Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw - Wolak-Tuzimek Anna - książka

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw książka papierowa

Anna Wolak-Tuzimek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

98,00 zł

Opis

W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów.

Recenzowana monografia podejmuje tematykę, którą określić można jako iloczyn logiczny dwóch zagadnień będących w zainteresowaniu poznawczym dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Są to zagadnienia koncepcji i założeń odpowiedzialności społecznej i ich oddziaływania traktowanych jako elementu środowiska wewnętrznego przedsiębiorstw na konkurencyjność ich funkcjonowania [...]. Przyjęta w pracy konfiguracja świadczy o wiedzy i dobrej orientacji Autorki w zakresie tworzenia nowych, wyspecjalizowanych konfiguracji badawczych, mających na celu wspomaganie rozwiązania praktycznego problemu poprawy wyników przedsiębiorstwa, a zatem tworzenia warunków do jego rozwoju w oparciu o kształtowanie takiego czynnika, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Nastąpiło to poprzez zastosowanie ciekawej aparatury naukowo/badawczej, obejmującej krytyczną analizę literatury, jasny i szczegółowy opis postępowania metodycznego oraz użytych narzędzi badawczych, poprawny sposób pozyskania danych i ich obróbka przy pomocy właściwie dobranych narzędzi statystycznych [...].
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, WSB w Gdańsku

Autorka w sposób wyczerpujący prezentuje poruszaną problematykę. Szczególnie mocno jest to widoczne w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Właściwie nie ma takiego aspektu CSR, który nie znalazłby miejsca na kartach monografii [...]. Logika prowadzonego w poszczególnych rozdziałach wywodu jest odpowiednia - poszczególne treści wynikają z siebie [...]. Odpowiednia metodyka, na której oparto pracę naukową stanowi podstawę do formułowania prawomocnych wniosków. Stanowi też świadectwo dojrzałości metodycznej autora danego dzieła naukowego.[...] Przyjęcie triangulacji badań jakościowych i ilościowych należy uznać za wyraz dobrego przygotowania metodycznego Autorki.
Z recenzji dr. hab. Mirosława Moroza, prof. UE we Wrocławiu

Liczba stron: 336

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381026833

Wydanie: 2

Oceny
0,0
0
0
0
0
0