Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla sektora publicznego - Opracowanie zbiorowe - ebook

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla sektora publicznego ebook

0,0
88,10 zł

Opis

 

 

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu rachunkowości i klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych, podatków, samorządów, oświaty, pomocy społecznej, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znowelizowanych na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń jednostek sektora finansów publicznych.

Publikacja zawiera:

· tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji

· wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu

W Przewodniku zostały ujęte następujące przepisy:

RACHUNKOWOŚĆ, KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

FINANSE PUBLICZNE

Ustawa o finansach publicznych

OŚWIATA

Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Prawo o szkolnictwie wyższym

POMOC SPOŁECZNA

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

SAMORZĄDY

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie województwa

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Kodeks postępowania administracyjnego

PODATKI

Ordynacja podatkowa

Ustawa o VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kodeks karny skarbowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prawo zamówień publicznych

PRAWO PRACY

Kodeks pracy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa o PIP

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 r.

Obwieszczenie ws. minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ZFŚS

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF