Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi. Polska i świat - Bogdan Nogalski, Klisz Sebastian - ebook

Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi. Polska i świat ebook

Bogdan Nogalski, Klisz Sebastian

0,0
51,00 zł

Opis

Zmiany w modelu zarządzania zasobami leśnymi zapoczątkowane zostały w Europie pod koniec ubiegłego wieku. Ze względu na różnorodność czynni­ków strukturotwórczych powstałe przedsiębiorstwa leśne posiadają różne rozwiązania organizacyjno-prawne zarządzania zasobami leśnymi. W obli­czu coraz poważniejszych wyzwań, przed jakimi staje dziś europejska gospodarka leśna, gremia zajmujące się zarządzaniem przekonują się wzajemnie o jedynym i godnym do naśladowania własnym modelu zarządzania zasobami leśnymi. Takie stawianie sprawy nie rozwiązuje problemu i prowadzi do sytuacji, że nadal sprawą otwartą pozostaje sposób, w jaki obecnie należy zarządzać zasobami leśnymi.

Współczesny model zarządzania zasobami leśnymi w Polsce wymaga zmian, zarówno w zakresie administrowania, jak i zarządzania tymi zasobami. Ma to istotne znaczenie w kontekście wzrostu kosztów produkcji leśnej, liberalizacji rynku produktów leśnych oraz wzrostu zapotrzebowania na pozapro­dukcyjne funkcje lasu. Model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej zdominowany jest przez potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup społecznych. Opiera się on na koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (potwierdzeniem tego przekonania są współczesne aspekty zarządzania państwowymi zasobami leśnymi). Wraz z dynamiką zmian potrzeb interesariuszy, zmieniać się musi gospodarka za­sobami leśnymi oraz formy jej organizacji i zarządzania. Dotychczasowy model gospodarki leśnej, zapewniał równowagę pomiędzy nakładami na działal­ność produkcyjną i dochodem uzyskiwanym z realizacji tej produkcji. W tym kontekście realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu skutkuje pogorszeniem rentowności tego modelu. Dlatego też należy poszukiwać nowych źródeł finansowania w celu możliwości realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Przeprowadzone w niniejszej książce rozważania, obok wartości poznawczych, posiadają także wartości aplikacyjne. Wnioski z nich wynikające moż­na wykorzystać w praktyce, w celu dostosowania obecnie funkcjonującego modelu zarządzania zasobami leśnymi w Polsce do warunków zmieniające­go się otoczenia. Z tego względu z treścią książki winni zapoznać się praktycy funkcjonujący w obszarze zarządzania zasobami leśnymi, a także stu­denci studiów wyższych o charakterze rolniczym i ekonomicznym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF