Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Kategoria: Poradniki Język: polski Rok wydania: 2015

Daj jej oralną rozkosz ebook

Aleksander Wielki  

2 (2)

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB kup za 1 zł
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze PDF
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Daj jej oralną rozkosz - Aleksander Wielki

W tej publikacji znajdziesz:
- Najlepsze pozycje do seksu oralnego, których nie zna 99% mężczyzn
- Mało znane techniki doprowadzania kobiety do orgazmu w ciągu minuty
- Przykłady słów, które zwielokrotnią przyjemność kobiety
- Seksualne gesty, która tworzą silne połączenie emocjonalne z kobietą,
- Generatory emocji, dzięki którym będziesz pewien, że ona eksploduje z rozkoszy,
- Błędy popełniane przez facetów, które zabijają całą przyjemność z seksu oralnego
- Szokujące informacje o kobiecych strefach erogennych, które znają tylko nieliczni
- I wiele wiele, więcej...

Opinie o ebooku Daj jej oralną rozkosz - Aleksander Wielki

Fragment ebooka Daj jej oralną rozkosz - Aleksander Wielki

Alek­san­der „Alex” Wiel­ki

Daj Jej Oral­ną Roz­kosz

Ni­niej­sza pu­bli­ka­cja jest wła­sno­ścią pry­wat­ną.

Żad­na część, jak i ca­łość ni­niej­szej pu­bli­ka­cji nie może być ko­pio­wa­na, ani w ja­ki­kol­wiek inny spo­sób re­pro­du­ko­wa­na, po­wie­la­na, prze­cho­wy­wa­na jako źró­dło da­nych, ani od­czy­ty­wa­na w środ­kach pu­blicz­ne­go prze­ka­zu bez pi­sem­nej zgo­dy wy­daw­cy. Za­bra­nia się jej pu­blicz­ne­go udo­stęp­nia­nia w In­ter­ne­cie oraz od­prze­da­ży.

Ty­tuł: Daj Jej Oral­ną Roz­kosz.

Au­tor: Alek­san­der „Alex” Wiel­ki

© Co­py­ri­ght by wir­tu­oz­sek­su.pl

Data wy­da­nia 7.05.2014

Wy­daw­ca: Grze­gorz Go­mół­ka

ISBN 978-83-939521-4-4

Pro­jekt okład­ki: Grze­gorz Go­mół­ka

Wszel­kie pra­wa za­strze­żo­ne.

All ri­ghts re­se­rved.

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Zanim zaczniesz

Każ­dy ma inne po­dej­ście do sek­su. Je­śli uwa­żasz roz­mo­wy o sek­sie jako coś ob­raź­li­we­go i czu­jesz się dys­kom­for­to­wo w tym te­ma­cie, nie czy­taj tej książ­ki. Je­śli nie masz ukoń­czo­ne 18 lat, odłóż tę książ­kę na bok.

Ni­niej­szy po­rad­nik ma cha­rak­ter wy­łącz­nie in­for­ma­cyj­ny. Au­tor nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za wy­ko­rzy­sta­nie po­niż­szych tre­ści przez czy­tel­ni­ka. Czy­tel­nik po­no­si peł­ną od­po­wie­dzial­ność za swo­je czy­ny i ich kon­se­kwen­cje.

Czy­tel­nik ma obo­wią­zek chro­nić sie­bie przed cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą i za­cho­wy­wać wszel­kie moż­li­we środ­ki ostroż­no­ści pod­czas aktu sek­su­al­ne­go.

Pro­dukt ten nie za­wie­ra po­rad me­dycz­nych, któ­re po­mo­gą Ci roz­wią­zać pro­ble­my zdro­wot­ne. Je­śli masz pro­ble­my ze zdro­wiem udaj się do lo­kal­nej kli­ni­ki, gdzie le­ka­rze po­mo­gą Ci je roz­wią­zać.

Wstęp

Seks oral­ny jest waż­niej­szy niż więk­szość osób my­śli. Dzię­ki temu, że po­tra­fisz ko­chać się oral­nie je­steś w sta­nie do­pro­wa­dzić każ­dą ko­bie­tę do or­ga­zmu, za­nim za­czniesz uży­wać swo­je­go pe­ni­sa. To spra­wia, że po­ziom Two­jej sek­su­al­nej pew­no­ści sie­bie wzra­sta aż po samo nie­bo.

Gdy ko­chasz się po raz pierw­szy z ko­bie­tą i da­jesz jej or­gazm za­nim doj­dzie do pe­ne­tra­cji, wte­dy ona sta­je się jesz­cze bar­dziej pod­eks­cy­to­wa­na. Ona pa­trzy przez pry­zmat Two­ich umie­jęt­no­ści oral­nych na to ja­kim je­steś ko­chan­kiem w ogó­le.

Dla­te­go je­śli wy­ko­nu­jesz pra­wi­dło­wo seks oral­ny ona bę­dzie po­żą­dać Cię jesz­cze bar­dziej i nie zdziw się, że uzna Cię za mi­strza sek­su za­nim zdą­żysz użyć swo­je­go pe­ni­sa.

Seks oral­ny to tak przy­jem­ne i in­tym­ne do­świad­cze­nie, że gdy ro­bisz to pra­wi­dło­wo to każ­da ko­bie­ta to po­ko­cha. Gdy je­steś w związ­ku oral­ne do­zna­nia to coś co jesz­cze bar­dziej zbli­ży Was do sie­bie.

W tej pu­bli­ka­cji pod­su­nę Ci kil­ka­dzie­siąt wska­zó­wek, któ­re wpły­wa­ją na zwie­lo­krot­nie­nie jej sa­tys­fak­cji i do­znań pod­czas gdy bę­dziesz sam na sam z jej cen­trum roz­ko­szy.

Dzię­ki nim jesz­cze dzi­siej­sze­go wie­czo­ru bę­dziesz w sta­nie za­mie­nić swo­ją sy­pial­nię w kra­inę oral­nej przy­jem­no­ści.

Alex

Fun­da­ment Men­tal­ny

W sek­sie oral­nym waż­na jest tech­ni­ka sty­mu­la­cji jej miejsc in­tym­nych, ale jesz­cze waż­niej­szy jest Twój spo­sób my­śle­nia i emo­cje ja­kie wzbu­dzasz w ko­bie­cie pod­czas jed­ne­go z naj­bar­dziej in­tym­nych zbli­żeń, któ­re mo­że­cie do­świad­czyć. Mu­sisz spra­wiać, aby ona czu­ła się kom­for­to­wo ze swo­ją sek­su­al­no­ścią, aby była pew­na, że Ty uwiel­biasz to ro­bić i nie ma się cze­go oba­wiać.

Za­nim Prze­kro­czysz Drzwi Sy­pial­ni

Za­nim doj­dzie do spo­tka­nia Wa­szych ciał w łóż­ko­wych oko­licz­no­ściach, zbu­duj w umy­śle swo­jej part­ner­ki ocze­ki­wa­nie na oral­ną przy­jem­ność. Mo­żesz na­pi­sać do niej sek­sow­ną wia­do­mość, za­dzwo­nić lub roz­bu­dzić jej wy­obraź­nię, gdy je­ste­ście na za­ku­pach lub w re­stau­ra­cji.

Wia­do­mość SMS:

Ty: Nie mogę się już do­cze­kać...

Ona: Na co?

Ty: Aż znaj­dę się sam na sam z Two­im cen­trum roz­ko­szy...

W ka­wiar­ni:

Ty: Ten de­ser jest prze­pysz­ny, nie są­dzisz?

Ona: Jest wspa­nia­ły.

Ty: Ale w po­rów­na­niu z Two­ją „szpar­ką” nie ma szans.

W re­stau­ra­cji:

Ty: Ale je­stem głod­ny.

Ona: Ja rów­nież.

Ty: Gdy­by nie Ci lu­dzie na oko­ło, za­miast tej ko­la­cji zjadł­bym Cie­bie.

Wzbo­gać Ar­se­nał Moż­li­wo­ści

Pod­czas sek­su oral­ne­go nie uży­waj tyl­ko ję­zy­ka, gdyż ogra­ni­czasz w ten spo­sób o co naj­mniej po­ło­wę ilość do­znań, któ­re mo­żesz do­star­czyć swo­je part­ner­ce.

Więc cze­go uży­wać?

Za­trud­nij do pra­cy swo­je usta – gór­ną i dol­ną war­gę, pal­ce dło­ni, a na­wet nos. Wy­ko­rzy­stuj te wszyst­kie czę­ści cia­ła na zmia­nę lub jed­no­cze­śnie.

Gdy nie uży­wasz przez ja­kiś czas ję­zy­ka, to bę­dzie mógł on tro­chę od­po­cząć. Wy­ko­rzy­staj czas, gdy Two­je usta są z dala od jej ge­ni­ta­liów, aby za­wład­nąć umy­słem ko­bie­ty mó­wiąc do niej róż­ne spro­śne i nie­grzecz­ne sło­wa, dzię­ki cze­mu jesz­cze bar­dziej roz­pa­lisz jej zmy­sły.

Hi­gie­na

Za­nim przej­dziesz do