Kobieta asertywna - Stanlee Phelps, Nancy Austin - ebook

Kobieta asertywna ebook

Stanlee Phelps, Nancy Austin

0,0
33,90 zł

lub
Opis

Nowe, uaktualnione i wzbogacone wydanie jednego z najlepszych poradników dla kobiet!

Bestsellerowy podręcznik asertywności dla kobiet.

Czy chcesz:

  • umieć powiedzieć „nie” z pewnością siebie i spokojem,
  • dokonywać właściwych wyborów,
  • odważnie podejmować nowe wyzwania?

Dzięki Kobiecie asertywnej zdołasz zrobić znacznie więcej!

Praktyczne ćwiczenia, zaczerpnięte z życia przykłady i sprawdzone porady pozwolą ci lepiej wyrażać siebie w pracy, w relacjach z przyjaciółmi, dziećmi i partnerem. Autorki nie unikają tematów trudnych, jak przemoc domowa i molestowanie seksualne. Obalają stereotypy i mity („kobiety pracującej”, „superkobiety”) i pomagają kobietom poznawać siebie, tak by realizowały swój potencjał i czerpały radość z życia oraz związków z innymi.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 302
Pamięci naszych kocha­nych mam,

Con­nie Phelps

i Mari­lyn Austin,

z wyra­zami miło­ści

Podzię­ko­wa­nia

W czwar­tym wyda­niu naszej książki uho­no­ro­wu­jemy wyjąt­kowe kobiety, któ­rych wkład zawo­dowy i pry­watny – w prze­szło­ści i obec­nie – uczy­nił kobietę aser­tywną taką, jaka dziś jest. Wiemy, że tego, co jest warte zachodu, nie da się osią­gnąć bez nie­złom­nego i nie­po­ję­tego odda­nia osoby, która za nic się nie podda. Jeste­śmy ogrom­nie wdzięczne wielu wyjąt­ko­wym kobie­tom i kochamy je za odwagę, nie­zwy­kłość i pio­nier­skiego ducha.

Naszym rodzi­nom i dro­gim przy­ja­cio­łom raz jesz­cze dzię­ku­jemy za miłość i bez­wa­run­kowe wspar­cie oraz za to, że gładko prze­jęli nasze obo­wiązki, pod­czas gdy my były­śmy zajęte pracą nad tą książką.

Chcemy także wyra­zić szczere uzna­nie dla setek kobiet, które uczest­ni­czyły w orga­ni­zo­wa­nych przez nas warsz­ta­tach. Dzię­ku­jemy im za chęć opo­wie­dze­nia nam o tym, co prze­żyły jako kobiety aser­tywne. Wdzięczne jeste­śmy paniom i panom, któ­rzy napi­sali do nas oso­bi­ste listy. Wiedz­cie, że bez Was nie skoń­czy­ły­by­śmy tego wyda­nia. Choć ni­gdy Was nie spo­tka­ły­śmy, nie­zmien­nie jeste­ście dla nas jed­nym z naj­waż­niej­szych źró­deł inspi­ra­cji.

Bob Alberti, nasz przy­ja­ciel i wydawca, od samego początku entu­zja­stycz­nie zachę­cał nas do pracy. Teraz, gdy wyco­fuje się z czyn­nego peł­nie­nia obo­wiąz­ków w fir­mie, którą sam budo­wał i kształ­to­wał, dzię­ku­jemy mu za lojal­ność i tak­towne wska­zówki, jakich udzie­lał nam przez 25 lat, i gra­tu­lu­jemy jego uta­len­to­wa­nej córce, Melis­sie Alberti Fro­eh­ner, która przej­muje rolę sze­fo­wej wydaw­nic­twa. W Impact ogrom­nie pomo­gła nam rów­nież Sha­ron Skin­ner! Dzię­ku­jemy obu paniom za czas, uwagę i „mistrzy­nio­stwo”. Ich wysiłki widoczne są na każ­dej stro­nie Kobiety aser­tyw­nej.

Na cześć Mar­thy Whe­elock, pro­du­centki, reży­serki i autorki fil­mów oraz wykła­dow­czyni women’s stu­dies (kie­run­ków sku­pia­ją­cych się na rolach, doświad­cze­niach i osią­gnię­ciach spo­łecz­nych kobiet), gło­śno wołamy: hip, hip, hura! i gorąco dzię­ku­jemy nie tylko za wspa­niałe i ory­gi­nalne dzieła, ale rów­nież za inspi­ru­jącą nową okładkę ory­gi­nalnego wyda­nia Kobiety aser­tyw­nej. Mar­tha odzna­cza się nie­zwy­kłym har­tem ducha i cie­szymy się, że mogły­śmy ją poznać.

Coline Jen­kins-Sah­lin, kolejna nie­ustra­szona i nie­złomna kobieta, prze­ka­zała nam rodzinne foto­gra­fie swo­jej pra­pra­pra­babki, dzia­łaczki na rzecz praw kobiet – Eli­za­beth Candy Stan­ton. Dzię­ku­jemy jej za słowa otu­chy i entu­zjazm (oraz za pomoc w prze­nie­sie­niu pomnika Stan­ton, Susan B. Anthony oraz Lucre­tii Mott do Rotundy na Kapi­tolu).

Chcemy cie­pło powi­tać nowe czy­tel­niczki. Wie­rzymy, że to dopiero począ­tek wspa­nia­łej zna­jo­mo­ści!

S.P. i N.A.

kwie­cień 2002

Wstęp

Sama przy­goda jest nagrodą.

Ame­lia Ear­hart

Czwarte wyda­nie Kobiety aser­tyw­nej z nadzieją wycze­kuje tego, co przy­nie­sie nowy wiek. Od samego początku książka ta była wier­nym prze­wod­ni­kiem i źró­dłem inspi­ra­cji dla kobiet na całym świe­cie. Wie­rzymy, że sta­nie się ważną czę­ścią także two­jego życia. Czy­tel­niczki mówiły nam, że Kobieta aser­tywna, jak przy­ja­ciółka, na którą zawsze można liczyć, pomo­gła im uświa­do­mić sobie wła­sne pra­gnie­nia i podą­żać ich tro­pem w domu, w pracy i w cza­sie wol­nym.

Być może czy­tasz tę książkę po raz pierw­szy. Zapewne pra­gniesz umoc­nić wiarę w sie­bie. A może chcesz zazna­czyć swoją obec­ność w świe­cie i nie wiesz, od czego zacząć? Nasze odpo­wie­dzi oparte są na dwu­dzie­sto­pię­cio­let­niej prak­tyce i doświad­cze­niach tysięcy kobiet, które miały odwagę i szczę­ście speł­nić swoje marze­nia.

Mamy wiele powo­dów do rado­ści! Od chwili gdy w księ­gar­niach poja­wiło się pierw­sze wyda­nie tej książki, przed kobie­tami otwo­rzyły się ogromne moż­li­wo­ści. Zosta­ły­śmy bisku­pami i astro­naut­kami, sze­fami kuchni i zawo­do­wymi koszy­kar­kami, pro­du­cent­kami fil­mów i dyrek­tor­kami naczel­nymi. Bar­dzo wiele spo­śród nas osią­gnęło to, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc dzieci, zaj­mu­jąc się rodziną i dba­jąc o sta­rze­ją­cych się rodzi­ców. Pra­cu­jące mamy oraz „matki-insty­tu­cje” nie są już niczym nowym – to norma. Ta książka prze­zna­czona jest dla nich wszyst­kich.

Naj­bar­dziej cie­szymy się z tego, że dawny wize­ru­nek kobiety aser­tyw­nej – zło­śnicy, która po latach uci­sku zdo­łała się wyzwo­lić i pró­buje wszyst­kim uprzy­krzać życie – został cał­ko­wi­cie pod­wa­żony. Aser­tyw­ność jest jak kola­gen życia codzien­nego. Wzbo­gaca rela­cje mię­dzy­ludz­kie, otwiera drzwi i umac­nia więzi. Ni­gdy nie wyj­dzie z mody.

Trak­tuj tę książkę jak pod­ręcz­nik

Znaj­dziesz w niej ćwi­cze­nia do wyko­na­nia. Nie­które wyma­gają jedy­nie pisem­nej odpo­wie­dzi, inne pole­gają na wypró­bo­wa­niu nowych zacho­wań. Każde z nich wyko­rzy­sty­wa­ły­śmy pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nas warsz­ta­tów i stwier­dzi­ły­śmy, że wszyst­kie ogrom­nie poma­gają w nauce aser­tyw­nego postę­po­wa­nia.

Pro­po­nu­jemy wyko­ny­wać te ćwi­cze­nia w porządku, w jakim zostały tu zamiesz­czone. Część prze­zna­czona jest do samo­dziel­nej reali­za­cji. Inne należy wyko­nać z pomocą zaprzy­jaź­nio­nej osoby, a wiele naj­le­piej się spraw­dza na zaję­ciach gru­po­wych.

Strony z ćwi­cze­niami można kopio­wać do użytku na zaję­ciach w gru­pie lub pod­czas warsz­ta­tów, pod warun­kiem że nie będą one przed­mio­tem sprze­daży i prze­strze­gane będą prawa autor­skie.

Czy znasz swój ilo­raz aser­tyw­no­ści?

Jeśli się zasta­na­wiasz: „Co zyskam, czy­ta­jąc Kobietę aser­tywną?”, zacznij od spraw­dze­nia ilo­razu aser­tyw­no­ści (AQ). Okre­śla­jąc sto­pień swo­body, jaki cechuje cię w przed­sta­wio­nych niżej sytu­acjach, posłu­guj się nastę­pu­jącą skalą:

1 – czuję się bar­dzo nie­zręcz­nie;

2 – czuję się w miarę swo­bod­nie;

3 – czuję się zupeł­nie swo­bod­nie.

Jeśli pewne sytu­acje cię nie doty­czą, spró­buj sobie wyobra­zić, jak byś się czuła, gdy­byś zna­la­zła się w podob­nych oko­licz­no­ściach.

Nie możemy nie wspo­mnieć, że w nie­któ­rych orga­ni­zo­wa­nych przez nas szko­le­niach brali udział męż­czyźni. Prze­ko­ny­wali się, że mogą w ten spo­sób spraw­dzić wła­sną aser­tyw­ność i porów­nać swoje reak­cje z odpo­wie­dziami zna­jo­mych kobiet. Ilo­raz aser­tyw­no­ści może się stać neu­tral­nym pre­tek­stem do roz­po­czę­cia roz­mowy.

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki

Tytuł ory­gi­nału: The Asser­tive Woman

Copy­ri­ght © 2002 by Stan­lee Phelps, Nancy Austin, and New Har­bin­ger Publi­ca­tions, 5674 Shat­tuck Ave­nue, Oakland, CA 94609

All rights rese­rved

Copy­ri­ght © for the Polish e-book edi­tion by REBIS Publi­shing House Ltd., Poznań 2019

Infor­ma­cja o zabez­pie­cze­niach

W celu ochrony autor­skich praw mająt­ko­wych przed praw­nie nie­do­zwo­lo­nym utrwa­la­niem, zwie­lo­krot­nia­niem i roz­po­wszech­nia­niem każdy egzem­plarz książki został cyfrowo zabez­pie­czony. Usu­wa­nie lub zmiana zabez­pie­czeń sta­nowi naru­sze­nie prawa.

Redak­tor: Agnieszka Horzow­ska

Pro­jekt i opra­co­wa­nie gra­ficzne okładki: Piotr Majew­ski

Ilu­stra­cja na okładce © Luc­kyN/Shut­ter­stock

Wyda­nie I e-book (opra­co­wane na pod­sta­wie wyda­nia książ­ko­wego: Kobieta aser­tywna, wyd. II zmie­nione, Poznań 2020)

ISBN 978-83-8188-776-2

Dom Wydaw­ni­czy REBIS Sp. z o.o.

ul. Żmi­grodzka 41/49, 60-171 Poznań

tel.: 61 867 81 40, 61 867 47 08

fax: 61 867 37 74

e-mail: [email protected]

www.rebis.com.pl

Kon­wer­sję do wer­sji elek­tro­nicz­nej wyko­nano w sys­te­mie Zecer