Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 - Michał Pilc - ebook + książka

Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 ebook

Pilc Michał

0,0
62,00 zł

Opis

„Lapidarnym wyrazem mojej oceny niech będzie stwierdzenie, że przedłożoną dysertację uważam za najlepszą pracę, z jaką w ogóle miałem do czynienia w swojej dotychczasowej karierze recenzenckiej, ponieważ wnioski wynikające z zawartych w niej badań i analiz w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę o bezrobociu i funkcjonowaniu rynku pracy w Polsce."
Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Januszka


Głównym celem pracy była próba zidentyfikowania możliwie szerokiego zestawu podażowych, popytowych i instytucjonalnych determinant bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012, a następnie dokonanie oceny istotności ich wpływu, określenie ich zmienności w czasie oraz poddanie bliższej analizie siły i kierunku ich oddziaływania.

Do realizacji wskazanego celu wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, w tym w szczególności: testy przyczynowości w sensie Grangera, modele strukturalnej wektorowej autoregresji (SVAR) oraz modele strukturalnej wektorowej korekty błędem (SVECM). Korzystano z szerokiego zestawu danych statystycznych, który oprócz danych GUS-u (w szczególności wyników BAEL) składał się także z danych pozyskanych w ramach Diagnozy Społecznej i Polskich Generalnych Sondaży Społecznych.


„Dokonując generalnej oceny pracy Michała Pilca chciałbym podkreślić jej wysoki poziom naukowy, wynikający z przeprowadzenia samodzielnych analiz tendencji zmian poziomu i struktury bezrobocia oraz analiz podażowych i popytowych czynników determinujących bezrobocie w oparciu o wykorzystanie szczegółowych i dobrze dobranych danych statystycznych oraz bogatej literatury przedmiotu, a także dobrze dobrane metody analiz statystycznych i ekonometrycznych."
Z recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF