Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] - Tadeusz Skoczny - ebook

Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK] ebook

Tadeusz Skoczny

0,0
220,00 zł

lub
Opis

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo-
darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych.
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13 15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw-
szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego 25 lat transformacji. 25 lat pra-
wa konkurencji w Polsce , a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres. Było to
wydarzenie najwyższej rangi naukowej, obejmujące swym zakresem przedmiotowym całe prawo
konkurencji, tj. zarówno publiczne prawo ochrony konkurencji, jak i prywatne prawo zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji. Uczestnikami kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki
oraz praktycy związani z tą dziedziną prawa.
W opracowaniu przedstawiono wiele zagadnień związanych z prawem konkurencji, w tym m.in.
takie kwestie, jak:
stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych,
zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności,
negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji,
czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach gru-
powych,
instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konku-
rencji.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa konkurencji w Polsce.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF