List do Rzymian - Biblia Gdańska - ebook

List do Rzymian ebook

Biblia Gdańska

0,0
5,00 zł

lub
Opis

Tekst niniejszego wydania Ewangelii Świętego Marka pochodzi z Biblii Gdańskiej. Tłumaczenie zostało wykonane w 1632 r. przez wspólnoty protestanckie braci czeskich i kalwinistów. Przekład cieszy się sławą najlepszego i najdokładniejszego tłumaczenia Biblii na język polski.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 39
Rz 1

1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, odłączony ku

opowiadaniu Ewangieli Bożej; 2 Którą przedtem obiecał przez proroki swoje

w pismach świętych, 3 O Synu swoim, który się narodził z nasienia

Dawidowego według ciała; 4 A pokazał się Synem Bożym możnie, według

Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie,

Panu naszym. 5 Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku

posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody, dla imienia jego;

6 Między którymi jesteście i wy powołani od Jezusa Chrystusa. 7 Wszystkim,

którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska

niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa

Chrystusa. 8 Najprzód tedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa

za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie.

9 Świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w

Ewangieli Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię,

10 Zawsze w modlitwach moich prosząc, iżby mi się wżdy kiedykolwiek droga

zdarzyła za wolą Bożą przyjść do was. 11 Albowiem pragnę was widzieć,

abym wam mógł udzielić jakiego daru duchownego ku utwierdzeniu

waszemu; 12 To jest, abyśmy się u was zobopólnie ucieszyli przez społeczną

wiarę, i waszę, i moję. 13 A nie chcę, abyście i wy wiedzieć nie mieli, bracia!

żem często zamyślał pójść do was; (alem był dotąd zawściągniony), abym

miał jaki pożytek i między wami, jako i między inszymi pogany.

14 I Grekom, i grubym narodom, i mądrym, i głupim jestem dłużnikiem,

15 Tak, iż ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyście w Rzymie,

Ewangieliję opowiadać. 16 Albowiem nie wstydzę się za Ewangieliję

Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu,

Żydowi najprzód, potem i Greczynowi. 17 Bo sprawiedliwość Boża w niej

bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć

będzie. 18 Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej

niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę Bożą

w niesprawiedliwości. 19 Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich

jawno, gdyż im Bóg objawił. 20 Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia

świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna jego

moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki. 21 Przeto iż poznawszy Boga,

nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem znikczemnieli w myślach

swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich; 22 Mieniąc się być mądrymi,

zgłupieli; 23 I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu

skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów. 24 A

przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała

swoje między sobą, 25 Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i

chwalili stworzenie, i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest

błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego podał je Bóg w namiętności

sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które

jest przeciwko przyrodzeniu. 27 Także i mężczyźni opuściwszy przyrodzone

używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim,

mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu

na się biorąc. 28 A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak

też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi;

29 Napełnieni będąc wszelakiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności,

łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych

obyczajów; 30 Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni,

chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, 31 Bezrozumni,

przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i

niemiłosierni; 32 Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy

czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi,

co je czynią.

Document Outline

Rz 1