Wydawca: Wiedza i Praktyka Kategoria: Specjalistyczne Język: polski Rok wydania: 2014

Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów ebook

Opracowanie zbiorowe

(0)

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Zabezpieczenie: watermark

Opis ebooka Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - Opracowanie zbiorowe

Eksperci wyjaśnią w jakim terminie od uchwalenia zmian należy je zarejestrować w KRS i jakie konsekwencje grożą, jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone. Porady zawarte w publikacji pozwolą na bezproblemowe wypełnienie stosownych formularzy, a przygotowanie stosownych załączników nie będzie problemem. W publikacji wskażemy także, z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rejestrowaniu zmian w sądzie. Dzięki poradom zawartym w broszurze czytelnik dowie się, jakie dokumenty i w jakiej formie powinien dołączyć do wniosków o rejestrację zmian. Czytelnik znajdzie w publikacji porady, jak zgłaszać zmiany do KRS nie tylko w tradycyjnej (tzw. papierowej) formie, ale także przez Internet. Nasz ekspert wyjaśni, w jaki sposób składać wnioski drogą elektroniczną i uniknąć ewentualnych błędów. Dzięki naszym wskazówkom rejestracja zmian w KRS nie będzie się wiązała ze stresem i ryzykiem dodatkowych kosztów.

Opinie o ebooku Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - Opracowanie zbiorowe

Fragment ebooka Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów - Opracowanie zbiorowe

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Bez błędów i zbędnych kosztów

Redakcja

Autorzy:

Michał Kuryłek, radca prawny

Maciej Szupłat, adwokat

Marcin Sarna, radca prawny

Dyrektor wydawniczy:Marek Kutarba

Wydawca:Weronika Wota

Redaktor naczelny:Urszula Wróblewska

Redaktor:Joanna Banasiak-Lach

Projekt okładki:Piotr Fedorczyk

Korekta: Zespół

Skład i łamanie: Igawa

Druk: MDruk

ISBN: 978-83-269-2830-7

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska9a

Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10,e-mail:spolkazoo@wip.pl

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy

XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Copyright byWydawnictwoWiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2014

Rejestracja zmian w spółce w KRSwraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych wRejestracja zmian w spółce w KRSoraz w innych dostępnych elementach subskrypcji –bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

PublikacjaRejestracja zmian w spółce w KRSzostała przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacjiRejestracja zmian w spółce w KRSoraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacjiRejestracja zmian w spółce w KRSlub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Centrum Obsługi Klienta:

Tel.: 22 518 29 29

e-mail:cok@wip.pl

Wstęp

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd ma obowiązek złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym m.in. wzmiankę o złożeniu uchwały, postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty oraz informację o złożeniu sprawozdania z działalności zarządu. Członkowie zarządu muszą także pamiętać o wielu załącznikach, niezbędnych do skutecznego zgłoszenia. Ale to tylko część obowiązków spoczywających na zarządzie w związku ze zmianami w spółce. O tym, jakie inne zmiany należy zgłaszać do KRS, przeczytają Państwo w kolejnej z broszur z serii „Biblioteczka spółki z o.o.”. Wyjaśniamy w niej, jakie formularze należy przygotować w związku z zaistniałymi zmianami, jakie są obowiązujące terminy i opłaty.

Krajowy Rejestr Sądowy to także długie kolejki po odpis z rejestru i konieczność uiszczenia opłaty 30 zł za każdym razem, gdy członkowie zarządu muszą wykazać prawidłową reprezentację swojej spółki przed kontrahentem czy organem. Od 2012 roku firmy mają możliwość załatwiania wielu spraw związanych z KRS drogą elektroniczną. Muszą tylko mieć komputer z przeglądarką internetową, a także dostęp do sieci.

Dokument otrzymany z KRS w formie elektronicznej można wykorzystać zarówno w postaci elektronicznej, jak i wersji papierowej. Przy czym w tym drugim przypadku po wydrukowaniu dokumentu elektronicznego należy do niego dołączyć oświadczenie o zgodności wydruku z wersją elektroniczną. Otrzymany w ten sposób odpis można zweryfikować na stronie internetowej KRS.

Informatyzacji komunikacji z KRS nie sposób uniknąć, zwłaszcza że taka forma wymiany informacji między KRS a spółką jest nie tylko wygodna, ale i tańsza. Dlatego też w niniejszej publikacji nasi eksperci bardzo szeroko omawiają kwestie związane z tą formą komunikacji z KRS. W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości rejestracji spółki w trybie S24. W obrocie gospodarczym pojawia się coraz więcej form założonych w tym trybie. Ponadto planowane jest rozszerzenie możliwości zakładania spółek tą drogą również na inne ich rodzaje. Może się również zdarzyć, że kilka istniejących spółek z o.o. (lub jedna wraz z osobami fizycznymi) zechcą założyć kolejną firmę – takie sytuacje nie należą do rzadkości. Dlatego warto rozważyć, czy nowej spółki nie założyć w trybie elektronicznym. W podjęciu decyzji z pewnością pomogą porady zawarte w tej pozycji, a także w innej naszej publikacji z serii Biblioteczka spółki z o.o. – „Umowa spółki z o.o.”.

Jeśli w spółce pojawią się wątpliwości, czy i w jaki sposób zgłaszać zmiany drogą elektroniczną, informacje zawarte w publikacji pomogą je rozwiać. Porady naszych ekspertów na ten temat będą przydatnym narzędziem w każdej spółce zgłaszającej zmiany do KRS.

Z poważaniem

Joanna Banasiak-Lach

redaktor prowadzący

Rozdział I. Rejestracja spółki z o.o. drogą tradycyjną

Utworzenie spółki z o.o. i jej rejestracja w KRS jest skomplikowanym procesem. Wniosek do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami to obszerny pakiet dokumentów. Zanim będzie możliwe zarejestrowanie spółki z o.o., musi ona już istnieć. Aby założyć spółkę z o.o., należy kolejno dokonać następujących czynności:

1) zawrzeć umowę spółki. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, inaczej będzie nieważna. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Reprezentuje ją zarząd lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także występować przed sądem;

2) powołać zarząd. Zarząd jest organem, który obowiązkowo musi istnieć w spółce z o.o. Wspólnicy mogą go powołać w umowie spółki lub uchwałą wspólników. Uchwała o powołaniu członków zarządu musi być dołączona do dokumentów składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wnieść (przez wspólników) wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego. Wszyscy członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Oświadczenie należy dołączyć do wniosków o wpis spółki do KRS;

4) ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;

5) wpisać spółkę z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ważne

Osoby działające w imieniu spółki z o.o. w organizacji, czyli w okresie między zawarciem umowy spółki a jej zarejestrowaniem w KRS, odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki (art. 13 § 1 ksh). Takimi osobami są członkowie zarządu. Zostaną oni zwolnieni z tej odpowiedzialności dopiero po zarejestrowaniu spółki i zatwierdzeniu ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 ksh).

OSOBY UPRAWNIONE DO REJESTRACJI

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do sądu rejestrowego w celu wpisania jej do rejestru spoczywa na zarządzie spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Zarząd jest zobowiązany zarejestrować spółkę w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w przepisanym terminie, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to jednak zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. A zatem w przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedyny wspólnik będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu ma prawo dokonać zgłoszenia faktu zawiązania spółki do sądu rejestrowego.

FORMA WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKI

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła wymóg składania wniosków na urzędowych formularzach, które są udostępniane w sądach, zarówno dotychczasowych sądach rejestrowych, jak i nowo utworzonych, a także w gminach, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl.

Wnioski – rodzaje formularzy

Obowiązkowo przy zarejestrowania spółki należy wypełnić następujące formularze:

1) KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) KRS-WM – to formularz określający przedmiot działalności, który należy złożyć w związku z koniecznością określenia przedmiotu działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

3) KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) KRS-WK – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki.

Ważne

Spółka z