Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej - Izabela Motowilczuk - ebook

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
29,79 zł

Opis

Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie (wyliczenie, nazwanie) tych obowiązków lub potwierdzenie ich przyjęcia przez pracowników dokumentem, w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym nie zwalnia go z odpowiedzialności za ich wykonywanie, w tym z tytułu nadzoru.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczególnych i trudnych przypadków dotyczących np.:

  • przejmowania kompetencji kierowników jednostek w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości przez kierowników organów nadrzędnych tych jednostek,
  • niewłaściwego funkcjonowania wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych,
  • faktycznego zakresu obowiązków ciążących bezpośrednio na kierownikach jednostek w ramach prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
  • skutecznego sposobu powierzania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej przez kierowników jednostek ich pracownikom (w tym głównemu księgowemu).

Ponadto w publikacji zamieszczone są m.in.: wzór upoważnienia imiennego do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, wzór pełnomocnictwa udzielonego zastępcy burmistrza do zawierania umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, wzór upoważnienia dla kierownika referatu do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych oraz przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego, zawierające powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne