Pomocnik studenta kierunek Administracja publiczna część 3 - Adrian Ciepał - ebook

Pomocnik studenta kierunek Administracja publiczna część 3 ebook

Adrian Ciepał

0,0
10,50 zł

lub
Opis

Książka zawiera część zagadnień, z którymi studenci administracji publicznej spotykają się na studiach. Opisana w niej jest tematyka dotycząca prawa cywilnego. Książka posiada również przykładowe pytania oraz wyjaśnienia dotyczące konkretnej tematyki z podanych powyżej przedmiotów. Książka zapewne przyda się nie tylko studentom, ale również osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu administracji publicznej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB

Liczba stron: 25
Adrian Ciepał

Pomocnik studenta kierunek Administracja publiczna część 3

© Adrian Ciepał, 2020

Książka zawiera przydatne zagadnienia, z którymi studenci administracji publicznej spotykają się na studiach.

Opisana w niej jest tematyka obejmująca

szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Książka posiada również przykładowe pytania oraz wiele praktycznych i teoretycznych zagadnień dotyczących prawa cywilnego i wszelkich zagadnień z nim związanych.

Książka zapewne przyda się nie tylko studentom, ale również osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę w szczególności z prawa spadkowego i prawa własności.

ISBN 978-83-8155-369-8

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Adrian Ciepał

Wadowice

10. 01. 2020 r.

Wykaz skrótów

1. Źródła prawa

CEIDG. — Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności

Gospodarczej.

EFTA. — Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

K.C. — Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., t.j.

Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.

K.P.A. — Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z póź. zm.

KSH. — Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000r.

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z póź. zm.

TFUE. — Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26

października 2012 r. C326/01 z póź. zm.

TWE. — Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

opublikowany w Dz. Urz. UE 2006 C 321E.

USC — Urząd stanu cywilnego.

Ust. O swob.dz.gosp. — Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej t.j. Dz. U. 2004 Nr 173

poz. 1807 z póź. zm.

Ust. O zwalcz.nieu. konk. — Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. t.j. Dz. U. 1993 nr 47 poz.

211 z póź. zm.

2. Inne skróty

adm. publ. — Administracja Publiczna

Art. — artykuł

Ds. — do spraw

KNF. — Komisja Nadzoru Finansowego

KRS. — Krajowy Rejestr Sądowy

Niepubl. — niepublikowane

Np. — Na przykład

Nr. — numer

Ns. — następny

Orz. — orzeczenie

UE. — Unia Europejska

UK. — United Kingdom (Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii)

Pkt. — punkt

Por. — porównaj

Poz. — pozycja

RM. — Rada Ministrów

Sp. z o.o. — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

str. — strona

tab. — tabela

tj. — to jest

t. j. — tekst jednolity

tzn. — to znaczy

tzw. — tak zwany

ust. — ustęp

w. — wiek

Wg. — według

ww. — wyżej wymieniony

Ze zm. — ze zmianami

Wstęp

Książka zawiera część zagadnień, z którymi studenci administracji publicznej spotykają się na studiach.

Opisana w niej jest tematyka dotycząca

prawa cywilnego.

Książka posiada również przykładowe pytania oraz wyjaśnienia dotyczące konkretnej tematyki z podanych powyżej przedmiotów.

Książka zapewne przyda się nie tylko studentom, ale również osobą chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu administracji publicznej.

Prawo cywilne

Pojęcie i systematyka prawa cywilnego

Prawo cywilne — reguluje stosunki cywilnoprawne miedzy osobami fizycznymi.

Systematyka prawa cywilnego polega na tym, że prawo cywilne obejmuje:

1) Część ogólną, księga 1

2) Prawa bezwzględne — prawo rzeczowe( księga 2)

3) Prawa względne –zobowiązania(księga 3)

4) Prawo spadkowe(księga 4)

5) Prawo rodzinne i opiekuńcze(kodeks cywilny i rodzinny)

6) Prawo własności intelektualnej

7) Prawo