Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra - Culepa Michał, Garczarek Elżbieta, Grochowalska Iwona - książka

Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnopra książka papierowa

Culepa Michał, Garczarek Elżbieta, Grochowalska Iwona

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja przygotowana dla urzędników organów administracji państwowej (także dla służb celnych) i administracji samorządowej. W publikacji opisano różne obszary odpowiedzialności: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.

Urzędnicy znajdą w publikacji wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa i informacje o tym, jakie kary im grożą za błędne decyzje. Ponadto dowiedzą się jakie są ich prawa i obowiązki pracownicze.

W książce opisano różne obszary odpowiedzialności– odpowiedzialność: majątkową służbową, cywilnoprawną, karną i karnoskarbową.

1. Odpowiedzialność majątkowa

Od 17 maja 2011 roku obowiązują przepisy ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na podstawie tych przepisów urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie. Sąd będzie mógł ustalić je w wysokości aż dwunastu pensji urzędnika. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna.

2. W dziale poświęconym odpowiedzialności służbowej wraz z przykładami opisano:

•odpowiedzialność materialną pracowników m.in.: za szkodę wyrządzoną pracodawcy – np. samowolne użycie samochodu służbowego
•odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi – np. sprzęt komputerowy
•odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (przez pracownika)
•odpowiedzialność dyscyplinarną i porządkową – ponoszenie przez urzędnika (mianowanego i niemianowanego) wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych w sytuacji związanej z zatrudnieniem; wymierzanie kar pracownikowi – np. kiedy urzędnik ma prawo żądać usunięcia wzmianki o ukaraniu z akt osobowych lub kiedy może żądać dokonania tej czynności przed sądem pracy.
•Odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych – np. udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, procedury postępowań wyjaśniających, orzeczenia dyscyplinarne
•Odpowiedzialność ze stosunku pracy (zakaz dyskryminacji, i skutki jego złamania, mobbing i odpowiedzialność za jego przejawy, przekazywanie istotnych informacji wynikających ze stosunku pracy
•W dziale poświeconemu odpowiedzialności cywilnoprawnej opisano:
•zakres odpowiedzialności z szkody wyrządzone przy niezgodnym z prawem działaniu lub zaniechaniu przy wykonywaniu władzy publicznej m.in.: wystąpienia z roszczeniami przez osoby fizyczne i prawne
•zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone wydaniem lub niewydaniem orzeczenia lub decyzji – m.in.: skargi o wymierzenie organowi grzywny, roszczenia odszkodowawcze
3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa – w tej części publikacji opisano odpowiedzialność za :

•przestępstwa urzędnicze – sprzedajność i przekupstwo (łapownictwo bierne i czynne), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie informacji i ochronie danych osobowych,
•popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom dotacji i subwencji
4. Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej

11.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponującymi środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w szczególności kierowników jednostek i głównych księgowych. Ponadto w tym dziale opisano odpowiedzialność wynikającą z obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej w tym wynikającą ze złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Liczba stron: 374

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325545291

Wydanie: 3

Oceny
0,0
0
0
0
0
0