Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie. Homilie na Triduum Paschalne - Abp Henryk J. Muszyński - ebook
Opis

Triduum Paschalne – trzy święte dni – są właściwie jedynym świętem, najważniejszym, upamiętniającym fakt zmartwychwstania Chrystusa, bez którego nie byłoby chrześcijaństwa.

Żywię nadzieję, że zawarte tej książce rozważania pomogą w ożywieniu wiary, osobistym przeżyciu tajemnic paschalnych oraz przyczynią się do duchowego postępu i pogłębienia wspólnoty ze Zmartwychwstałym Panem i pomiędzy sobą.

Abp Henryk J. Muszyński

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Abp Henryk J. Muszyński

Głosimy śmierć Twoją wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie

Homilie na Triduum Paschalne i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Pelplin 2019

Wybór i opracowanie

Lidia Ciecierska

Skład i projekt okładki

Oficyna Wydawnicza Edytor.org

Na okładce ikona

Zmartwychwstanie

Zdjęcie Autora na czwartej okładce

Marek Kudelski, KAI

© by abp Henryk J. Muszyński, Gniezno 2019

© by Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2019

ISBN 978-83-8127-300-8

Wydawca

Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.

ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

tel. 58 536 17 57, fax 58 536 17 26

[email protected]

www.bernardinum.com.pl

Druk i oprawa

Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin

Konwersja do epub i mobi A3M Agencja Internetowa

WPROWADZENIE

Papież Franciszek przypomina, że Triduum Paschalne to dla nas wierzących najważniejsze dni roku liturgicznego (Audiencja ogólna, 28.3.2018). Te trzy dni stanowią trzy etapy jednego, zbawczego wydarzenia Paschy Chrystusa, przejścia Chrystusa ze śmierci do życia w Bogu. Liturgia Triduum Paschalnego obejmuje Wielki Czwartek, Wielki Piątek i osiąga swój szczyt w celebracji tajemnicy Paschy Chrystusa w Wielką Noc Zmartwychwstania. Nie tylko obchodzimy i odnawiamy co roku te wydarzenia, ale one urzeczywistniają się tak, że do każdego z nas dociera misterium życia i śmierci Jezusa i prowadzi do faktycznego zmartwychwstania Chrystusa w nas i w naszym życiu, przejścia ze śmierci do życia wraz ze Zmartwychwstałym Panem.

Cała liturgia Triduum Paschalnego stanowi jedną całość, czyli rozpoczyna się znakiem krzyża świętego Wieczerzy Pańskiej, a kończy błogosławieństwem Wigilii Paschalnej. W tych dniach celebrujemy i przeżywamy zatem wszystkie największe tajemnice naszej wiary, nie tylko Paschę Jezusa, ale także naszą paschę – przejście z grzechu, zniewolenia, oddalenia i obojętności do życia i wspólnoty dzieci Bożych z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Celebracja Wieczerzy Pańskiej zaczyna się słowami: „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1–2). Tajemnice śmierci i życia Jezusa stanowią szczyt i kres Jego miłości w stosunku do grzesznego świata, wypełnienie Jego godziny przejścia z tego świata do Ojca i zapowiedzi: „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14, 19). Żyje z nami i pośród nas jako Baranek zabity (Ap 13, 8). W Eucharystii uobecnia ciągle od nowa tajemnicę tej jedynej i niepowtarzalnej własnej Paschy i naszej. „Zmartwychwstały żyje i daje życie. Żyje i tworzy wspólnotę, żyje i otwiera przyszłość, żyje i wskazuje drogę” (kard. Joseph Ratzinger). Jak ongiś uczniowie z Emaus idziemy ze Zmartwychwstałym Panem, ale dopiero dzięki gorejącemu sercu poznajemy Go w łamanym, Eucharystycznym Chlebie. Tak odpowiadamy na ukrytą przed światem i uobecnioną w Eucharystii nieskończoną miłość Boga.

Wraz z Marią Magdaleną, apostołami Janem i Piotrem przeżywamy w poranek zmartwychwstania radość spotkania z Żyjącym, wołając: „Zmartwychwstał Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea”, to znaczy nasza zwykła codzienność – praca zawodowa czy posługa wobec najbliższych w domu. To spotkanie ze Zbawicielem, który zwyciężył śmierć jest źródłem nowej, zwycięskiej nadziei zbawionego człowieka. „To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5, 17) – nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, nowym dzieckiem Boga.

Ufam, że lektura homilii na Triduum Paschalne, które udało się zebrać w tym tomie, dopomoże w pogłębieniu naszej osobistej wspólnoty z żyjącym w Kościele Chrystusem. Podobnie jak kiedyś w Emaus, nadal Jezus dzieli się z nami swoim słowem i łamie dla nas chleb życia wiecznego; pragnie żyć, działać i zbawiać w nas i przez nas. Przeżywane każdego roku od nowa tajemnice śmierci i zmartwychwstania Pana wymagają z naszej strony nowego wysiłku, by w sposób coraz pełniejszy, w głębokim zjednoczeniu z Jezusem, radośnie przeżywać wielkanocną tajemnicę Paschy, czyli przejścia wraz z Jezusem ze śmierci do nowego życia.

Żywię nadzieję, że zawarte w tej książce rozważania pomogą w ożywieniu wiary, w osobistym przeżyciu tajemnic paschalnych oraz przyczynią się do duchowego postępu i pogłębienia wspólnoty ze Zmartwychwstałym Panem oraz pomiędzy sobą. Na tę wspólną i radosną drogę wszystkim z serca błogosławię –

† Henryk J. Muszyński

Arcybiskup Gnieźnieński

Senior

Spis treści
WPROWADZENIE
WIELKI CZWARTEK
GODZINA JEZUSA
Godzina Boga, ludzi, stworzonego świata
Godzina Jezusa trwa
Kres Bożej miłości
CHRYSTUS – NASZA PASCHA
Zrodzeni z miłości
Chrystus – nasza Pascha
OSTATNIA WIECZERZA – UCZTĄ MIŁOŚCI
Święta Noc Paschalna
Godzina Paschy Jezusa
Jezus naszą Paschą
DZIEŃ EUCHARYSTI I KAPŁAŃSTWA
Sakrament paschalny Eucharystii
Eucharystia ucztą miłości
Eucharystia – sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga
Komunia św. znakiem jedności
Baranek Paschalny jako symbol przejścia i powrotu do Ojca
Eucharystia jako uczta paschalna Jezusa
Postawa eucharystyczna
Do końca ich umiłował
Eucharystia darem nieskończonej miłości Boga
Postawa eucharystyczna przedłużeniem miłości Chrystusa
Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła
EUCHARYSTIA OŚRODKIEM I PEŁNIĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
Kapłaństwo zrodzone z Eucharystii
Przez Kalwarię do Chrystusa
Życie chrześcijanina – darem miłości dla drugich
JA ŻYJĘ I WY ŻYĆ BĘDZIECIE (J 14, 19)
Bez śmierci nie ma zmartwychwstania
Nie zostawię was sierotami (J 14, 18)
Trwała obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim Kościele
GODZINA ZBAWIENIA TRWA
Człowiek ikoną Boga
Święty Kościół grzesznych ludzi
WIELKI PIĄTEK
ŚMIERĆ UKRZYŻOWANEGO GODZINĄ ZBAWIENIA
W Jego ranach jest nasze zbawienie
Jezus umiera, abyśmy mogli żyć
KTO CHCE BYĆ MOIM UCZNIEM NIECH IDZIE ZA MNĄ
Sens drogi krzyżowej
Związek Chrystusa z naszym życiem
Uczeń bierze krzyż
Ciało i Krew Zmartwychwstałego zadatkiem zmartwychwstania
OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA
Adoracja krzyża
Krzyż znakiem wolności
Krzyż pełen mocy
ADORACJA UKRZYŻOWANEGO W KOŚCIELE
W krzyżu miłości nauka
Znak nieskończonej miłości Ojca i wierności Syna
PARADOKS KRZYŻA
Symbolika krzyża w Kościele
Krzyż – symbol miłości
Zbawienie od cierpienia
Zwycięstwo nad śmiercią
WIGILIA PASCHALNA
ZMARTWYCHWSTAŁEM I ZAWSZE JESTEM Z TOBĄ
O zaiste, błogosławiona noc
Przez powstanie z martwych zrodził nas do żywej nadziei (1 P 1, 3)
Spotkać Zmartwychwstałego
Przez chrzest do życia
Tak, wierzę!
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ I MY ZMARTWYCHWSTANIEMY
Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
Śmierć zwarła się z życiem
Zwycięstwo miłości
Prawda pokonała fałsz
Powrót do łaski
Niezwykła godność człowieka
SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
Przygotowanie tajemnicy zmartwychwstania
Kościół wspólnotą ożywioną Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego
Jak świadczyć o Chrystusie żyjącym?
PASCHA CHRYSTUSA PRZEJŚCIEM ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
Cud Zmartwychwstania
Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa
Ja jestem życiem umarłych
TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ (J 3, 16)
Zatriumfowała miłość
Żyć w Jezusie Chrystusie oznacza umrzeć dla grzechu (Rz 6, 11)
Nowe narodzenie z wody i Ducha Świętego
Uczestnicy nowej, niezłomnej nadziei
ŻYCIE WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
Wymowa Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
Chrzest zadatkiem i szkołą zmartwychwstania
Wspólnota drogi z Chrystusem
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
CHRZEŚCIJANIN ŚWIADKIEM ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Miłość mocniejsza niż śmierć
Nowe życie
Świadkowie Zmartwychwstania
Spotkanie ze Zmartwychwstałym zobowiązuje
DZIEŃ, KTÓRY PAN UCZYNIŁ
Jezus żyje i my żyć będziemy
Nowe życie wraz ze Zmartwychwstałym
KOŚCIÓŁ WIARYGODNYM ŚWIADKIEM ZMARTWYCHWSTANIA
Cud zmartwychwstania
Czym jest zmartwychwstanie dla ciebie?
Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa
Przesłanie płynące ze Zmartwychwstania
PASCHA JEZUSA NASZYM PRZEJŚCIEM ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
Baranek Paschalny – symbol nowego życia
Baranek, który był zabity, a jednak żyje
RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA ZE SPOTKANIA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
Świadectwo pierwszych świadków zmartwychwstania fundamentem naszej wiary
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Zmartwychwstanie Pana źródłem nowej, zwycięskiej nadziei (1 P 1, 3)