Nadzór Bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań - Bujak Bogusław - ebook
Opis

Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania.

Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, autor przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w Polsce,  które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.

W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka ryzyka bankowego. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jej organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo).
Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich.
W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym. Druga – obejmuje determinanty o charakterze prawnym, W trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, zaś w ostatniej – o charakterze ekonomicznym.
W ostatnim rozdziale zostały przedstawione konkluzje z badań oraz wyprowadzone wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 467

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność

Podobne


Streszczenie

Niniejsze opracowanie przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w Polsce, biorąc pod uwagę zbiór zidentyfikowanych determinant ekonomicznych, technologicznych, prawnych i politycznych. W wyniku przeprowadzenia analizy literaturowej i usystematyzowania pojęć; ustalenia czynników wpływających na organizację nadzoru bankowego w ramach grup modeli nadzoru finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej; przeprowadzenia badań i analiz dotyczących przekształceń i rozwoju organizacji nadzoru bankowego w Polsce; przeprowadzenia badań dotyczących kierunków przemian organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy w powiązaniu z trendami rozwoju Unii Europejskiej oraz trendami integracji krajowych rynków finansowych; usystematyzowania i scharakteryzowania determinant zmian w organizacji nadzoru bankowego w Polsce – zostały opracowane różne modele organizacji nadzoru bankowego w Polsce, które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.

Wstęp

Niniejsza publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej autora i jest wynikiem jego zainteresowań badawczych oraz zawodowych, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania. Specyfika tematyki wymaga włączenia do niej także zagadnień z obszaru finansów i ekonomii oraz prawa polskiego i europejskiego.

Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego.

W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka jednego z głównych czynników stanowiących o potrzebie istnienia funkcji nadzoru bankowego – ryzyka bankowego. W ramach analizy dokonano przeglądu etymologii terminu ryzyka oraz przedstawiono wiodące zagadnienia problematyki z nim związanej. W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka głównych nurtów podejścia do ryzyka, aczkolwiek w zakresie działalności bankowej – przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej – przeważa koncepcja opracowana i promowana przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Wszystkie koncepcje są zgodne co do tego, że istotność ryzyka w działalności instytucji finansowej, szczególnie instytucji kredytowej (a taką jest bank), jest tak duża, że konieczność powołania i rozwijania funkcji nadzoru bankowego jest już warunkiem sine qua non stabilnego rozwoju gospodarczego państw i regionów. Tym bardziej że funkcjonowanie podmiotów nadzorowanych stanowi wartość sui generis istoty nadzoru bankowego. Problematyczne jest jednak zdefiniowanie terminu – nadzór bankowy. Ze względu na uwarunkowania historyczne jest on związany z pojęciami bliskoznacznymi, takimi jak kontrola, inspekcja czy audyt. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jego organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo).

Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich. Zakres opracowania obejmuje nie tylko aspekty podmiotowe, ale także przedmiotowe funkcji nadzoru bankowego w Polsce. Zagadnienie zostało przedstawione w sposób chronologiczny, począwszy od faktycznego ustanowienia nadzoru bankowego w Polsce do chwili obecnej. W ramach analizy zastosowano podejście dwuwymiarowe. Pierwsze prezentuje stanowisko badawcze danego okresu. W drugim została dokonana analiza ex post z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy.

W rozdziale tym zaprezentowano także rozwiązania z zakresu nadzoru bankowego przyjęte w wybranych krajach europejskich. Analizie zostały poddane różne gospodarki europejskie w celu uwidocznienia relacji między funkcjonującymi w nich organami nadzoru bankowego a skutkami wynikającymi z kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. Do analizy poszukiwano rozwiązań prezentujących różne warianty zastosowanych modeli nadzoru bankowego, dlatego wybrano Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Szwajcarię i Węgry. Ujęcie obejmuje modele organizacji obowiązujące przed zaistnieniem kryzysu finansowego z lat 2007–2009. Następnie przeprowadzono badania skutków kryzysu w analizowanych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sektor bankowy. W efekcie wskazano przyjęte i wdrożone (lub planowane do wdrożenia) zmiany w modelach organizacji nadzoru bankowego w każdym z badanych krajów.

W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym, druga obejmuje determinanty o charakterze prawnym, w trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, w ostatniej zaś o charakterze ekonomicznym.

W ostatnim rozdziale przedstawiono konkluzje z badań oraz wyprowadzono wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W propozycji uwzględniono postępującą integrację nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej, wymuszającą wprowadzenie zmian nie tylko w regulacjach i przepisach prawnych, ale także dotyczących modeli organizacji nadzorów krajowych, w tym między innymi roli i celów organu nadzoru, jego konstrukcji organizacyjnej, umiejscowienia, czy też standardów nadzorczych. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis.

Opracowanie uwzględnia porządek organizacyjny i prawny nadzoru bankowego w Polsce według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2016 r.