Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I - Izabela Motowilczuk - ebook

Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
19,90 zł

Opis

Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Z publikacji można się dowiedzieć, jakie są wymogi ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych, obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych. Podane zostały podstawowe zasady ustalania należności głównych, m.in. dotyczące: miejsca spełnienia świadczenia, obliczania terminu płatności, zastrzeżenia terminu płatności na korzyść stron, spełniania świadczeń bezterminowych i częściowych oraz szczególnych reguł ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych.
Oprócz tego osobno zostały przedstawione szczegółowe zasady pobierania należności ubocznych, takich jak:
§ kary umowne,
§ odsetki ustawowe
§ odsetki za zwłokę z k.c. i w transakcjach handlowych,
§ rekompensaty za koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych.
Ponadto w zakresie pobierania należności głównych i ubocznych opisano szczegółowo zasady rozliczania dokonanych przez dłużników wpłat na poczet należności bieżących i zaległych oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania.
Z części I publikacji można dowiedzieć się m.in.:
§ jakie czynności składają się na ustalanie i pobieranie należności,
§ na czym polega specyfika regulowania długów oddawczych,
§ jak liczyć terminy ustalone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach,
§ które należności pobiera się bez obowiązku ich ustalenia,
§ jak wyliczać odsetki z k.c., a jak w czynnościach handlowych,
§ kiedy można żądać odsetek od zaległych odsetek,
§ jak policzyć rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych,
§ kiedy można żądać i jak ustalić należności z tytułu kar umownych.
Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki jednostek sektora finansów publicznych (łącznie ponad 80). Dla należności pobieranych z transakcji handlowych – oprócz rozwiązań obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. – zostały podane szczególne rozwiązania przejściowe, które należy stosować do obliczania rekompensat i odsetek po zmianie przepisów wprowadzonej ustawą o zatorach płatniczych.
Zamieszczono także wzory:
§ uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,
§ uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia rekompensat za koszty dochodzenia należności z transakcji handlowych,
§ umowy o naliczanie odsetek od odsetek (umowa o procent składany),
§ pokwitowania przyjęcia świadczenia pieniężnego,
§ wezwania do zapłaty.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne