Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian z 2015 - Dzięgiel-Matras Agata - książka

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian z 2015 książka papierowa

Dzięgiel-Matras Agata

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana „opłatą śmieciową” to opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości w związku z odbiorem z ich nieruchomości odpadów komunalnych. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku włączenia ich do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość stawki opłaty określa rada gminy mając do wyboru kilka metod ustalania opłaty. Opłata ma pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponad roczny okres funkcjonowania tej ustawy pokazał liczne niejasności systemu. W związku z tym, niezbędna stała się nowelizacja tej ustawy. Weszła ona w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 87). Wyjątkiem są regulacje zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż one zaczną obowiązywać od 18 kwietnia 2015 r. Teraz będzie istniała możliwość prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty na zasadzie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego (przed nowelizacją egzekucja administracyjna opłaty była zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, po nowelizacji może pozostać w tych organach na zasadzie porozumienia lub jest prowadzona przez naczelnika urzędu skarbowego).

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

Na kim ciążą obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku kilku podmiotów spełniających określenia właściciela nieruchomości.

W jaki sposób uiszcza się opłatę w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Przez jaki okres obowiązuje deklaracja o wysokości opłaty oraz w jakich przypadkach składa się nową deklarację, a w jakich korektę deklaracji.

Jak ustala się wysokość opłaty w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty?

Czy zmiana stawki opłaty zawsze wiąże się z doręczeniem właścicielowi nieruchomości zawiadomienia.

Czy po doręczeniu decyzji jest możliwe złożenie deklaracji o wysokości opłaty.

W jaki sposób klasyfikuje się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzi się zapisy na kontach księgowych w ewidencji bilansowej i pozabilansowej.

W jakich przypadkach nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie prowadzi się czynności celem przymusowego ściągnięcia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie działania (koszty) można pokryć z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Liczba stron: 231

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325575274

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0