Program logopedyczny - Katarzyna Jędrys Siuda - ebook

Program logopedyczny ebook

Katarzyna Jędrys - Siuda

0,0
40,38 zł

lub
Opis

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Program pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami, psychologiem.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 38

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Katarzyna Jędrys Siuda

Program logopedyczny

profilaktyczno — terapeutyczny

KorektorKatarzyna Krella

Zdjęcie z okładkipixabay.com/ddimitrova

Projektant okładkicanva.com

© Katarzyna Jędrys Siuda, 2019

© canva.com, projekt okładki, 2019

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Program pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami, psychologiem.

ISBN 978-83-8189-548-4

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Założenia programowe

Program logopedyczny profilaktyczno — terapeutyczny jest programem własnym, przeznaczonym dla zajęć zarówno profilaktycznych prowadzonych w przedszkolu w ramach wspomagania i rozwijania mowy w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również dla zajęć specjalistycznych: logopedycznych, organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo przez logopedę.

Natomiast zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzą nauczyciele w przedszkolu i logopeda.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

— przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy u dzieci, w tym mowy głośnej;

— diagnozowanie logopedyczne oraz — odpowiednio do jego wyników — organizowanie pomocy logopedycznej;

— prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej;

— organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej;

— organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno — pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

— wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Nastawiony jest na wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i ich możliwości.

Koncepcja

Koncepcja programu eksponuje działalność skierowaną na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.

Opieką logopedyczną przewiduje się objęcie dzieci z zaburzeniami mowy, oraz wadami wymowy — po przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami, rodzicami oraz przeprowadzeniu badań wstępnych przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych. Proces ten mysi być zaplanowany, zorganizowany a efekty pracy systematycznie kontrolowane.

Podstawą działań jest wytworzenie atmosfery życzliwości i zaufania. W programie uwzględniono zasady, metody, formy i środki swoiste dla terapii logopedycznej. Program powinien być wykorzystany w interesie rozwijającego się dziecka, a pomocne w jego realizacji powinny być — oprócz metod logopedycznych — metody wspierające ogólny rozwój dziecka.

Program ten — oprócz funkcji terapeutycznej — pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami, rodzicami, psychologiem.

Materiały zawarte w programie powinny być wprowadzone na zajęciach logopedycznych oraz częściowo wykorzystane podczas zajęć w przedszkolu i pracy dziecka w domu — celem rozszerzenia i przedłużenia procesu terapii i profilaktyki logopedycznej. Każdy nauczyciel w przedszkolu zostanie przeszkolony i uzyska dostęp do zestawu materiałów logopedycznych przeznaczonych do codziennych ćwiczeń. Zaproponowane ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowe, ortofoniczne, logorytmiczne, historyjki obrazkowe, zabawy i gry logopedyczne — można stosować w pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej. Ich celem jest usprawnienie mowy, myślenia i ogólnego rozwoju dzieci.

Cele i forrmy pracy logopedycznej

Cele główne programu:

— Stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci.

— Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.

— Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.

— Doskonalenie mowy już ukształtowanej.

— Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

— Zainteresowane słowem mówionym, śpiewanym i czytanym.

Formy pracy

— Ćwiczenia oddechowe,

— Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

— Ćwiczenia fonacyjne.

— Ćwiczenia artykulacyjne.

— Słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej z podkreśleniem elementów dźwiękonaśladowczych, rytmizowanych.

— Działania werbalne budowane na bazie działania twórczego: manipulacyjnego, konstrukcyjnego, plastycznego, tematycznego.

— Nagrywanie się na magnetofon, odsłuchiwanie wypowiedzi.

— Nauka wierszowanych wyliczanek i rymowanek.

— Opowiadanie i opisywanie.

— Recytowanie wierszy i prozy.

— Zabawy i gry dramowe i teatralne.

— Uważne słuchanie wypowiedzi innych.

— Czytanie głośne sylab, wyrazów, zdań i tekstów.

— Porządkowanie, klasyfikowanie, liczenie.

— Ćwiczenia autokontroli słuchowej.

— Ćwiczenia logorytmiczne.

— Ćwiczenia relaksacyjne.

Ogólny plan pracy logopedycznej

Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.

Diagnoza logopedycznaĆwiczenia logopedyczne

— oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.

— głosowe: wyrabianie