Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw - Wojciech Sztuba - ebook + książka

Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw ebook

Wojciech Sztuba

0,0
129,00 zł

lub
Opis

Wojciech Sztuba doktor nauk prawnych; doradca podatkowy, ekonomista; wykładow-
ca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; partner zarządzający w międzynarodo-
wej fi rmie doradczej, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i tworzeniu
efektywnych podatkowo rozwiązań inwestycyjnych i transakcyjnych; członek zarządu
polskiego oddziału International Fiscal Association; autor wielu publikacji z zakresu
prawa podatkowego.

Tematyka efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw jest jedną z istotniejszych w ob-
szarze regulacji prawa podatkowego, szczególnie z uwagi na relacje pomiędzy obrotem
gospodarczym a prawem podatkowym. Niniejsza monografi a jest bardzo dobrym przy-
kładem analizy zagadnienia efektywności opodatkowania przedsiębiorstw, wymagającej
równie mocnego zaangażowania zagadnień typowo prawnych z tymi, które stanowią nie-
jako ich przełożenie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a zatem jak choćby
metod kalkulacji, którymi można posługiwać się w ekonometrii i statystyce .
Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego

W książce zaprezentowano wyniki pionierskich badań efektywnej stawki opodatkowa-
nia dochodu polskich przedsiębiorstw, która przeciętnie kształtowała się powyżej stawki
nominalnej. Autor w wyczerpujący sposób omawia przyczyny tego zjawiska leżące po
stronie zarówno prawa podatkowego, jak i bilansowego.
Opracowanie zawiera omówienie m.in. takich tematów jak:
rola podatku odroczonego w sprawozdaniu fi nansowym,
dane z rynku polskiego na temat efektywnych stawek CIT,
trwałe i przejściowe różnice pomiędzy dochodem podatkowym i wynikiem fi nanso-
wym brutto,
znaczenie MSR 12 przy sporządzaniu sprawozdania fi nansowego na podstawie MSSF.

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa podatkowego i prawa bilansowego. Zainteresuje doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz pracowników intytucji państwowych odpowiedzialnych za politykę fiskalną i gospodarczą.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF