Prawo zamówień publicznych - Puchacz Krzysztof - książka

Prawo zamówień publicznych książka papierowa

Puchacz Krzysztof

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

157,50 zł

Opis

Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych!
(podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 1232)

Przygotowaliśmy dla Państwa doskonałą pomoc do wdrożenia zmian

Niniejsza publikacja to:

ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji, z wyróżnieniem zmian, a także
obszerny komentarz dla praktyków autorstwa jednego z najbardziej cenionych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych.


Komentarz obejmuje:

szczegółowe omówienie każdego ze znowelizowanych przepisów z podanymi przykładami ich zastosowania oraz analizę potencjalnych problemów interpretacyjnych,
wzorcowe dokumenty uwzględniające znowelizowane przepisy (wykaz poniżej),
dokładny opis działań zamawiającego stosującego nowe regulacje krok po kroku,
przykłady kryteriów pozacenowych – nowy obowiązek ustawowy! - w szczególności opis tych kryteriów, jaki powinien znaleźć się w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z symulacjami oceny ofert z ich zastosowaniem oraz zasadami obliczania punktacji ofert.


Wzory:

Informacja o odmowie udostępnienia informacji
Wezwanie do wyjaśnień dotyczących przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych
Wezwanie do uzupełnienia
Zapisy SIWZ dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
Wezwanie do zaspokojenia roszczenia zamawiającego kierowane do dłużników solidarnych na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych
Zapisy SIWZ dotyczące klauzuli społecznej, o której mowa w przepisach art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacja o zatrzymaniu wadium
Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
Wzór klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych


Co się zmieniło?

Główne zmiany wprowadzane do ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą:

odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich (solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby za wykonanie przedmiotu zamówienia);
wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny;
zasad waloryzacji umów z wykonawcami.Uwaga!
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z wyróżnieniem zmian oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.

Stan prawny: 19 października 2014 r.

Liczba stron: 216

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788378042211