Finansowanie sportu ze środków publicznych - Talik Arkadiusz - książka

Finansowanie sportu ze środków publicznych książka papierowa

Talik Arkadiusz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej angażują się w coraz większy sposób w finansowanie działalności sportowej. Przykładowo wydatki na sport ogółem w latach 2000-2011 wzrosty ponad 4 krotnie (gminach), 6 krotnie (w powiatach) i prawie 10 krotnie w województwach.

Publikacja „Finansowanie sportu ze środków publicznych” w pierwszej kolejności wskazuje źródła pozyskania środków na działalność sportową oraz wskazuje jak mierzyć efektywność wydatków publicznych przeznaczonych na sport. Stanowi przegląd doświadczeń (krajowych i zagranicznych) w zakresie wspierania działalności jednostek sportowych, które funkcjonują w różnej formie prawnej (stowarzyszenia, zakłady budżetowe, spółki kapitałowe itp.). Pokazujemy w niej jakie są podstawy i prawne i zasady udzielania dotacji z JST na działania sportowe (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie) i jakie są wady decyzji administracyjnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach o zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu. Ostrzegamy, że niektóre wydatki na sport mogą zostać uznane za pomoc publiczną.

Wydatki na sport są objęte szczególną ochroną prawną i podlegają różnym kontrolą, a za nieprawidłowe wydatkowanie środków na sport przewidziane są dotkliwe kary (karno skarbowe, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych itp.). W książce tej wskazujemy:

wyniki i wnioski z kontroli NIK (w zakresie udział gminy w profesjonalnym klubie sportowym działającym w formie spółki kapitałowej)
Sankcje karne za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi (dotacja na sport jest traktowana jako należność publicznoprawną),
Odpowiedzialność członków zarządu klubów sportowych za zobowiązania podatkowe spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kluby sportowe otrzymujące środki na działania sportowe muszą je prawidłowo zaewidencjonować i opodatkować. To właśnie dokumentacja księgowa jest często podstawą kontroli dokonywanej przez organy samorządowe lub rządowe. W tym zakresie wyjaśniamy:

Jak zorganizować rachunkowość w jednostce nieprowadzącej działalności gospodarczej na przykładzie stowarzyszenia kultury fizycznej,
Jak dokonywać amortyzacji obiektów sportowych,
Jak ująć wartość sportowca w sprawozdaniu finansowym,
Jakie działania sportowe zostaną opodatkowane VAT i w jakiej wysokości,
Jakie zadania sportowe są objęte zwolnieniami podatkowymi i w zakresie jakiego podatku.

Zatem w książce „Finansowanie sportu ze środków publicznych” otrzymają Państwo omówienie m.in.:

zasad finansowania klubów sportowych ze środków publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zasad finansowania klubów sportowych ze środków publicznych na podstawie ustawy o sporcie,
omówienie zasad finansowania klubów sportowych ze środków publicznych na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym,
uwarunkowań finansowania sportu ze środków publicznych wynikających z regulacji prawnych dotyczących pomocy publicznej,
podatkowych oraz księgowych aspektów finansowania sportu ze środków publicznych,
form i zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie sportu.

Liczba stron: 452

Format (wymiary): 16.5x23.7

ISBN: 9788325567118

Wydanie: 1