Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018 - Bieniaszewska Aleksandra, Cellary Mieczysława, Kuśnierz Lucyna, Walczak Piotr, Wieczorek Piotr - książka

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018 książka papierowa

Bieniaszewska Aleksandra, Cellary Mieczysława, Kuśnierz Lucyna, Walczak Piotr, Wieczorek Piotr

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka oparta jest na następujących zmianach:

Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2141), a szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).
Od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z dnia 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015).
Od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).

W związku z tak licznymi zmianami w zakresie sprawozdawczości budżetowej Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało publikację:

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

W naszej książce znajdą Państwo:

Wyjaśnienia jak sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z nowymi zasadami, które zostały wprowadzone przez nowe rozporządzenie,
Porównanie „starego” i „nowego” rozporządzenia – wyszczególnienie zmian,
Szczegółowe zasady sporządzania nowego sprawozdania SP-1,
wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,
przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (w 2017 r. weszły w życie cztery nowelizacje klasyfikacji budżetowej, część zapisów tych nowelizacji weszła w życie 1.1.2018 r.),
11 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce wyjaśniamy m.in.:

jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie Rb-50 w przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji w roku nie pokrywa poniesionych wydatków w rozdziale 75011,
jak powiązać dane pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
Jaki jest zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1,
Jakie są szczegółowe zasady sporządzania części A i części B sprawozdania SP-1
Jak prawidłowo w sekcji 4. "Uchwały rady gminy" odwzorować dane z uchwał podatkowych
Jakie są zasady aktualizacji danych w przekazanych sprawozdaniach SP-1
jak ujmować dochody i wydatki związane z VAT po centralizacji,
czy VAT dla celów sprawozdania Rb-27S można uznać jako dochód,
jak księgować VAT w zakładach budżetowych.

Liczba stron: 314

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788381285759

Wydanie: 1