Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami - Ryszard Purski - ebook + książka

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami ebook

Ryszard Purski

5,0

Opis

W książce Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami autor Ryszard Purski prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca szczególną uwagę na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe.

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy. Charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników, zawierających formy nieosobowe. Ponadto zawiera ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 417

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Ryszard Purski "Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami"

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2014 Copyright © by Ryszard Purski, 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Arkadiusz Woźniak INFOX e-bookiProjekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok Zdjęcie okładki © bazzier – Fotolia.com

ISBN: 978-83-7900-150-7

Wydawnictwo Psychoskok ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131

wydawnictwo.psychoskok.pl

Ryszard Purski
Przystępna gramatyka
angielska
z ćwiczeniami
Wydawnictwo Psychoskok

Od autora

Gramatyka niniejsza jest nową wersją „Podręcznej gramatyki języka angielskiego”, wydanej w 2002 r. oraz tej samej gramatyki wydanej pod tytułem „Prosta i przyjacielska gramatyka angielska”, opublikowanej w 2009 r. 

Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad gramatyki angielskiej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. 

Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe. 

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy oraz charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników zawierających formy nieosobowe.

Gramatyka zawiera również ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

Pragnę podziękować panu prof. dr. Stanisławowi P. Kaczmarskiemu za cenne uwagi przy zestawianiu materiału gramatycznego oraz panu mgr. Markowi Znidericzowi i pani mgr Sally Znidericz za weryfikację tekstu angielskiego.

I. OKREŚLNIKI - DETERMINERS

Określniki są częściami mowy występującymi z rzeczownikami i dlatego nazywane są niekiedy przymiotnikami. W odróżnieniu od przymiotników nie opisują jednak rzeczowników, tylko je wskazują, klasyfikują lub wyliczają. W języku angielskim do określników zaliczane są:

przedimki

(

a/an, th

e

),

określniki wskazujące (

this, these, that, those, suc

h

),

określniki dzierżawcze (

my, your, his, her, its, our, thei

r

),

określniki pytające i względne (

what, whatever, which, whichever, whos

e

),

określniki ilościowe: oceniające (

np.:

a little-little, a few-few

)

oraz

liczebniki.

wyraz

y

:

some, any, no, each, every, al

l

,

both, either, neither, other, another,

występujące

razem

z rzeczownikami.

Zauważmy, że nie zestawia się praktycznie obok siebie przedimków, określnikówwskazujących i określnikówdzierżawczych. Mówimy lub piszemy np.: the pen, this pen lub my pen. Niepoprawnie jest natomiast: the my pen, the this pen, my this pen lub this my pen. Wyjątkiem jest określnik such, po którym może wystąpić przedimek nieokreślony, np: such a pen, such an idiot.

Możliwe jest natomiast zestawianie przedimków, określników wskazujących i określników dzierżawczych z pozostałymi określnikami, które mogą także występować obok siebie, z zachowaniem odpowiedniego sensu, np.:

her many friends - the most people - these few boys - all five - any more - every few    

1.           PRZEDIMKI  NIEOKREŚLONE

Określniki: a i an występujące przed rzeczownikami nazywane są przedimkami nieokreślonymi (Indefinite Articles) i występują niezależnie od rodzaju rzeczownika. Forma a może występować bezpośrednio przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wymowie, w tym przed literami samogłoskowymi, wymawianymi jak spółgłoski, np.:

a car               a girl               a woman                  a unit                a university

Przedimeka może występować także bezpośrednio przed innymi wyrazami będącymi określeniem rzeczowników, w przypadku kiedy wyrazy te rozpoczynają się od spółgłoski w wymowie, w tym przed literami samogłoskowymi, wymawianymi jak spółgłoski, np.:

a high-quality product      a pretty girl         a very nice boy        a  European country

Formaan może występować bezpośrednio przed rzeczownikami lub wyrazami stanowiącymi określenia rzeczowników rozpoczynającymi się od samogłoski w wymowie, w tym rozpoczynającymi się od niemego h, np.:

an animal                   an Englishman                 an artist                    an hour 

an opera singer           an English teacher          an honest woman

Przedimek nieokreślony a/an występuje:

A.   przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej wymienionymi po raz pierwszy i bliżej nieokreślonymi, np.:

He has a new sweater.                       - On ma nowy sweter.

We have bought a house.                  - Kupiliśmy dom.

A mouse is an animal.                       - Mysz jest zwierzęciem.

A mouse is a very small animal.       - Mysz jest bardzo małym zwierzęciem.

B.        przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, które wymieniane są jako przykład reprezentatywny dla pewnej grupy rzeczowników, np.:

A politician should be honest.

Polityk powinien być uczciwy.  (Oznacza to, że wszyscy politycy powinni być uczciwi.)                                     

A child needs care.

Dziecko potrzebuje opieki.        (Informuje, że każde dziecko potrzebuje opieki.)

C.        w przypadku stwierdzania przynależności danej osoby, rzeczy, zjawiska etc. do określonej grupy osób, rzeczy lub zjawisk, np.:

I am going to be a dentist.                 - Będę dentystą.

Gold is an expensive metal.              - Złoto jest drogim metalem.

A strong earthquake caused a local tsunami.

Silne trzęsienie ziemi wywołało lokalne tsunami.

D.        w niektórych wyrażeniach dotyczących ilości, np.:

a lot of (work) - dużo (pracy)                                   a couple - para

a number of (definitions) - wiele (definicji)  a dozen  - tuzin        

a great deal of - sporo                                               a great many - bardzo dużo

E.        z niektórymi liczbami, np.:

a hundred - sto                       a thousand – tysiąc

Przedhalf, kiedy występuje po liczbie całkowitej, np.:

a half portion - pół porcji

a half share - pół udziału       

W przypadku innych ułamków: 1/3, 1/4, 1/5 i etc. stosuje się przedimek a, np.:

a third, a quarter lub  one third, one quarter.

F.        w wyrażeniach określających cenę, szybkość i stosunek, np.:

3 dollars a kilo - 3 dolary za kilo

four times a day - cztery razy dziennie    

G.        w pewnych przypadkach wymiennie z „one”      

W przypadku podawania czasu, odległości, ciężaru etc. przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej można użyć wymiennie a/an lubone, np.:

a/one pound - jeden funt      

a/one thousand - jeden tysiąc

One może być również stosowane jako ekwiwalent a/an, np.:

Do you have an apple?           - Czy masz jabłko?  (chodzi o jedno jabłko)

Do you have one apple?        - Czy masz  jedno jabłko?  (nacisk na ilość)

2.         PRZEDIMEK  OKREŚLONY

Przedimkiem określonym (the Definite Article) nazywany jest wyraz the występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.:

the flower - the flowers                                the cat - the cats

the computer - the computers                                    the boy - the boys

Przedimek określony „the” używany jest w następujących przypadkach:

A.        kiedy obiekt naszego zainteresowania został już wymieniony w rozmowie lub tekście. Wtedy każde następne jego użycie poprzedzone jest przez „the”, np.:

I baked a cake and a loaf of bread yesterday. I gave the cake to my sister.

Wczoraj upiekłem ciasto i chleb. Ciasto dałem mojej siostrze.

Przedimka określonego należy użyć również wtedy, kiedy dla wymienionego już obiektu użyjemy innej nazwy i ponownie ją zastosujemy, np.:

A problem arose at work yesterday and I couldn't go home until the issue was resolved.

Wczoraj w pracy powstał problem i nie mogłem pójść do domu dopóki sprawa nie została rozwiązana. 

B.        przed rzeczownikami niepowtarzalnymi lub unikatowymi, np.:                      

I have never heard of the Thirty Years’ War.

Nigdy nie słyszałem o wojnie trzydziestoletniej. (Była tylko raz)

She has not seen the sun for a long time.

Ona nie widziała słońca od długiego czasu.

We have never been to the equator.

Nigdy nie byliśmy na równiku.

Podobnie będzie w przypadku użycia innych unikatowych obiektów, np.:

the sky - niebo                                   the moon - księżyc

the earth - ziemia                   the stars – gwiazdy

B.    

        przed rzeczownikiem, kiedy wiadomo o który chodzi, np.:

Our daughter is in the garden.

Nasza córka jest w ogrodzie.             (w ogrodzie tego domu)

Dorothy entered the shop.

Dorota weszła do sklepu.       (kiedy wiadomo, do którego sklepu weszła)

D.        przed rzeczownikiem definiowanym przez dodanie jakiejś frazy lub zdania, np.:     

The statue which we are sitting in front of. - Pomnik, przed którym siedzimy.

The theatre which we were at yesterday.     - Teatr, w którym wczoraj byliśmy.

E.        przed stopniami najwyższymi przymiotników lub przysłówków i liczebnikami porządkowymi: first, second etc. oraz przed only, np.:

The first street is the shortest.                     - Pierwsza ulica jest najkrótsza.        

That was thenicest day of our holiday.        - To był najmilszy dzień naszego urlopu.     

It was theonly chance  for my son.              - To była jedyna szansa dla mojego syna.

F.         przed przymiotnikami użytymi  w znaczeniu rzeczownikowym i określającymi grupę osób z podobnymi cechami, np.:

Thepoor andtherich should have the same obligations.

Biedni i bogacipowinni mieć te same obowiązki.

I think that the young andthe old should co-operate with each other.

Myślę, że młodzi i starzy powinni wzajemnie współpracować.

G.             

w

pewnych przypadkach przed niektórymi imionami własnymi,

Na ogół przed imionami własnymi nie stosuje się przedimków, ale przed niektórymi występuje przedimek the, np.:

1)         przed nazwami krajów w liczbie mnogiej i takich, które zawierają słowa: kingdom, federation, republic, union, states:

the Netherlands, the UnitedKingdom, the RussianFederation, the CzechRepublic, the SovietUnion, the United States of America.

2)         w nazwach oceanów,  mórz  i rzek:

the Atlantic (Ocean), the Baltic (Sea), the North Sea, the Vistula, the Nile, the Amazon, the Mississippi,

3)         w  nazwach łańcuchów górskich, archipelagów, wysp i pustyń:     

the Andes, the Alps, the Himalayas, the Bahamas, the Canary Islands, the Sahara Desert.

Uwaga: nazwy pojedynczych gór występują zwykle bez the, np.:

Crete (Kreta), Sicily (Sycylia),

(Mount) Everest, (Mount) Etna, (Mount) Rysy etc.

4)         przed nazwiskami w liczbie mnogiej, np.:

the Smiths, the Barings, the Claptons etc.

5)         przed nazwami o konstrukcji: rzeczownik + of + rzeczownik,        np.:

the United States of America, the Bay of Biscay, the Bank of England, the Tower of London, the Gulf of Mexico, the Cape of Good Hope,

6)         przed nazwami hoteli, teatrów, kin, muzeów, statków i niektórymi tytułami gazet:

the Polonia, the Victoria, the Bristol, the Sheraton,

the National Theatre, the Palace Theatre,

the Odeon, the Classic,

the Queen Elizabeth, the Titanic,

the Guardian, the Times

H.        Przed rzeczownikiem „office” w znaczeniu - biuro, jako miejsce pracy, np.:

I will go to the office.                       He is in the office.

Pójdę do biura.                       On jest w biurze.

Nie stawia się natomiast the przedoffice w znaczeniu - urząd, służba, władza, np.:

The conservative party has been in office for 10 years.                              

Partia konserwatywna jest u władzy od 10 lat.

I.         Odstępstwa od stosowania przedimka określonego „the”

1)         Przed  rzeczownikami: work i home 

Często przedimek określony the nie jest stosowany przed rzeczownikami: work i home, np.:

Paul is at work.                                             - Paweł jest w pracy.

When will you be (at) home?                                    - Kiedy będziesz w domu?

I’m going home.                                            - Idę do domu, ale:

The newly-weds’ home looked beautiful.   - Dom nowożeńców wyglądał pięknie.

The work that you did on the Jagiellons was excellent.

Praca, którą zrobiłeś nt. Jagiellonów była wspaniała.

2)         Przed rzeczownikami: church, hospital, prison, school, college, university

Przedimekthe nie jest stosowany przed takimi rzeczownikami, jak: church, hospital, prison, school, college i university, które stosowane są zgodnie z ich zasadniczym przeznaczeniem, np.:

to / at / from church - to / in / into / out of hospital - to / in/ into / out of prison - to / at / from school -to / at / from college, university

I go to church every Sunday.                      

Chodzę do kościoła w każdą niedzielę.        (uczestnictwo w obrzędach religijnych)

Adam is ill and he is in hospital now.         

Adam jest chory i jest teraz w szpitalu.        (leczenie)

My neighbour is in prison for robbery.       

Mój sąsiad jest w więzieniu za rabunek.       (odbywanie kary)

Our son has just started going to school.     

Nasz syn zaczął właśnie chodzić do szkoły.   (zdobywanie wiedzy)

I’m studyingat college / university in Canada.      

Studiuję w szkole pomaturalnej / na uniwersytecie w Kanadzie.     (zdobywanie wiedzy)

Przedimka określonego the używa się jednak przed wymienionymi powyżej obiektami mówiąc o osobach tam pracujących, odwiedzających je, nie w kontekście ich zasadniczego przeznaczenia lub wskazując ich lokalizację jako obiektów, np.:

What is the role of the priest in the church?

Jaka jest rola księdza w kościele?

We entered the church to photograph the altar.

Weszliśmy do kościoła, aby sfotografować ołtarz.

We left our umbrella at the hospital when we were visiting our uncle.

Zostawiliśmy parasol w szpitalu, kiedy odwiedzaliśmy naszego wujka.

Can you tell me where the hospital is?

Czy możesz mi powiedzieć gdzie jest szpital?

Zauważmy, że w amerykańskim angielskim stosuje się zwroty: in school, in college, a przed rzeczownikami university i hospital przedimki nie są opuszczane.

3)         Przed rzeczownikiem „bed”

Nie umieszcza się na ogół the przed rzeczownikiem bed występującym po przyimkach (zwłaszcza: to, in, out) w zdaniu w kontekście: snu, choroby, odpoczynku, czy miłości, np.:

I want to go to bed because I’m sleepy.- Chcę iść do łóżka, ponieważ jestem śpiący.

Time for bed!                                                    - Czas na sen!

He is in bed reading a book.                             - On jest w łóżku i czyta książkę.

She woke up, got out ofbed and had a shower.

Ona się obudziła, wstała z łóżka i wzięła prysznic.

Knowing what men want in bed isn’t rocket science.

Wiedza, co mężczyźni chcą w lóżku nie jest wielką filozofią.

Używa się the przed rzeczownikiem bed, kiedy jest on stosowany w innych kontekstach, bez przyimka lub po niektórych przyimkach m. in.: on, under , np.:

Your cell phone is on the bed.               - Twój telefon komórkowy jest na łóżku.

I lay onthe bed and fell asleep.             - Leżałem na łóżku i zasnąłem.

Our cat is lying under the bed.             - Nasz  kot leży pod łóżkiem.

The bed I slept in last night was very comfortable.

Łóżko, w którym spałem wczorajszej nocy było bardzo wygodne.

Ćwiczenie 1

W

wolne miejsca wstaw przedimek określony, nieokreślony lub pozostaw bez przedimka:

1. I have to go (...) home.

2. He has given me (…) apple and (…) grapefruit.

3. The question is if (…) European is (…) person born in Europe.

4. Paul is (…) very nice boy.

5. We are looking for (…) job.

6. You should beware of (…) dogs.

7. She wants to be (…) English teacher.

8. My girlfriend has got (…) blue eyes.

9. Your neighbour seems to be (…) honest man.

10. Both brothers are (…) good sportsmen.

11. There is (…) book on (…) desk.

12. I can see (…) girl talking to (…) boy.

13. (…) woman looks Spanish and (…) man is Polish. 

14. I suppose that my daughter is at (…) school and my wife is at (…) work.

15. I want to take (...) taxi to (…) station.

16. She has gone to (…) dentist.

17. Helen lives in (…) small flat in Warsaw.

18. I have bought (…) interesting book today. (...) book is (...) novel.

19. Everyone makes (…) mistakes.

20. We visited (…) Canary Inlands and (…) Bahamas last summer.

3.         OKREŚLNIKI  WSKAZUJĄCE

Do określników wskazujących (the Demonstrative Determiners) zalicza się wyrazy: this (ten, ta, to), that (ten, tamten, tamta, tamto), these (ci, te) i those (tamci, tamte), such (tak, taki, taka, tacy), występujące przed rzeczownikami, np.:

My wife likes this melody.                - Moja żona lubi tę melodię.

This house is new but that building is old.

Ten dom jest nowy, ale tamten budynek jest stary. 

These books are mine and those books belong to my brother.

Te książki są moje, a tamte książki należą do mojego brata.

He is such a stupid boy.                    - On jest takim głupim chłopakiem.

I have such an old bicycle.                - Mam taki stary rower.

We met such nice people yesterday.             - Spotkaliśmy takich miłych ludzi wczoraj.

Należy zauważyć, że posuch może wystąpić drugi określnik tj. przedimek a luban w przypadku, kiedy poprzedzają rzeczownik w liczbie pojedynczej.

4.         OKREŚLNIKI  PYTAJĄCE  I  WZGLĘDNE

Określnikami pytającymi (the Interrogative Determiners) są wyrazy: what (jak?, jaki?),whatever (jakikolwiek), whichever (którykolwiek), a określnikami względnymi (the Relative Determiners) są wyrazy: which i whose, występujące z rzeczownikami, np.:

What  books have you read?                        - Jakie książki przeczytałeś?  

Which colour is the best for me?                  - Który kolor jest dla mnie najlepszy?

Whose suitcase did you borrow?                  - Czyją walizkę pożyczyłes?

Whatever decision you make I will support you.

Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, poprę cię.

Whichever player gains the most points wins.

Którykolwiek zawodnik uzyskuje najwięcej punktów, wygrywa.

Należy zauważyć, że what może wystąpić również razem z przedimkiemnieokreślonym a, w formie wykrzyknikowej,np.:  what a pity (jaka szkoda).

5.         OKREŚLNIKI  DZIERŻAWCZE

Do określników dzierżawczych (the Possessive Determiners) zalicza się poniższe wyrazy występujące przed rzeczownikami:

my       - mój, moja, moje

your    - twój, twoja, twoje, pani, pana,

his       - jego, her - jej, its - jego,

our      - nasz, nasza, nasze,

your    - wasz, wasza, wasze, państwa,

their    - ich

My sister is very nice to me.              - Moja siostra jest bardzo miła dla mnie.

His car is very fast.                            - Jego samochód jest bardzo szybki.

Identyczne znaczenie jak określniki dzierżawcze mają zaimki dzierżawcze, które występują samodzielnie. Są to wyrazy: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Należy zauważyć, że formy:its i his są określnikami i zaimkami dzierżawczymi.

6.         SOME, ANY, NO, EACH, EVERY, ALL, BOTH, EITHER, NEITHER, OTHER,    ANOTHER - JAKO  OKREŚLNIKI

A.                           Some, any, no

Wyrazy:some, any i no poprzedzając rzeczownik pełnią funkcję określnika.

1)         Some jako określnik oznacza:

a)         przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej - jakiś, pewien, niejaki, np.

Some fool has broken the coffee maker.       - Jakiś głupiec zniszczył ekspres do kawy.

b)         przed rzeczownikiem niepoliczalnym - trochę, nieco, pewien lub nie tłumaczy się, np.:

She has bought some sugar.                          - Ona kupiła trochę cukru.

I have some water.                                        - Mam trochę wody.

He has been reading a book for some time. - On czyta książkę od pewnego czasu.

c)         przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej - kilka, kilku, kilkoro, niektórzy lub nie tłumaczy się, np.:

We have some new friends.              - Mamy kilku nowych przyjaciół.

We met this man some years ago.     - Spotkaliśmy tego mężczyznę  kilka lat temu.

Some people like it.                           - Niektórzy ludzie to lubią.

2)         Any, jako określnik, używane jest w zdaniach pytających, twierdzących i przeczących i oznacza:

a)         w pytaniach - jakiś, jakaś, jakieś, jakikolwiek np.:

Have you bought any eggs?              - Czy kupiłeś jakieś jajka?

Have we got any spare money?        - Czy mamy jakieś pieniądze na zbyciu?

b)         w zdaniach twierdzących - każdy, którykolwiek, pierwszy lepszy, a w zdaniach warunkowych: jakiś, jakaś, jakieś, np.:

I can buy any book I like.

Mogę kupić każdą (którąkolwiek) książkę, która mi się podoba.

If you have any problems, call me.

Jeśli będziesz mieć jakieś problemy, zadzwoń do mnie.

c)         w przeczeniach - żaden, żadnego, np.:

There aren’t any sweets on the table.                        - Nie ma żadnych słodyczy na stole.           

3)         Zamiastnot any można użyć wyrazuno, co nie zmieni znaczenia zdania, np.:

There are no sweets on the table.                  - Nie ma żadnych słodyczy na stole.

Formano może być użyta również w następujących przykładach:

This article has no conclusion.                       - Ten artykuł nie ma zakończenia.

This fact is of no importance.                                   - Ten fakt nie ma znaczenia.

Określnikowi no odpowiada zaimek none (żaden), który występuje bez rzeczownika, np.:

I expected two messages, but got none.

Oczekiwałem dwóch wiadomości, ale żadnej nie otrzymałem.

Have you got any suggestions?         No, I have none.

Czy masz jakieś propozycje?             Nie, nie mam żadnych.

B.        Each, every i all - jako określniki

1)         Each i every

Each i every mają podobne znaczenie (każdy), ale są pewne różnice w ich stosowaniu. Wyraz each może występować z rzeczownikiem, jako określnik lub samodzielnie, jako zaimek nieokreślony. Forma every występuje tylko z  rzeczownikiem, czyli jako określnik.

Forma

ever

y

nie

może być używana w odniesieniu do dwóch osób lub rzeczy, a co     najmniej trzech. Określnik

each

stosowany

jest kiedy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach oraz większej ich ilości, np.:

Adam was holding a mobile phone in each hand.

Adam trzymał telefon komórkowy w każdej ręce.

You should grill fish on each side.

Powinieneś opiekać rybę z każdej strony.

Every / each citizen has the right to vote.

Każdy obywatel ma prawo głosować.

Stosując

each

podkreśla się indywidualność

rzeczownika, natomiast

używając określnika 

ever

y

zauważa się poszczególne

osoby

lub rzeczy, ale w grupie, w znaczeniu podobnym do określnika

all

, np.

:

Each student in turn signed the register.

Każdystudent po kolei podpisał listę.

Every student of the univerity is required to pay fees.

Wymaga się, aby każdy student uniwersytetu płacił czesne. (wszyscy muszą zapłacić)

Określnik

each

może być używany bezpośrednio

przed

rzeczownikami (jak wyżej), ale jeśli chcemy poprzedzić rzeczownik przedimkiem, określnikiem wskazującym lub dzierżawczym, wtedy używamy na ogół

of

, np.

:

Each of mysistersis very beautiful.

Każda z moich sióstr jest bardzo piękna.

Ever

y

nie

jest używany bezpośrednio przed

of,

ale

można użyć formy

every

one

przed

of

i rzeczownikiem lub zaimkiem. Rzeczowniki i zaimki mają formę mnogą, a czasowniki występują w liczbie

pojedynczej, np.:

Every one of the boys in my family has his own laptop.

Każdy z chłopców w mojej rodzinie ma własny laptop.

Her CDs are wonderful. I’ve listened to every oneofthem.

Jej płyty muzyczne są cudowne. Słuchałem każdej z nich.

Musimy zauważyć, że pisane rozdzielnie every one ma inne znaczenie, aniżeli pisane łącznie everyone, które jest zaimkiem (patrz punkt 30D).

Określnik

ever

y

używany

jest

do wskazywania jak często coś się wydarza, np.:

The trams run every five minutes.

Tramwaje jeżdzą co pięć minut.

My son goes to see his grandpa every day.

Moj syn odwiedza swojego dziadka codziennie.

Oprócz pisanego rozdzielnie zwrotu every day występuje również, pisany łącznie przymiotnik everyday (codzienny).

2)         Wyrazall występujący z rzeczownikami może oznaczać, np.:

all pupils – wszyscy uczniowie                                 all books – wszyskie książki

all day / the whole day – cały dzień                         all the time – przez cały czas

All the cell phones lying on the table are mine.

Wszystkie telefony komórkowe leżące na stole są moje.

C.        Both, either i neither - jako określniki

Both, either i neither mogą występować przed rzeczownikami, kiedy mamy na myśli jakieś dwa obiekty lub używane są samodzielnie jako zaimki.

1)         Both oznacza: obaj, obie, oboje, obydwa, np.:

Both students read the two books last week.

Both of the students read the two books last week.

Obaj studenci przeczytali te dwie książki w ubiegłym tygodniu.

Both bicyles are the same.

Both of these bicycles are the same.

Obydwa rowery są takie same.

Wyrazboth występuje również w zwrocie: both...and..., co oznacza: zarówno...,jak i...., np.:

Both my son and daughter were late.

Zarówno mój syn, jak i córka byli spóźnieni.                        

Powyższy zwrot może występować również w kombinacji z przymiotnikami lub czasownikami, np.:

I was both tiredand hungry.

Byłem zarówno zmęczony, jak i głodny.

My girlfriend both singsand dances.

Moja dziewczyna zarówno śpiewa, jak i tańczy.

2)         Either oznacza:ten albo tamten, który bądź, którykolwiek,  np.:

You can buy either shirt. I don't mind.

Możesz kupić tę albo tamtą koszulę. Wszystko mi jedno.

Możesz kupić którą bądź koszulę. Nie mam nic przeciwko.

Let's go to eitherof those pubs.

Chodźmy doktóregokolwiekz tych (dwóch) pubów.

Należy zapamiętać, że either występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, a either of dotyczy liczby mnogiej. Określnik either występuje również w zwrocie: either...or..., co oznacza: albo...albo..., np.:

We can speak either Russianor English, as you prefer.

Możemy mówić albo po rosyjsku, albo po angielsku, jak wolisz.

W przypadku kiedy zwrot: either...or użyty jest z czasownikiem w formie  przeczącej, wtedy oznacza: ani....ani, np.:

I don’t speakeither Russianor English.

Nie mówię, ani po rosyjsku, ani po angielsku.

3)         Neither oznacza:żaden z dwóch; ani jeden, ani drugi; ani ten, ani tamten, np.:

Neitherof the companies has/have agreed to this solution.

Żadna z firm nie zgodziła się na to rozwiązanie.

Wyrazneither występuje w zwrocie: neither...nor..., oznaczającym: ani...ani..., np.:

Neither Helennor Kate bought the blouse.

Ani Helena, ani Katarzyna nie kupiły tej bluzki.

Neither rainnor wind caused any problems.

Ani deszcz, ani wiatr nie spowodował żadnych problemów.

Zauważmy, zeneither jest przeczeniem i dlatego zgodnie ze stosowaną w języku angielskim zasadą pojedynczego przeczenia, nie umieszcza się w zdaniu drugiego wyrazu przeczącego, tak jak w języku polskim.

D.        Another, other - jako określniki

Another występuje tylko przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i oznacza: drugi, inny, jeszcze jeden, jeszcze, np.:

Could you lend us another pen?

Czy mógłbyś pożyczyć nam drugie / inne / jeszcze jedno pióro?

I need another chair.                         - Potrzebuję jeszcze jedno krzesło.

Other (drugi, inny) może występować przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i wtedy poprzedzony jest przez przedimek the lub wyraz some, a także może towarzyszyć rzeczownikowi w liczbie mnogiej, np.:

She hasn’t got the other bag.                        - Ona nie ma tej drugiej torby.

On the one hand you are right but on the other hand you are wrong.

Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony nie masz.

Where are the other girls?                 - Gdzie są te pozostałe dziewczyny?

Należy zauważyć, że other może występować również bez rzeczownika, jako zaimek i wtedy występuje w licznie mnogiej, np.:

These are too big. Have you got any others?

Te są za duże. Czy masz jakieś inne?

Ćwiczenie 2

W

wolne miejsca wstaw: some, any lub no:

1. I have got (...) fresh rolls.

2. Do you have (…) money?

3. I think that she didn’t have (…) opportunities.

4. Do you have (…) news from your grandmother?

5. She has (…) friends in Cracow.

6. If there are (…) mistakes, tell me at once.

7. This fact is of (…) importance to me.

8.  If (...) guests would like to stay longer, that would be great!

9. (...) girl wants to talk to your mother.

10. Would you like (…) tea or coffee?

Ćwiczenie 3

W

wolne miejsca wstaw: each, every, złożenia z every lub all:

1. (…) grandmother wants her grandson to be happy. 

2. (…) of us got a mobile phone.

3.  He did (…) possible to avoid war.     

4. We have to meet (…day) next week.   

5. She goes out (…) Saturday evening.

6. I email (…) of my daughters (…) two days.

7. (…) the money will be returned to the bank.

8. (…) should know how to do it.

Ćwiczenie 4

W

wolne miejsca wstaw: both, either lub neither:

1. I saw that (…) doors were open.

2. (…) employees are hard-working.

3. (…) Jack and Helen were late.

4. You can go to (…) pub. I don’t mind.

5. (…) of my parents come from England.

6. (…) Paul nor Kate have been to Beijing.

7. (…) he will be honest or I will never talk to him again.

8. Is she Dutch or Belgian? (…). She is Polish.

9. Would you like some tea or coffee? (…). It doesn’t matter which.

10. (…) of the children want to go home.

7.         OKREŚLNIKI  "OCENIAJĄCE"

Określnikami "oceniającymi" nazywa się wyrazy: a little - little, a few - few, many, much, a lof of, plenty of, a great deal of, a large number of, występujące z rzeczownikami.

A.        A little - little

A little oznacza:trochę lubniewiele, natomiastlittle ma znaczenie negatywne i znaczy - mało i obydwa określniki używane są na ogół przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np.:

I only have a little sugar.                               - Mam tylko trochę cukru.

We will have a little time in the afternoon.   - Będziemy mieć trochę czasu po południu.

I have got very little time.                             - Mam bardzo mało czasu.

Some flowers need very little water.            

Niektóre kwiaty potrzebują bardzo mało wody.

A little / little mogą pełnić również funkcję przysłówków i mogą występować z czasownikami lub przymiotnikami, np.:

We talked a little about this subject yesterday.

Rozmawialiśmy trochę wczoraj o tym fakcie.

Little is known about this phenomenon. - Mało wiadomo o tym zjawisku.

She was a little anxious about Paul.              - Ona była trochę niespokojna o Pawła.

B.        A few - few

Określniki: a few (kilka) i few (mało, niewiele) używane są przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, np.:

I saw Tom a few weeks ago.                                    - Widziałem Tomasza kilka tygodni temu.

There are a few banks in this street.              - Jest kilka banków na tej ulicy.

There are few trees in my orchard.                - W moim sadzie jest niewiele drzew.

Umieszczając only przeda few luba little podkreśla się, że liczba lub ilość jest rzeczywiście mała w opinii  mówiącego, np.:

Only a few of our employees have suitable qualifications.

Tylko niewielu z naszych pracowników ma odpowiednie kwalifikacje.

C.        Many, much, a lot of, plenty of, a great deal of, a large number of

Many (dużo, wiele, wielu) używany jest z rzeczownikami w liczbie mnogiej, natomiast much (dużo) występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi. Obydwa określniki stosowane są jednak głównie w zdaniach pytających i przeczących, np.:

Did you make many mistakes yesterday?

Czy zrobiłeś wczoraj wiele błędów?

Does she usually drink much coffee in the morning?

Czy ona pije zwykle dużo kawy rano?

W zdaniach twierdzących many i much mogą wystąpićz wyrazami:as, so i too, np.:

Philip rests as muchas he can.

Filip odpoczywa tak dużo, jak tylko może.

There are so many people that we don’t have enough to eat.

Jest tak wiele ludzi, że nie mamy dość jedzenia.

I spenttoomuch money on Monday.

W poniedziałek wydałem za dużo pieniędzy.

W zdaniach twierdzących  many i much zwykle bywają zastępowane przez wyrażenia: a lot of, lots of, plenty of (zarówno przed rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi) lub, w bardziej oficjalnym stylu, przez  a great deal of  (dla rzeczowników niepoliczalnych) i a large number of (dla czeczowników policzalnych), np.:

I expecta lot /lots of letters next week.

Spodziewam się dużo listów w następnym tygodniu.

She has spent a great deal of money on her shoes.

Ona wydała sporo pieniędzy na swoje buty.

We have read a large number of interesting articles.

Przeczytaliśmy dużo interesujących artykułów.

Ćwiczenie 5

W

wolne miejsca wstaw: much, many, a little, little, a few, few lub a lot:

1. I have got very (…) time to do it now.

2. We only need (…) flour and (…) sugar.

3. She has got very (…) friends.

4. I spoke to him (…) days ago.

5. Only (…) people observed this phenomenon.

6. How (…) children came to the museum?

7. I haven’t got (…) coffee at home.

8. We didn’t make (…) mistakes.

9. I must admit that you didn’t have (…) luck.

10. There aren’t (...) products in our shop.

8.         LICZEBNIKI

Liczebniki (the Numerals) zalicza się do określników wyznaczających liczby lub ilości i w języku angielskim dzielą się na: liczebniki główne (Cardinal Numerals), liczebniki porządkowe (Ordinal Numerals), liczebniki wielokrotne (Repeating Numerals), liczebniki wielorakie (Multiplicative Numerals) i ułamki (Fractions).

A.        Liczebniki główne

Liczebniki główne od 1 do 12 są odrębnymi wyrazami, np.:

one   - jeden                           seven    - siedem

two   - dwa                             eight     - osiem

three - trzy                              nine      - dziewięć

four  - cztery                          ten        - dziesięć

five   - pięć                             eleven   - jedenaście

six    - sześć                            twelve   - dwanaście

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy za pomocą końcówki -teen, dodanej bezpośrednio do liczebników: four, six, seven i nine. W liczebnikach 13 i 15 zachodzi jednak przegłos w temacie, a w liczebniku 18 występuje tylko jedno „t”:

thirteen  - trzynaście              seventeen  - siedemnaście

fourteen  - czternaście                        eighteen   - osiemnaście

fifteen   - piętnaście               nineteen   - dziewiętnaście      

sixteen – szesnaście

Liczebniki oznaczające dziesiątki mają końcówkę -ty, np.:

twenty - dwadzieścia             sixty     - sześćdziesiąt

thirty - trzydzieści                  seventy           - siedemdziesiąt

forty  - czterdzieści                eighty  - osiemdziesiąt

fifty  - pięćdziesiąt                 ninety  - dziewięćdziesiąt

Liczby dwucyfrowe od 21-99, z wyjątkiem nazw pełnych dziesiątek, pisze się rozdzielnie, z kreseczką oddzielającą elementy złożenia, np.: twenty-one; ninety-nine. Odczytując natomiast liczbę złożoną z trzech lub więcej cyfr umieszczamy and przed słowem oznaczającym dziesiątki lub jedności, np.:

106                  -           one hundred and six 

423                  -           four hundred and twenty-three

5,789               -           five thousand, seven hundred and eighty-nine

Warto zauważyć, że w języku angielskim w celu lepszego odróżnienia tysięcy od setek, można postawić przecinek, a nie kropkę, jak to się czyni w języku polskim.

Liczebniki: sto, tysiąc i milion mogą być poprzedzone przedimkiem a, liczebnikiemone lub innym liczebnikiem głównym, i na ogół nie tworzą liczby mnogiej z końcówką -s, np.:

a hundred    - one hundred - sto

two hundred people - dwieście ludzi, ale hundreds of people

a thousand   - one thousand  - tysiąc

two thousand trees - dwa tysiące drzew, ale thousands of trees

a million  - one million - milion

two million   - dwa miliony i etc.

B.        Liczebniki porządkowe

Przy tworzeniu liczebników porządkowych dla liczebników oznaczających dziesiątki, ulega zmianie końcowa litera tych liczebników, tzn. -y na -ie, a następnie dodawana jest końcówka -th, np.:

C.        Liczebniki wielokrotne

Do liczebników wielokrotnych należą liczebniki:

once                - raz    

twice               - dwa razy

three times      - trzy razy

four times       - cztery razy etc.

D.        Liczebniki wielorakie

Liczebnikami wielorakimi są liczebniki, np:

single                  - jednokrotny, pojedynczy

double (twofold) - dwojaki, dwukrotny, podwójny

triple (threefold)  - potrójny, trzykrotny

quadruple            - czworaki, poczwórny

quintuple             - pięciokrotny, pięcioraki

E.        Ułamki

Ułamki zwykłe wyrażane są za pomocą liczebnika głównego w liczniku i liczebnika porządkowego w mianowniku, np.:

5/8  - five eighths

3/7  - three sevenths               6 i 4/9 - six and four ninths

ale

1/2 -  a half                             1/4 - a quarter

W ułamku dziesiętnym po liczbie całkowitej lub zero, które wymawia się jak (nought – [no:t] lub O [ov] stawia się kropkę (point). Cyfry po kropce odczytywane są jako jednostki, np.: 0.46 - nought point four six lub zero point four six, co oznacza po polsku: czterdzieści sześć setnych.

9.         OKREŚLANIE  CZASU  ZEGAROWEGO, DAT  I  NUMEROWANIE

A.        Określanie czasu zegarowego        

Liczby wskazujące godziny i minuty wymawia się w języku angielskim jak liczebniki główne, a nie jak porządkowe, co ma miejsce w języku polskim, np.:

It is seven (o’clock).

Jest godzina siódma.

Wyrażenie o’clock można opuścić i trzeba zauważyć, że może być ono używane tylko w odniesieniu do pełnych godzin.

Przy podawaniu minut czas określa się na dwa sposoby, np.:

7.05     seven (oh) five                       albo     five past seven

7.10      seven ten                   albo     ten past seven

7.15     seven fifteen               albo     a quarter past seven

7.25     seven twenty-five       albo     twenty-five past seven

7.30     seven thirty                 albo     half  past seven

7.35     seven thirty-five         albo     twenty-five to eight

7.45     seven forty-five          albo     a quarter to eight

7.50     seven fifty                  albo     ten to eight

8.00     eight (o’clock)

Po ilości minut innych aniżeli ww. dodaje się: minutes past/to, np.:

It is fourminutes past seven.

Jestczteryminuty po siódmej.

It is fourteen minutes to eight.

Jest za czternaście minut ósma.

Niekiedy w celu określenia o jaką porę dnia chodzi dodaje się skróty pochodzące od wyrazów łacińskich: a.m. (ante meridiem) - przed południem i p.m. (post meridiem) - po południu, np.:         

We are meeting tomorrow at six p.m.

Spotykamy się jutro o szóstej  po południu.

Lucy began her work at eight p.m.

Lucyna rozpoczęła swoją pracę o ósmej wieczorem.

We can do it at ten a.m.

Możemy to zrobić o dziesiątej przed południem (rano).

Określając odstęp czasu w godzinach używa się w języku angielskim słowa hour, np.:

Our lecture will start in two hours.

Nasz wykład rozpocznie się za dwie godziny.

B.        Określanie dat

W języku angielskim nazwy dni i miesięcy pisze się zawsze dużymi literami.

Dni: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Miesiące: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

Określenie dnia i miesiąca możemy wymawiać dwojako, np.: drugiego maja - the second of May alboMay the second. Przykładową datę możemy zapisywać następująco: 2 May; 2nd May; May 2; May 2nd.     

Określając rok używamy liczebnika głównego, np.:

1500    -           fifteen hundred

1509    -           fifteen hundred and nine albo fifteen oh nine

1974    -           nineteen seventy four

2000    -           two thousand

2003    -           two thousand and three - albo - twenty oh three

2013    -          two thousand and thirteen - albo - twenty thirteen

Nawiasy oznaczają, że ich zawartość możemy opuścić i najczęściej jest pomijana. Określenia roku przed naszą erą dokonuje się przez postawienie za liczebnikiem oznaczającym rok dużych liter BC, co odczytuje się jako: Before Christ, np. 430 BC. Określając rok po narodzeniu Chrystusa, dodaje się niekiedy dwie duże litery AD, umieszczając je przed lub po liczebniku, co odczytuje się jako: Anno Domini, np.: AD 520/520 AD.  

C.        Numerowanie

Numerację podajemy w liczebnikach głównych, np.:

room twelve - pokój nr 12

three-year plan - plan trzyletni

chapter 1 -  rozdział 1

Ćwiczenie 6

Przetłumacz

na

język angielski zwroty w nawiasach:

1. His seat is in row (dwudziestym drugim) and mine is in row (dziesiątym).

2. I have done it only (raz) and you (dwa razy).

3. I can save (jedna trzecia) of my salary and you (dwie piąte) of your salary.

4. Only (jedna czwarta) of the group had tickets.

5. (Mam 10 lat, a mój brat ma 14 lat).

6. I have breakfast (o wpół do ósmej).

7. My train leaves (za 10 druga).

8. He is coming (dwadzieścia po dziesiątej).

9. They will arrive (za trzy godziny).

10. It is (za kwadrans piąta).

II.        RZECZOWNIKI - NOUNS           

Rzeczownik jest częścią mowy określającą osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, pojęcia etc. i klasyfikując rzeczowniki wskazuje się m.in. ich rodzaj.

10.       Rodzaj rzeczowników

W języku angielskim rodzaj rzeczownika określany jest według obiektu, do którego się odnosi, a nie istnieje rodzaj gramatyczny, tak jak w języku polskim.

A.        Rodzaju męskiego (Masculine Gender) są na ogół rzeczowniki odnoszące się do osób płci męskiej i rzeczowniki te są zastępowane zaimkami osobowymi: „he” lub „they”(jeśli zastępuje co najmniej dwa rzeczowniki), np.:

boy                 - chłopiec                                son                  - syn               

man                 - mężczyzna                           father             - ojciec                                         brother                        - brat                                       husband          - mąż

B.        Rodzaj żeński (Feminine Gender) w znacznej większości posiadają rzeczowniki odnoszące się do osób płci żeńskiej i odpowiadają im zaimki osobowe: „she” lub „they”, np.:

girl                  - dziewczyna                                      wife                - żona

woman            - kobieta                                 mother            - matka

daughter         - córka                                    sister               - siostra

Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzy się przez bezpośrednie dodanie do rzeczowników rodzaju męskiego końcówek: -ess i -ine lub z pewną modyfikacją np.:

actor               - aktor                                     actress             - aktorka

waiter              - kelner                                   waitress           - kelnerka

lion                  - lew                                       lioness             - lwica

tiger                - tygrys                                   tigress             - tygrysica

Jew                 - Żyd                                      Jewess             - Żydówka

hero                 - bohater                                 heroine            - bohaterka     

C.        Rodzaj nijaki (Neuter Gender) w znacznej większości posiadają rzeczowniki odnoszące się do rzeczy i zwierząt, i odpowiadają im zaimki: ”it” lub „they”, np.:

house              - dom                                      room               - pokój

car                   - samochód                             bicycle            - rower

sky                  - niebo                                    moon               - księżyc

swallow          - jaskółka                                cat                   - kot   

Należy jednak zauważyć, że w wielu przypadkach nazwy zwierząt zastępowane są zaimkami she lub he, kiedy czujemy do nich sentyment i znamy ich płeć. Obiekty plywające, samochody lub inne pojazdy, do których mamy stosunek osobisty, bywają zastępowane zaimkiem she, np.:

My  “Opel” is a very comfortable car. She is fuel-efficient too.

Mój “Opel” jest bardzo wygodnym samochodem. Zużywa także mało paliwa.

W przypadku zastępowania nazw krajów na ogół używa się zaimka it, ale w niektórych kontekstach używany jest zaimek she, np.:

The United States lost many of her soldiers during World War II.

  Stany Zjednoczone straciły wielu swoich żolnierzy podczas II wojny swiatowej.

D.        Rzeczownikami rodzaju wspólnego (Common Gender) są rzeczowniki, które mogą określać istoty należące do obu płci, np.:

         child    - dziecko                                            infant - niemowlę

cousin - kuzyn, kuzynka                               parent - rodzic

spouse - małżonek, małżonka                        artist - artysta, artystka

cook    - kucharz, kucharka                            dancer - tancerz, tancerka

Rodzaj zastępującego je zaimka będzie zależny od płci istoty, której dotyczy (he lub she), np.:

Your child is sitting on the bench. He has been very naughty.

Twoje dziecko siedzi na ławce. On był bardzo niegrzeczny.

Ćwiczenie 7

Wstaw  w  wolne miejsca odpowiednie zaimki zastępujące rzeczowniki:

1. We have bought a cow. (…) gives a lot of milk.

2. My dog Ben is very funny when (...) chases balls.

3. A duck is swimming in the pond. (…) is very colourful.

4. This insect is useful and you should not kill (…).

5. This is our biggest ship. (…) was built ten years ago.

6. Do you want to see our pet goose? (…) loves swimming in the lake.   

7. He lent me a very interesting book. (…) was published in Spain.

8. This factory produces computers. (...) belongs to a foreign owner. 

11.       Liczba rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników angielskich tworzona jest na ogół za pomocą końcówek: -s i -es dodawanych do formy w liczbie pojedynczej, ale pewna grupa rzeczowników tworzy liczbę mnogą w sposób nieregularny. Niektóre rzeczowniki mają natomiast tę samą formę w obu liczbach, a ponadto istnieją rzeczowniki niepoliczalne oraz rzeczowniki, które występują tylko w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.

A.        Liczba mnoga rzeczowników z końcówkami: -s i -es

Końcówki te wymawiane są jak:

-           IsI po spółgłoskach bezdźwięcznych, np.: cat - cats, book - books,  gate - gates,  

-           IzI po samogłoskach i spółgłoskach dźwięcznych, np.: shoe - shoes, girl - girls, day - days,

-           IizI po spółgłoskach syczących, takich jak: s, z,  ƒ,  tƒ, z, dz. W piśmie końcówkę tę wyraża się literą -s lub gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na: -s, -ss, -sh, -ch, -x - literami -es, np.: church - churches, kiss - kisses, brush - brushes, box - boxes.

Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej samogłoską -o mają w liczbie mnogiej końcówkę -es lub -s - w przypadku rzeczowników pochodzenia obcego oraz skrótów, np.:

potato - potatoes (ziemniak - ziemniaki)       tomato- tomatoes (pomidor - pomidory)

photo  - photos           (zdjęcie - zdjęcia)                      kilo   - kilos (kilogram - kilogramy)

Rzeczowniki kończące się w liczbie pojedynczej na -f i -fe przybierają w liczbie mnogiej końcówkę -ves, np.:            

loaf - loaves (liść -liście),  thief - thieves (złodziej -złodzieje),        scarf - scarves (szalik - szaliki),wife - wives (żona - żony), knife - knives (nóż - noże)

Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą -y, poprzedzoną spółgłoską, zmieniają w liczbie mnogiej -y na litery -ie, np.:

country - countries (kraj - kraje),  fly - flies (mucha - muchy),         lady - ladies (dama - damy)

Wyjątek stanowi tu rzeczownik: zloty - zlotys.       

B.        Nieregularna liczba mnoga

Dla pewnej grupy rzeczowników liczba mnoga tworzona jest w sposób nieregularny, np.:

man - men (mężczyzna - mężczyźni)                       woman - women (kobieta - kobiety)

tooth - teeth (ząb - zęby)                              child - children (dziecko-dzieci)      

ox - oxen (wół - woły)                                              foot - feet (stopa - stopy)                              louse - lice (wesz - wszy)                         mouse - mice (mysz - myszy)

W sposób nieregularny tworzona jest również liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego (głównie łacińskiego i greckiego), np.:

crisis  - crises (kryzys - kryzysy), criterion - criteria (kryterium - kryteria),  datum - data (data - daty), erratum - errata (errata-erraty), formula - formulae (formuła - formuły), memorandum - memoranda (memorandum - memoranda), phenomenon - phenomena (zjawisko - zjawiska), stimulus  - stimuli (bodziec - bodźce), thesis - theses (teza - tezy)            

C.        Identyczne formy dla liczby pojedynczej i mnogiej

Niektóre rzeczowniki, przeważnie nazwy ryb, ptaków i innych zwierząt mają identyczne formy w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.:

carp (karp, karpie), salmon (łosoś, łososie), trout (pstrąg, pstrągi), fish (ryba, ryby), ale: fishes (ryby), kiedy wyodrębniamy ilość np.: two fishes

deer (sarna, sarny),  sheep (owca, owce)

Niektóre nazwy ryb mają liczbę pojedynczą i mnogą, np.: herring - herrings (śledź - śledzie), sardine - sardines (sardynka - sardynki)

Identyczne formy mają również rzeczowniki:

means (środek, środki), series (szereg, szeregi, serie),  species (gatunek, gatunki)

fruit (owoc, owoce), ale fruits (owoce), kiedy mówimy o różnych rodzajach owoców oraz  używamy przenośni, np.: the fruits of my labours (owoce moich wysiłków).

D.        Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki  niepoliczalne, zwane również masowymi, występują bez przedimków: a - an i można je podzielić na kilka grup.

1)         Nazwy substancji, np.:

beer     -  piwo                    coffee  - kawa          cream  -  krem         gold     -  złoto       

ice       -  lód              paper   -  papier                 sand     -  piasek       soap     -  mydło   

tea       -  herbata       water   - woda        wine     -  wino       snow               -  śnieg        

2)         Rzeczowniki abstrakcyjne, np.:

advice         - rada          beauty  -  piękno                     courage         - odwaga  

love            -  miłość         relief     - ulga                 help              -  pomoc      

knowledge - wiedza         work    - praca               information  - informacja

3)         Inne, np.:

camping - obozowanie         furniture  - meble   

luggage  - bagaż     parking - parkowanie     weather  - pogoda       shopping - zakupy     

E.        Rzeczowniki z końcówką -s dotyczące liczby pojedynczej

1)         Formę liczby mnogiej z końcówką –s, w znaczeniu liczby pojedynczej, ma rzeczownik

news – wiadomość, np.:

The news is very good for us.

Wiadomość jest dla nas bardzo dobra.

2)         Formę liczby mnogiej z koncówką -s w znaczeniu liczby pojedynczej mają też inne rzeczowniki dotyczące niektórych chorób oraz gier, np.:

choroby - mumps (świnka), rickets (krzywica), shingles (półpasiec)

gry - billiards (bilard), darts(rzutki), dominoes (domino)

F.        Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

Niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej, np.:

clothes (ubranie),  glasses (okulary), goods (towary), pliers (szczypce), police (policja), pyjamas (piżama), scissors (nożyczki), trousers (spodnie),  valuables (cenne rzeczy)

G.        Rzeczowniki określające nazwy nauk, np.:

physics            - fizyka          mathematics - matematyka        politics - polityka

Ćwiczenie 8

Dla rzeczowników  w nawiasach zastosuj odpowiednie formy w liczbie mnogiej:

1. My uncle has two (cow).

2. Tom caught a lot of (fish) yesterday.

3. A lot of (tomato) are lying on the table.

4. They were very spectacular (phenomenon).

5. All the (box) were very similar.

6. Planets move around the Sun on (ellipse).

7. There are five (pig) and ten (sheep).

8. We have to adopt two main (criterion).

9. I gave him some (money) last week.

12.       Forma podstawowa rzeczowników

W języku angielskim większość rzeczowników ma tylko jedną formę - podstawową, tzw. Common Form, a funkcje rzeczownika w zdaniu, wyrażane w języku polskim za pomocą siedmiu przypadków, w języku angielskim wyrażane są przez pozycję rzeczownika wobec innych wyrazów lub przez zastosowanie przed rzeczownikiem odpowiedniego przyimka, np.:

A.        This is my girlfriend. (forma podstawowa)

To jest moja dziewczyna. (mianownik)

I have given a gift to my girlfriend. (forma podstawowa)

Dałem podarunek mojej dziewczynie. (celownik)

I have given my girlfriend a gift. (forma podstawowa)

Dałem  mojej dziewczynie podarunek. (celownik)

I can see your girlfriend in the street.(forma podstawowa)

Widzę twoją dziewczynę na ulicy. (biernik)

He came to the pub with his girlfriend. (forma podstawowa)

On przyszedł do pubu ze swoją dziewczyną. (narzędnik)

I came to Warsaw by train.

Przyjechałem do Warszawy pociągiem.

Jak wynika z powyższych przykładów odpowiednik polskiego celownika dla girlfriend może być tworzony za pomocą przyimka to lub bez niego. Odpowiednik polskiego narzędnika tworzy się natomiast za pomocą przyimków by lub with.

W języku angielskim rzeczowniki odpowiadające polskiemu dopełniaczowi wyrażane są  za pomocą formy podstawowej, która jest poprzedzona przyimkiem of, np.:

We met the wife of our neighbour.

Spotkaliśmy żonę naszego sąsiada.

B.        Rzeczowniki używane są powszechnie w języku angielskim do modyfikowania innych rzeczowników i robi się to na trzy sposoby:

1)         rzeczownik + przyimek + rzeczownik (noun + preposition + noun)

Przykładem jest w tym przypadku forma dopełniacza z of oraz innymi przyimkami, np.:

the son of a politician                                                - syn polityka

the intervention of the European Union       - interwencja Unii Europejskiej

the plays of  Shakespeare                              - sztuki Szekspira

the name of the street                                               - nazwa ulicy

a piece of bread                                             - kawałek chleba

a boy from Warsaw                                      - chłopiec z Warszawy

letters from home                                         - listy z domu

2)rzeczownik + rzeczownik(noun + noun)

a school library           - biblioteka szkolna

a city market              - rynek miejski 

the evening news       - wiadomości wieczorne

a Sunday match         - mecz niedzielny

a ten-minute delay     - dziesięciominutowe spoźnienie

3)rzeczownik + ’s + rzeczownik(noun + ‘s + noun) - patrz poniżej

13.       Forma dzierżawcza - dopełniacz saksoński

Forma dzierżawcza (Possessive Form), nazywana również dopełniaczem fleksyjnym lub dopełniaczem saksońskim (Saxon Genitive) tworzona jest przez dodanie końcówki -'s (apostrof s) do rzeczowników w liczbie pojedynczej i rzeczowników w liczbie mnogiej nieposiadających końcówki -s. W przypadku rzeczowników liczby mnogiej posiadających końcówkę -s, formę dopełniacza saksońskiego tworzy się tylko za pomocą samego apostrofu - (').

Końcówka dopełniacza saksońskiego może być wymawiana na cztery sposoby: jako IizI, IzI, IsI lub wymowa nie ulega zmianom w stosunku do formy podstawowej. Ostatni przypadek dotyczy dopełniacza dla liczby mnogiej, utworzonej w sposób regularny.


Przedimek nieokreślony a/an występuje: A. przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej wymienionymi po raz pierwszy i bliżej nieokreślonymi, np.: He has a new sweater. - On ma nowy sweter. We have bought a house. - Kupiliśmy dom. A mouse is an animal. - Mysz jest zwierzęciem. A mouse is a very small animal. - Mysz jest bardzo małym zwierzęciem. B. przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, które wymieniane są jako przykład reprezentatywny dla pewnej grupy rzeczowników, np.: A politician should be honest. Polityk powinien być uczciwy. (Oznacza to, że wszyscy politycy powinni być uczciwi.) A child needs care. Dziecko potrzebuje opieki. (Informuje, że każde dziecko potrzebuje opieki.) C. w przypadku stwierdzania przynależności danej osoby, rzeczy, zjawiska etc. do określonej grupy osób, rzeczy lub zjawisk, np.: I am going to be a dentist. - Będę dentystą. Gold is an expensive metal. - Złoto jest drogim metalem.