Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji - Zysk Wojciech - ebook

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji ebook

Zysk Wojciech

0,0
54,00 zł

Opis

Rosnąca potęga państw europejskich na przełomie XX i XXI wieku, a także polityka większości państw na świecie skierowana jest na coraz to szersze formy współpracy. W tym ujęciu Unia Europejska utrzymuje skomplikowaną sieć zagranicznych kontaktów z krajami trzecimi. Niniejsza praca przedstawia Czytelnikom rozwój w strukturze handlu, powiększenie obrotów handlowych oraz listę czynników oddziałujących na rozwój wy­miany handlowej z krajami trzecimi. W książce bardzo starannie i wszechstronnie przedstawiono m.in.:
• ewolucję uwarunkowań oraz perspektywy współpracy handlowej Unii Europejskiej z państwami trzecimi, tj. Stanami Zjednoczonymi, Chinami oraz Rosją;
• współzależności zachodzące pomiędzy kształtowaniem spójnego europejskiego rynku a zewnętrznymi stosunkami mającymi na celu liberaliza­cję handlu na świecie, uregulowanie relacji z największymi partnerami gospodarczymi;
• analizę oraz mierniki służące do pomiaru przepływu towarów, usług oraz kapitału między Unią Europejską a państwami trzecimi w latach 2000-2011;
• korelację pomiędzy pogłębieniem wzajemnych stosunków zewnętrznych a dynamiką rozwoju wewnętrznego poszczególnych gospodarek.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych, studentów różnych kierunków ekonomicznych, w szczególności międzynarodowych sto­sunków gospodarczych, pracowników instytucji związanych z wymianą międzynarodową, a także wszystkich, którzy chcą poznać procesy zachodzą­ce na arenie międzynarodowej oraz zainteresowanych gospodarką Unii Europejskiej.


Celem recenzowanej pracy jest analiza współpracy gospodarczej krajów UE z krajami trzecimi (USA, Chiny, Rosja). Badaniem została objęta wymiana handlowa i przepływy kapitału w formie BIZ. Praca jest spójnym i wartościowym opracowaniem problemu badawczego.
Empiryczna część stanowi większość pracy, co zaliczam na plus. Szerokie i głębokie badania oparte są na bogatych i aktualnych danych staty­stycznych. Wnioski z badań i określenie perspektyw współpracy między UE a Rosją, Chinami i USA są poprawne i świadczą o dużej wiedzy z zakresu tego tematu.
Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF