Opis

 

Księga Psalmów - (ψαλμοί), psalmoi; księga Starego Testamentu. “Psalm” w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co “muzyka instrumentalna”. W praktyce są to teksty, które tej muzyce towarzyszą. Autorstwo Psalmów jest przypisywane królowi Dawidowi, który miał w zwyczaju modlić się do Boga, grając na harfie. Przestawiony w niniejszym wydaniu przekład pochodzi z Biblii Gdańskiej. Wydanie uproszczone. 

 

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 204

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


1

Księga Psalmów - (ψαλμοί), psalmoi; księga Starego Testamentu. “Psalm” w wolnym tłumaczeniu znaczy

tyle, co “muzyka instrumentalna”. W praktyce są to teksty, które tej muzyce towarzyszą. Autorstwo Psalmów jest przypisywane królowi Dawidowi, który miał w zwyczaju modlić się do Boga, grając na harfie.

Przestawiony w niniejszym wydaniu przekład pochodzi z Biblii Gdańskiej.

2

Psalm I

Ten Psalm iest innych psalmów przedmową, w

którym opisuie: I. pobożnych ludzi własności,zabawy i błogosławieństwo doczesne; II.

niepoboznych odmianę, i na sądzie Bożym

pohańbienie.

1. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie

niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśmiewców nie siedzi;

 2. Ale w zakonie Pańskim iest kochanie iego, a w zakonie iego rozmyśla we dnie i w nocy.

 3. Albowiem będzie iako drzewo nad strumieniem

wód wsadzone, które owoc swóy wydawa czasu

swego, a liść iego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.

 4. Lecz nie tak niepobożni; ale są iako plewa, którą wiatr rozmiata.

 5. Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoią, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

3

 6. Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.

4

Psalm II

 I. Dawid dziwuie sie zamysłom bezbożników

przeciwko Chrystusowi Panu, i nauce iego. II.

Dekret Boży nieodmienny o królestwie iego

opowiada, a przytym prorocki i kapłański iegourząd opisuiąc, III. Króle i Sędzie upomina, aby sięChrystusowi Panu poddali, upornym upadek, a

posłusznym łaskę obiecuiąc.

1. Przeczże się Poganie buntuią, a narodowie

przemyślaią próżne rzeczy?

 2. Schodzą się Królowie ziemscy, a Książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi iego, mówiąc;

 3. Potargaymy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich.

 4. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieie się; Pan szydzi z nich.

 5. Tedy będzie mówił do nich w popędliwości swoiéy, a w gniewie swoim przestraszy ie,

 6. Mówiąc: Iamci postanowił Króla moiego nad

5

Syonem, górą świętą moią.

 7. Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn móy iesteś ty, Iam ciebie dziś spłodził.

 8. Żąday odemnie, a damci narody dziedzictwo

twoie, a osiadłość twoię granice ziemi.

 9. Potrzesz ie laską żelazną, a iako naczynie zduńskie pokruszysz ie.

 10. Terazże tedy zrozumiéycie, Królowie! nauczcie się, sędziowie ziemi!

 11. Służcie Panu w boiaźni, a rozraduycie się ze drzeniem.

 12. Pocałuycie syna, by się snadź nie rozgniéwał, i zginęlibyście w drodze, gdyby się naymniéy zapaliła popędliwość iego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufaią.

6

Psalm III

 I. Na mnóstwo, złość, i mowy uszczypliwe z

Absalomem przestawaiących uskarza się. II. W

obronie Bożéy, i iego uchu łaskawém nadzieię

zasadziwszy, sobie pokóy, a nieprzyiaciołom

upadek obiecuie.

 1. Psalm Dawidów, gdy uciekał przed Absalomem,

synem swoim.

 2. Panie, iako się namnożyło nieprzyiacioł moich!

wiele ich powstawa przeciwko mnie.

 3. Wiele ich mówią o duszy moiéy: Niemać ten

ratunku od Boga. Sela.

 4. Ale ty, Panie! iesteś tarczą moią, chwałą moią, i wywyższaiącym głowę moię.

 5. Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mię z góry świętéy swoiéy. Sela.

 6. Iam się układł, i zasnąłem, a ocuciłem się; bo mię Pan podpierał.

7

 7. Nie ulęknę się wielu tysięcy ludu, którzy się na mię zewsząd zasadzili.

 8. Powstań, Panie! wybaw mię Boże móy!

albowiemeś ty uderzył w lice wszystkie nieprzyjacioły moie, a zęby niezbożników pokruszyłeś.

 9. Od Panać iest wybawienie, a nad ludem twoim

błogosławieństwo twoie. Sela.

8

Psalm IV

 I. Niewinności swéy dufaiąc Boga, ratownika

swego, o wysłuchanie prosi. II. Przeciwko

kłamstwom i potwarzom ludzi nieżyczliwych

obroną Bożą się cieszy. III. Nieprzyiacioły douznania upomina z obrony Pańskiéy,

bespieczeństwa sobie otuchę czyniąc.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi na Neginoth psalm

Dawidów.

 2. Wysłuchay mię, gdy cię wzywam, Boże

sprawiedliwości moiéy! któryś mi sprawił

przestrzeństwo w uciśnieniu; zmiłuy się nademną, a wysłuchay modlitwę moię.

 3. Synowie ludzcy! i dokądże chwałę moię lżyć

będziecie, miłuiąc próżności, a szukaiąc kłamstwa?

Sela.

 4. Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.

 5. Lękaycież się, a nie grzeszcie; rozmyślaycie w sercach swych, na łożach waszych, a umilknicie. Sela.

9

 6. Ofiaruycież ofiary sprawiedliwości, a ufaycie w Panu.

 7. Wieleć ich mówią: Któż nam da oglądać dobra?

Ale ty, Panie! podnieś nad nami światłość oblicza twego.

 8. I sposobisz większą radość w sercu moiém, niż oni miewaią, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą.

 9. W pokoiu się i położę i zasnę bo ty sam, Panie!

czynisz, że bespiecznie mieszkam.

10

Psalm V

 I. Dawid od Saula i pochlebców iego uciśnionyprosi Pana, żeby go wysłuchał, i sąd sprawiedliwynad niepobożnymi wykonał. II. Obiecuie mu za towesołą piosneczkę i z innymi chwalcami.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi na Nechylot psalm

Dawidów.

 2. Przyimi, Panie! w uszy swe słowa moie, i

wyrozumi doległości moie.

 3. Słuchay pilnie głosu wołania mego, Królu móy, i Boże móy! boć się modlę tobie.

 4. Panie! rano usłysz głos móy; ranoć przedłoże modlitwę moię, i będę wyglądał pomocy.

 5. Albowiem ty, o Boże! nie kochasz się w

nieprawości, a nie zmieszka z tobą złośnik.

 6. Nieostoią się szaleni przed oczyma twemi: ty masz w nienawiści wszystkie, którzy broią nieprawości.

 7. Wygubisz te, którzy mówią kłamstwo; mężem

11

krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan.

 8. Ale ia w obfitości miłosierdzia twego wnidę do domu twego, a pokłonię się w kościele twoim

świętym boiaźni twoiéy.

 9. Panie! prowadź mię w sprawiedliwości twoiéy dla nieprzyiaciół moich, a wyprostuy przed obliczem

moiém drogę twoię.

 10. Bo niemasz nic szczerego w uściech ich;

wnętrzności ich złośliwe, gardło ich, iako grób

otwarty, ięzykiem swym pochlebuią.

 11. Spustosz ie, o Boże! Niech upadną od rad swoich; dla wielkości przestępstwa ich rozpędź ie, ponieważ są odpornymi tobie.

 12. A niechay się rozweselą wszyscy, co dufaią w tobie; na wieki niech wykrzykuią, gdyż ich ty

szczycić będziesz, i rozraduią się w tobie, którzy miłuią imię twoie.

 13. Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz, a zastawisz go, iako tarczą, dobrotliwością twoią.

12

Psalm VI

 I. Na ciele i duszy schorzały modli się Bogu, żebysurowości zaniechawszy, onemu dla chwały swéywieku przedłużył. II. Tuszy, że Bóg głos iegowysłucha, a nieprzyiaciół upadkiem iego nie

ucieszy.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi na Neginoth i Seminit psalm Dawidów.

 2. Panie! w popędliwości twoiéy nie nacieray na mię, a w gniewie twoim nie karz mię.

 3. Zmiłuy się nademną Panie! bomci mdły; uzdrow mię Panie! boć się strwożyły kości moie,

 4. I dusza moia bardzo iest zatrwożona; ale ty, Panie!

pokądże?

 5. Nawróć się, Panie! wyrwi duszę moię; wybaw mię dla miłosierdzia twego;

 6. Albowiem w śmierci niemasz pamiątki o tobie, a w grobie któż cię wyznawać będzie?

13

 7. Spracowałem się od wzdychania mego; opływa na każdą noc pościel moia, a łoże moie mokre iest od łez.

 8. Zaćmiło się dla gniewu oko moie, a zstarzała się twarz moia dla wszystkich nieprzyiaciół moich.

 9. Odstąpcie[2] odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawość; albowiem Pan usłyszał głos płaczu

moiego.

 10. Usłyszał Pan proźbę moię; Pan modlitwę moię przyiął.

 11. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy nieprzyiaciele moi; niech tył podadzą, a niech prędko pohańbieni będą.

14

Psalm VII

 I. Modli się, aby go Pan Bóg od nieprzyiaciół

wybawił II. sprawę iego rozsądził, i w

sprawiedliwości swoiéy nieprzyiacioły pokarał, azłe zamysły ich na nie same obrócił

 1. Syggaion Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, syna Iemini.

 2. Panie, Boże móy! w tobie ufam; wybawże mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię;

 3. By snadź duszy moiéy nie porwał iako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ią wybawił.

 4. Panie, Boże móy! ieźlim to uczynił, a ieźli iest nieprawość w ręku moich;

 5. Ieźlim złe oddał temu, który ze mną w pokoiu mieszkał; ieźliżem nie wyrwał tego, który mię dręczył

bez przyczyny.

 6. Niechayże prześladuie nieprzyiaciel duszę moię, a niechay pochwyci, i podepce na ziemi żywot móy, a sławę moię niech zagrzebie w proch. Sela.

 7. Powstańże, Panie! w popędliwości twoiéy, podnieś 15

się przeciwko wściekłości nieprzyiaciół moich, ocuć się, a obróć się ku mnie; boś ty sąd postanowił; 8. Tedy się do ciebie zbieży zgromadzenie narodów; dla nich tedy usiądź na wysokości.

 9. Pan będzie sądził narody. Osądźże mię, Panie!

według sprawiedliwości moiéy, i według niewinności moiéy, która iest przy mnie.

 10. Niechże, proszę, ustanie złość niepobożnych, a umocni sprawiedliwego, który doświadczasz serc i wnętrzności, o Boże sprawiedliwy!

 11. Bóg iest tarczą moią, który wybawia ludzi serca szczerego.

 12. Bóg iest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.

 13. Ieźli się nie nawróci, naostrzy miecz swóy; łuk swóy wyciągnął, i nagotował go.

 14. Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoie na prześladowniki przyprawił.

 15. Oto, rodzi nieprawość; bo począł boleść; ale porodzi kłamstwo.

 16. Kopał dół, i wykopał go; ale wpadnie w dół, który sam uczynił.

 17. Obróci się boleść iego na głowę iego, a na

16

wierzch głowy iego nieprawość iego spadnie.

 18. Będę wysławił Pana według sprawiedliwości

iego, a będę śpiewał imieniowi Pana naywyższego.

17

Psalm VIII

 Dawid I. wysławia wielmożność Bożą, którą i

dziatki na hańbę nieprzyiaciół iego wysławiaią. II.

Pokazuie, że ta znaczna iest przy stworzeniu

wszystkich rzeczy, i w naprawie człowieka przezChrystusa Pana.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi na Gitthyth psalm

Dawidów.

 2. Panie, Panie nasz! iakoż zacne iest imię twoie po wszystkiéy ziemi! któryś wyniósł chwałę twoię nad niebiosa.

 3. Z ust niemowiątek i sących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyiaciół twoich, abyś wyniszczył

nieprzyiaciela, i tego, który się mści.

 4. Gdy się przypatruię niebiosom twoim, dziełu

palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś

wystawił,

 5. Tedy mówię: Cóż iest człowiek, iż nań pamiętasz?

albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz?

 6. Albowiem mało mnieyszym uczyniłeś go od

Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.

18

 7. Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi iego.

 8. Owce i woły wszystkie, nad to i zwierzęta polne.

 9. Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieszkach morskich.

 10. Panie, Panie nasz! iako zacne iest imię twoie po wszystkiéy ziemi!

19

Psalm IX

 I. Po zwycięstwie nad Goliatem trzyumfuiąc,

Boskim ie sądom przypisuie. II. Na obronę Bożą,żeby się spuszczali ubodzy a utrapieni, upomina.

III. Boga prosi, żeby i na potym przy nim stawał.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi, na Halmutlabben

pieśń Dawidowa.

 2. Będę wysławił Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszystkie cuda twoie.

 3. Rozweselę się, i rozraduię się w tobie i będę śpiewał imieniowi twemu, o Naywyższy!

 4. Że się obrócili nieprzyiaciele moi na wstecz; upadli i poginęli od obliczności twoiéy.

 5. Boś ty odprawił sąd móy, i sprawę moię; zasiadłeś na stolicy, Sędzia sprawiedliwy!

 6. Rozgromiłeś Pogany, zatraciłeś złośnika, imię ich wygładziłeś na wieki wieczne.

 7. O nieprzyiacielu! azaż wykonane są spustoszenia 20

twoie na wieczność? Poburzyłżeś miasta? i owszem ich samych pamiątka zginęła z nimi.

 8. Ale Pan na wieki trwa; zgotował stolicę swoię na sąd.

 9. On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.

 10. I będzie Pan ucieczką ubogim; ucieczką czasu ucisku.

 11. I będą ufać w tobie, którzy znaią imię twoie; albowiem nie opuszczasz tych, Panie! którzy cię

szukaią.

 12. Spiewaycież Panu, który mieszka na Syonie;

opowiadaycie między narody sprawy iego.

 13. Bo on szuka krwi, i ma ią w pamięci, a nie

zapomina wołania utrapionych.

 14. Zmiłuy się nademną, Panie! obacz utrapienie moie od tych, którzy mię maią w nienawiści, ty, co mię wyrywasz z bram śmierci.

 15. Abym opowiadał wszystkie chwały twoie w

bramach córki Syońskiéy, weseląć się w zbawieniu twoiém.

 16. Zanurzeni są Poganie w dole, który uczynili; w sieci, którą skrycie zastawili, uwięzła noga ich.

21

 17. Oznaymił się Pan, gdy uczynił sąd; w sprawie rąk swoich się złośnik usidlił. Rzecz godna rozmyślania!

Sela.

 18. Niepobożni się obrócą do piekła, wszyscy

narodowie, którzy zapominaią Boga.

 19. Bo nie będzie na wieki zapamiętany ubogi;

oczekiwanie nędznych nie zginie na wieki.

 20. Powstańże, Panie! niech się nie zmacnia

śmiertelny człowiek; a niech narodowie osądzeni będą przed tobą.

 21. Panie! puść na nie strach, aby poznali narodowie, iż są ludźmi śmiertelnymi. Sela.

22

Psalm X

 I. Prosi, żeby go Bóg nie odstępował, gdy

nieprzyiaciel Boga bluźni, chcąc iako lew poźrzećniewinne. II. Cieszy się, że się Pan podeymieutrapionych, a okrutniki uskromi.

1. Panie! przeczże stoisz z daleka? przeczże się ukrywasz czasu ucisku?

 2. Złośnik z hardości prześladuie ubogiego; niechayże będą uchwyceni w chytrych zamysłach, które

zamyślaią.

 3. Bo się chlubi niezbożnik w pożądliwościach duszy swoiéy, a łakomy błogosławi sobie a draźni Pana.

 4. Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuie, nie pyta się o Boga; wszystka myśl iego, że niemasz Boga.

 5. Darzą mu się drogi iego na każdy czas; dalekie są sądy twoie od niego; sapa przeciwko wszystkim

nieprzyiaciołom swym.

23

 6. Mówi w sercu swém: Nie będę wzruszon od narodu do narodu; bo się nie boię złego.

 7. Usta iego pełne są złorzeczeństwa, i chytrości, i zdrady; pod ięzykiem iego uprzykrzenie i nieprawość.

 8. Siedzi, czyhaiąc we wsiach, w skrytościach zabiia niewinnego; oczy iego upatruią ubogiego.

 9. Czyha w skrytém mieyscu, iako lew w iamie

swoiéy, dybie iakoby uchwycił ubogiego, ułapiwszy go ciągnie do sieci swoiéy.

 10. Przypada, przytula się, i rzuca się mocą swoią na wiele ubogich.

 11. Mówi w sercu swém: Zapomnałci tego Bóg;

zakrył oblicze swoie, nie uyrzy na wieki.

 12. Powstańże, Panie Boże! podnieś rękę twoię; nie zapominayże ubogich.

 13. Przeczże niezbożnik draźni Boga, mówiąc w

sercu swém: Nie będziesz się o tym pytał?

 14. Ale ty widzisz ucisk, i krzywdę upatruiesz, abyś im odpłacił ręką twą; na ciebieć się spuścił ubogi, tyś iest pomocnikiem sierotce.

 15. Potrzyi ramię niepobożnego i złośnika, dowiaduy się o iego niezbożności, aż go nie stanie.

 16. Pan iest Królem na wieki wieczne; ale narodowie 24

zginą z ziemi iego.

 17. Żądości pokornych wysłuchywasz, Panie!

utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim ucha

twoiego.

 18. Abyś sąd uczynił sierocie i chudzinie, aby go więcéy nie trapił człowiek śmiertelny na ziemi.

25

Psalm XI

 I. Przymawia tym, co się z nadziei iego naśmiewali.

II. Cieszy się, że Bóg wszystko widzi, który swoichdoświadcza i one miłuie, a niepobozne srodze

karze.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

W Panu ia ufam. Iakoż tedy mówicie duszy moiéy:

Ulatuy iako ptak z góry swoiéy?

 2. Bo oto niepobożni naciągaią łuk, przykładaią strzałę swą na cięciwę, aby strzelali w ciemności na uprzeyme sercem.

 3. Ale zamysły ich będą skażone; bo sprawiedliwy cóż uczynił?

 4. Pan iest w kościele świętym swoim, stolica Pańska iest na niebie; oczy iego upatruią, powieki iego doświadczaią synów ludzkich.

 5. Pan doświadcza sprawiedliwego; ale

niepobożnego, i miłuiącego nieprawość ma w

nienawiści dusza iego.

 6. Wyleie iako deszcz na niepobożne sidła, ogień i 26

siarkę, a wicher będzie cząstką kielicha ich.

 7. Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuie, na szczerego patrzą oczy iego.

27

Psalm XII

 I. Prosi Pana, aby pobożne od ucisku i obłudypochlebców zachował. II. Cieszy się pewnościązniszczenia niezboznych, a pobożnych wybawienia.

III. Powtarza proźbę swą o zachowanie wiernych,przeciwko bezboznym.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi Seminith, pieśń

Dawidowa.

 2. Ratuy, Panie! boć iuż niestawa miłosiernego, a wyginęli uprzeymi z synów ludzkich.

 3. Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim; usty

pochlebnemi, dwoiakiém sercem mówią.

 4. Niechayże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i ięzyk mówiący rzeczy wyniosłe.

 5. Którzy mówią: Ięzykiem naszym przewiedziemy, wargi nasze za nami są, któż iest panem naszym?

 6. Dla zniszczenia ubogich, i dla wołania nędznych teraz powstanę, mówi Pan; postawię w bespieczności 28

tego, na którego sidła stawiaią.

 7. Słowa Pańskie są słowa czyste, iako śrebro

wypławione w piecu glinianym, siedm kroć

przelewane.

 8. Ty, Panie! zachoway ie; strzeż ich od rodzaiu tego aż na wieki.

 9. Ze wszystkich stron niepobożni krążą, gdy

wywyższeni bywaią naypodleysi między syny

ludzkimi.

29

Psalm XIII

 I. Uskarza się, że Pan pomoc swą w utrapieniuiego odwłacza. II. Prosi o wybawienie, aby sięprzeciwnicy iego nie chełpili, Pana za to chwalićobiecuiąc.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa.

 2. Dokądże Panie? Zapomniszże mię na wieki?

dokądże ukrywać będziesz oblicza twego przedemną?

 3. Dokądże się będę radził w duszy swoiéy, a trapił w sercu moiém przez cały dzień? Dokądże się będzie wywyższał nieprzyiaciel móy nademną?

 4. Weyrzyże, wysłuchay mię, Panie, Boże móy!

oświeć oczy me, bym snadź nie zasnął w śmierci;

 5. By snadź nie rzekł nieprzyiaciel móy: Przemogłem go; a żeby się nieprzyiaciele moi nie radowali,

gdybym się zachwiał.

 6. Ale ia w miłosierdziu twoiém ufam; rozraduie się serce moie w zbawieniu twoiém; będę śpiewał Panu, że mi dał wiele dobrego.

30

Psalm XIV

 I. Szaleństwo i złość synom ludzkim przypisawszy,Bożem doświadczeniem tego potwierdza, II. złymstrach i pohańbienie, a dobrym wybawienie

obiecuie.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

 2. Głupi rzekł w sercu swoiém: Niemasz Boga.

Popsowali się, obrzydliwymi się stali w zabawach swoich: niemasz ktoby czynił dobrze.

 3. Pan z niebios poyrzał na syny ludzkie, aby obaczył, byłliby kto rozumny i szukaiący Boga.

 4. Aleć wszyscy odstąpili, iednako się

nieużytecznymi stali; niemasz ktoby czynił dobrze, niemasz i iednego.

 5. Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożeraią lud móy, iako więc chléb iedzą? ale Pana nie wzywaią.

 6. Tam się bardzo ulękną, gdyż Bóg iest przy

narodzie sprawiedliwego.

31

 7. Hańbicie radę ubogiego; ale Pan iest nadzieia iego.

 8. Któż da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdy zasię wyprowadzi Pan z więzienia lud swóy, rozraduie się Iakub, a Izrael się rozweseli.

32

Psalm XV

 Prawdziwych członków, pielgrzymuiącego i

tryumfuiącego kościoła Bożego, cnoty i własnościopisawszy trwałość im wieczną obiecuie.

 1. Pieśń Dawidowa.

Panie! któż będzie przebywał w przybytku twoim?

Któż będzie mieszkał na świętéy górze twoiéy?

 2. Ten, który chodzi w niewinności, i czyni

sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swoiém;

 3. Który nie obmawia ięzykiem swoim, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani zelżywości kładzie na bliźniego swego;

 4. Przed którego oczyma wzgardzony iest niezbożnik, ale te, którzy się boią Pana, ma w uczciwości; który, choć przysięże z szkodą swoią, nie odmienia;

 5. Który pieniędzy swych nie dawa na lichwę, i

darów przeciwko niewinnym nie przyimuie. Kto to

czyni, nie zachwieie się na wieki.

33

Psalm XVI

 I. Prosi Dawid, żeby go Bóg zachował, gdy on wnim dufa. II. Upewnia się o przytomności Bożéy, ozmartwychwstaniu swoiém, i o otrzymaniu żywotawiecznego.

 1. Złota pieśń Dawidowa.

 2. Strzeż mię, o Boże! bo w tobie ufam. Rzecz, duszo moia! Panu: Tyś Pan móy, a dobroć moia nicci nie pomoże,

 3. Ale świętym, którzy są na ziemi, i zacnym, w których wszystko kochanie moie.

 4. Rozmnożą się boleści tych, którzy się za cudzym bogiem kwapią; nie ukaszę ze krwi mokrych ofiar ich, ani wezmę imion ich w usta moie.

 5. Pan iest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymywasz los móy.

 6. Sznury mi przypadły na mieyscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię.

 7. Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż i w 34

nocy ćwiczą mię nerki moie.

 8. Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on iest po prawicy moiéy, nie będę wzruszony.

 9. Przetoż uweseliło się serce moie, a rozradowała się chwała moia; do tego ciało moie mieszkać będzie

bespiecznie.

 10. Bo nie zostawisz duszy moiéy w grobie, ani

dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia.

 11. Oznaymisz mi drogę żywota; obfitość wesela iest przed obliczem twoiém, roskoszy po prawicy twoiéy aż na wieki.

35

Psalm XVII

 I. Boga prosi o ratunek przeciw Saulowi i

pomocnikom iego. II. Przekłada mu wiarę,

szczerość, niewinność, i ufność swoię w nim.

 1. Modlitwa Dawidowa.

Wysłuchay, Panie! sprawiedliwość moię; miéy wzgląd na wołanie moie; przyymi w uszy modlitwę moię,

którą czynię usty nie obłudnemi.

 2. Od obliczności twoiéy sąd móy niech wynidzie; oczy twoie niech patrzą na uprzeymość.

 3. Doświadczyłeś serca mego, nawiedziłeś ie w nocy; doświadczyłeś mię ogniem, aleś nic nie znalazł; myśli moie nie uprzedzaią ust moich.

 4. Co się tknie spraw ludzkich według słowa ust twoich, chroniłem się drogi okrutnika.

 5. Zatrzymyway kroki moie na drogach twych, aby się nie chwiały nogi moie.

 6. Ia cię wzywam; bo mię wysłuchywasz, Boże!

Nakłoń ucha twego ku mnie, wysłuchay słowa moie.

36

 7. Okaż miłosierdzie twoie, ty, który ochraniasz dufaiących w tobie, od tych, którzy powstawaią

przeciwko prawicy twoiéy.

 8. Strzeż mię iako źrzenicy oka; pod cieniem skrzydeł

twoich ukryy mię.

 9. Przed twarzą niepobożnych, którzy mię niszczą, przed nieprzyiacioły duszy moiéy, którzy mię

ogarnęli.

 10. Tukiem swoim okryli się; hardzie mówią usty swemi.

 11. Gdziekolwiek idziemy, obtoczyli nas; oczy swe nasadzili, aby nas potrącili ku ziemi.

 12. Każdy z nich podobien iest lwowi pragnącemu łupu, i lwięciu siedzącemu w iamie.

 13. Powstańże, Panie! uprzedź twarz iego, potrąć go, wyrwi duszę moię od niezbożnego mieczem twoim.

 14. Wyrwi mię od ludzi ręką twoią, o Panie! od ludzi tego świata, których dział iest w tym żywocie, a których brzuch z szpiżarni twoiéy napełniasz, zkąd nasyceni bywaią, i synowie ich, a zostawiaią ostatki swoie dzieciom swoim.

 15. Ale ia w sprawiedliwości oglądam oblicze twoie; 37

gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności twoiéy.

38

Psalm XVIII

 I. Wysławia Boga, że nieprzyiacioły iego poraził ikrólestwo mu spokoyne przywrócił. II. Opisuiepomoc Bożą, i z niebespieczeństwa wyważenie. III.

Niewinność swą pokazawszy, dobre łaską i obronąPańską cieszy, złym zasię kaźnią przegraża.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego, który mówił do Pana słowa téy pieśni

onego dnia, gdy go Pan wyrwał z rąk wszystkich

nieprzyiaciół iego, i z ręki Saulowéy; i rzekł:

 2. Rozmiłuję się ciebie, Panie, mocy moia!

 3. Pan opoką moią, twierdzą moią, i wybawicielem moim; Bóg móy, skała moia, w nim będę ufał; tarcza moia, i róg zbawienia mego, ucieczka moia.

 4. Wzywałem Pana chwalebnego, a od nieprzyiaciół

moich byłem wybawiony.

 5. Ogarnęły mię były boleści śmierci, a potoki

niepobożnych zatrwożyły mię.

 6. Boleści grobu ogarnęły mię były, zachwyciły mię 39

sidła śmierci.

 7. W utrapieniu moiém wzywałem Pana, i wołałem

do Boga mego; wysłuchał z kościoła swego głos móy, a wołanie moie przed oblicznością iego przyszło do uszu iego.

 8. Tedy się ziemia wzruszyła i zadrzała, a fundamenty gór zatrzasnęły się, i wzruszyły się od gniewu iego.

 9. Występował dym z nozdrzy iego, i ogień

pożyraiący z ust iego, węgle się rospaliło od niego.

 10. Nakłonił niebios, i zstąpił, a ciemność była pod nogami.

 11. A wsiadłszy na Cheruba latał; latał na skrzydłach wiatrowych.

 12. Uczynił sobie z ciemności ukrycie, około siebie namiót swóy z ciemnych wód, i z gęstych obłoków.

 13. Od blasku przed nim rozeszły się obłoki iego, grad i węgle ogniste.

 14. I zagrzmiał na niebie Pan, a Naywyższy wydał

głos swóy, grad i węgle ogniste.

 15. Wypuścił strzały swe, i rozproszył ie, a

błyskawicami gęstemi rozgromił ie.

 16. I okazały się głębokości wód, a odkryte są grunty świata na fukanie twoie, Panie! i na tchnienie wiatru 40

nozdrzy twoich.

 17. Posławszy z wysokości zachwycił mię; wyciągnął

mię z wód wielkich.

 18. Wyrwał mię od mocnego nieprzyiaciela mego, i od tych, którzy mię mieli w nienawiści, choć byli mocnieyszymi nad mię.

 19. Uprzedzili mię byli w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moią.

 20. I wywiódł mię na przestrzeństwo; wyrwał mię, iż mię umiłował.

 21. Nagrodził mi Pan według sprawiedliwości moiéy; według czystości rąk moich oddał mi.

 22. Bom strzegł dróg Pańskich, anim odstąpił od Boga mego.

 23. Bom miał wszystkie sądy iego przed oczyma

memi, a ustaw iego nie odrzucałem od siebie.

 24. Owszem byłem szczerym przed nim, a strzegłem się od nieprawości moiéy.

 25. Przetoż oddał mi Pan według sprawiedliwości moiéy według czystości rąk moich, która była przed oczyma iego.

 26. Ty, Panie! z miłosiernym miłosiernie się

obeydziesz, a z mężem szczerym szczerze sobie

41

postąpisz.

 27. Z uprzeymym uprzeymie się obeydziesz, a z

przewrotnym przewrótnie sobie postąpisz;

 28. Albowiem ty lud utrapiony wybawisz, a oczy

wyniosłe poniżysz.

 29. Ty zaiste rozświecisz pochodnią moię; Pan Bóg móy oświeci ciemności moie.

 30. Gdyż z tobą przebiłem się przez woysko, a z Bogiem moim przeskoczyłem mur.

 31. Droga Boża doskonała iest; słowo Pańskie iest ogniem wypławione; tarczą iest wszystkich, którzy w nim ufają.

 32. Bo któż iest Bóg, oprócz Pana? a kto opoką Boga naszego?

 33. On iest Bogiem, który mię opasuie mocą, a czyni prostą drogę moię.

 34. Krzepi nogi moie iako ielenie, a na wysokich mieyscach moich stawia mię.

 35. Ćwiczy ręce moie do boiu, tak iż kruszę łuk miedziany ramionami swemi.

 36. Dałeś mi téż tarcz zbawienia twego, a prawica twoia podpierała mię, i dobrotliwość twoia

uwielmożyła mię.

42

 37. Rozszerzyłeś kroki moie podemną, tak że się nie zachwiały golenie moie.

 38. Goniłem nieprzyiacioły moie, a doścignąłem ich; i nie wróciłem się, ażem ie wytracił.

 39. Poraziłem ie tak, iż nie mogli powstać; upadli pod nogi moie.

 40. Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawaiące przeciwko mnie obaliłeś pod mię.

 41. Podałeś mi tył nieprzyiaciół moich, abym te, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.

 42. Wałalić, ale nie był, ktoby ie wybawił; do Pana, ale ich nie wysłuchał.

 43. I potarłem ie, iako proch od wiatru; iako błoto na ulicach podeptałem ie.

 44. Wyrwałeś mię od zwad ludzkich, a postawiłeś mię głową narodom; lud, któregom nie znał, służył mi.

 45. Skoro usłyszeli, byli mi posłuszni; cudzoziemcy obłudnie mi się poddawali.

 46. Cudzoziemcy opadli, a drzeli w zamknieniach swoich.

 47. Żywie Pan, błogosławiona opoka moia; przetoż niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego.

 48. Bóg iest, który mi zleca pomsty, i podbiia mi 43

narody.

 49. Tyś wybawiciel móy od nieprzyiaciół moich; tyś mię nad powstawaiące przeciwko mnie wywyższył;

od męża drapieżnego wyrwałeś mię.

 50. Przetoż cię, Panie! będę wyznawał między

narody, a będę śpiewał imieniowi twemu.

 51. Boś zacnie wybawił Króla swego, a czynisz

miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i

nasieniu iego aż na wieki.

44

Psalm XIX

 I. Moc i mądrość Boską wszystkiemu światu iawnąbydź pokazuie, i porządku i obrotów niebieskich, iwypuszczania głosu Ewangielii na wszystkie kraieświata. II. Panu się modli o grzechów taynychodpuszczenie.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

 2. Niebiosa opowiadaią chwałę Bożą, a dzieło rąk iego rozpostarcie oznaymuie.

 3. Dzień dniowi podawa słowo, a noc nocy pokazuie umieiętność.

 4. Niemasz ięzyka ani mowy, gdzieby głosu ich

słychać nie było.

 5. Na wszystkę ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich; słońcu na nich

namiot wystawił.

 6. A to iako oblubieniec wychodzi z łożnicy swoiéy; raduie się iako olbrzym, który ma bieżeć w drogę.

 7. Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi ie aż do 45

kończyn ich, a niemasz nic, coby się mogło ukryć przed gorącem iego.

 8. Zakon Pański iest doskonały, nawracaiący duszę; świadectwo Pańskie wierne, dawaiące mądrość

nieumieiętnemu.

 9. Przykazania Pańskie są prawe uweselaiące serce; przykazanie Pańskie czyste, oświecaiące oczy.

 10. Boiaźń Pańska czysta, trwaiąca na wieki; sądy Pańskie są prawdziwe, a przytym i sprawiedliwe;

 11. Pożądliwsze nad złoto, i nad wiele

naywybornieyszego złota, i słodsze nad miód i nad plastr miodowy.

 12. Sługa téż twóy bywa oświecony przez nie, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką.

 13. Ale występki któż zrozumie? od taiemnych

występków oczyść mię.

 14. I od swowolnych zachoway sługę twego, aby nie panowały nademną; tedy doskonałym będę, a będę

oczyściony od przestępstwa wielkiego.

 15. Niechże będą przyiemne słowa ust moich, i

rozmyślanie serca mego przed obliczem twoiém,

Panie, skało moia, i odkupicielu móy!

46

Psalm XX

 Lud Izraelski Królowi swemu, na nieprzyiacielaidącemu, zwycięstwa od Boga winszuie, pewnie

wierząc że iego prawica Króla ich obroni, a

nieprzyiacioły, swéy sile ufaiące, porazi.

1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

 2. Niech cię Pan wysłucha w dzień utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Iakubowego.

 3. Niechci ześle ratunek z świątnicy, a z Syonu niech cię podeprze.

 4. Niech wspomni na wszystkie ofiary twoe, a

całopalenia twoie niech w popiół obróci. Sela.

 5. Niechci da wszystko według serca twego, a

wszelką radę twoię niech wypełni.

 6. Rozweselimy się w wybawieniu twoiém, a w

imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie proźby twoie.

 7. Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazańca

swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego

47

przez zbawienną moc prawicy swoiéy.

 8. Iedni w woziech, a drudzy w koniech ufaią; ale my na imię Pana Boga naszego wspominamy.

 9. Onić polegli i upadli, a myśmy powstali, i ostoimy się.

 10. Panie! ty nas zachoway, a Król nas niech

wysłucha w dzień wołania naszego.

48

Psalm XXI

 I. Izraelczycy dziękuią Bogu za zwycięstwa, i zainne błogosławieństwa, które Dawidowi dawał,

wychwalaiąc wiarę i ufność iego w Panu. II.

Chlubią się nadzieią o zgładzeniu nieprzyiaciół. III.

Proszą Pana o dalszy ratunek, wdzięczność

obiecuiąc.

1. Przednieyszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa.

 2. Panie! w mocy twoiéy raduie się Król, a w

zbawieniu twoiém wielce się weseli.

 3. Dałeś mu żądość serca iego, a proźby ust iego nie odmówiłeś mu. Sela.

 4. Albowiemeś go uprzedził błogosławieństwy

hoynemi; włożyłeś na głowę iego koronę ze złota

szczerego.

 5. Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków.

 6. Wielka iest chwała iego w zbawieniu twoiém;

chwałą i zacnością przyodziałeś go;

49

 7. Boś go wystawił na rozmaite błogosławieństwo aż na wieki; rozweseliłeś go weselem oblicza twego.

 8. Gdyż Król nadzieię ma w Panu, a z miłosierdzia Naywyższego nie będzie poruszony.

 9. Naydzie ręka twoia wszystkie nieprzyiacioły twoie, prawica twoia dosięże wszystkich, co cię w

nienawiści maią.

 10. Uczynisz ie iako piec ognisty czasu gniewu

twego; Pan w popędliwości swoiéy wytraci ie, a ogień ie pożre.

 11. Plemię ich z ziemi wygubisz, a nasienie ich z synów ludzkich.

 12. Albowiem czyhali na twoie złe; zmyślali radę, któréy dowieść nie mogli.

 13. Przetoż wystawisz ie za cel; cięciwę twą

wyciągniesz przeciwko twarzy ich.

 14. Podnieśże się, Panie! w mocy twoiéy, tedy

będziemy śpiewać i wysławiać możność twoię.

50

Psalm XXII

 I. Wystawia nam Prorok w osobie swéy syna

Bożego, w mękach krzyżowych, oycu się

modlącego, opisuiąc iego dufność uszczypki

nieprzyiacielskie, utrapienia i krzywdy. II.

Królestwo iego wystawia, którego dóbr wszystkienarody zażywaiąc, Bogu do posług obowiązać sięmiały.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi na czas poranny

psalm Dawidów.

 2. Boże móy! Boże móy! czemuś mię opuścił?

oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów ryku

moiego.

 3. Boże móy! wołam we dnie, a nie ozywasz mi się; i w nocy, a nie mogę się uspokoić.

 4. Aleś ty Swięty, mieszkaiący w chwałach

Izraelskich.

 5. W tobie nadzieię mieli oycowie nasi; nadzieię mieli, a wybawiłeś ie.

51

 6. Do ciebie wołali, a wybawieni są; w tobie nadzieię mieli, a nie byli pohańbieni.

 7. Alem ia robak, a nie człowiek: pośmiewisko

ludzkie, i wzgarda pospolstwa.

 8. Wszyscy, którzy mię widzą, szydzą ze mnie;

wykrzywiaią gębę, chwieią głową, mówiąc:

 9. Spuścił się na Pana, niechże go wyrwie; niech no wybawi, pogieważ się w nim kocha.

 10. Aleś ty iest, któryś mię wywiódł z żywota,

czyniąc mi dobrą nadzieię ieszcze u piersi matki moiéy.

 11. Na tobie spolegam od narodzenia swego; i z

żywota matki moiéy tyś Bogiem moim.

 12. Nie oddalayże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie iest, a niemasz, ktoby ratował.

 13. Obtoczyło mię mnóstwo cielców; bycy z

Basan[8] oblegli mię.

 14. Otworzyły na mię gębę swą iako lew szarpaiący i ryczący.

 15. Rozpłynąłem się iako woda, a rozstąpiły się wszystkie kości moie; stało się serce moie iako wosk, zstopniało w pośrzód wnętrzności moich.

 16. Wyschła iako skorupa moc moia, a ięzyk móy

52

przysechł do podniebienia mego; nawet w prochu śmierci położyłeś mię.

 17. Albowiem psy mię obskoczyli, gromada

złośników obległa mię; przebodli ręce moie i nogi moie.

 18. Zliczyłbym wszystkie kości moie; lecz oni na mię patrząc przypatruią mi się.

 19. Rozdzielili odzienie moie między się a o szaty moie los miotali.

 20. Ale ty, Panie! nie oddalay się mocy moia! na ratunek móy pospiesz.

 21. Wyrwi od miecza duszę moię, z mocy psiéy

iedynaczkę moię.

 22. Wybaw mię z paszczęki lwiéy, a od rogów

iednorożcowych wyzwol mię.

 23. Tedy opowiem imię twoie braciom mym; w

pośrzód zgromadzenia chwalić cię będę.

 24. Mówiąc: Którzy się boicie Pana, chwalcie go; wszystko potomstwo Iakubowe wysławiaycie go, a

niech się go boi wszystko nasienie Izraelskie.

 25. Albowiem nie wzgardził, ani się odwrócił od utrapienia ubogiego, ani skrył od niego oblicza swego; owszem gdy do niego wołał, wysłuchał go.

53

 26. O tobie chwała moia w zgromadzeniu wielkiém; śluby moie oddam przed tymi, którzy się ciebie boią.

 27. Będą ieść ubodzy, i nasycą się; chwalić będą Pana, którzy go szukaią; serce wasze żyć będzie na wieki.

 28. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie

granice ziemi, i kłaniać się będą przed obliczem twoiém wszystkie pokolenia narodów.

 29. Albowiem Pańskie iest królestwo, a on panuie nad narody.

 30. Wszyscy bogaci ziemi będą ieść, i upadać przed nim; przed oblicznością iego kłaniać się będą wszyscy zstępuiący w proch, i którzy duszy swéy żywo

zachować nie mogą.

 31. Nasienie ich służyć mu będzie, a będzie

przywłaszczane Panu w każdym wieku.

 32. Zbieżą się, a będą opowiadali sprawiedliwość iego narodowi, który z nich wynidzie, iż ią on

wykonał.

54

Psalm XXIII

 I. W podobieństwie dobrego pasterza rząd,

opatrzność i dobroć Bożą przeciwko sobie Dawidwysławia. II. Tuszy, że takowéy łaski na wiekizażywać będzie.

 1. Psalm Dawidów.

Pan iest pasterzem moim, na niczém mi nie zeydzie.

 2. Na paszach zielonych postawił mię; a do wód

cichych prowadzi mię.

 3. Duszę moię posila: prowadzi mię ścieżkami

sprawiedliwości dla imienia swego.

 4. Choćbym téż chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną; laska twoia, i kiy twóy, te mię cieszą.

 5. Przed obliczem moiém gotuiesz stół przeciwko nieprzyiaciołom moim; pomazałeś oleykiem głowę

moię, kubek móy iest opływaiący.

 6. Nad to dobrodzieystwo i miłosierdzie twe póydą za 55

mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał

w domu Pańskim na długie czasy.

56

Psalm XXIV

 I. Iako cały świat Pańską własnością iest, takosobliwie ci należą do królestwa iego, którzy go wniewinności żywota naśladuią. II. Monarchy

upomina, żeby królestwu Pana Chrystusowemu w

sobie i w dzierzawach swych mieysce dali.

 1. Psalm Dawidów.

Pańska iest ziemia, i napełnienie iéy, okrąg ziemi, i którzy mieszkaią na nim.

 2. Bo on na morzu ugruntował ią, a na rzekach

utwierdził ią.

 3. Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na

mieyscu świętém iego?

 4. Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swéy, a nie przysięga zdradliwie.

 5. Ten weśmie błogosławieństwo od Pana, i

sprawiedliwość od Boga zbawiciela swego.

 6. Tenci iest naród szukaiących go, szukaiących 57

oblicza twego, Boże Iakubów! Sela.

 7. Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł Król chwały!

 8. Któryż to iest Król chwały? Pan mocny i możny, Pan mocny w boiu.

 9. Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł Król chwały.

 10. Któryż to iest Król chwały? Pan zastępów, tenci iest Król chwały. Sela.

58

Psalm XXV

 I. Prosi Pana, żeby mu drogę prawdy pokazał,grzechy młodości, i inne wszystkie odpuścił, wprzymierze przyiął, ubłogosławił, i w każdéy

potrzebie nie odstępował. II. Wybawienia ze

wszelakich ucisków ludowi Bożemu życzy.

 1. Psalm Dawidów.

Do ciebie, Panie! duszę moię podnoszę.

 2. Boże móy! w tobie ufam; niech nie będę

zawstydzony, niech się nie weselą nieprzyiaciele moi ze mnie.

 3. A tak wszyscy, którzy oczekiwaią ciebie, nie będą zawstydzeni; zawstydzeni będą bez przyczyny

nieprawość czyniący.

 4. Panie! day mi poznać drogi swe, ścieżek twoich naucz mię.

 5. Day, abym chodził w prawdzie twoiéy, i naucz mię; boś ty iest Bóg zbawienia mego; ciebie oczekiwam dnia każdego.

59

 6. Wspomni na litości twoie, Panie! i na miłosierdzia twoie, które są od wieku.

 7. Grzechów młodości moiéy, i przestępstw moich nie racz pamiętać; według miłosierdzia twego wspomni na mię, dla dobroci twoiéy, Panie!

 8. Dobry i prawy iest Pan; przetoż drogi naucza grzeszników.

 9. Poprowadzi ciche w sądzie, a nauczy pokornych drogi swoiéy.

 10. Wszystkie ścieżki Pańskie są miłosierdzie i prawda tym, którzy strzegą przymierza iego, i

świadectwa iego.

 11. Panie! dla imienia twego odpuść nieprawość

moię; bo wielka iest.

 12. Iestże człowiek co się boi Pana? Nauczy go drogi, którąby miał obrać.

 13. Dusza iego w dobrém przemieszkiwać będzie, a nasienie iego odziedziczy ziemię.

 14. Taiemnica Pańska obiawiona iest tym, którzy się go boią, a przymierze swoie oznaymuie im.

 15. Oczy moie ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moie.

 16. Weyrzyże na mię, a zmiłuy się nademną; bom iest 60

nędzny i opuszczony.

 17. Utrapienia serca mego rozmnożyły się; z ucisków moich wywiedź mię.

 18. Obacz udręczenie moie, i pracę moię, a odpuść wszystkie grzechy moie.

 19. Obacz nieprzyiacioły moie, iako się rozmnożyli, a maią mię niesłusznie w nienawiści.

 20. Strzeż duszy moiéy, a wyrwi mię, abym nie był

pohańbiony: bo w tobie nadzieię mam.

 21. Niewinność i szczerość niech mię strzegą; bom na cię oczekiwał.

 22. O Boże! wybawże Izraela ze wszystkich ucisków iego.

61

Psalm XXVI

 I. Ukrzywdzony od złośliwych ludzi puszcza

sprawy swe na rozsądek i doświadczenie Pańskie.

II. żeby nie był policzony między złymi, Boga prosi.

 1. Psalm Dawidów.

Sądź mię, Panie! Boć ia w niewinności moiéy chodzę, a w Panu ufaiąc, nie zachwieię się.

 2. Sprobuy mię, Panie! i doświadcz mię; wypław

ogniem nerki moie, i serce moie.

 3. Albowiem miłosierdzie twoie iest przed oczyma moiemi, a będę chodził w prawdzie twoiéy.

 4. Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi, a z

obłudnikami nie kumałem się.

 5. Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z

niepobożnymi nie zasiadałem.

 6. Umyłem w niewinności ręce moie, a obchodzę w około ołtarz twóy, Panie!

 7. Abymci oddawał chwałę głośną, a opowiadał

wszystkie cuda twoie.

62

 8. Panie! umiłowałem mieszkanie domu twego, i mieysce przybytku chwały twoiéy.

 9. Nie zagarniayże z grzesznikami duszy moiéy, ani z mężami krwawymi żywota moiego.

 10. W których ręku iest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.

 11. Ale ia w niewinności moiéy chodzę; odkupże mię, a zmiłuy się nademną.

 12. Noga moia stanęła na równinie; w

zgromadzeniach będę błogosławił Pana.

63

Psalm XXVII

 I. Pokazuie, że póki go Bóg strzeże, nieprzyacielmu strasznym nie będzie. II. Społeczności świętychżąda. III. Pomoc Pana czekaiącym obiecuie.

 1. Psalm Dawidów.

Pan iest światłością moią, i zbawieniem moiém,

kogóż się bać będę? Pan iest mocą żywota mego,

kogóż się mam lękać?

 2. Gdy się zbiorą przeciwko mnie złośnicy, aby

pożarli ciało moie, przeciwnicy moi, i nieprzyiaciele moi sami się potknęli i upadli.

 3. Przetoż choćby woysko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moie; choćby powstała

przeciwko mnie woyna, przecię ia w tym ufam.

 4. O iednęm rzecz prosił Pana, i téy szukać będę, abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni

żywota mego, a żebym oglądał wdzięczność Pańską, i dowiadował się w kościele iego.

 5. Bo mię skryie w dzień zły w przybytku swoim; 64

zachowa mię w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mię.

 6. A tak wywyższona będzie głowa moia nad

nieprzyiacioły moimi, którzy są około mnie; i będę ofiarował w przybytku iego ofiary wykrzykania, będę śpiewał i chwały wzdawał Panu.

 7. Wysłuchay, Panie! głos móy, kiedy wołam, a

zmiłuy się nademną, i wysłuchay mię.

 8. O tobie przemyśliwa serce moie, któryś rzekł: Szukaycie twarzy moiéy; przetoż twarzy twoiéy,

Panie! szukać będę.

 9. Nie ukrywayże twarzy twoiéy przedemną, ani

odrzucay w gniewie sługi twego; tyś bywał ratunkiem moim, nie opusczayże mię, ani mię odstępuy, Boże zbawienia mego.

 10. Choć oyciec móy, i matka moia opuścili mię, wszakże Pan przyiął mię.

 11. Naucz mię, Panie! drogi twoiéy, a prowadź mię ścieszką dla tych, którzy mię podstrzegaią.

 12. Nie podawayże mię na wolą nieprzyiaciół moich; albowiemci powstali przeciwko mnie świadkowie

fałszywi, i ten, który tchnie okrucieństwem.

 13. Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć

65

Pańską w ziemi żywiących, źleby o mnie było.

 14. Oczekiwayże Pana, zmacniay się, a on utwierdzi serce twoie; przetoż oczekiway Pana.

66

Psalm XXVIII

 I. Dawid prosi Boga, aby go ratował. II. że

modlitwa iego skutek wzięła, Boga chwali. III.

Dalszéy opieki iego sobie i ludowi Bożemu żąda.

 1. Psalm Dawidów.

Do ciebie, Panie! wołam Skało moia! nie milcz na wołanie moie, bym snadź, ieźli mi się nie ozwiesz, nie stał się podobnym zstępuiącym do grobu.

 2. Wysłuchayże głos próźb moich, gdy wołam do

ciebie, gdy podnoszę ręce moie do świątnicy świętéy twoiéy.

 3. Nie zagarniay mię z niezbożnymi, i z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoiu z bliźnimi swymi, a myślą złe w sercach swoich.

 4. Oddayże im według spraw ich i według złych

uczynków ich; według pracy rąk ich odday im, odday im zapłatę ich.

 5. Albowiem nie zrozumiewaią spraw Pańskich, ani uczynków rąk iego; przetoż ie popsuie, a nie pobuduie 67

ich.

 6. Błogosławiony Pan; albowiem wysłuchał głos

próźb moich.

 7. Pan iest mocą moią i tarczą moią, w nim nadzieię ma serce moie, a iestem poratowany; przetoż się

rozweseliło serce moie, a pieśnią moią chwalić go będę.

 8. Pan iest mocą swych, i mocą zbawienia pomazańca swego on iest.

 9. Zbaw lud twóy, Panie! a błogosław dziedzictwu twemu, i paś ie, i wywyższay aż na wieki.

68

Psalm XXIX

 I. Dawid napomina mocarze świata tego, aby Panawielbili z mocy iego, którą okazuie w dziwnychsprawach swoich, a naybardziéy w kościele swoim.

II. Upewnia, że w obronie swéy lud swóy zawżdychować będzie.

 1. Psalm Dawidów.

Oddawaycie Panu synowie mocarzów, oddawaycie

Panu chwałę i moc.

 2. Oddawaycie Panu chwałę imienia iego; kłaniaycie się Panu w ozdobie świętobliwości.

 3. Głos Pański nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.

 4. Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny.

 5. Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry

Libańskie,

 6. I czyni, że skaczą iako cielęta; Liban i Syryon iako młody iednorożec.

 7. Głos Pański krzesze płomień ognisty.

69

 8. Na głos Pański z bolem pustynie rodzą; z bolem rodzi na głos Pański pustynia Kades.

 9. Na głos Pański z bolem rodzą łanie, i odkrywaią się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę

chwałę swoię.

 10. Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc Królem na wieki.

 11. Pan doda mocy ludowi swoiemu; Pan będzie

błogosławił ludowi swemu w pokoiu.

70

Psalm XXX

 I. Dziękuie Bogu, że go od prześladowania

Absalomowego wybawił, i na królestwo przywrócił.

II. Inszych do wielbienia Pana upomina. III.

Wypisuie przyczyny, dla których go Pan był

odstąpił, i iako się do Boga nawrócił.

 1. Psalm pieśni przy poświęceniu domu

Dawidowego.

 2. Panie! wywyższać cię będę; albowiem

wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy

nieprzyiaciołom moim ze mnie.

 3. Panie, Boże móy! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię.

 4. Panie! wywiodłeś z piekła duszę moię; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu.

 5. Spiewaycież Panu święci iego, a wysławiaycie pamiątkę świętobliwości iego.

 6. Albowiem prędko przemiia[1] gniew iego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola iego; z wieczora

71

bywa płacz, ale z poranku wesele.

 7. Rzekłem w szczęściu swoiém: Nie będę poruszony na wieki.

 8. Albowiem ty, Panie! według woli twoiéy

umocniłeś był górę moię mocą; ale skoroś ukrył

oblicze swoie, strwożyłem się.

 9. I wołałem do ciebie, Panie! a Panum się modlił, mówiąc:

 10. Co za pożytek ze krwi moiéy, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Izali opowie prawdę twoię?

 11. Wysłuchayże, Panie! a zmiłuy się nademną;

Panie! bądź pomocnikiem moim.

 12. Tedyś odmienił płacz móy w pląsanie; ziąłeś ze mnie wór móy, a przepasałeś mię radością.

 13. Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moia, a milczeć nie będzie. Panie, Boże móy! na wieki

wysławiać cię będę.

72

Psalm XXXI

 I. O prędkie z ciężkości wyrwanie Boga prosi,oświadczaiąc, że on na nim samym cale polega. II.

Potrzeby swe ponowiwszy, hańby i zguby

nieżyczliwym życzy. III. Dobroć Bożą wychwalaiącinne do chwały i ufności ku niemu upomina.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

 2. W tobie, Panie! nadzieią mam, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twoiéy

wybaw mię.

 3. Nakłoń ku mnie ucha twego, co rychléy wybaw

mię; bądźże mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mię zachował.

 4. Boś ty iest skałą moią, i obroną moią; przetoż dla imienia twego prowadź mię, i zaprowadź mię.

 5. Wywiedź mię z sieci, którą zastawili na mię; boś ty iest mocą moią,

 6. W ręce twoie poruczam ducha mego; odkupiłeś

mię, Panie, Boże prawdziwy!

73

 7. Mam w nienawiści te, którzy przestrzegaią próżnych marności; bo ia w Panu nadzieię pokładam.

 8. Będę się radował i weselił w miłosierdziu twoiém, żeś weyrzał na utrapienie moie, a poznałeś uciśnienie duszy moiéy.

 9. Aniś mię zawarł w ręce nieprzyiaciela; aleś

postawił na przestrzeństwie nogi moie.

 10. Zmiłuy się nademną, Panie! bom iest uciśniony; wywiędła od żałości twarz moia: także i dusza moia i żywot móy.

 11. Albowiem zwątlało od boleści zdrowie moie, a lata moie od wzdychania; zemdlała dla utrapiania mego siła moia, a kości moie wyschły.

 12. Ze wszystkich nieprzyiaciół moich iestem w

pohańbieniu wielkiém, a naywięcéy u sąsiadów

moich; stałem się na postrach znaiomym moim;

którzy mię widzą na dworze, uciekaią przedemną.

 13. Wypadłem z pamięci iako umarły; stałem się iako naczynie stłuczone.

 14. Albowiem nasłucham się uszczypków od wielu; strachu dość zewsząd, gdy się naradzaią wespół

przeciwko mnie, chytrze przemyśliwaiąc, aby odięli duszę moię.

74

 15. Ale ia w tobie mam nadzieię Panie! Rzekłem: Tyś iest Bogiem moim.

 16. W ręku twoich są czasy moie; wyrwiże mię z ręki nieprzyiaciół moich, i od tych, którzy mię prześladuią.

 17. Oświeć oblicze twoie nad sługą twoim; wybaw mię przez miłosierdzie twoie.

 18. Panie! niech nie będę pohańbiony, ponieważ cię wzywam; niech się zawstydzą niezbożni, i zamilkną w grobie.

 19. Niech zaniemieią wargi kłamliwe, które mówią przeciwko sprawiedliwemu rzeczy przykre z

hardością i z wzgardą.

 20. O iakoż iest wielka dobroć twoia, którąś zachował

boiącym się ciebie, którąś pokazywał tym, którzy ufaią w tobie przed syny ludzkimi!

 21. Ukrywasz ie w skrytości oblicza twego przed hardością człowieczą ukrywasz ie, iako w namiecie, przed swarliwymi ięzykami.

 22. Błogosławiony Pan! bo dziwnie okazał

miłosierdzie swoie przeciwko mnie, iakoby w mieście obronném.

 23. Iam rzekł w uciekaniu moiém: Odrzuconym iest od oczu twych; aleś ty wysłuchał głos modlitew

75

moich, gdym wołał do ciebie.

 24. Miłuycież Pana wszyscy święci iego; boć Pan wiernych strzeże, a oddawa sowicie hardzie

postępuiącemu.

 25. Zmacniaycie się (a posili Bóg serca wasze)

wszyscy, którzy nadzieię macie w Panu.

76

Psalm XXXII

 I. Błogosławieństwo nayprawdziwsze bydź

twierdzi, komu Bóg grzechy odpuszcza, i onych munie przyczyta. 2. Rząd Boży nad ludźmi z grzechówuwolnionymi, i ich ku niemu powinność opisawszyniepokutuiącym wiele złego, a dobrym radość iwesele obiecuie.

1. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono

nieprawość, a którego zakryty iest grzéch.

 2. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu niemasz zdrady.

 3. Gdym milczał, schnęły kości moie w narzekaniu moiém na każdy dzień.

 4. Ponieważ we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoia, obróciła się wilgotność moia w suszą letnią.

Sela.

 5. Przetoż grzéch móy oznaymiłem tobie, a

nieprawości moiéy nie kryłem. Rzekłem: Wyznam na się przestępstwa moie Panu, a tyś odpuścił nieprawość 77

grzéchu mego. Sela.

 6. Oto się tobie będzie modlił każdy święty, czasu, którego możesz bydź znaleziony, a choć wzbiorą

powodzi wód wielkich, przecię go nie dosięgą.

 7. Tyś iest ucieczką moią; od uciśnienia zachowasz mię, i piosnkami radosnego wybawienia uraczysz mię.

Sela.

 8. Damci rozum, i nauczę cię drogi, po któréy masz chodzić; damci radę, obróciwszy na cię oko moie.

 9. Nie bądźcież iako koń, albo iako muł, którzy rozumu niemaią, których gęby uzdą i wędzidłem

kiełznać musisz, aby się na cię nie porywały.

 10. Wiele boleści przypada na złośnika; ale ufaiącego w Panu miłosierdzie ogarnie.

 11. Weselcie się w Panu, i raduycie się sprawiedliwi, a wykrzykaycie wszyscy, którzyście serca szczerego.

78

Psalm XXXIII

 I. Upomina wierne, aby Boga chwalili dla tego, iżw obietnicach wierny, w sprawach możny,

sprawiedliwy i dobrotliwy. II. Ufność swą w Bogupokłada a łaski i dobroci iego żąda.

1. Weselcie się w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwalić Pana.

 2. Wysławiaycie Pana na harfie, na lutni, na

instrumencie o dziesięci stronach śpiewaycie mu.

 3. Spiewaycież mu piosnkę nową; dobrze mu i głośno graycie.

 4. Albowiem szczere iest słowo Pańskie, i wszystkie sprawy iego wierne.

 5. Miłuie sąd i sprawiedliwość; pełna iest ziemia miłosierdzia Pańskiego.

 6. Słowem Pańskiém są niebiosa uczynione, a

Duchem ust iego wszystko woysko ich.

 7. Który zgromadził iako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.

79

 8. Niech się boi Pana wszystka ziemia; niech się go lękaią wszyscy obywatele okręgu ziemi.

 9. Albowiem on rzekł, i stało się; on rozkazał, a stanęło.

 10. Pan rozprasza rady narodów, a wniwecz obraca zamysły ludzkie;

 11. Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serce iego od narodu do narodu.

 12. Błogosławiony naród, którego Pan iest Bogiem iego, lud, który sobie obrał za dziedzictwo.

 13. Pan patrzy z nieba i widzi wszystkie syny ludzkie.

 14. Z mieysca mieszkania swego pogląda na

wszystkie obywatele ziemi.

 15. Który stworzył serce każdego z nich, upatruie wszystkie sprawy ich.

 16. Nie bywa Król wybawiony przez wielkość

woyska, ani mocarz nie uydzie przez wielką moc

swoię.

 17. Omylnyć iest koń ku wybawieniu, a nie wyrywa wielkością mocy swoiéy.

 18. Oto, oko Pańskie nad tymi, którzy się go boią, nad tymi, którzy dufaią w miłosierdziu iego;

 19. Aby wyrwał od śmierci duszę ich, a pożywił ie w 80

głodzie.

 20. Dusza nasza oczekiwa Pana; on ratunek nasz i tarcza nasza.

 21. W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze: bo w imieniu iego świętém ufamy.

 22. Niechże będzie miłosierdzie twoie, Panie! nad nami iakośmy nadzieię w tobie mieli.

81

Psalm XXXIV

 I. Dawid wybawiony z rąk Abimelechowych, Bogudziękuie, przykładem swym i innych utrapionychdo chwały Bożéy pobudza. II. Powinności wiernychku Bogu opisuie, i czynić ie każe.

 1. Psalm Dawidów, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany odszedł.

 2. Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy

będzie chwała iego w uściech moich.

 3. W Panu się chlubić będzie dusza moia, co

usłyszawszy pokorni rozweselą się.

 4. Wielbicie Pana ze mną, a wywyższaymy imię iego społecznie.

 5. Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.

 6. Którzy nań poglądaią, a zbiegaią się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone.

 7. Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze

wszystkich ucisków iego wybawił go.

82

 8. Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boią, i wyrywa ie.

 9. Skosztuycież, a obaczcie, iako iest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

 10. Boycie się Pana święci iego; bo niemasz

niedostatku boiącym się go.

 11. Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukaiącym Pana nie będzie schodziło na wszelkiém dobrém.

 12. Póydźcież synowie, słuchaycie mię; boiaźni

Pańskiéy was nauczę.

 13. Któż iest, co chce długo żyć, a miłuie dni, aby widział dobra.

 14. Strzeż ięzyka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.

 15. Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukay

pokoiu, a ścigay go.

 16. Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwe, a uszy iego na wołanie ich;

 17. Ale oblicze Pańskie przeciwko tym którzy broią złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich.

 18. Wołaią sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchywa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ie.

 19. Bliski iest Pan tym, którzy są skruszonego serca, 83

a utrapione w duchu zachowywa.

 20. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.

 21. On strzeże wszystkich kości iego, tak, iż i iedna z nich nie skruszy się.

 22. Zabiie złość niepobożnego, a którzy w nienawiści maią sprawiedliwego, będą spustoszeni;

 23. Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni wszyscy, którzy w nim ufaią.

84

Psalm XXXV

 I. Pana zawoławszy na pomoc, złym zgubę, a duszyswéy wybawienie obiecuie. II. Pokazawszy złość, iobłudę ich ku sobie, prosi, żeby Pan sprawę iegorozstrzygnąwszy, nieprzyiaciołom gębę zatkał. III.

za co mu dobrzy chwałę oddać obiecuią.

 1. Psalm Dawidów.

Rozpieray się, Panie! z tymi, którzy się ze mną

spieraią, a walcz przeciwko tym, którzy walczą

przeciwko mnie.

 2. Porwi pukierz i tarczą, a powstań na ratunek móy.

 3. Dobądź włoczni, a staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladuią. Rzeczże duszy moiéy: Iam iest zbawieniem twoiém.

 4. Niech będą pohańbieni i zawstydzeni, którzy

szukaią duszy moiéy; niech tył podadzą, i niech będą zawstydzeni, którzy mi źle myślą.

 5. Niech będą iako plewy przed wiatrem, a Anioł

Pański niechay ie rozproszy.

85

 6. Niech będzie droga ich ciemna i śliska, a Anioł

Pański niech ie goni.

 7. Albowiem bez przyczyny zastawili na mię w dole sieci swoie, i bez przyczyny ukopali dół duszy moiéy.

 8. Niechay na nie przyidzie spustoszenie, którego się nie spodziewali; a sieć ich, którą zastawili, niech ie ułowi na zginienie, a niechay w nię wpadną.

 9. Ale dusza moia niech się rozraduie w Panu, niech się rozweseli w zbawieniu iego.

 10. Tedy wszystkie kości moie rzeką: Panie! któż podobny tobie? który wyrywasz utrapionego od

mocnieyszego nadeń, a nędznego i ubogiego od

drapieżcy iego.

 11. Powstawaią świadkowie fałszywi, a o czym nie wiem, pytaią mię.

 12. Oddawaią mi złém za dobre, chcąc mię pozbawić duszy moiéy,

 13. Chociam się ia w wór obłoczył, gdy oni

chorowali; trapiłem postem duszę moię, i modliłem się często sam u siebie za nimi.

 14. Iako do przyiaciela, iako do brata mego,

ustawiczniem chadzał; poniżałem się iako ten, który się smęci, chodząc po matce w żałobie.

86

 15. Lecz oni, gdym ia chorował, weselili się, i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie, iakoby byli dla mnie utrapieni; czegom ia nie postrzegł szczypali mię, a nie milczeli.

 16. Z obłudnikami, z naśmiewcami, z pochlebcami zgrzytali na mię zębami swémi.

 17. Panie! długoż na to patrzać będziesz? wyrwiże duszę moię od zguby ich, od lwiąt iedynaczkę moię.

 18. Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiém; między ludem wielkim będę cię chwalił.

 19. Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi są

nieprzyiaciołmi bez przyczyny; którzy mię maią w nienawiści niesłusznie, niech nie mrugaią okiem.

 20. Albowiem nie mówią o pokoiu; ale przeciwko

spokoynym na ziemi zdradliwe słowa zmyślaią.

 21. Owszem rozdzieraią na mię gębę swą, mówiąc: Ehéy! Ehéy! widzić to oko nasze.

 22. Widzisz to, Panie! nie milczże Panie! nie oddalay się odemnie.

 23. Obudźże się, a ocuć dla sądu mego, Boże móy i Panie móy! dla sprawy moiéy.

 24. Sądź mię według sprawiedliwości twoiéy, Panie Boże móy! a niech się nie weselą nademną.

87

 25. Niech nie mówią w sercu swoim: Ehéy, duszo masza! niech nie mówią: Pożarliśmy go.

 26. Niechayże będą pohańbieni, i zawstydzeni

wszyscy weselący się ze złego mego; niech będą

obleczeni w hańbę, i w sromotę, którzy się chlubią przeciwko mnie.

 27. Ale ci, którzy się kochaią w sprawiedliwości moiéy, niech śpiewaią i raduią się, a niech mówią ustawicznie: Niech będzie uwielbiony Pan, który

życzy pokoiu słudze swemu.

 28. A ięzyk móy będzie opowiadał sprawiedliwość twoię, i na każdy dzień chwałę twoię.

88

Psalm XXXVI

 I. Złośników nienawidząc, bezbożne ich mowy isprawy opisuie. II. Dobrocią Bożą się ciesząc, sądyiego nad wszystkimi, a miłosierdzie nad wiernymiupatruiąc, prosi, żeby Bóg złych na niego nieprzepuszczał.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego.

2. Przewrotność niepobożnego świadczy w sercu

moiém: Niemasz boiaźni Bożéy przed oczyma iego.

 3. Bo sobie pobłaża w oczach swoich, aby wykonał

nieprawość swoię aż do obmierzenia.

 4. Słowa ust iego są nieprawość i zdrada; nie chciał

rozumieć, aby dobrze czynił.

 5. Nieprawość rozmyśla na łożu swoiém, stoi na

drodze nie dobréy, a złego się nie waruie.

 6. Panie! miłosierdzie twoie niebios sięga, prawda twoia aż pod obłoki,

 7. Sprawiedliwość twoia, iako góry naywyższe; sądy 89

twoie, iako przepaść wielka; ludzie i zwierzęta zachowywasz, Panie!

 8. Iakoż drogie iest miłosierdzie twoie, Boże! przetoż synowie ludzcy w cieniu skrzydeł twoich ufaią.

 9. Będą upoieni hoynością domu twego, a

strumieniem rozkoszy twoich napoisz ie.

 10. Albowiem u ciebie iest źrzódło żywota, a w

światłości twoiéy oglądamy światłość.

 11. Rozciągni miłosierdzie twoie nad tymi, którzy cię znaią, a sprawiedliwość twoię nad uprzeymymi

sercem.

 12. Niech nie następuie na mię noga pysznych, a ręka niepobożnych mię nie uwodzi.

 13. Tam, gdzie upadli, którzy czynili nieprawość, porażeni są, i nie mogli powstać.

90

Psalm XXXVII

 I. Upomina dobrych, żeby się szczęściem złych niegorszyli, ale czyniąc dobrze w Panu się kochali, ina nim spolegali. II. Złych ludzi upadek przezrozmaite podobieństwa wyraziwszy dobrym

rozmaite błogosławieństwo Pańskie obiecuie. III.

Pokazuie, że się Bóg w dobrych ludziach kocha, azłośniki iawnie karze.

 1. Pieśń Dawidowa.

Nie obruszay się dla złośników ani zayrzy czyniącym nieprawość.

 2. Bo iako trawa prędko podcięci będą, a iako liście zielone opadną.

 3. Dufay w Panu, a czyń dobrze; mieszkayże na

ziemi, a żyw się sprawiedliwie.

 4. Kochay się w Panu, a dać proźby serca twego.

 5. Spuść na Panu drogę twoię, a ufay w nim, a on wszystko uczyni;

 6. I wywiedzie iako światłość sprawiedliwość twoię, 91

a sąd twóy iako południe.

 7. Podday się Panu, a oczekiway go; nie obruszay się na tego, któremu się szczęści w sprawach iego, na człowieka, który dokazuie cokolwiek zamyśli.

 8. Przestań gniewu, a zaniechay popędliwości; nie zapalay się gniewem, abyś miał źle czynić.

 9. Albowiem złośnicy będą wykorzenieni: lecz którzy oczekiwaią Pana, ci odziedziczą ziemię.

 10. Po małéy chwili alić niemasz niezbożnika;

poyrzyszli na mieysce iego, alić go iuż niemasz.

 11. Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochaią się w wielkości pokoiu.

 12. Zle myśli niepobożny przeciwko

sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swymi;

 13. Ale się Pan śmieie z niego; bo widzi, że

przychodzi dzień iego.

 14. Miecza dobyli niezbożni, a naciągnęli lud swóy, aby porazili ubogiego, i niedostatecznego, ażeby pomordowali tych, którzy chodzą prostą drogą;

 15. Aleć miecz ich przeniknie serce ich, a łuki ich będą połamane.

 16. Lepsza iest trocha sprawiedliwego, niż wielkie bogactwa wielu niepobożnych;

92

 17. Albowiem ramiona niezbożników będą pokruszone; ale sprawiedliwe Pan podpiera.

 18. Znać Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie.

 19. Nie będą zawstydzeni we zły czas, a we dni głodu będą nasyceni;

 20. Ale niezbożni poginą, a nieprzyiaciele Pańscy, iako tłustość barania z dymem niszczeie, tak oni zniszczeią.

 21. Niezbożnik pożycza, a nie ma czym oddać; ale sprawiedliwy pokazuie łaskę, i rozdawa.

 22. Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą

ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni.

 23. Od Pana bywaią sprawowane drogi człowieka

dobrego, a droga iego podoba mu się.

 24. Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan trzyma go za rękę iego.

 25. Byłem młodym, i starzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia iego

żebrzącego chleba.

 26. Na każdy dzień pokazuie miłosierdzie i pożycza, a przecię nasienie iego iest w błogosławieństwie.

 27. Odstąp od złego, a czyń dobrze, a będziesz

93

mieszkał na wieki.

 28. Albowiem Pan miłuie sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki w straży iego będą; ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione.

 29. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, i będą w niéy mieszkali na wieki.

 30. Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a ięzyk

iego sąd opowiada.

 31. Zakon Boga iego iest w sercu iego; przetoż nie zachwieią się nogi iego.

 32. Wypatruie niepobożny sprawiedliwego, i szuka iakoby go zabił;

 33. Ale Pan nie zostawi go w ręku iego, i nie potępi go, gdy będzie sądzony.

 34. Oczekiway Pana, i strzeż drogi iego, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; a oglądasz, gdy niepobożni wytraceni będą.

 35. Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a

rozłożonego iako drzewo zielone samorosłe:

 36. Ale przeminął, a oto, go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.

 37. Poyrzy na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokoyne.

94

 38. Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą.

 39. Wszakże zbawienie sprawiedliwych iest od Pana, który iest mocą ich czasu uciśnienia.

 40. Wspomaga ich Pan, i wyrywa ie; wyrywa ie od niepobożnych, i zachowywa ie; bo w nim nadzieię

maią.

95

Psalm XXXVIII

 I. W utrapieniu duszy i ciała Boga Prorok o

ulżenie prosi. II. okazuiąc mu rany sumnienia,plagi cielesne, sił nawątlenie, przyiaciół

odstąpienie, niepryiaciół chytre praktyki. III. Dufa,że go Bóg, któremu on grzéch swóy wyznawa,

wysłucha i poratuie.

 1. Psalm Dawidów ku przypominaniu.

 2. Panie! w popędliwości twoiéy nie nacieray na mię, a w gniewie twoim nie karz mię.

 3. Albowiem strzały twoie utknęły we mnie, a ręka twoia dolega mię.

 4. Niemasz nic całego w ciele moiém dla

rozgniéwania twego; niemasz odpoczynku kościom

moim dla grzechu moiego.

 5. Bo nieprawości moie przycisnęły głowę moię; iako brzemię ciężkie obciążyły mię.

 6. Ziątrzyły się, i pogniły rany moie dla głupstwa moiego.

96

 7. Skurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę.

 8. Albowiem wnętrzności moie pełne są brzydkości, a niemasz nic całego w ciele moiém.

 9. Zemdlałem, i startym iest bardzo, ryczę dla trwogi serca mego.

 10. Panie! przed tobą iest wszystka żądość moia, a wzdychanie moie przed tobą nie iest skryte.

 11. Serce moie skacze; opuściła mię siła moia, a iasności oczu moich niemasz przy mnie.

 12. Którzy mię miłuią, i przyiaciele moi stronią od ran moich, a powinowaci moi z daleka stoią.

 13. I zastawili sidła ci, którzy szukaią duszy moiéy; a którzy mi szukaią złego, mówili przewrotnie, i zdrady przez cały dzień zmyślali.

 14. Alem ia niby głuchy nie słyszał, a iako niemy, który ust swoich nie otwiera.

 15. I stałem się iako człowiek który nic nie słyszy, i niema odporu w uściech swoich.

 16. Albowiem na cię, Panie! oczekiwam; ty za mię odpowiesz, Panie, Boże móy!

 17. Bom rzekł: Niechay się nie cieszą ze mnie; gdyby szwankowała noga moia, niechay się hardzie nie

97

podnoszą przeciwko mnie.

 18. Bom ia upadku bliski, a boleść moia zawżdy iest przedemną;

 19. Owszem nieprawość moię wyznawam, a frasuię

się dla grzechu moiego.

 20. Ale nieprzyiaciele moi weselą się, zmacniaią się, i rozmnażaią się ci, którzy mię nienawidzą bez

przyczyny;

 21. A oddawaiąc mi złym za dobre przeciwią mi się, przeto że naśladuię tego, co iest dobrego.

 22. Nie opuszczayże mię, Panie, Boże móy! nie

oddalayże się ode mnie.

 23. Pośpiesz na ratunek móy, Panie zbawienia mego!

98

Psalm XXXIX

 I. Prorok umyśliwszy skromnie znosić to, coby gopotkało, iednak uciśniony będąc, szemrał. II. Prosi,aby mu Pan marność, i krótkość żywota ludzkiegopokazał, przestępstwa odpuścił, a karanie

oddaliwszy ze złego wybawył.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi Iedytunowi psalm

Dawidów.

 2. Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie

zgrzeszył ięzykiem swym; włożę munsztuk w usta

moie, póki niepobożny będzie przedemną.

 3. Zaniemiałem milcząc; zamilknąłem i w dobréy

sprawie; ale boleść moia bardziéy się wzmagała.

 4. Rozpaliło się serce moie we wnętrznościach

moich; w rozmyślaniu moiém rozżarzył się ogień,

ażem tak rzekł ięzykiem swoim:

 5. Day mi poznać, Panie! dokończenie moie, i

wymiar dni moich iaki iest, abym wiedział, iako długo trwać będę.

99

 6. Otoś na dłoni wymierzył dni moie, a wiek móy iest iako nic przed tobą; zaprawdę szczerą marnością iest wszelki człowiek, choć nayduższy. Sela.

 7. Zaprawdę pomiia człowiek iako cień; zaprawdę próżno się kłopoce, zgromadza, a nie wie, kto to pobierze.

 8. A teraz na cóż oczekiwam, Panie? Tyś iest sam oczekiwaniem moiém.

 9. Przetoż od wszystkich przestępstw moich wybaw mię; na pośmiech głupiemu nie daway mię.

 10. Zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto żeś to ty uczynił.

 11. Odeymi odemnie karanie twoie; bom od smagania ręki twoiéy ustał.

 12. Gdy ty gromiąc karzesz człowieka dla

nieprawości, wnet niszczysz iako mól grzeczność

iego; zaisteć marnością iest wszelki człowiek. Sela.

 13. Wysłuchayże modlitwę moię, Panie! a wołanie moie, przyimi w uszy swoie, nie milcz na łzy moie; bomci ia przychodniem u ciebie, i komornikiem, iako wszyscy oycowie moi.

 14. Zfolguy mi, abym się posilił, pierwéy niżeli odeydę, a nie będzie mię.

100

Psalm XL

 I. Prorok Boga chwali z łaski i obrony ku sobie iku wszystkim wiernym, z osobliwych

dobrodzieystw swego odkupiciela, przez któregoofiarę i posłuszeństwo przymierze Bóg oyciec zwiernymi utwierdził. II. Żąda, aby go Bóg od

niebespieczeństw i od grzechów wybawił.

 1. Przednieyszemu śpiewakowi psalm Dawidów.

 2. Z żądością oczekiwałem Pana; a skłonił się ku mnie, wysłuchał wołanie moie;

 3. I wyciągnął mię z dołu szumiącego i z błota

lgnącego, a postawił na skale nogi moie, i utwierdził

kroki moie;

 4. A włożył w usta moie pieśń nową, chwałę należącą Bogu naszemu, co gdy wiele ich ogląda, ulękną się, a będą mieć nadzieię w Panu.

 5. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu nadzieię swoię, a nie ogląda się na harde, ani na te, którzy się unoszą za kłamstwem.

101

 6. Wieleś uczynił, Panie Boże móy! cudów twoich, a myśli twoich o nas; nikt porządnie wyliczyć nie może przed tobą; chciałlibym ie wypowiedzieć i wymówić, daleko ich więcéy, niżby wypowiedziane bydź mogły.

 7. Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłoł uszy; całopalenia i ofiary za grzéch nie żądałeś.

 8. Tedym rzekł: Oto, idę; w księgach napisano o mnie;

 9. Abym czynił wolą twoię, Boże móy! pragnę;

albowiem zakon twóy iest w pośrzodku wnętrzności moich.

 10. Opowiadałem sprawiedliwość twoię w

zgromadzeniu wielkiém; oto, warg moich nie

zawściągnąłem, ty wiesz, Panie!

 11. Sprawiedliwości twoiéy nie ukryłem w pośrzód serca mego, prawdę twoię i zbawianie twoie

opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twoiéy w zgromadzeniu wielkiém.

 12. Przetoż ty, Panie! nie zawściągay odemnie litości twoich; miłosierdzie twoie i prawda twoia niech mię zawżdy strzegą.

 13. Albowiem ogarnęły mię nieszczęścia, którém

niemasz liczby; doścignęły mię nieprawości moie, tak 102

że przeyrzeć nie mogę; rozmnożyły się nad włosy głowy moiéy, a serce moie opuściło mię.

 14. Raczże mię, Panie! wyrwać; o Panie! na ratunek móy pośpiesz.

 15. Niech będą pohanbieni, (a niech się zawstydzą wszyscy, którzy szukaią duszy moiéy, aby ią zatracili; niechayże się nań wstecz cofną, a niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego.