąc ich, że jak do­tąd nie na­tra­fio­no na ża­den ślad Duf­fy’ego. Prze­szu­ka­no jego dom, ale ni­cze­go nie zna­le­zio­no. Oba jego sa­mo­cho­dy – oso­bo­wy mer­ce­des i SUV mar­ki Ford – sta­ły za­mknię­te w ga­ra­żu. Naj­wy­raź­niej nie­dziel­ne po­po­łu­dnie Duf­fy spę­dził sa­mot­nie, gra­jąc w gol­fa, i jego po­moc­nik od no­sze­nia ki­jów to­wa­rzy­szył mu aż do koń­ca gry. Duf­fy po­je­chał wóz­kiem gol­fo­wym w stro­nę swo­je­go domu na wy­so­ko­ści szó­ste­go doł­ka, co zwy­kle ro­bił po ro­ze­gra­niu ostat­niej par­tii.

0 dwu­dzie­stej dru­giej trzy­dzie­ści prze­pro­wa­dził roz­mo­wę te­le­fo­nicz­ną z Clif­for­dem Nan­ce’em i we­dług re­la­cji tego ostat­nie­go umó­wił się w biu­rze na siód­mą rano w po­nie­dzia­łek, by od­być dłu­gą na­ra­dę przed­pro­ce­so­wą z całą eki­pą obroń­ców.

Pete Duf­fy miesz­kał oko­ło trzech ki­lo­me­trów na wschód od mia­sta w zbu­do­wa­nym nie­daw­no osie­dlu o na­zwie Wa­ver­ly Cre­ek – eks­klu­zyw­nym kom­plek­sie miesz­kal­no-re­kre­acyj­nym z trze­ma po­la­mi gol­fo­wy­mi, któ­ry miał za­pew­niać miesz­kań­com mak­si­mum pry­wat­no­ści. Wjaz­du i wy­jaz­du przez całą dobę strze­gli ochro­nia­rze przy bra­mach, a licz­ne ka­me­ry mo­ni­to­rin­gu re­je­stro­wa­ły każ­dy ruch. Dzię­ki temu sze­ryf mógł być pew­ny, że Pete Duf­fy nie opu­ścił w nocy te­re­nu osie­dla przez żad­ną z bram.

– Ale do osie­dla pro­wa­dzi też kil­ka żwi­ro­wych trak­tów i za­pew­ne Duf­fy z jed­ne­go z nich sko­rzy­stał – wy­ja­śnił sze­ryf. Wi­dać było, że py­ta­nia re­por­te­rów już go tro­chę iry­tu­ją.

Po­twier­dził, że na ra­zie nie wia­do­mo, jak Pete Duf­fy uciekł. Może pie­szo, może ro­we­rem, sku­te­rem albo qu­adem, może wóz­kiem gol­fo­wym. Do tej pory nie uda­ło się tego usta­lić. W każ­dym ra­zie nie wia­do­mo, żeby Duf­fy miał sku­ter, mo­to­cykl lub inny tego typu po­jazd, któ­ry wy­ma­ga re­je­stra­cji.

W od­po­wie­dzi na licz­ne i po­wta­rza­ją­ce się py­ta­nia sze­ryf wy­ja­śnił, że po pierw­sze, nic nie wia­do­mo o wspól­ni­ku, któ­ry mógł­by po­móc Duf­fy’emu w uciecz­ce; po dru­gie, nie zna­le­zio­no li­stu po­że­gnal­ne­go, któ­ry mógł­by su­ge­ro­wać skok z mo­stu czy inne dra­ma­tycz­ne tar­gnię­cie się na ży­cie; po trze­cie, nie ma śla­dów wska­zu­ją­cych na udział osób trze­cich, któ­re z ja­kie­goś po­wo­du chcia­ły­by nie do­pu­ścić do sta­nię­cia Duf­fy’ego przed są­dem; i po czwar­te, jak do­tąd nie na­tra­fio­no na świad­ka, któ­ry wi­dział­by Duf­fy’ego po opusz­cze­niu przez nie­go pola gol­fo­we­go z tor­bą peł­ną ki­jów.

W koń­cu sze­ryf miał dość i prze­pro­sił ze­bra­nych, że musi ich zo­sta­wić. Ob­raz ka­me­ry po­wró­cił do stu­dia, w któ­rym dwój­ka pro­wa­dzą­cych przy­stą­pi­ła do pod­su­mo­wa­nia in­for­ma­cji uzy­ska­nych od sze­ry­fa.

– No to co się z nim sta­ło? – spy­tał pan Mo­unt, żu­jąc kęs ka­nap­ki.

– Nie wie­rzę, żeby po­sta­no­wił ucie­kać w środ­ku nocy pie­szo przez las – po­wie­dział Theo. – A jak pan są­dzi?

– Mu­siał mieć wspól­ni­ka. Duf­fy jest miesz­czu­chem, las nie jest jego śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym i nie po­tra­fił­by w nim prze­żyć. Je­stem pew­ny, że wy­mknął się z domu po pół­no­cy, kie­dy wszy­scy są­sie­dzi spa­li, i od­je­chał ro­we­rem, żeby nie na­ro­bić ha­ła­su. Jed­nym z trak­tów prze­je­chał ki­lo­metr lub dwa do miej­sca, gdzie cze­kał na nie­go wspól­nik. Wrzu­ci­li ro­wer do ba­gaż­ni­ka lub do skrzy­ni pick-upa i spo­koj­nie od­je­cha­li. W są­dzie miał się po­ja­wić do­pie­ro o dzie­wią­tej, więc wy­star­to­wa­li z prze­wa­gą sied­miu czy ośmiu go­dzin.

– Pan się na­praw­dę tym pa­sjo­nu­je, praw­da? – po­wie­dział z uśmie­chem Theo.

– Pew­nie. A ty nie?

– Oczy­wi­ście, tyl­ko nie prze­my­śla­łem tego aż tak szcze­gó­ło­wo. No to gdzie jest te­raz?

– Gdzieś da­le­ko. Gli­ny nie mają po­ję­cia, czym Duf­fy i jego wspól­nik się po­ru­sza­ją, więc do cza­su na­tra­fie­nia na nowe po­szla­ki są bez­piecz­ni. Mogą być gdzie­kol­wiek.

– My­śli pan, że ich zła­pią?

– Coś mi mówi, że nie. To może się oka­zać uciecz­ką do­sko­na­łą, szcze­gól­nie że ma wspól­ni­ka.

Pan Mo­unt miał trzy­dzie­ści kil­ka lat i zda­niem Theo był naj­faj­niej­szym na­uczy­cie­lem z ca­łej szko­ły. Jego oj­ciec był sę­dzią, star­szy brat ad­wo­ka­tem, a on sam czę­sto prze­bą­ki­wał o rzu­ce­niu pra­cy w szko­le i roz­po­czę­ciu stu­diów praw­ni­czych. W szko­le pro­wa­dził Dys­ku­syj­ny Klub Ósmych Klas, a Theo był jego gwiaz­dą. To spo­wo­do­wa­ło, że na­wią­za­li nie­mal ko­le­żeń­skie sto­sun­ki. Oglą­da­li te­raz wia­do­mo­ści na lap­to­pie, a w gło­wach obu try­bi­ki aż fur­cza­ły, pro­du­ku­jąc naj­dzik­sze teo­rie do­ty­czą­ce znik­nię­cia Duf­fy’ego. Jak na­praw­dę uda­ło mu się uciec?

– Omó­wi­my to chy­ba ju­tro na WOS-ie – pod­su­mo­wał Theo.

– Chy­ba żar­tu­jesz. Przez na­stęp­ne dwa dni całe mia­sto nie bę­dzie mó­wi­ło o ni­czym in­nym.

Roz­legł się dzwo­nek i Theo na­gle na­brał ocho­ty, żeby so­bie pójść. Prze­rwa na lunch trwa­ła za­le­d­wie dwa­dzie­ścia mi­nut i nie było chwi­li do stra­ce­nia. Ko­ry­ta­rze bły­ska­wicz­nie za­peł­ni­ły się ucznia­mi pię­ciu ósmych klas, któ­rzy wy­pa­dli z sal i ru­szy­li hur­mem do sza­fek i da­lej do sto­łów­ki.

Gim­na­zjum w Strat­ten­bur­gu kil­ka lat wcze­śniej prze­szło grun­tow­ną mo­der­ni­za­cję i jed­ną z naj­bar­dziej do­ce­nia­nych zmian sta­no­wi­ły nowe szaf­ki dla uczniów. Były sze­ro­kie i głę­bo­kie, zro­bio­ne z drew­na, w od­róż­nie­niu od po­przed­nich ha­ła­śli­wych pu­szek z bla­chy, któ­re od dzie­się­cio­le­ci szpe­ci­ły ko­ry­ta­rze. Do­dat­ko­wym udo­god­nie­niem było to, że ucznio­wie nie mu­sie­li no­sić klu­czy. Każ­da szaf­ka była za­opa­trzo­na w elek­tro­nicz­ny szy­fra­tor, po­dob­ny z wy­glą­du do kla­wia­tu­ry te­le­fo­nu, i mia­ła przy­ci­ski ozna­czo­ne li­te­ra­mi i cy­fra­mi. Wy­star­czy­ło wpro­wa­dzić pię­cio – lub sze­ścio­cy­fro­wy kod i drzwi się otwie­ra­ły.

Na