Wydawca: Wydawnictwo Albatros Kategoria: Sensacja, thriller, horror Język: polski

Uzyskaj dostęp do tej
i ponad 25000 książek
od 6,99 zł miesięcznie.

Wypróbuj przez
7 dni za darmo

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

e-czytniku (w tym Kindle) kup za 1 zł
tablecie  
smartfonie  
komputerze  
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Liczba stron: 179 Przeczytaj fragment ebooka

Odsłuch ebooka (TTS) dostępny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacji Legimi na:

Androida
iOS
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB kup za 1 zł
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Darujmy sobie te święta - John Grisham

Czy można zrezygnować z obchodzenia świąt Bożego Narodzenia? Wyłamać się z tradycji, uwolnić od chaosu i presji przedświątecznych przygotowań, od kupowania choinki, prezentów oraz dekorowania domu? Luther i Nora Krankowie, których jedyna córka Blair wyjechała właśnie na rok do Peru jako wolontariuszka, postanawiają po raz pierwszy w życiu zaoszczędzić na świętach. Rejs po Karaibach, na który planują wypłynąć dokładnie w Boże Narodzenie, będzie ich kosztował zaledwie połowę świątecznych wydatków. Niestety, wkrótce oboje przekonają się na własnej skórze, czym jest chodzenie pod prąd. Presja osób, które im coś oferują, zbierających datki lub liczących na wigilijny obiad, jest wręcz zabójcza. Główną kością niezgody staje się bałwanek na dachu. Jego brak może przekreślić szanse całej ulicy na zdobycie dorocznej nagrody. Ale to nie koniec kłopotów. W Wigilię rano dzwoni Blair z niespodziewaną informacją: jeszcze tego samego dnia wróci do domu z narzeczonym, który nigdy nie widział amerykańskich świąt i bardzo się na nie cieszy. Co robić, jak zapobiec nadchodzącej katastrofie? Półki w sklepach świecą pustkami, kupienie choinki graniczy z cudem, a goście wigilijni zostali odwołani…

Darujmy sobie te święta to ciepła, nasycona humorem i zabawnymi obserwacjami obyczajowymi opowieść wigilijna. Na podstawie książki powstał film z Timem Allenem, Jamie Lee Curtis i Danem Aykroydem.

Opinie o ebooku Darujmy sobie te święta - John Grisham

Fragment ebooka Darujmy sobie te święta - John Grisham

Wydanie elektroniczne

Ty­tuł ory­gi­na­łu: SKIP­PING CHRI­ST­MAS

Co­py­ri­ght © Bel­fry Hol­dings 2001

All ri­ghts re­se­rved

Po­lish edi­tion co­py­ri­ght © Wy­daw­nic­two Al­ba­tros A. Ku­ry­ło­wicz 2013

Po­lish trans­la­tion co­py­ri­ght © Anna Es­den-Temp­ska 2013

Re­dak­cja: Be­ata Kacz­mar­czyk

Ilu­stra­cja na okład­ce: Vo­lo­dy­myr Bur­diak/Shut­ter­stock

Pro­jekt gra­ficz­ny okład­ki: An­drzej Ku­ry­ło­wicz

ISBN 978-83-7885-199-8

Wydawca

WYDAWNICTWO ALBATROS A. KURYŁOWICZ

Hlonda 2a/25, 02-972 Warszawa

www.wydawnictwoalbatros.com

Niniejszy produkt jest objęty ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, że publiczne udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych – jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom.

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

O książ­ce

Czy moż­na zre­zy­gno­wać z ob­cho­dze­nia świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia? Wy­ła­mać się z tra­dy­cji, uwol­nić od cha­osu i pre­sji przed­świą­tecz­nych przy­go­to­wań, od ku­po­wa­nia cho­in­ki, pre­zen­tów oraz de­ko­ro­wa­nia domu? Lu­ther i Nora Kran­ko­wie, któ­rych je­dy­na cór­ka Bla­ir wy­je­cha­ła wła­śnie na rok do Peru jako wo­lon­ta­riusz­ka, po­sta­na­wia­ją po raz pierw­szy w ży­ciu za­osz­czę­dzić na świę­tach. Rejs po Ka­ra­ibach, na któ­ry pla­nu­ją wy­pły­nąć do­kład­nie w Boże Na­ro­dze­nie, bę­dzie ich kosz­to­wał za­le­d­wie po­ło­wę świą­tecz­nych wy­dat­ków. Nie­ste­ty, wkrót­ce obo­je prze­ko­na­ją się na wła­snej skó­rze, czym jest cho­dze­nie pod prąd. Pre­sja osób, któ­rzy im coś ofe­ru­ją, zbie­ra­ją­cych dat­ki lub li­czą­cych na wi­gi­lij­ny obiad, jest wręcz za­bój­cza. Głów­ną ko­ścią nie­zgo­dy sta­je się bał­wa­nek na da­chu. Jego brak może prze­kre­ślić szan­se ca­łej uli­cy na zdo­by­cie do­rocz­nej na­gro­dy. Ale to nie ko­niec kło­po­tów. W Wi­gi­lię rano dzwo­ni Bla­ir z nie­spo­dzie­wa­ną in­for­ma­cją: jesz­cze tego sa­me­go dnia wró­ci do domu z na­rze­czo­nym, któ­ry nig­dy nie wi­dział ame­ry­kań­skich świąt i bar­dzo się na nie cie­szy. Co ro­bić, jak za­po­biec nad­cho­dzą­cej ka­ta­stro­fie? Pół­ki w skle­pach świe­cą pust­ka­mi, ku­pie­nie cho­in­ki gra­ni­czy z cu­dem, a go­ście wi­gi­lij­ni zo­sta­li od­wo­ła­ni…

JOHN GRI­SHAM

Au­tor 29 po­wie­ści (w tym trzech dla mło­dzie­ży), fa­bu­la­ry­zo­wa­ne­go re­por­ta­żu oraz zbio­ru opo­wia­dań. Jego książ­ki uka­zu­ją się w 40 ję­zy­kach, a ich łącz­ny na­kład osią­gnął 275 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy. Aż dzie­więć po­wie­ści Gri­sha­ma zo­sta­ło ze­kra­ni­zo­wa­nych. W 2011 pi­sarz otrzy­mał pre­sti­żo­wą na­gro­dę li­te­rac­ką Har­per Lee Pri­ze.

www.jgri­sham.com

Tego au­to­ra

FIR­MA

KAN­CE­LA­RIA

ZA­KLI­NACZ DESZ­CZU

KRÓL OD­SZKO­DO­WAŃ

WIĘ­ZIEN­NY PRAW­NIK

OSTAT­NI SPRA­WIE­DLI­WY

CA­LI­CO JOE

KO­MO­RA

DA­RUJ­MY SO­BIE TE ŚWIĘ­TA

NIE­WIN­NY CZŁO­WIEK

RA­PORT PE­LI­KA­NA

TRE­NER

UŁA­SKA­WIE­NIE

APE­LA­CJA

BRAC­TWO

TE­STA­MENT

The­odo­re Bo­one

OSKAR­ŻO­NY

AK­TY­WI­STA

Jake Bri­gan­ce

CZAS ZA­BI­JA­NIA

SY­CA­MO­RE ROW

Rozdział 1

Ter­mi­nal pę­kał w szwach od znu­żo­nych po­dróż­nych. Więk­szość sta­ła stło­czo­na pod ścia­na­mi, bo nie­licz­ne pla­sti­ko­we krze­sła już daw­no zo­sta­ły za­ję­te. Każ­dy przy­la­tu­ją­cy i od­la­tu­ją­cy sa­mo­lot prze­wo­ził co naj­mniej osiem­dzie­się­ciu pa­sa­że­rów, a tu było za­le­d­wie kil­ka­dzie­siąt miejsc sie­dzą­cych.

Na lot do Mia­mi o dzie­więt­na­stej cze­ka­ło chy­ba z ty­siąc osób. Cie­pło oku­ta­ni, ob­ła­do­wa­ni, po tru­dach prze­bi­ja­nia się przez kor­ki, od­pra­wę i ścisk na lot­ni­sku ro­bi­li wra­że­nie przy­ga­szo­nych. Była nie­dzie­la po Świę­cie Dzięk­czy­nie­nia, je­den z tych dni w roku, w któ­rych ruch na lot­ni­skach jest naj­więk­szy, i kie­dy tak prze­py­cha­li się i po­trą­ca­ni zbli­ża­li do bram­ki, wie­lu – nie po raz pierw­szy – za­da­wa­ło so­bie py­ta­nie, cze­mu wy­bra­li na po­dróż wła­śnie ten dzień.

Po­wo­dy były róż­ne i w tej chwi­li bez zna­cze­nia. Nie­któ­rzy pró­bo­wa­li zno­sić nie­wy­go­dy z hu­mo­rem. Inni sta­ra­li się czy­tać, co w tym roz­gar­dia­szu nie było ła­twe. Jesz­cze inni ze wzro­kiem wbi­tym w pod­ło­gę po pro­stu cze­ka­li. Sto­ją­cy obok chu­der­la­wy czar­no­skó­ry Świę­ty Mi­ko­łaj po­trzą­sał draż­nią­cym uszy dzwo­necz­kiem i mam­ro­tał ży­cze­nia świą­tecz­ne.

Po­de­szli ro­dzi­ce z cór­ką. Na wi­dok nu­me­ru bram­ki i kłę­bią­ce­go się tłu­mu przy­sta­nę­li. Cór­ka była mło­da i ład­na. Mia­ła na imię Bla­ir i to ona od­la­ty­wa­ła. Ro­dzi­ce nie. Spo­glą­da­jąc na tę masę lu­dzi, cała trój­ka jak inni za­da­wa­ła so­bie te­raz w du­chu py­ta­nie, dla­cze­go wy­bra­li aku­rat ten dzień.

Łzy już wy­schły. No, pra­wie. Bla­ir mia­ła dwa­dzie­ścia trzy lata, wła­śnie skoń­czy­ła stu­dia z przy­zwo­itym wy­ni­kiem, ale nie była jesz­cze go­to­wa pod­jąć pra­cy. Jej przy­ja­ciół­ka z uczel­ni po­je­cha­ła w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu do Afry­ki, co za­in­spi­ro­wa­ło Bla­ir, żeby na­stęp­ne dwa lata po­świę­cić po­ma­ga­niu in­nym.

Skie­ro­wa­no ją do Peru, gdzie w jed­nym ze wschod­nich re­gio­nów mia­ła uczyć czy­ta­nia dzie­ci tu­byl­ców i miesz­kać w chat­ce bez wy­gód, elek­trycz­no­ści i te­le­fo­nu. Nie mo­gła się już do­cze­kać tej po­dró­ży.

Le­cia­ła do Mia­mi, stam­tąd do Limy, a po­tem po trzech dniach prze­pra­wy au­to­bu­sem przez góry mia­ła się zna­leźć w in­nym stu­le­ciu. Po raz pierw­szy w swo­im mło­dym ży­ciu cho­wa­na do­tąd pod klo­szem dziew­czy­na spę­dzi świę­ta z dala od domu. Mat­ka ści­ska­ła jej dłoń i sta­ra­ła się być dziel­na.

Już się ze sobą po­że­gna­li.

– Je­steś pew­na, że tego chcesz? – pa­dło po raz set­ny py­ta­nie.

Lu­ther, oj­ciec Bla­ir, kry­tycz­nie lu­stro­wał tłum. Ist­ne sza­leń­stwo, my­ślał. Zo­sta­wił żonę z cór­ką przed wej­ściem, a po­tem prze­je­chał spo­ro ki­lo­me­trów, nim wresz­cie zna­lazł wol­ne miej­sce na jed­nym z bar­dziej od­le­głych par­kin­gów. Prze­peł­nio­ny, kur­su­ją­cy wa­ha­dło­wo bus do­wiózł go z po­wro­tem do hali od­lo­tów i da­lej już ra­zem to­ro­wa­li so­bie dro­gę. Smut­no mu było, że Bla­ir wy­jeż­dża, i do sza­łu do­pro­wa­dza­ły go te na­pie­ra­ją­ce hor­dy. Był w fa­tal­nym na­stro­ju. A mia­ło być jesz­cze go­rzej.

Na­gle przy bram­ce zro­bił się ruch i po­dróż­ni po­su­nę­li się ciut na­przód. Pierw­szy ko­mu­ni­kat za­pra­szał pa­sa­że­rów wy­ma­ga­ją­cych dłuż­szej ob­słu­gi i tych z pierw­szej kla­sy. Prze­py­chan­ka osią­gnę­ła wyż­szy sto­pień na­si­le­nia.

– Są­dzę, że po­win­ni­śmy iść – po­wie­dział Lu­ther do cór­ki, swo­je­go je­dy­ne­go dziec­ka.

Jesz­cze raz się uści­ska­li, sta­ra­jąc się po­wstrzy­mać łzy. Bla­ir się uśmiech­nę­ła.

– Rok szyb­ko zle­ci – za­pew­ni­ła. – Na przy­szłe świę­ta będę w domu.

Nora, jej mat­ka, przy­gry­zła war­gę, ski­nę­ła gło­wą i jesz­cze raz uca­ło­wa­ła cór­kę.

– Uwa­żaj na sie­bie, pro­szę – rzu­ci­ła, bo nie mo­gła się po­ha­mo­wać przed po­wta­rza­niem tego na okrą­gło.

– Dam so­bie radę.

Wy­pu­ści­li ją z ob­jęć i bez­rad­nie pa­trzy­li, jak do­łą­cza do dłu­giej ko­lej­ki i kro­czek po krocz­ku od­da­la się od nich, od domu, bez­pie­czeń­stwa i ca­łe­go zna­ne­go jej świa­ta. Kie­dy po­da­wa­ła swo­ją kar­tę po­kła­do­wą, obej­rza­ła się i uśmiech­nę­ła do nich po raz ostat­ni.

– No do­bra – wes­tchnął Lu­ther. – Dość tego. Da so­bie radę.

No­rze nie przy­szło do gło­wy nic mą­dre­go, co mo­gła­by po­wie­dzieć, gdy tak pa­trzy­ła na od­cho­dzą­cą cór­kę. Od­wró­ci­li się i wmie­sza­li w tłum, brnąc do wyj­ścia, zo­sta­wia­jąc za sobą Świę­te­go Mi­ko­ła­ja z jego brzę­kli­wym dzwo­necz­kiem i skle­pi­ki peł­ne lu­dzi.

Kie­dy wy­szli z hali od­lo­tów i sta­nę­li w ko­lej­ce do busa krą­żą­ce­go mię­dzy lot­ni­skiem a par­kin­giem, pa­da­ło, a za­nim bus, roz­bry­zgu­jąc ka­łu­że, do­wiózł ich na miej­sce, a po­tem wy­sa­dził ja­kieś dwie­ście me­trów od auta, deszcz za­mie­nił się w praw­dzi­wą ule­wę. Lu­ther mu­siał za­pła­cić pa­zer­ne­mu za­rzą­do­wi lot­ni­ska okup w wy­so­ko­ści sied­miu do­la­rów.

Ru­szy­li w kie­run­ku mia­sta.

– Da so­bie radę? – prze­rwa­ła wresz­cie mil­cze­nie Nora.

Tyle razy sły­szał to py­ta­nie, że jego od­po­wiedź była au­to­ma­tycz­na.

– No pew­nie – mruk­nął.

– Na­praw­dę tak my­ślisz?

– No pew­nie.

Czy w to wie­rzył, czy nie, ja­kie to mia­ło te­raz zna­cze­nie? Po­le­cia­ła. Nie mo­gli już jej za­trzy­mać.

Za­ci­snął ręce na kie­row­ni­cy i prze­kli­nał w du­chu wlo­ką­ce się przed nim auta. Nie wie­dział, czy żona pła­cze, czy nie. Chciał tyl­ko do­trzeć do domu, wy­su­szyć się, siąść przy ko­min­ku i po­czy­tać ga­ze­ty.

Byli ja­kieś trzy ki­lo­me­try od domu, gdy Nora oznaj­mi­ła:

– Po­trze­bu­ję kil­ku rze­czy ze skle­pu.

– Pada – burk­nął.

– Mimo to mu­szę coś ku­pić.

– Czy to ta­kie pil­ne?

– Jak chcesz, zo­stań w au­cie. To po­trwa tyl­ko chwi­lę. Pod­jedź pod Chi­pa. Jest dziś otwar­ty.

Ru­szył więc do Chi­pa, któ­re­go nie zno­sił nie tyl­ko ze wzglę­du na hor­ren­dal­ne ceny i na­dę­tą ob­słu­gę, ale tak­że z po­wo­du idio­tycz­nej lo­ka­li­za­cji. Oczy­wi­ście nadal pa­da­ło, a ona nie mo­gła wy­brać Kro­ge­ra, gdzie da się za­par­ko­wać i od razu śmi­gnąć do środ­ka. Nie, upar­ła się na Chi­pa, gdzie jak się za­par­ku­je, to trze­ba dra­ło­wać nie­zły ka­wał do wej­ścia.

Tyle że cza­sem wca­le nie da się za­par­ko­wać. Wszyst­kie miej­sca były za­ję­te. Na­wet dro­gi dla stra­ży po­żar­nej były za­sta­wio­ne. Na próż­no krą­żył przez dzie­sięć mi­nut, nim znie­cier­pli­wio­na Nora po­wie­dzia­ła:

– Wy­sadź mnie przy kra­węż­ni­ku.

Pod­je­chał pod bar z ham­bur­ge­ra­mi.

– Daj li­stę – wark­nął.

– Ja pój­dę – po­wie­dzia­ła, ale je­dy­nie dla za­cho­wa­nia po­zo­rów.

To Lu­ther miał po­wę­dro­wać przez deszcz, obo­je do­brze o tym wie­dzie­li.

– Daj li­stę.

– Tyl­ko bia­ła cze­ko­la­da i pół kilo pi­sta­cji – rzu­ci­ła z wy­raź­ną ulgą.

– To wszyst­ko?

– Tak, tyl­ko upew­nij się, że to cze­ko­la­da Lo­ga­na, blok pół­ki­lo­gra­mo­wy, a pi­sta­cje Lan­ce Bro­thers.

– I to nie mo­gło po­cze­kać?

– Nie, nie mo­gło. Ro­bię de­ser na ju­trzej­szy lunch. Jak nie chcesz iść, to nie ma­rudź, ja pój­dę.

Trza­snął drzwia­mi. Zro­bił trzy kro­ki i tra­fił w płyt­ką ka­łu­żę. Zim­na woda chlap­nę­ła na pra­wą kost­kę i szyb­ko ście­kła do buta. Za­trzy­mał się na chwi­lę, wziął wdech i ru­szył da­lej na pal­cach, sta­ra­jąc się omi­jać ka­łu­że i ja­dą­ce auta.

Chip wy­zna­wał za­sa­dę: wy­so­kie ceny, ni­ski czynsz. Mie­ścił się w bocz­nej ulicz­ce, wła­ści­wie zni­kąd nie­wi­docz­ny. Obok był sklep z wi­na­mi pro­wa­dzo­ny przez ja­kie­goś Eu­ro­pej­czy­ka, któ­ry twier­dził, że jest Fran­cu­zem, ale krą­ży­ły po­gło­ski, że to Wę­gier. Po an­giel­sku mó­wił fa­tal­nie, za to zna­ko­mi­cie opa­no­wał sztu­kę win­do­wa­nia cen. Pew­nie na­uczył się tego od są­sia­da, Chi­pa. Zresz­tą wszyst­kie skle­py w tej dziel­ni­cy sły­nę­ły z eks­klu­zyw­nych za­pę­dów.

I we wszyst­kich był ruch. Pod skle­pem z se­ra­mi ko­lej­ny Mi­ko­łaj po­brzę­ki­wał dzwo­necz­kiem. Pio­sen­ka o Ru­dol­fie, czer­wo­no­no­sym re­ni­fe­rze, le­cia­ła z gło­śni­ka ukry­te­go przed wej­ściem do Mat­ki Zie­mi, gdzie ci hi­pi­si na pew­no na­wet w taki ziąb no­szą san­da­ły. Lu­ther nie cier­piał tego skle­pu i po­przy­siągł, że jego noga tam nie po­sta­nie. Nora ku­po­wa­ła tu zio­ła or­ga­nicz­ne, nie wie­dział wła­ści­wie po co. Sta­ry Mek­sy­ka­nin, wła­ści­ciel skle­pu z cy­ga­ra­mi, z faj­ką w zę­bach i uno­szą­cą się z niej smuż­ką dymu, wy­raź­nie rad z sie­bie roz­wie­szał świa­teł­ka na wy­sta­wie. Sztucz­ny śnieg na sztucz­nej cho­in­ce był już roz­py­lo­ny.

Za­no­si­ło się na to, że tego wie­czo­ru po­pa­da i praw­dzi­wy śnieg. Ku­pu­ją­cy nie tra­ci­li więc cza­su, go­rącz­ko­wo uwi­ja­jąc się mię­dzy skle­pa­mi. Skar­pet­ka na pra­wej no­dze Lu­the­ra przy­mar­z­ła mu już do kost­ki.

W Chi­pie przy ka­sach nie było ko­szy­ków. Zły znak. Lu­ther nie po­trze­bo­wał ko­szy­ka, ale od razu zo­rien­to­wał się, że w skle­pie jest tłum. Alej­ki były wą­skie, a to­war roz­ło­żo­ny kom­plet­nie bez sen­su. Nie­za­leż­nie od tego, co by się chcia­ło ku­pić, trze­ba było dłu­go krą­żyć, żeby to zna­leźć.

Ma­ga­zy­nier z mo­zo­łem usta­wiał eks­po­zy­cję świą­tecz­nych cze­ko­lad. Na­pis przy mię­sie wzy­wał wszyst­kich dro­gich klien­tów do na­tych­mia­sto­we­go za­mó­wie­nia świą­tecz­nych in­dy­ków. Nowe wina na świę­ta już w sprze­da­ży! I świą­tecz­ne szyn­ki!

Co za mar­no­traw­stwo, po­my­ślał Lu­ther. Cze­mu jemy tak dużo i tak dużo pi­je­my, świę­tu­jąc na­ro­dzi­ny Chry­stu­sa? Zna­lazł pi­sta­cje przy chle­bie. Dziw­na lo­gi­ka rzą­dzi tym skle­pem. Bia­łej cze­ko­la­dy nie było na pół­kach z do­dat­ka­mi do wy­pie­ków, więc Lu­ther za­klął pod no­sem i prze­ci­skał się przez alej­ki, roz­glą­da­jąc na boki. Ktoś wal­nął go wóz­kiem na za­ku­py. Żad­ne­go „prze­pra­szam”, nikt nie za­uwa­żył, że w ogó­le coś się sta­ło. Z gło­śni­ków pły­nę­ła ko­lę­da o tym, że nad­cho­dzi czas życz­li­wo­ści dla wszyst­kich, jak­by to mo­gło uko­ić Lu­the­ra. Był w ta­kim na­stro­ju, że chy­ba wo­lał­by pio­sen­kę o bał­wa­nach.

Dwie alej­ki da­lej, obok ryżu z ca­łe­go świa­ta, wy­tro­pił re­gał z cze­ko­la­da­mi do ciast i de­se­rów. Pod­cho­dząc bli­żej, do­strzegł pół­ki­lo­gra­mo­wy blok Lo­ga­na. Już miał po nie­go się­gnąć, gdy na­gle blok znikł. Po­chwy­ci­ła go, nie zwa­ża­jąc na Lu­the­ra, ja­kaś sro­go wy­glą­da­ją­ca dama. Skrom­na prze­strzeń za­re­zer­wo­wa­na dla mar­ki Lo­gan zia­ła pust­ką. Lu­ther roz­pacz­li­wie spe­ne­tro­wał wszyst­kie pół­ki, nie wy­pa­trzył jed­nak ani śla­du bia­łej cze­ko­la­dy. Mnó­stwo ciem­nej, pół­gorz­kiej, ale żad­nej bia­łej.

Eks­pre­so­wa ko­lej­ka po­su­wa­ła się, jak­że­by in­a­czej, wol­niej niż dwie po­zo­sta­łe. Ban­dyc­kie ceny w Chi­pie zmu­sza­ły klien­tów do ku­po­wa­nia ma­łych ilo­ści, ale nie mia­ło to wpły­wu na prze­pu­sto­wość. Każ­dy ar­ty­kuł był pod­no­szo­ny, spraw­dza­ny, a jego cena ręcz­nie wbi­ja­na przez nie­sym­pa­tycz­ną ka­sjer­kę. Pa­ko­wa­li za­ku­py byle jak, choć bli­żej świąt przy­mil­nie uśmiech­nię­ta ob­słu­ga prze­ja­wia­ła wiel­ką gor­li­wość i szo­ku­ją­cą pa­mięć do imion klien­tów. To czas na­piw­ków, jesz­cze je­den ha­nieb­ny aspekt świąt, któ­re­go Lu­ther nie zno­sił.

Po­nad sześć do­lców za pół kilo pi­sta­cji. Po­wstrzy­mał ge­stem za­ku­sy mło­de­go pa­ko­wa­cza i przez mo­ment my­ślał, że bę­dzie mu­siał się z nim bić, by uchro­nić swo­je cen­ne pi­sta­cje od ko­lej­nej tor­by. We­pchnął je do kie­sze­ni pal­ta i szyb­ko wy­szedł.

Spo­ro lu­dzi za­trzy­ma­ło się, żeby po­pa­trzeć, jak sta­ry Mek­sy­ka­nin de­ko­ru­je wy­sta­wę swo­je­go skle­pu. Usta­wiał małe ro­bo­ci­ki, któ­re brnę­ły przez sztucz­ny śnieg, co wpra­wia­ło ga­piów w bez­gra­nicz­ny za­chwyt. Lu­ther mu­siał zejść z chod­ni­ka i za­miast w pra­wo zro­bił krok w lewo. Lewa sto­pa wy­lą­do­wa­ła w głę­bo­kiej na kil­ka­na­ście cen­ty­me­trów zim­nej brei. Na mo­ment za­stygł w bez­ru­chu, wcią­ga­jąc głę­bo­ko w płu­ca mroź­ne po­wie­trze, a po­tem za­czął prze­kli­nać sta­re­go Mek­sy­ka­ni­na z ro­bo­ci­ka­mi, jego fa­nów i cho­ler­ne pi­sta­cje. Po­de­rwał w górę nogę, ochla­pał bło­tem spodnie i – sto­jąc tak z dwie­ma zlo­do­wa­cia­ły­mi sto­pa­mi przy wtó­rze po­brzę­ku­ją­ce­go dzwo­necz­ka i za­po­wie­dzi na­dej­ścia Świę­te­go Mi­ko­ła­ja są­czą­cych się do uszu zgro­ma­dzo­nych na chod­ni­ku ura­do­wa­nych lu­dzi – Lu­ther znie­na­wi­dził świę­ta.

Za­nim do­tarł do auta, woda w bu­tach za­wę­dro­wa­ła mu już do pal­ców.

– Nie ma bia­łej cze­ko­la­dy – syk­nął do Nory, sa­do­wiąc się za kie­row­ni­cą.

Ocie­ra­ła oczy.

– Co zno­wu? – spy­tał.

– Roz­ma­wia­łam wła­śnie z Bla­ir.

– Co? Jak? Coś się sta­ło?

– Dzwo­ni­ła z sa­mo­lo­tu. Wszyst­ko do­brze.

Nora przy­gry­zła war­gę, sta­ra­jąc się opa­no­wać.

Ile to kosz­tu­je, te­le­fon z wy­so­ko­ści dzie­wię­ciu ty­się­cy me­trów? – za­sta­na­wiał się Lu­ther. Wi­dział te­le­fo­ny w sa­mo­lo­tach. Wy­star­czy byle jaka kar­ta kre­dy­to­wa. Bla­ir mia­ła kar­tę, któ­rą jej dał, taką, z któ­rej ra­chun­ki wy­sy­ła się do mamy i taty. Roz­mo­wa z te­le­fo­nu w gó­rze z ko­mór­ką na dole to pew­nie bę­dzie z dzie­sięć do­la­rów.

I za co? „Wszyst­ko w po­rząd­ku, mamo. Nie wi­dzia­ły­śmy się już od pra­wie go­dzi­ny. Ko­cham was. Będę za wami tę­sk­nić. Mu­szę koń­czyć, mamo”.

Sil­nik pra­co­wał, choć Lu­ther nie pa­mię­tał, kie­dy go uru­cho­mił.

– Za­po­mnia­łeś o bia­łej cze­ko­la­dzie? – spy­ta­ła już cał­kiem przy­tom­nie Nora.

– Nie. Nie za­po­mnia­łem. Nie mie­li bia­łej cze­ko­la­dy.

– A py­ta­łeś Rexa?

– A kto to jest Rex?

– Rzeź­nik.

– Nie, Noro, ja­koś nie wpa­dłem na to, żeby py­tać, czy mają może bia­łą cze­ko­la­dę scho­wa­ną gdzieś mię­dzy ko­tle­ta­mi a wą­trób­ką.

Szarp­nę­ła klam­kę, wy­ła­do­wu­jąc na niej całą fru­stra­cję.

– Mu­szę ją mieć. Wiel­kie dzię­ki za fa­ty­gę.

I zni­kła.

– Obyś wdep­nę­ła w lo­do­wa­tą ka­łu­żę – burk­nął pod no­sem Lu­ther. Wku­rzo­ny mam­ro­tał nie­zbyt miłe rze­czy. Prze­łą­czył na­wiew ogrze­wa­nia na swo­je zmar­z­nię­te nogi, a po­tem ob­ser­wo­wał gru­ba­sów wcho­dzą­cych do baru z ham­bur­ge­ra­mi i wy­cho­dzą­cych z nie­go. Uli­ce wo­kół były za­kor­ko­wa­ne.

Jak cud­nie by­ło­by da­ro­wać so­bie te świę­ta, du­mał. Pstryk­nąć pal­ca­mi i spra­wić, żeby był już dru­gi stycz­nia. Żad­nych cho­inek, za­ku­pów, bez­sen­sow­nych pre­zen­tów, na­piw­ków, ba­ła­ga­nu i ko­lo­ro­wych opa­ko­wań, kor­ków na mie­ście i tłu­mów, żad­nych kek­sów, al­ko­ho­li i szy­nek, któ­rych ni­ko­mu nie po­trze­ba do szczę­ścia, żad­nych re­ni­fe­rów i bał­wan­ków, gwiazd­ko­wych ce­le­bra­cji w pra­cy, wy­rzu­ca­nia pie­nię­dzy w bło­to. Li­sta była dłu­ga. Oparł się o kie­row­ni­cę, te­raz już uśmiech­nię­ty, grze­jąc się od dołu i snu­jąc słod­kie ma­rze­nia o uciecz­ce od świą­tecz­ne­go za­mie­sza­nia.

Nora wró­ci­ła z małą brą­zo­wą pa­pie­ro­wą tor­bą. Po­ło­ży­ła ją obok nie­go. Ostroż­nie, by nie po­ła­mać cze­ko­la­dy, ale jed­no­cze­śnie de­mon­stra­cyj­nie, by zo­ba­czył, że zna­la­zła to, cze­go jemu się nie uda­ło ku­pić.

– Każ­dy głu­pi wie, że trze­ba py­tać – po­wie­dzia­ła su­ro­wo, sza­mo­cząc się z pa­sa­mi.

– Oso­bli­wy chwyt mar­ke­tin­go­wy – od­pa­ro­wał w za­my­śle­niu Lu­ther. – Scho­wać coś przy mię­sie, ogra­ni­czyć za­pa­sy, a lu­dzie będą się o to bić. Je­stem pe­wien, że pod­no­szą cenę, jak coś jest do­brze scho­wa­ne.

– Oj, prze­stań.

– Prze­mo­czy­łaś nogi?

– Nie. A ty?

– Nie.

– To cze­mu py­tasz?

– Mar­twi­łem się.

– My­ślisz, że nic jej nie gro­zi?

– Jest w sa­mo­lo­cie. Wła­śnie z nią roz­ma­wia­łaś.

– Mam na my­śli dżun­glę.

– Prze­stań się za­mar­twiać, do­brze? Wo­lon­ta­riu­szy nie po­sy­ła­ją tam, gdzie jest nie­bez­piecz­nie.

– Wszyst­ko bę­dzie ta­kie inne.

– Co?

– Świę­ta.

Lu­the­ro­wi omal się nie wy­rwa­ło: Na pew­no. Cie­ka­we, że te­raz, prze­bi­ja­jąc się przez uli­ce peł­ne aut, miał uśmiech na twa­rzy.