Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego - Joanna Wyporska-Frankiewicz, Elżbieta Jarzęcka-Siwik - ebook

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego ebook

Joanna Wyporska-Frankiewicz, Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Maciej Berek

0,0
110,00 zł

Opis

W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności:

Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

  • podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK,
  • ocenę działalności podmiotów samorządowych, jej kryteria, ograniczenia i sposób dokonywania oraz metodykę kontroli oraz dokumenty upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
  • prawa i obowiązki stron postępowania kontrolnego, a także wystąpienia pokontrolne oraz zaskarżanie jej wyników.

Zagadnienia dotyczące rządowej kontroli działalności i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

  • zakres i formy nadzoru sprawowanego przez organy administracji rządowej oraz przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę,
  • nadzór nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i postępowanie w przypadku powtarzającego się naruszania Konstytucji lub ustaw,
  • uprawnienia organów administracji rządowej wobec samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych.

Książka zawiera aktualną regulację prawną, uzupełnioną o przepisy dotyczące COVID-19 w zakresie zmian dotyczących terminów procesowych związanych z prowadzoną kontrolą w czasie stanu pandemii.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno do pracowników organów administracji publicznej, którzy na co dzień stykają się z omawianą problematyką w praktyce, jak i do adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Zainteresuje również pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz organów administracji rządowej sprawujących nadzór i kontrolę.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF