Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Systemy czasu pracy ebook

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Systemy czasu pracy -

Z rozliczaniem pracy nadliczbowej swoich pracowników boryka się prawie każdy pracodawca.

I pół biedy, jeśli pracownik po prostu został kilka razy po swoich normalnych godzinach pracy. Schody zaczynają się, gdy pracownik świadczył pracę w tzw. wolną sobotę, niedzielę lub święto, które miały być dla niego wolne, lub w dniu wolnym oddanym za pracę w sobotę, niedzielę albo święto. Kiedy powstają nadgodziny i do tego jeszcze – jakie? Dobowe czy średniotygodniowe?

Jak je rozliczyć? Kiedy można oddać czas wolny, a kiedy trzeba oddać cały dzień wolny i czym to się różni? Czy pracę nadliczbową można rekompensować jednocześnie czasem wolnym i dodatkiem? Jak rozliczać pracę nadliczbową i ponadwymiarową niepełnoetatowców?

No i w końcu – którą metodę przyjąć, obliczając przekroczenie średniotygodniowe? Tę prezentowaną przez Ministerstwo Pracy i stosowaną przez sądy pracy, czy może bezpieczniej będzie przyjąć metodę PIP, którą kierują się inspektorzy pracy podczas kontroli? Biorąc pod uwagę fakt, że na kontrole przychodzi do Państwa inspekcja pracy, a nie ministerstwo, zapewne większość wskaże metodę PIP. Jednak metoda ministerstwa jest dla pracodawcy korzystniejsza...

Te oraz wiele innych wątpliwości związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych staramy się rozwiać w tej publikacji. Mam nadzieję, że lektura tego vademecum będzie dla Państwa ciekawa i pożyteczna oraz że uzyskają Państwo odpowiedzi na trapiące pytania.

Dlaczego tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu rozliczania godzin nadliczbowych?

Praca nadliczbowa jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jako taka nie może być czymś powszechnym. Możesz ją polecić jedynie w określonych przypadkach. W tym vademecum rozliczania godzin nadliczbowych omawiamy ten temat całościowo i dokładnie. Zagadnienie rozliczania godzin nadliczbowych omówiliśmy w 5 kolejnych działach tematycznych:

 1. Występowanie nadgodzin
 2. Rekompensata pracy w nadgodzinach
 3. Praca w dniu wolnym
 4. Praca w święto
 5. Nadgodziny niepełnoetatowca

Jeśli chcesz mieć pewność, że wiesz wszystko na temat rozliczania godzin nadliczbowych, to vademecum „Rozliczanie godzin nadliczbowych” jest dla Ciebie.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tej publikacji i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. To opracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tej publikacji:

 • Kiedy występuję praca w nadgodzinach?
 • Jak rozliczyć rozpoczęcie pracy przed zakończeniem doby pracowniczej?
 • Czy naruszenie doby pracowniczej zawsze prowadzi do nadgodzin?
 • Kiedy następuje przekroczenie normy średniotygodniowej?
 • Czy za czas wolny udzielony na wniosek pracownika wypłacasz dodatkowo wynagrodzenie?
 • Czy udzielenie czasu wolnego zwalnia Cię od wypłaty dodatku za nadgodziny?
 • Czy czas wolny i dzień wolny oznaczają to samo?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Czy nieudzielanie dnia wolnego to wykroczenie?
 • Ile czasu wolnego należy oddać za godzinę pracy w święto?
 • Jaką wysokość dodatku zapłacić za nadgodziny w harmonogramową niedzielę?
 • Jak określić limit godzin ponadwymiarowych w umowie o pracę z niepełnoetatowcem?
 • Jak płacić za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca?

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów vademecum „Rozliczanie godzin nadliczbowych”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Opinie o ebooku Systemy czasu pracy -

Fragment ebooka Systemy czasu pracy -


www.KadryOnline.pl

Systemy czasu pracy

Wiedza i Praktyka

Warszawa 2009


Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka


Redaktor Monika Załuska


Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska


Korekta

Zespół


ISBN 978-83-7572-289-5

Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.


Warszawa 2009Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a,

 www.wip.pl

 tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10


Skład i łamanie

Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71


BBP 399


Konwersja: Nexto Digital Services1. PODSTAWOWE POJĘCIA


Aby podjąć decyzję co do wyboru najodpowiedniejszego dla Was systemu czasu pracy oraz poprawnie zaplanować czas pracy Waszych pracowników, powinniście upewnić się, czy właściwie rozumiecie podstawowe pojęcia prawa pracy w tym zakresie.

1.1. Doba pracownicza 

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, rozpoczynając od godziny, w której pracownik zaczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. A zatem jeżeli pracownik zgodnie ze swoim rozkładem rozpoczął pracę o godzinie 8.00, to jego doba pracownicza zakończy się o godzinie 8.00 następnego dnia.

1.2. Tydzień

Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 2 kp, do celów rozliczania czasu pracy przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od 1. dnia okresu rozliczeniowego. Jeżeli w Waszej firmie ustalony jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu, wówczas 1. tydzień będzie liczony od 1. dnia miesiąca kalendarzowego.

Nawet jeżeli miesiąc rozpoczyna się w niedzielę, tydzień będzie liczony właśnie od tego dnia i będzie trwał przez 7 kolejnych dni, aż do soboty włącznie. Od następnej niedzieli rozpocznie natomiast bieg kolejny tydzień itd. Po zakończeniu jednego okresu rozliczeniowego tydzień będzie liczony na nowo, od 1. dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Początek tygodnia może więc przypadać w różne dni tygodnia w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Wiele zależy od układu dni w kalendarzu oraz od tego, jak w Waszej firmie ustalony został okres rozliczeniowy.

 1.3. Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy

Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oznacza, że w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego pracownicy mogą świadczyć pracę przez więcej niż 5 dni, a w niektórych mniej. W skali okresu rozliczeniowego nie może to być jednak więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu.

1.4. Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Dla prawidłowego planowania czasu pracy Waszych pracowników kluczowe znaczenie ma właściwe ustalenie wymiaru ich czasu pracy.

Wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy powinniście obliczyć w sposób następujący:

? mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

? dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

? pomniejszając otrzymaną liczbę godzin o 8 za każde święto przypadające w danym okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela.

Pamiętajcie również, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. choroba, urlop wypoczynkowy) przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp).

W systemie pracy w ruchu ciągłym wymiar czasu pracy do przepracowania w okresie rozliczeniowym liczony jest w inny sposób (patrz: str. 31).

1.5. Okresy odpoczynku

Planując czas pracy Waszych pracowników, musicie pamiętać o obowiązku zapewnienia im wymaganych odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Odpoczynek dobowy 

W każdej dobie pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 kp).

Z faktu, iż jesteście zobowiązani do zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynkdobowego, wynika, że łącznie z godzinami nadliczbowymi w 1 dobie nie powinno przypadać więcej niż 13 godzin pracy.

Jesteście zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego:

 ? pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz

 ? w przypadkach konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pamiętajcie, że w wymienionych przypadkach musicie udzielić pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego równoważny okres odpoczynku (art. 132 § 3 kp).

Odpoczynek tygodniowy

W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 133 § 1 kp).

Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wyjątkowo może być krótszy niż 35 godzin, nie może jednak wynosić mniej niż 24 godziny. Wyjątek ten dotyczy:

? pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

? przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także

? zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (art. 133 § 2 kp).

Zasadą jest, że odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Jednakże w przypadku prac dozwolonych w niedzielę możecie udzielić odpoczynku tygodniowego także w innym dniu tygodnia (art. 133 § 3 kp). Pamiętajcie, że niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynająod godziny 6.00 w tym dniu, chyba że w Waszym zakładzie została ustalona inna godzina.

Odrębności w zakresie zapewnienia odpoczynku dobowego występują w systemach równoważnego czasu pracy uregulowanych w art. 136 i 137 kp (patrz: str. 8).

1.6. 15-minutowa przerwa w pracy

Jeśli dobowy wymiar czasu pracy Waszych pracowników wynosi co najmniej 6 godzin, udzielacie im co najmniej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy (art. 134 kp).

Jeżeli zatrudniacie pracowników niepełnosprawnych, pamiętajcie, że mają oni prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jest ona niezależna od 15-minutowej przerwy dla ogółu pracowników. Przysługuje niepełnosprawnemu, bez względu na długość jego dobowego czasu pracy. Biorąc pod uwagę pracownika niepełnosprawnego, który świadczy pracę przez co najmniej 6 godzin, będzie miał on prawo do dwóch 15-minutowych przerw w pracy. Czas takiej przerwy powinniście wliczyć do czasu pracy (art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 ze zm.).

1.7. Godziny nadliczbowe

W kontekście systemów czasu pracy nie można zapomnieć o pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad: – obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz– przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 kp).
2. PODSTAWOWY CZAS PRACY


Najczęściej spotykanym w praktyce systemem czasu pracy jest podstawowy czas pracy (art. 129 kp). Zakłada on wykonywanie pracy w wymiarze 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2.1. Wymiar czasu pracy w systemie podstawowym

W systemie tym w przypadku pełnego etatu dobowy wymiar czasu pracy będzie wynosił stale taką samą liczbę godzin – 8 (chyba że wprowadziliście niższą normę dla swoich pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych).

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com