Sprawy Międzynarodowe 3/2014 - Henryk Szlajfer (red.) - ebook
Opis

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i  praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące  się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 236

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


rok LXVII

nr 3/2014

© Copyright by Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014

Kolegium Redakcyjne: Marek Belka, Marek A. Cichocki, Jerzy Kranz, Zdzisław Lachowski, Wojciech Materski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Roman Wieruszewski

Redakcja: Andrzej Ananicz, Jan Barcz, Antoni Z. Kamiński, Jan Kofman, Robert Kupiecki, Olaf Osica, Adam Daniel Rotfeld, Henryk Szlajfer (redaktor naczelny), Marcin Zaborowski, Sebastian Płóciennik (sekretarz redakcji)

Autorzy:

dr hab. Robert Kupiecki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Katarzyna Kubiak – doktorantka w Instytucie Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Hamburgu

dr Maria Dunin-Wąsowicz – współpracowniczka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas; członek Zarządu Forum Ruchu Europejskiego

dr Paweł Tokarski – ekspert do spraw Unii Gospodarczej i Walutowej w berlińskiej Fundacji Nauka i Polityka (SWP); współpracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Patryk Kugiel – analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

dr Sławomir Dębski – dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr Zdzisław Lachowski – specjalista ds. polityki bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń; były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Projekt okładki: Malwina Kühn

Redakcja techniczna: Dorota Dołęgowska

Redakcja tekstu: Maria Konopka-Wichrowska

Korekta: Katarzyna Staniewska

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 00-950 Warszawa, ul. Warecka 1a, tel. 22 556 80 00, faks 22 556 80 99, e-mail: [email protected]

ISSN 0038-853x

Opinie i stanowiska zawarte w materiałach publikowanych w „Sprawach Międzynarodowych” odzwierciedlają wyłącznie poglądy ich autorów.

„Sprawy Międzynarodowe” są regularnie prezentowane w katalogu International Current Awareness Services, w Ulrich’s International Periodical Directory oraz w Documentation Politique Internationale, International Political Science Abstracts. Wybrane materiały są ­wyszczególniane w International Bibliography of the Social Sciences.

Artykuły publikowane w „Sprawach Międzynarodowych” są recenzowane.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Nakład 550 egz. Oddano do druku w grudniu 2014 r. Druk: OWP SIM, ul. E. Plater 9/11, 00-669 Warszawa

sPIS TREŚCI

Robert Kupiecki

Obrona przeciwrakietowa. Kilka istotnych kwestii 7

Katarzyna Kubiak

Nuklearna łamigłówka NATO 31

Maria Dunin-Wąsowicz

Polska, euro i strategia twardego jądra 55

Paweł Tokarski

Fiasko programu reform gospodarczych francuskiej lewicy 73

Patryk Kugiel

Soft power w indyjskiej polityce zagranicznej 89

Sławomir Dębski

Kilka uwag w związku z polskim wydaniem pracy Rafała Lemkina, Rządy państw Osi w okupowanej Europie 113

MATeriały

Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego 121

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Zdzisław Lachowski

Rok 2013 – w przededniu przełomu 133

RECENZJE • OMÓWIENIA

Artur Gradziuk, Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki: potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii (Jan Rowiński) 145

Omówienia 149

CONTENTS

Robert Kupiecki

Ballistic Missile Defence: Selected Issues 7

Katarzyna Kubiak

NATO’s Nuclear Puzzle 31

Maria Dunin-Wąsowicz

Poland and the Euro 55

Paweł Tokarski

Fiasco of Economic Reforms in France? 73

Patryk Kugiel

Soft Power in India’s Foreign Policy 89

Sławomir Dębski

Comments on the Occasion of the Polish Edition of Rafał Lemkin’sAxis Rule in Occupied Europe 113

document

Position of the Foreign Minister’s Legal Advisory Committee on the Annexation of Crimea in View of International Law 121

REVIEW ARTICLE

Zdzisław Lachowski

2013: The Eve of a Breakthrough 133

REVIEWS • NOTES

Artur Gradziuk, Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki: potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii (The Role of the State in Developing Chinese Industry’s Technological Potential) (Jan Rowiński) 145

Notes 149