ABC small business'u 2014 - Włodzimierz Markowski - ebook

ABC small business'u 2014 ebook

Włodzimierz Markowski

0,0
42,60 zł

lub
Opis

Jak sobie wyobrażasz własny biznes?

- Jako miejsce realizacji swoich marzeń?

- Miejsce, gdzie sam, bez szefa, będziesz mógł decydować o swoim losie?

- Źródło życiodajnej gotówki, która zapewni Tobie i Twojej rodzinie godziwe życie i te wspaniałe wymarzone wakacje wśród palm na tropikalnej plaży?

Wszystko to może znaleźć się w zasięgu Twoich rąk!

Poczuj wreszcie zapach i dotyk pieniędzy, które sam zarobisz w swoim własnym biznesie.

Martwisz się, że to zbyt trudne? My to już za Ciebie przećwiczyliśmy. W tej książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, wszelkie wskazówki, które pozwolą Ci zorganizować, zarejestrować i poprowadzić WŁASNĄ FIRMĘ.

Znajdziesz tam także „wiedzę tajemną”, czyli to co obowiązuje, ale co wcale nie wynika wprost z polskich niejasnych, celowo zagmatwanych lub niechlujnie napisanych przepisów. Ta wiedza zapewni Ci spokój fiskalny, bo będziesz dokładnie wiedział jakie są Twoje obowiązki podatkowe i czego może od Ciebie wymagać urząd skarbowy.

Jeden z uczestników szkolenia dla starterów organizowanego w ramach akcji szkoleniowej PARP, który w ramach kursu otrzymał ten poradnik, stwierdził, że dopiero lektura ABC dała mu prawdziwą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Nie ukrywam, że wielką przyjemność sprawił mi też jeden z ostatnich komentarzy nabywcy ABC:

"... a te dwie książeczki to mistrzostwo świata. Nigdy samodzielnie nie zgromadziłbym tych informacji."

Proponujemy Ci aktualne, już XXVI wydanie „ABC small business’u” wg stanu prawnego na 1 lutego 2014 roku, poradnika, który od lat wspiera zarówno startujących jak i już działających biznesmenów.

W ebooku znajdziesz rozdziały omawiające możliwe formy działalności gospodarczej i metody jej opodatkowania. Zostaniesz też poprowadzony za rękę przez wszystkie zawiłości rejestracji swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i urzędzie skarbowym. Poznasz pułapki czyhające na przedsiębiorców, a także Twoje prawa i metody obrony, gdyby fiskus nabrał ochoty zbytnio Cię oskubać.

W rozdziałach „księgowych” poznasz zasady prowadzenia firmy opodatkowanej zarówno ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg karty podatkowej oraz na zasadach ogólnych, zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem liniowym. Poznasz zasady zatrudnienia i opodatkowania wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenia społeczne Twoje i Twoich pracowników, a także podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT. Znajdziesz tam także zasady rozliczenia rocznego z uwzględnieniem przysługujących Ci ulg podatkowych.

Dodatkowo, jako bonus, dostaniesz też rozdział „Nieruchomości – zasady opodatkowania najmu i sprzedaży nieruchomości prywatnych i firmowych oraz najnowsze przepisy spadkowe – zapis windykacyjny.

 

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 1094
Wy­daw­ca: MAR­CUS s.c. 90-007 Łódź, PI. Ko­mu­ny Pa­ry­skiej 5a

ISBN 978-83-60952-30-6

@ Co­py­ri­ght by MAR­CUS s.c.

Wy­da­nie XXV. Łódź, luty 2014

au­to­rzy: Wło­dzi­mierz Mar­kow­ski, Ma­ciej Mar­kow­ski (roz­dział 3 w czę­ści A)

Skład - MAR­CUS s.c.

Żad­na część tej książ­ki nie może być bez pi­sem­nej zgo­dy wy­daw­cy po­wie­la­na i roz­po­wszech­nia­na w ja­kiej­kol­wiek for­mie iw ja­ki­kol­wiek spo­sób, w tym tak­że elek­tro­nicz­ny, me­cha­nicz­ny lub inny, włącz­nie z ko­pio­wa­niem, fo­to­ko­pio­wa­niem isze­ro­ko ro­zu­mia­ną di­gi­ta­li­za­cją, rów­nież z za­miesz­cza­niem w in­ter­ne­cie. Ja­kie­kol­wiek uży­cie lub wy­ko­rzy­sta­nie tej książ­ki w ca­ło­ści lub jej frag­men­tów bez zgo­dy wy­daw­cy sta­no­wi na­ru­sze­nie pra­wa i może zo­stać zgło­szo­ne do or­ga­nów ści­ga­nia oraz może być pod­sta­wą po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go.

Wy­daw­nic­two MAR­CUS s.c. do­ło­ży­ło wszel­kich sta­rań aby za­pew­nić naj­wyż­szą ja­kość tej książ­ki. Jed­nak­że ni­ko­mu nie udzie­la żad­nej rę­koj­mi ani gwa­ran­cji i nie od­po­wia­da za ja­ką­kol­wiek szko­dę lub stra­tę bę­dą­cą na­stęp­stwem ko­rzy­sta­nia zin­for­ma­cji za­war­tych w ni­niej­sze pu­bli­ka­cji.

UWA­GA! - AK­TU­AL­NE WY­DA­NIE ABC SMALL BU­SI­NESS’U UKA­ZU­JE SIĘ KAŻ­DE­GO ROKU W DRU­GIEJ PO­ŁO­WIE STYCZ­NIA.

Za­mó­wie­nia na sprze­daż wy­sył­ko­wą przyj­mu­je­my:

- pocz­tą na ad­res Wy­daw­nic­twa:

PI. Ko­mu­ny Pa­ry­skiej 5a, 90-007 Łódź

- te­le­fo­nicz­nie 42-632-90-27; 42 630 03 34;

- fak­sem 42-630-02-44

- e-mail:[email protected]­biz­ne­su.com

For­mu­larz za­mó­wie­nio­wy znaj­du­je się rów­nież na in­ter­ne­to­wej stro­nie Wy­daw­nic­twa MAR­CUS

- www.biz­nes-fir­ma-po­dat­ki.pl lubwww.abc­biz­ne­su.com

Ko­re­spon­den­cję w in­nych spra­wach pro­si­my kie­ro­wać Pocz­tą na ad­res wy­daw­nic­twa lub pocz­tą in­ter­ne­to­wą na ad­res e-mail: mar­[email protected]­biz­ne­su.com

W wy­jąt­ko­wych spra­wach jest do Pań­stwa dys­po­zy­cji te­le­fon ko­mór­ko­wy 601-22-36-46.

Sprze­daż de­ta­licz­na:

Bez­po­śred­nią sprze­daż de­ta­licz­ną na­szych po­rad­ni­ków pro­wa­dzą księ­gar­nie praw­ni­cze, tech­nicz­ne i eko­no­micz­ne oraz więk­szość du­żych księ­garń, a tak­że punk­ty sprze­da­ży dru­ków i ksią­żek usy­tu­owa­ne przy urzę­dach skar­bo­wych, sta­ty­stycz­nych isą­dach w ca­łym kra­ju.

Za­ra­biaj z nami!!!

Za­pra­sza­my na stro­nę www.biz­nes-fir­ma-po­dat­ki.pl

do naj­ko­rzyst­niej­sze­go

PRO­GRA­MU PART­NER­SKIE­GO

sprze­da­ży na­szych po­rad­ni­ków

20% - to jest Twój zysk od każ­de­go za­ku­pu do­ko­na­ne­go przez klien­ta, któ­ry wej­dzie na na­szą stro­nę z Two­jej stro­ny www lub z Two­je­go blo­ga!!!

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Wstęp

To już XXVI wy­da­nie „ABC small bu­si­ness’u”. Od pierw­sze­go wy­da­nia w roku 1992 po­rad­nik urósł od 120 do po­nad 500 stron. Śred­nio przy­ra­stał więc o 22% rocz­nie. Moż­na za­ry­zy­ko­wać twier­dze­nie, że przez te lata nasz sys­tem po­dat­ko­wy w ta­kim wła­śnie tem­pie ule­gał skom­pli­ko­wa­niu. I to przy gło­szo­nych jed­no­cze­śnie de­kla­ra­cjach po­li­ty­ków, że tym ra­zem bę­dzie już pro­ściej, czy­tel­niej i przy­jaź­niej dla przed­się­bior­ców.

Do koń­ca roku 2013 wpro­wa­dzo­nych zo­sta­ło po­nad 140 więk­szych i mniej­szych no­we­li­za­cji usta­wy o po­dat­ku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych z 1991 roku. Jest to wię­cej niż sześć zmian każ­de­go roku.

Swo­istym chi­cho­tem hi­sto­rii przed­się­bior­czo­ści moż­na na­zwać fakt, że:

— naj­bar­dziej li­be­ral­ną, prze­ło­mo­wą usta­wę o dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wpro­wa­dził ostat­ni pre­mier PRL , wraz ze swo­im mi­ni­strem-przed­się­bior­cą,

— po­da­tek li­nio­wy dla przed­się­bior­ców prze­for­so­wał pre­mier z le­wi­cy i to tej zwią­za­nej z le­wi­co­wym be­to­nem,

— ob­niż­kę po­dat­ku do­cho­do­we­go dla osób fi­zycz­nych i drob­nych przed­się­bior­ców, spłasz­cze­nie ska­li po­dat­ko­wej i dwu­krot­ną pod­wyż­kę pierw­sze­go (i już tyl­ko jed­ne­go) pro­gu po­dat­ko­we­go, oraz ob­niż­kę skład­ki ren­to­wej za­fun­do­wał nam an­ty­li­be­ral­ny pre­mier z pra­wi­cy.

A ci, któ­rzy po­dob­no naj­le­piej są do tego przy­go­to­wa­ni, od cza­su ob­ję­ciu wła­dzy li­czą, li­czą i do­cho­dzą do wnio­sku, że w tym mo­men­cie nie stać nas na zbyt ra­dy­kal­ne zmia­ny sys­te­mu. W tym wła­śnie du­chu obec­na ko­ali­cja na prze­ło­mie lat 2008/2013 nie wpro­wa­dzi­ła żad­nych za­sad­ni­czych re­form, zmie­nia­jąc pra­wo głów­nie w kie­run­ku zwięk­sze­nia fi­ska­li­zmu.

W do­dat­ku kry­zys świa­to­wy świet­nie tłu­ma­czy rząd z bra­ku więk­szych re­form i z pod­no­sze­nia po­dat­ków, czy­li z dzia­łań cał­ko­wi­cie prze­ciw­staw­nych do gło­szo­ne­go wcze­śniej pro­gra­mu wy­bor­cze­go. Ro­zu­miem uwa­run­ko­wa­nia ze­wnętrz­ne, dla­te­go moja opi­nia jest wy­wa­żo­na.

Ale pro­szę pa­mię­tać Pa­nie Pre­mie­rze, że naj­więk­szym z grze­chów wo­bec lu­dzi, któ­rzy na Pana po­sta­wi­li, jest grzech za­nie­cha­nia. Tego wy­bor­cy mogą Panu nie wy­ba­czyć!!!

Zmia­ny ja­kie za­pro­po­no­wa­no nam na rok 2014 naj­le­piej cha­rak­te­ry­zu­ją pierw­sze sło­wa no­we­go art. 29a usta­wy va­tow­skiej

OPO­DAT­KO­WA­NIU POD­LE­GA WSZYST­KO…

Ge­ne­ral­nie zmia­nom wpro­wa­dzo­nym w tym roku to­wa­rzy­szy pod­sta­wo­we prze­sła­nie, że fi­skus opo­dat­ko­wu­je wszyst­ko co się da, naj­szyb­ciej jak się da, opóź­nia­jąc jak się da za­li­cze­nie wy­dat­ków w kosz­ty i ewen­tu­al­ne od­li­cze­nia i zwro­ty po­dat­ku na­li­czo­ne­go VAT. Wszyst­ko wg za­sa­dy ZA­PŁAĆ WCZE­ŚNIEJ – OD­LICZ PÓŹ­NIEJ.

Naj­bar­dziej przy­czy­ni­ło się do tego cał­ko­wi­te ode­rwa­nie ter­mi­nu po­wsta­nia obo­wiąz­ku po­dat­ko­we­go VAT od daty wy­sta­wie­nia fak­tu­ry.

Przy oka­zji wpro­wa­dza­nia zmian po­ja­wi­ło się też parę no­wych pu­ła­pek. Nie­któ­re nie­za­mie­rzo­ne, spo­wo­do­wa­ne pew­nie nie­uwa­gą le­gi­sla­to­rów, ale są i ta­kie wo­ła­ją­ce o po­mstę do nie­ba. Ar­ty­ku­ły 105a – 105c usta­wy va­tow­skiej to wy­jąt­ko­wo per­fid­na pu­łap­ka do­pusz­cza­ją­ca nie­ogra­ni­czo­ną wprost uzna­nio­wość dla fi­sku­sa w orze­ka­niu o od­po­wie­dzial­no­ści po­dat­ni­ka.

Bo co może zro­bić po­dat­nik, je­że­li urzęd­nik stwier­dzi, że nie do­cho­wał on na­le­ży­tej sta­ran­no­ści w „prze­świe­tla­niu” do­staw­cy pod ką­tem jego uczci­wo­ści po­dat­ko­wej. Że ta tań­sza o zło­tów­kę do­sta­wa dla­te­go była tań­sza, bo np. kra­dzio­na lub szmu­glo­wa­na i fi­skus VAT-u od niej nie do­sta­nie. A roz­bie­ga­ne oczy do­staw­cy były wy­star­cza­ją­cym do­wo­dem jego nie­uczci­wo­ści.

Do ko­rzyst­nej zmia­ny do­szło za spra­wą orze­cze­nia NSA w skła­dzie 7 sę­dziów i wy­da­nej za­raz po tym in­ter­pre­ta­cji ogól­nej MF. Na­resz­cie fi­skus zro­zu­miał, że po­czę­stu­nek, a na­wet wy­staw­ny obiad dla kon­tra­hen­tów, to nie żad­na re­pre­zen­ta­cja, tyl­ko dzia­łal­ność ma­ją­ca bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na ob­ro­ty fir­my.

Bar­dzo chwiej­ne są prze­pi­sy sa­mo­cho­do­we. Od 1 stycz­nia 2014 roku wró­ci­ła moż­li­wość re­je­stra­cji aut wg wzo­ru Li­sa­ka, jak i aut „z krat­ką”, jed­nak pod wa­run­kiem, że speł­nią one za­ostrzo­ne wa­run­ki ho­mo­lo­ga­cji. Czy więc ku­po­wać „krat­kę”, czy po­cze­kać do kwiet­nia. Z tą datą po­win­ny wejść w ży­cie zmie­nio­ne prze­pi­sy va­tow­skie, któ­re, za spra­wą zgo­dy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej po­zwo­lą od­li­czyć cały VAT od po­jaz­du i pa­li­wa ku­pio­ne­go dla fir­my. Je­śli po­jazd użyt­ko­wa­ny bę­dzie tak­że pry­wat­nie, od­li­cze­nie wy­no­sić bę­dzie po 50%.

Waż­ne są jed­nak szcze­gó­ły, któ­re mogą znacz­nie utrud­nić lub ogra­ni­czyć to pra­wo. Ot, choć­by błysk w oku sa­mo­rzą­dów, któ­re zwie­trzy­ły kasę i chcą opo­dat­ko­wać sa­mo­cho­dy „z krat­ką”, bo to prze­cież cię­ża­rów­ki.

W dal­szym cią­gu na­wet nie drgnę­ło w spra­wie zmia­ny prze­pi­sów ubez­pie­cze­nia cho­ro­bo­we­go, wy­jąt­ko­wo krzyw­dzą­cych i upo­ka­rza­ją­cych dla przed­się­bior­ców. Cho­dzi o od­bie­ra­nie pra­wa do za­sił­ku cho­ro­bo­we­go i to na mie­siąc wstecz, z po­wo­du jed­no­dnio­we­go spóź­nie­nia z za­pła­tą skład­ki cho­ro­bo­wej. Jak­by tego było mało, przed­się­bior­cy tra­cą tak­że pra­wo do po­mniej­sze­nia skład­ki ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go za okres cho­ro­by, mimo że mają w ręku zwol­nie­nie le­kar­skie. A po­tem jesz­cze ewen­tu­al­na 90-dnio­wa kwa­ran­tan­na przed po­wro­tem do peł­ne­go ubez­pie­cze­nia cho­ro­bo­we­go.

Pa­nie Pre­mie­rze, ro­zu­miem, że po­szcze­gól­ne prze­pi­sy, np. o do­bro­wol­nym ubez­pie­cze­niu cho­ro­bo­wym przed­się­bior­ców, czy też o swo­istej 90-dnio­wej kwa­ran­tan­nie w spra­wie za­sił­ku cho­ro­bo­we­go są, każ­dy z osob­na, zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Ale sku­tek zbie­gu tych zgod­nych z kon­sty­tu­cją prze­pi­sów jest dla przed­się­bior­ców upo­ka­rza­ją­cy, a dla wie­lu, któ­rzy za­cho­ru­ją w nie­od­po­wied­nim mo­men­cie, po pro­stu nisz­czą­cy.

Od lat po­le­ca­łem Two­jej uwa­dze for­mę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, któ­ra żad­ną no­wo­ścią nie była, ale była od­kry­wa­na przez co­raz więk­szą rze­szę przed­się­bior­ców. Cho­dzi o spół­kę ko­man­dy­to­wą, a przede wszyst­kim spół­kę ko­man­dy­to­wo-ak­cyj­ną. Po­le­ca­łem chy­ba zbyt in­ten­syw­nie. No i wy­kra­ka­łem.

Spół­ki ko­man­dy­to­wo-ak­cyj­ne już od 2014 roku ob­ję­te zo­sta­ły po­dat­kiem CIT, co ozna­cza, że spół­ka pła­ci po­da­tek od do­cho­du, a nie­za­leż­nie od tego wspól­nik i ak­cjo­na­riusz pła­cą po­da­tek od dy­wi­den­dy. Tyl­ko nie­któ­re z nich od­ro­czy­ły nie­co po­dwój­ny po­da­tek z uwa­gi na prze­su­nię­cie swo­je­go roku ob­ro­to­we­go w sto­sun­ku do ka­len­da­rzo­we­go.

Cóż, ży­je­my w kra­ju, gdzie znak za­ka­zu za­trzy­my­wa­nia za­wsze stoi w miej­scu, gdzie moż­li­wość za­trzy­ma­nia by­ła­by bar­dzo do­god­na dla lu­dzi, ryb nie wol­no ło­wić w miej­scu, gdzie naj­le­piej bio­rą, a biz­ne­su nie moż­na ro­bić w spo­sób rze­czy­wi­ście opła­cal­ny.

MAR­CUS

A jak założyć i prowadzić własny biznes

I. ZAKŁADASZ WŁASNĄ FIRMĘ

1. RE­JE­STRA­CJA DZIA­ŁAL­NO­ŚCI GO­SPO­DAR­CZEJ – ZERO OKIEN­KA

Już od po­nad dwóch lat w sys­te­mie re­je­stra­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej obo­wią­zu­je za­sa­da „ZERO OKIEN­KA”, czy­li moż­li­wość re­je­stra­cji fir­my, jej za­wie­sza­nia, od­wie­sza­nia oraz li­kwi­da­cji przez in­ter­net, teo­re­tycz­nie bez po­trze­by wy­cho­dze­nia z domu.

Obec­nie oso­ba fi­zycz­na, chcąc roz­po­cząć in­dy­wi­du­al­ną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą lub dzia­łal­ność w for­mie spół­ki cy­wil­nej prze­sy­ła in­ter­ne­tem bez­po­śred­nio do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i In­for­ma­cji Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej1 lub skła­da w do­wol­nym, naj­wy­god­niej dla sie­bie po­ło­żo­nym urzę­dzie gmi­ny, mia­sta, je­den zin­te­gro­wa­ny wnio­sek o wpis do CE­IDG. Zło­że­nie wnio­sku nie pod­le­ga żad­nym opła­tom.

Wnio­sek ten jest jed­no­cze­śnie wnio­skiem:

● do wska­za­ne­go na­czel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go (NUS) w spra­wie wy­da­nia nu­me­ru iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej NIP (zgło­sze­nie iden­ty­fi­ka­cyj­ne) lub ak­tu­ali­za­cji da­nych za­war­tych w zło­żo­nym kie­dyś for­mu­la­rzu NIP-1 (zgło­sze­nie ak­tu­ali­za­cyj­ne) oraz wy­bo­ru for­my opo­dat­ko­wa­nia.

● do Za­kła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (ZUS) lub do Kasy Rol­ni­czych Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (KRUS) w spra­wie zgło­sze­nia płat­ni­ka skła­dek (albo zmia­ny po­przed­nie­go zgło­sze­nia) z ty­tu­łu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,

● do Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go (WUS) o wpis do kra­jo­we­go re­je­stru urzę­do­we­go pod­mio­tów go­spo­dar­ki na­ro­do­wej i nada­nia nu­me­ru RE­GON, o zmia­nę wpi­su lub wy­kre­śle­nie z re­je­stru.

Wnio­sek może zo­stać przez Cie­bie zło­żo­ny na czte­ry spo­so­by:

● jako for­mu­larz pa­pie­ro­wy pod­pi­sa­ny i zło­żo­ny oso­bi­ście przez Cie­bie w do­wol­nym urzę­dzie gmin­nym, nie­ko­niecz­nie wła­ści­wym dla Two­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Od 1 lip­ca 2011 gmi­na nie jest już bo­wiem or­ga­nem ewi­den­cyj­nym dla no­wych przed­się­bior­ców i peł­ni je­dy­nie rolę prze­kaź­ni­ka wnio­sków do CE­IDG. For­mu­larz dru­ku­jesz pu­sty ze stro­ny CE­IDG i wy­peł­niasz ręcz­nie lub wy­peł­niasz na stro­nie przy po­mo­cy kre­ato­ra i dru­ku­jesz już wy­peł­nio­ny. Sys­tem dys­po­nu­je bazą sym­bo­li PKD i bazą urzę­dów skar­bo­wych, a tak­że pod­po­wia­da Ci od­po­wie­dzi, co po­zwa­la na unik­nię­cie błę­dów. Ru­bry­ki i pola obo­wiąz­ko­we do wy­peł­nie­nia ozna­czo­ne zo­sta­ły gwiazd­ką. Po spraw­dze­niu Two­jej toż­sa­mo­ści gmi­na prze­kształ­ca taki wnio­sek na wnio­sek elek­tro­nicz­ny i prze­ka­zu­je go do CE­IDG,

● jako for­mu­larz pa­pie­ro­wy, prze­sła­ny do gmi­ny li­stem po­le­co­nym, z no­ta­rial­nym po­twierdze­niem wła­sno­ręcz­no­ści pod­pi­su wnio­sko­daw­cy,

● prze­sła­ny do gmi­ny elek­tro­nicz­nie (in­ter­ne­tem), z wy­ko­rzy­sta­niem for­mu­la­rza do­stęp­ne­go na stro­nie in­ter­ne­to­wej CE­IDG – www.fir­ma.gov.pl i nie­pod­pi­sa­ny elek­tro­nicz­nie. Mo­żesz to zro­bić z lo­go­wa­niem się lub bez lo­go­wa­nia do CE­IDG. Wy­star­czy na­wet je­że­li po wy­peł­nie­niu i za­pi­sa­niu wnio­sku na stro­nie CE­IDG za­pa­mię­tasz nu­mer wy­peł­nio­ne­go wnio­sku jaki sys­tem wy­ge­ne­ru­je po klik­nię­ciu „za­pisz”. Urzęd­nik w gmi­nie ła­two od­szu­ka taki wnio­sek w sys­te­mie. Masz 7 dni na oso­bi­ste pod­pi­sa­nie go w gmi­nie.

● po za­lo­go­wa­niu się do CE­IDG, wy­peł­nie­nie wnio­sku on-line i zło­że­nie go elek­tro­nicz­nie bez­po­śred­nio do CE­IDG. Wnio­sek ten musi być pod­pi­sa­ny bez­piecz­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym lub z wy­ko­rzy­sta­niem pro­fi­lu za­ufa­ne­go ePU­AP (o czym da­lej). Przy pierw­szym lo­go­wa­niu do CE­IDG mu­sisz za­ło­żyć swo­je kon­to i ak­ty­wo­wać je po­przez klik­nie­cie na link, jaki otrzy­masz w wia­do­mo­ści o za­ło­że­niu kon­ta, prze­sła­nej na­tych­miast na Twój ad­res ma­ilo­wy.

W każ­dym przy­pad­ku wnio­sek o re­je­stra­cję dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej musi być pod­pi­sa­ny pod­pi­sem oso­bi­stym wnio­sko­daw­cy lub po­twier­dzo­ny w inny spo­sób ak­cep­to­wa­ny przez sys­tem CE­IDG, umoż­li­wia­ją­cy jed­no­znacz­ną iden­ty­fi­ka­cję oso­by skła­da­ją­cej wnio­sek i czas zło­że­nia wnio­sku. Nie może być pod­pi­sa­ny przez peł­no­moc­ni­ka.

Je­że­li wnio­sek zło­żo­ny on­li­ne bę­dzie źle wy­peł­nio­ny, sys­tem po­in­for­mu­je Cię o tym nie­zwłocz­nie na po­da­ny ad­res ema­il. W przy­pad­ku błę­dów na for­mu­la­rzu zło­żo­nym w gmi­nie, we­zwie Cię ona do sko­ry­go­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia wnio­sku w ter­mi­nie 7 dni ro­bo­czych.

Trzy pierw­sze spo­so­by re­je­stra­cji re­ali­zo­wa­ne są nadal sys­te­mem „JED­NE­GO OKIEN­KA”, któ­ry obo­wią­zy­wał już od mar­ca 2009 roku. ZERO OKIEN­KA do­ty­czy więc wy­łącz­nie czwar­te­go spo­so­bu re­je­stra­cji fir­my. Jest on nie­wąt­pli­wie naj­bar­dziej no­wo­cze­sny i efek­tow­ny, szcze­gól­nie w pre­zen­ta­cjach w me­diach i z mów­ni­cy sej­mo­wej. Ma jed­nak kil­ka cech trud­nych do za­ak­cep­to­wa­nia przez kan­dy­da­ta na przed­się­bior­cę.

Wnio­sek o wpis dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej prze­sy­ła­ny do CE­IDG in­ter­ne­tem musi być opa­trzo­ny pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym we­ry­fi­ko­wa­nym za po­mo­cą kwa­li­fi­ko­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu lub pod­pi­sem po­twier­dzo­nym pro­fi­lem za­ufa­nym ePU­AP. W pierw­szym przy­pad­ku wy­ma­ga to wcze­śniej­sze­go wy­ku­pie­nia te­goż cer­ty­fi­ka­tu za kil­ka­set zł w jed­nej z kil­ku firm, któ­re ofe­ru­ją w Pol­sce taką usłu­gę. W dru­gim przy­pad­ku ko­niecz­ne jest za­ło­że­nie w urzę­dzie (urząd gmi­ny, urząd skar­bo­wy lub ZUS) swo­je­go za­ufa­ne­go pro­fi­lu – ko­niecz­na wi­zy­ta oso­bi­sta. Za­ło­że­nie za­ufa­ne­go pro­fi­lu ozna­cza z ko­lei, że je­steś jak na wi­del­cu dla ca­łej kra­jo­wej ad­mi­ni­stra­cji, co dla ad­mi­ni­stra­cji jest nie­zwy­kle ko­rzyst­ne, ale dla Cie­bie może się ko­ja­rzyć z nie­lu­bia­ną nad­mier­ną in­wi­gi­la­cją. Ozna­cza to np. zbyt szyb­kie (bo ma­ilo­we) otrzy­my­wa­nie nie­ko­rzyst­nych roz­strzy­gnięć, któ­re wo­lał­byś otrzy­mać np. dwa ty­go­dnie póź­niej.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat bez­piecz­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go i pod­pi­su ePU­AP znaj­dziesz w roz­dzia­le „Do urzę­du przez in­ter­net. E-de­kla­ra­cje”.

Cen­tral­na Ewi­den­cja i In­for­ma­cja o Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej CE­IDG jest spi­sem przed­się­bior­ców bę­dą­cych oso­ba­mi fi­zycz­ny­mi i dzia­ła­ją­cych na te­re­nie Pol­ski. Spis pro­wa­dzo­ny jest w sys­te­mie te­le­in­for­ma­tycz­nym przez mi­ni­stra go­spo­dar­ki, na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Je­że­li wy­bie­rzesz dzia­łal­ność w for­mie spół­ki oso­bo­wej (jaw­nej, part­ner­skiej, ko­man­dy­to­wej) lub spół­ki ka­pi­ta­ło­wej (z o.o. lub ak­cyj­nej) re­je­stra­cji do­ko­nu­jesz w KRS – Kra­jo­wym Re­je­strze Są­do­wym dzia­ła­ją­cym przy są­dzie re­jo­no­wym wła­ści­wym ze wzglę­du na sie­dzi­bę Two­jej spół­ki.

CE­IDG roz­po­czę­ła dzia­łal­ność 1 lip­ca 2011 roku. Do koń­ca grud­nia 2011 do­tych­cza­so­we or­ga­ny ewi­den­cyj­ne – urzę­dy gmin­ne prze­nio­sły wpi­sy wszyst­kich przed­się­bior­ców do CE­IDG. Z dniem prze­nie­sie­nia da­nych przed­się­bior­cy do CE­IDG wójt, bur­mistrz lub pre­zy­dent mia­sta prze­sta­li być or­ga­nem ewi­den­cyj­nym dla ta­kie­go przed­się­bior­cy.

Nie­za­leż­nie od ilo­ści firm jed­no­oso­bo­wych i spół­ek cy­wil­nych za­kła­da­nych w róż­nych miej­sco­wo­ściach (tak­że tych wy­ma­ga­ją­cych wy­da­nia kon­ce­sji lub ze­zwo­le­nia) oso­ba fi­zycz­na do­ko­nu­je w CE­IDG jed­ne­go łącz­ne­go zgło­sze­nia, nie­za­leż­nie od spo­so­bu zło­że­nia, czy też prze­sła­nia wnio­sku. W zgło­sze­niu wy­mie­nia wszyst­kie ro­dza­je dzia­łal­no­ści ja­kie za­mie­rza wy­ko­ny­wać za­rów­no sa­mo­dziel­nie i jako wspól­nik spół­ek cy­wil­nych, a tak­że wszyst­kie ad­re­sy (na­wet w naj­bar­dziej od­le­głych wo­je­wódz­twach), pod któ­ry­mi te dzia­łal­no­ści bę­dzie pro­wa­dzić. Je­że­li za­mie­rza uru­cho­mić póź­niej ja­ką­kol­wiek inną dzia­łal­ność, zo­bo­wią­za­na jest do­ko­nać ak­tu­ali­za­cji zgło­sze­nia, po­przez zło­że­nie ko­lej­ne­go wnio­sku uwzględ­nia­ją­ce­go pla­no­wa­ne zmia­ny.

Spół­ka cy­wil­na zgod­nie z ko­dek­sem cy­wil­nym nie jest przed­się­bior­cą2 i w związ­ku z tym nie pod­le­ga jako spół­ka od­ręb­ne­mu, wła­sne­mu wpi­so­wi do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Przed­się­bior­ca­mi są jej wspól­ni­cy, któ­rzy, każ­dy od­dziel­nie, re­je­stru­ją swo­ją dzia­łal­ność w CE­IDG. Po do­ko­na­niu wła­snej re­je­stra­cji wspól­ni­cy do­ko­nu­ją od­ręb­nych zgło­szeń (każ­dy sie­bie) do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, wspól­ne­go zgło­sze­nia spół­ki cy­wil­nej do urzę­du sta­ty­stycz­ne­go (RE­GON), do ZUS (płat­nik skła­dek za pra­cow­ni­ków) i do urzę­du skar­bo­we­go na dru­ku NIP-2 (NIP spół­ki i ew. zgło­sze­nie spół­ki VAT-R). Do­pie­ro wte­dy każ­dy ze wspól­ni­ków zgła­sza do CE­IDG fakt za­wią­za­nia spół­ki cy­wil­nej, skła­da­jąc wła­sny ko­lej­ny CE­IDG-1 i wy­bie­ra­jąc opcję „o zmia­nę wpi­su”.

Sku­tek jest taki, że po wpi­sa­niu na stro­nie CE­IDG NIP-u spół­ki cy­wil­nej otrzy­mu­je sie in­for­ma­cję, że ta­kiej fir­my nie ma. Dez­orien­tu­je to cał­ko­wi­cie no­wych kon­tra­hen­tów, któ­rzy chcie­li­by Cię spraw­dzić. Po­daj im wte­dy NIP-y wspól­ni­ków, by so­bie od­szu­ka­li wpi­sy każ­de­go z nich. We wpi­sie każ­de­go wspól­ni­ka bę­dzie za­war­ta in­for­ma­cja o jego uczest­nic­twie w spół­ce cy­wil­nej

Pro­wa­dząc wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i jed­no­cze­śnie dzia­ła­jąc w jed­nej lub kil­ku spół­kach cy­wil­nych mo­żesz dla każ­dej z tych dzia­łal­no­ści przy­jąć inną for­mę opo­dat­ko­wa­nia. Wte­dy wy­bór tej for­my opo­dat­ko­wa­nia wska­za­ny w ru­bry­ce nr 18 wnio­sku do­ty­czy wy­łącz­nie Two­jej dzia­łal­no­ści sa­mo­dziel­nej.

Je­że­li dzia­łal­ność w spół­ce jest je­dy­ną dzia­łal­no­ścią wspól­ni­ka, wpi­su­je on we wnio­sku przy­ję­te przez sie­bie za­sa­dy opo­dat­ko­wa­nia do­cho­du uzy­ski­wa­ne­go w spół­ce. Oczy­wi­ście musi to być zgra­ne z po­zo­sta­ły­mi wspól­ni­ka­mi, np. wszy­scy wspól­ni­cy de­kla­ru­ją ry­czałt lub kar­tę po­dat­ko­wą. Je­śli jed­nak wszy­scy przyj­mą za­sa­dy ogól­ne, je­den może wy­brać opo­dat­ko­wa­nie wg ska­li, inny staw­ką li­nio­wą.

Prze­sła­nie in­ter­ne­tem wnio­sku do CE­IDG lub zło­że­nie w urzę­dzie gmi­ny (mia­sta, dziel­ni­cy) wnio­sku o wpis do CE­IDG ozna­cza, że już z chwi­lą jego zło­że­nia (lub od póź­niej­sze­go dnia okre­ślo­ne­go we wnio­sku) JE­STEŚ PRZED­SIĘ­BIOR­CĄ i już w dniu zło­że­nia wnio­sku (lub w dniu okre­ślo­nym we wnio­sku) mo­żesz roz­po­cząć dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Re­je­stra­cja w CE­IDG jest wol­na od opłat.

Wpis do CE­IDG do­ko­ny­wa­ny jest nie póź­niej niż na­stęp­ne­go dnia po zło­że­niu wnio­sku, pod wa­run­kiem jego po­praw­no­ści. Po­twier­dze­nie przy­ję­cia wnio­sku lub in­for­ma­cję o błę­dach, któ­re mu­sisz po­pra­wić otrzy­mu­jesz ma­ilem.

Za­świad­cze­niem o wpi­sie jest wy­druk ze stro­ny in­ter­ne­to­wej CE­IDG. Wejdź na stro­nę www.ce­idg.gov.pl, przejdź doWy­szu­ki­war­ki przed­się­bior­ców, wpisz na­zwę, na­zwi­sko, NIP lub RE­GON fir­my, otwórz wpis i wy­bierz opcję Dru­kuj/Po­bierz PDF.

Na wy­dru­ku znaj­du­je się tak­że kod kre­sko­wy. Je­że­li za­in­sta­lu­jesz w ko­mór­ce apli­ka­cję do czy­ta­nia ko­dów kre­sko­wych, mo­żesz go w każ­dej chwi­li od­czy­tać ko­mór­ką i obej­rzeć na ekra­nie ko­mór­ki ak­tu­al­ny wpis. Ozna­cza to, że ma­jąc wcze­śniej­szy wy­druk kon­tra­hen­ta z Pci­mia w każ­dej chwi­li i w każ­dym miej­scu, przy po­mo­cy ko­mór­ki, mo­żesz spraw­dzić jego ak­tu­al­ny wpis w CE­IDG bez po­trze­by za­sia­da­nia do kom­pu­te­ra. Wpis taki jest do­stęp­ny dla wszyst­kich, a więc or­ga­na ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej też mają do nie­go do­stęp i nie mają pra­wa do­ma­gać się od przed­się­bior­cy oka­zy­wa­nia lub do­łą­cza­nia ta­kie­go za­świad­cze­nia w for­mie pa­pie­ro­wej.

W za­kre­sie da­nych ob­ję­tych wnio­skiem CE­IDG ko­rzy­sta z in­for­ma­cji za­war­tych w in­nych re­je­strach pu­blicz­nych do­stęp­nych w for­mie elek­tro­nicz­nej, szcze­gól­nie w celu we­ry­fi­ka­cji da­nych wpi­sa­nych do CE­IDG. Na­stę­pu­je spraw­dze­nie, wza­jem­na wy­mia­na i uzu­peł­nie­nie in­for­ma­cji za­war­tych w tych re­je­strach.

CE­IDG to tak­że in­for­ma­cja. Dane ewi­den­cyj­ne za­war­te we wnio­sku po­win­ny być jaw­ne i nie pod­le­gać ochro­nie da­nych oso­bo­wych. Każ­da za­in­te­re­so­wa­na oso­ba po wpi­sa­niu na­zwy, NIP-u, na­zwi­ska uzy­sku­je dane wska­za­ne­go przed­się­bior­cy. Nie są to nie­ste­ty tak peł­ne dane jak uzy­ski­wa­ne do­tych­czas z urzę­du gmin­ne­go. CE­IDG utaj­nia PE­SEL przed­się­bior­cy i jego ad­res za­miesz­ka­nia (je­że­li jest inny od ad­re­su fir­my). To prak­tycz­nie unie­moż­li­wia wszel­kie czyn­no­ści win­dy­ka­cyj­ne w sto­sun­ku do dłuż­ni­ków, któ­rzy zli­kwi­do­wa­li fir­mę. Roz­pły­wa­ją się oni w si­nej mgle.

Wnio­sek zin­te­gro­wa­ny skła­da się z czę­ści głów­nej CE­IDG–1 oraz czę­ści CE­IDG–MW (do­dat­ko­we miej­sca wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści), CE­IDG–RB (in­for­ma­cja o ra­chun­kach ban­ko­wych) i CE­IDG–RD (po­zo­sta­łe ro­dza­je wy­ko­ny­wa­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – w czę­ści głów­nej wnio­sku mie­ści się ich 9), CE­IDG-SC (udział w spół­kach cy­wil­nych), CE­IDG-PN (udzie­lo­ne peł­no­moc­nic­twa). W każ­dym przy­pad­ku musi być wy­peł­nio­na część CE­IDG–1. For­mu­la­rze czę­ści MW, RB, RD, SC i PN wy­peł­niać i skła­dać na­le­ży tyl­ko w mia­rę ta­kiej po­trze­by).

W za­kre­sie da­nych ewi­den­cyj­nych kan­dy­dat na przed­się­bior­cę zo­bo­wią­za­ny jest po­dać:

● na­zwi­sko, na­zwi­sko ro­do­we, imio­na, imio­na ro­dzi­ców, miej­sce i datę uro­dze­nia,

● nu­mer PE­SEL, o ile taki po­sia­da,

● nu­mer NIP, o ile taki po­sia­da,

● nu­mer RE­GON, o ile taki po­sia­da,

● in­for­ma­cja o oby­wa­tel­stwie pol­skim i ew. in­nych oby­wa­tel­stwach,

● miej­sce za­miesz­ka­nia (miej­sco­wość) i ad­res za­miesz­ka­nia i za­mel­do­wa­nia przed­się­bior­cy, ad­res do do­rę­czeń ko­re­spon­den­cji, a je­że­li sta­le wy­ko­nu­je dzia­łal­ność poza miej­scem za­miesz­ka­nia – rów­nież wska­za­nie tego miej­sca oraz ad­re­su za­kła­du głów­ne­go, od­dzia­łu lub in­ne­go miej­sca,

● fir­mę (na­zwę) przed­się­bior­cy obo­wiąz­ko­wo za­wie­ra­ją­cą jego imię i na­zwi­sko oraz na­zwę skró­co­ną fir­my,

● te­le­fon, fax, oraz ad­res pocz­ty in­ter­ne­to­wej i stro­ny www, je­że­li ta­kie po­sia­da i zgło­si do CE­IDG,

● datę roz­po­czę­cia wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,

● okre­śle­nie przed­mio­tu wy­ko­ny­wa­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej zgod­nie z Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cjią Dzia­łal­no­ści (PKD 2007), osob­no dla każ­de­go miej­sca wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści. Nie ma ogra­ni­czeń co do ilo­ści wy­mie­nio­nych nu­me­rów PKD. Moż­na wy­mie­niać tak­że ta­kie, któ­re będą fir­mie przy­dat­ne w przy­szło­ści.

● dane dla KRUS/ZUS,

● in­for­ma­cja o za­wie­sze­niu, wzno­wie­niu lub za­prze­sta­niu wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,

● wy­bór for­my opo­dat­ko­wa­nia – do­ty­czyć bę­dzie wy­łącz­nie dzia­łal­no­ści fak­tycz­nie wy­ko­ny­wa­nych i obo­wią­zy­wać bę­dzie co naj­mniej do koń­ca roku,

● in­for­ma­cja o ist­nie­niu bądź usta­niu mał­żeń­skiej wspól­no­ty ma­jąt­ko­wej,

● nr iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej NIP oraz nr RE­GON spół­ek cy­wil­nych, je­że­li przed­się­bior­ca za­warł umo­wy ta­kich spół­ek,

● dane peł­no­moc­ni­ka upo­waż­nio­ne­go do pro­wa­dze­nia spraw przed­się­bior­cy, wska­za­nie za­kre­su spraw ob­ję­tych peł­no­moc­nic­twem. Ten wpis nie sta­no­wi usta­no­wie­nia peł­no­moc­nic­twa, jest je­dy­nie in­for­ma­cją o za­kre­sie już udzie­lo­ne­go peł­no­moc­nic­twa i bę­dzie ak­tyw­ny od 1 stycz­nia 2012 roku.

Ko­lej­ne dane wy­mie­nio­ne po­ni­żej zo­sta­ną prze­nie­sio­ne do CE­IDG au­to­ma­tycz­nie z in­nych re­je­strów elek­tro­nicz­nych:

● in­for­ma­cja o ogra­ni­cze­niu lub utra­cie zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych oraz usta­no­wie­niu ku­ra­te­li lub opie­ki,

● in­for­ma­cja o ogło­sze­niu upa­dło­ści z moż­li­wo­ścią ukła­du, o ogło­sze­niu upa­dło­ści obej­mu­ją­cej li­kwi­da­cję ma­jąt­ku dłuż­ni­ka i za­koń­cze­niu tego po­stę­po­wa­nia,

● in­for­ma­cja o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia na­praw­cze­go,

● in­for­ma­cja o za­ka­zie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,

● in­for­ma­cja o za­ka­zie wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­ne­go za­wo­du, je­że­li jego wy­ko­ny­wa­nie wy­ma­ga wpi­su do CE­IDG,

● in­for­ma­cja o za­ka­zie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z wy­cho­wa­niem, le­cze­niem, edu­ka­cją ma­ło­let­nich lub z opie­ka nad nimi,

● in­for­ma­cja o wy­kre­śle­niu wpi­su do CE­IDG.

Wnio­sek pa­pie­ro­wy po­wi­nien być wy­peł­nio­ny kom­pu­te­ro­wo, ma­szy­no­wo lub dłu­go­pi­sem, pi­smem wy­raź­nym i bez skre­śleń, po­nie­waż wnio­sku z po­praw­ka­mi nie przyj­mą ZUS i NUS. W przy­pad­ku po­mył­ki nie trze­ba jed­nak wy­peł­niać wnio­sku od nowa. Wy­star­czy do­łą­cze­nie ko­rek­ty na dru­ku CE­IDG–POPR, gdzie wska­żesz nu­mer for­mu­la­rza, nu­mer ru­bry­ki i nu­mer po­my­lo­ne­go pola oraz po­dasz po­praw­ną treść tego pola.

Wnio­sek w wer­sji elek­tro­nicz­nej do­stęp­ny jest bez­płat­nie do wy­peł­nie­nia na stro­nie www.fir­ma.gov.pl, www.prod.ce­idg.gov.pl, www.mg.gov.pl. Do­step­ny jest też na stro­nach wie­lu firm pry­wat­nych, po­śred­ni­czą­cych w za­ła­twia­niu re­je­stra­cji, ale fir­my te ro­bią to od­płat­nie.

Wszel­kie zmia­ny za­kre­su dzia­ła­nia, zmia­ny ad­re­sów sie­dzi­by lub od­dzia­łów, zmia­ny na­zwy lub in­nych ele­men­tów wy­mie­nio­nych w zgło­sze­niu wy­ma­ga­ją w każ­dym ta­kim przy­pad­ku ak­tu­ali­za­cji wpi­su, po­przez zło­że­nie ko­lej­ne­go wnio­sku CE­IDG-1. Je­że­li w mo­men­cie skła­da­nia wnio­sku nie masz jesz­cze kon­ta ban­ko­we­go, po za­ło­że­niu kon­ta po­now­nie skła­dasz CE­IDG-1 jako zgło­sze­nie zmia­ny. Na za­wia­do­mie­nie o zmia­nach sta­nu fak­tycz­ne­go i praw­ne­go masz 7 dni od za­ist­nie­nia zmia­ny.

W ru­bry­ce 01 (Ro­dzaj wnio­sku) mo­żesz jed­no­cze­śnie wska­zać dwa wy­bra­ne pola:

● pole 1 i 3 – wpis do CE­IDG i jed­no­cze­sne za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści;

● pole 2 i 3 – zmia­na wpi­su i za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści;

● pole 2 i 4 – zmia­na wpi­su i wzno­wie­nie dzia­łal­no­ści;

● pole 2 i 5 – zmia­na wpi­su i wy­kre­śle­nie z CE­IDG;

● pole 4 i 5 – wzno­wie­nie dzia­łal­no­ści i wy­kre­śle­nie z CE­IDG.

Or­gan ewi­den­cyj­ny od­mó­wi Ci wpi­su je­że­li mimo za­wia­do­mie­nia o błę­dzie nie usu­ną­łeś bra­ków for­mal­nych w zgło­sze­niu lub je­śli Two­je zgło­sze­nie do­ty­czy dzia­łal­no­ści nie ob­ję­tej prze­pi­sa­mi usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej (np. chów i ho­dow­la zwie­rząt).

Twój wpis zo­sta­nie wy­kre­ślo­ny z ewi­den­cji, je­że­li orze­czo­ny zo­sta­nie pra­wo­moc­ny za­kaz są­do­wy wy­ko­ny­wa­nia przez Cie­bie dzia­łal­no­ści okre­ślo­nej w zgło­sze­niu, za­wia­do­misz o za­prze­sta­niu dzia­łal­no­ści, lub zo­sta­niesz wpi­sa­ny (po prze­kształ­ce­niu spół­ki cy­wil­nej w inną spół­kę pra­wa han­dlo­we­go) do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go. Pod­sta­wą do wy­kre­śle­nia jest tak­że na­ru­sze­nie pra­wa przez or­gan ewi­den­cyj­ny, fał­szo­wa­nie do­wo­dów któ­re przed­sta­wi­łeś, a tak­że gdy wpis do ewi­den­cji jest nie­zgod­ny ze sta­nem fak­tycz­nym.

Znacz­nie trud­niej­sze jest wy­re­je­stro­wa­nie przed­się­bior­cy z po­wo­du jego śmier­ci. Ro­dzi­na lub spad­ko­bier­ca musi wte­dy w moż­li­wie krót­kim ter­mi­nie zło­żyć w gmi­nie oświad­cze­nie o śmier­ci przed­się­bior­cy z proś­bą o jego wy­kre­śle­nie z re­je­stru. Wraz z oświad­cze­niem skła­da też skró­co­ny akt zgo­nu. Gmi­na prze­ka­zu­je te do­ku­men­ty do CE­IDG. De­cy­zję o wy­kre­śle­niu z re­je­stru po­dej­mu­je mi­ni­ster go­spo­dar­ki, a wy­kre­śle­nie z re­je­stru CE­IDG na­stę­pu­je do­pie­ro po jej upra­wo­moc­nie­niu się. Spad­ko­bier­ca zwra­ca się do ZUS/KRUS o zwrot ewen­tu­al­nych nad­płat skła­dek.

W przy­pad­ku za­mia­ru kon­ty­nu­acji dzia­łal­no­ści fir­my spad­ko­bier­cy mu­szą jesz­cze przed wy­re­je­stro­wa­niem fir­my przed­ło­żyć w gmi­nie po­sta­no­wie­nie sądu o na­by­ciu spad­ku lub no­ta­rial­ny akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia.

Gmi­na (do­wol­na) jest obec­nie w spra­wach ewi­den­cyj­nych wy­łącz­nie okien­kiem po­daw­czym, ale le­piej zło­żyć te do­ku­men­ty w gmi­nie wła­ści­wej dla miej­sca za­miesz­ka­nia zmar­łe­go przed­się­bior­cy. Pra­cow­ni­cy tej gmi­ny wy­ka­żą z pew­no­ścią więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie, a czę­sto i po­moc.

NIP – nu­mer iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej

Oso­by fi­zycz­ne pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, tak­że nie­re­je­stro­wa­ną, oso­by praw­ne, jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­ne nie po­sia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­re są po­dat­ni­ka­mi po­dat­ku do­cho­do­we­go i VAT lub tyl­ko do­cho­do­we­go, pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi ewi­den­cji po­dat­ko­wej i otrzy­mu­ją nu­mer iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej.

NIP nada­wa­ny jest tyl­ko raz i to do­ży­wot­nio. W przy­pad­ku osób praw­nych i spół­ek oso­bo­wych, tak­że cy­wil­nych, ozna­cza to – do cza­su ich li­kwi­da­cji. Spół­ki cy­wil­ne wy­stę­pu­ją o jego nada­nie do urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­we­go dla ich sie­dzi­by, na dru­ku NIP-3.

NIP otrzy­mu­ją i po­słu­gu­ją się nim nadal wszyst­kie oso­by fi­zycz­ne pro­wa­dzą­ce re­je­stro­wa­ną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, a tak­że oso­by bę­dą­ce po­dat­ni­ka­mi VAT z in­nych ty­tu­łów, np. sprze­da­ży dzia­łek bu­dow­la­nych lub do­ko­nu­ją­cy in­nej sprze­da­ży o zna­mio­nach czę­sto­tli­wo­ści. Do­ty­czy to czyn­no­ści wy­łą­czo­nych ze zwol­nie­nia va­tow­skie­go nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści ob­ro­tu, np. ob­rót dział­ka­mi i miesz­ka­nia­mi (to ostat­nie od 2013 roku), a tak­że czyn­no­ści po­zo­sta­łych, je­że­li ob­rót nimi prze­kro­czy li­mit va­tow­ski. NIP otrzy­mu­ją tak­że płat­ni­cy (czę­sto na­wet nie wie­dzą, że nimi są) za­trud­nia­ją­cy ofi­cjal­nie nia­nie, ogrod­ni­ków, po­mo­ce do­mo­we. Dla dzia­łal­no­ści pod­le­ga­ją­cych zgło­sze­niu po­dat­nik wy­stę­pu­je o NIP na dru­ku CE­IDG-1. Dla dzia­łal­no­ści nie wy­ma­ga­ją­cych re­je­stra­cji CE­IDG od­po­wied­nim bę­dzie for­mu­larz NIP-7 kie­ro­wa­ny do wła­ści­we­go urzę­du skar­bo­we­go.

W fir­mach jed­no­oso­bo­wych Twój NIP oso­bi­sty jest toż­sa­my z NlP-em fir­my. Na­wet je­śli otwo­rzysz kil­ka firm w róż­nych re­jo­nach kra­ju, NIP za­wsze bę­dzie ten sam, tak­że wte­dy, gdy był on Ci nada­ny wie­le, wie­le lat wcze­śniej. Je­że­li koń­czysz dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, Twój NIP zo­sta­nie „uśpio­ny”. Po po­now­nej re­je­stra­cji dzia­łal­no­ści jest on przy­wra­ca­ny. Taki sys­tem spo­wo­du­je, że ist­nieć bę­dzie wie­le uśpio­nych nu­me­rów NIP. Jest oba­wa, że mogą one być wy­ko­rzy­sty­wa­ne do dzia­łal­no­ści w sza­rej stre­fie lub wręcz prze­stęp­czej, np. wy­łu­dzeń VAT.

Oso­by fi­zycz­ne nie pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści nie po­słu­gu­ją się już nu­me­rem NIP. Po­sia­da­ne do­tych­czas ich nu­me­ry ule­gły wy­ga­sze­niu. Pra­co­daw­cy nie mogą już żą­dać od pra­cow­ni­ków po­da­wa­nia nu­me­ru NIP. Nie jest on też wy­ma­ga­ny na dru­kach zwol­nień le­kar­skich. Tak­że na wszyst­kich do­ku­men­tach i de­kla­ra­cjach skła­da­nych do ZUS płat­ni­cy po­da­ją je­dy­nie PE­SEL, a je­że­li pra­cow­nik go nie ma, to nu­mer do­wo­du oso­bi­ste­go (kra­jow­cy) lub pasz­por­tu (ob­co­kra­jow­cy).

Pe­se­low­cy (czy­li wszyst­kie oso­by fi­zycz­ne) nie mają już obo­wiąz­ku za­wia­da­mia­nia urzę­du skar­bo­we­go o zmia­nach da­nych ob­ję­tych re­je­strem PE­SEL. Urzęd­ni­cy zak­tu­ali­zu­ją je au­to­ma­tycz­nie we wła­snym za­kre­sie. Tyl­ko zmia­na ad­re­su za­miesz­ka­nia (je­śli jest ono inne od ad­re­su za­mel­do­wa­nia wi­docz­ne­go w sys­te­mie PE­SEL) i zmia­na nu­me­ru kon­ta ban­ko­we­go wy­ma­ga po­wia­do­mie­nia urzę­du skar­bo­we­go.

Zmia­nę ad­re­su za­miesz­ka­nia moż­na do­ko­nać po­przez za­miesz­cze­nie no­we­go ad­re­su w naj­bliż­szym skła­da­nym PIT-cie. Nie moż­na jed­nak tego zro­bić z no­wym nu­me­rem kon­ta. Za­miesz­cze­nie na PIT-cie nu­me­ru Two­je­go kon­ta, kwo­ty do zwro­tu i Two­je­go pod­pi­su gro­zi kra­dzie­żą Two­ich da­nych. Moż­na to zro­bić na no­wym dru­ku ZAP-3. Nie ma już trzy­dzie­sto­dnio­we­go re­gre­su cza­so­we­go na to za­wia­do­mie­nie.

Nu­mer NIP skła­da się z 10 cyfr, dla uła­twie­nia za­pi­sy­wa­nych naj­czę­ściej w ukła­dzie 3-3-2-2 (xxx xxx xx xx). Nie jest to żad­nym obo­wiąz­kiem, a wie­le for­mu­la­rzy (ban­ko­we, elek­tro­nicz­ne PIT-y) wy­ma­ga wpi­sa­nia NIP bez żad­nych przerw.

Kan­dy­da­ci na przed­się­bior­ców in­dy­wi­du­al­nych i wspól­ni­ków spół­ek cy­wil­nych zgła­sza­ją swo­ją dzia­łal­ność do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej na wnio­sku CEDG-1. Jest to wnio­sek zin­te­gro­wa­ny, któ­ry jest jed­no­cze­śnie wnio­skiem o nada­nie NIP-u lub ak­tu­ali­za­cję da­nych (np. zmia­na ad­re­su). Nada­ny (zak­tu­ali­zo­wa­ny) NIP oso­bi­sty bę­dzie uży­wa­ny przez Cie­bie jako NIP fir­mo­wy w dzia­łal­no­ści jed­no­oso­bo­wej.

US zo­bo­wią­za­ny jest wy­dać NIP w ter­mi­nie 3 dni.

Spół­ki cy­wil­ne, po in­dy­wi­du­al­nej re­je­stra­cji wspól­ni­ków w CEDG oraz po pod­pi­sa­niu po­mię­dzy wspól­ni­ka­mi umo­wy spół­ki, wy­stę­pu­ją o nada­nie NIP-u na dru­ku NIP2 do urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­we­go ze wzglę­du na po­ło­że­nie ich sie­dzi­by (je­że­li sie­dzi­ba jest w od­ręb­nym miej­scu) lub miej­sca pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści:

● za­trud­nia­ją­ce pra­cow­ni­ków – naj­póź­niej wraz z pierw­szą de­kla­ra­cją na za­licz­kę na po­da­tek do­cho­do­wy wspól­ni­ków lub pra­cow­ni­ków,

● bez pra­cow­ni­ków – w ter­mi­nie mie­sią­ca od dnia do­ko­na­nia wpi­su fir­my do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej lub do wła­ści­we­go re­je­stru.

Te usta­wo­we ter­mi­ny są czy­stą teo­rią. Wnio­sek NIP2 spół­ka skła­da nie­zwłocz­nie po pod­pi­sa­niu umo­wy spół­ki i re­je­stra­cji wspól­ni­ków w CE­IDG, bo bez nada­ne­go NIP-u spół­ka nie zło­ży wnio­sku o re­je­stra­cję VAT-R, nie wy­bie­rze for­my opo­dat­ko­wa­nia, nie do­sta­nie ani nie wy­sta­wi fak­tu­ry VAT.

Spół­ka cy­wil­na do zgło­sze­nia obo­wią­za­na je­steś do­łą­czyć uwie­rzy­tel­nio­ne (przez no­ta­riu­sza) lub urzę­do­wo po­świad­czo­ne (przez przyj­mu­ją­ce­go do­ku­men­ty urzęd­ni­ka) ko­pie do­ku­men­tów po­twier­dza­ją­cych in­for­ma­cje ob­ję­te zgło­sze­niem: umo­wy spół­ki, do­ku­men­tu po­twier­dza­ją­ce­go pra­wo do ko­rzy­sta­nia z lo­ka­lu lub nie­ru­cho­mo­ści w któ­rej bę­dzie pro­wa­dzić dzia­łal­ność, za­świad­cze­nia o nada­niu RE­GON, ewen­tu­al­nie pi­sma o usta­no­wie­niu pro­ku­ry (peł­no­moc­ni­ka do pro­wa­dze­nia spraw urzę­do­wych i są­do­wych spół­ki). Nie jest już wy­ma­ga­ne do­łą­cza­nie za­świad­czeń wspól­ni­ków o re­je­stra­cji dzia­łal­no­ści, bo są one do­stęp­ne na stro­nie CE­IDG. Spół­ki han­dlo­we skła­da­ją wnio­sek zin­te­gro­wa­ny do KRS-u.

Zmia­ny ewi­den­cyj­ne ob­ję­te zgło­sze­niem NIP zgła­szasz do us w cią­gu 7 dni.

UWA­GAI – Za na­ru­sze­nie tego ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej wagi gro­zi Ci kara grzyw­ny za wy­kro­cze­nie skar­bo­we w wy­so­ko­ści od 1/10 do dwu­dzie­sto­krot­no­ści naj­niż­sze­go mie­sięcz­ne­go wy­na­gro­dze­nia, a je­że­li urząd po­trak­tu­je to su­ro­wiej – kara grzyw­ny do 120 sta­wek dzien­nych3. W roku 2013 są to grzyw­ny w wy­so­ko­ści od 160 zł aż do 32 000 zł Je­śli urząd nie od­krył tego wcze­śniej, mo­żesz unik­nąć kary ko­rzy­sta­jąc z in­sty­tu­cji czyn­ne­go żalu4, czy­li do­no­sząc na sie­bie sa­me­go i opi­su­jąc do­kład­nie dla­cze­go nie do­trzy­ma­łeś ter­mi­nu. Do­nos mu­sisz za­koń­czyć for­muł­ką, że „wy­ra­żasz czyn­ny żal” z po­wyż­sze­go po­wo­du i jed­no­cze­śnie skła­dasz ak­tu­ali­za­cję zgło­sze­nia re­je­stra­cyj­ne­go.

Z chwi­lą uzy­ska­nia nu­me­ru NIP mu­sisz po­słu­gi­wać się nim we wszel­kich do­ku­men­tach zwią­za­nych z wy­ko­ny­wa­niem zo­bo­wią­zań po­dat­ko­wych oraz nie­podat­ko­wych na­leż­no­ści bu­dże­to­wych (np. czyn­szu lub dzier­ża­wy pła­co­nej gmi­nie). Mu­sisz go tak­że uży­wać na wszel­kich ofi­cjal­nych dru­kach fir­mo­wych, ofer­tach, a tak­że umie­ścić na pie­cząt­ce fir­mo­wej. Po­nad­to od 1 stycz­nia 2007 roku na pa­pie­rach fir­mo­wych spół­ek ko­man­dy­to­wo-ak­cyj­nych i ak­cyj­nych obo­wiąz­ko­wo mu­szą być za­miesz­czo­ne NIP i wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go, wraz z in­for­ma­cją jaka jego część zo­sta­ła wpła­co­na.

Ge­ne­ral­na za­sa­da nie prze­cho­dze­nia NIP na na­stęp­cę praw­ne­go zo­sta­ła wy­łą­czo­na w sto­sun­ku do prze­kształ­ceń spół­ek. Prze­ję­cie tego sa­me­go NIP na­stę­pu­je w przy­pad­ku prze­kształ­ce­nia spół­ki cy­wil­nej w spół­kę jaw­ną, part­ner­ską, ko­man­dy­to­wą i ko­man­dy­to­wo-ak­cyj­ną oraz w przy­pad­ku prze­kształ­ce­nia każ­dej spół­ki han­dlo­wej w inną spół­kę han­dlo­wą.

W ob­ro­cie go­spo­dar­czym z przed­się­bior­stwa­mi unij­ny­mi obo­wią­zu­je NIP unij­ny, któ­rym jest ten sam NIP kra­jo­wy po­prze­dzo­ny ko­dem li­te­ro­wym pań­stwa. W na­szym przy­pad­ku bę­dzie to PL xxx xxx xx xx. Po­dat­nik może się po­słu­gi­wać NIP PL wy­łącz­nie w ob­ro­cie unij­nym, obo­wiąz­ko­wo przy WDT i nie­obo­wiąz­ko­wo, ale ce­lo­wo przy WNT.

UWA­GA! Przed wy­ko­na­niem pierw­szej czyn­no­ści opo­dat­ko­wa­nej spół­ki, któ­re nie chcą lub nie mogą ko­rzy­stać ze zwol­nie­nia z po­dat­ku VAT, skła­da­ją do US wnio­sek do ce­lów re­je­stra­cji va­tow­skiej na dru­ku VAT-R. W przy­pad­ku osób fi­zycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność, wnio­sek ten skła­dasz wy­peł­nia­jąc sto­sow­ną ru­bry­kę na wnio­sku zin­te­gro­wa­nym CE­IDG-1. Urząd po­wia­da­mia po­dat­ni­ka o re­je­stra­cji do ce­lów po­dat­ku VAT (na dru­ku VAT-5) lub re­je­stra­cji do czyn­no­ści we­wnątrz­w­spól­no­to­wych (na dru­ku VAT 5/UE). Po­dat­nik zo­sta­je za­re­je­stro­wa­ny jako po­dat­nik VAT czyn­ny.

Re­je­stra­cji VAT-R może do­ko­nać tak­że po­dat­nik (przed­się­bior­ca lub spół­ka) za­mie­rza­ją­cy sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia z VAT (do 150 000 zł). Za­re­je­stro­wa­ny wte­dy zo­sta­nie jako po­dat­nik VAT zwol­nio­ny.

Od dnia 1 stycz­nia 2007 roku przed­się­bior­cy zo­bo­wią­za­ni są do po­słu­gi­wa­nia się w ob­ro­cie go­spo­dar­czym wy­łącz­nie NIP-em, a w ob­ro­cie we­wnątrz­u­nij­nym NIP PL. Tak­że iden­ty­fi­ka­cja przed­się­bior­ców w urzę­do­wych re­je­strach od­by­wać się bę­dzie za po­śred­nic­twem NIP, a nu­me­ry RE­GON i KRS eg­zy­sto­wać będą tyl­ko w ra­mach po­szcze­gól­nych re­je­strów. Wy­ha­mo­wa­na więc zo­sta­ła wresz­cie, choć nie­co sztucz­nie, ma­nia na­szej ad­mi­ni­stra­cji do wie­lo­krot­ne­go onu­me­ro­wy­wa­nia przed­się­bior­ców, a tak­że osób fi­zycz­nych.

Re­je­stra­cja fir­my – i co da­lej?

Sie­dząc w domu (ZERO OKIEN­KA) lub ko­rzy­sta­jąc z jed­ne­go okien­ka (bo CE­IDG-1 skła­da­łeś na pa­pie­rze) za­ła­twi­łeś więc re­je­stra­cję swo­jej dzia­łal­no­ści w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i In­for­ma­cji Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej, otrzy­ma­łeś NIP lub zak­tu­ali­zo­wa­łeś swo­je dane, otrzy­ma­łeś RE­GON, zgło­si­łeś się do ZUS jako płat­nik skła­dek i oka­zu­je się, że to wca­le nie ko­niec. Po­ni­żej po­da­ję Ci w punk­tach ko­lej­ne spra­wy, któ­re mu­sisz za­ła­twić przed lub w pierw­szych dniach dzia­łal­no­ści:

● fir­mo­wa pie­cząt­ka. Prze­pi­sy nie wy­ma­ga­ją już jej po­sia­da­nie, nie mniej jest ona nie­zwy­kle po­moc­na w dzia­łal­no­ści. W więk­szo­ści kon­tak­tów go­spo­dar­czych i urzę­do­wych to pie­cząt­ka za­pew­nia Ci Two­je pierw­sze uwia­ry­god­nie­nie. Na pie­cząt­ce nie musi już być PE­SE­LU, RE­GO­NU, wy­star­czy na­zwa fir­my zgod­na ze zgło­sze­niem, ad­res i NIP. Mogą być też dane te­le­adre­so­we;

● fir­mo­we kon­to ban­ko­we – a może wy­star­czy Ci kon­to pry­wat­ne? Zo­bacz dwie stro­ny da­lej;

● w przy­pad­ku spół­ki cy­wil­nej — zgło­sze­nie do urzę­du skar­bo­we­go wła­ści­we­go dla Two­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia wy­bo­ru for­my opo­dat­ko­wa­nia Two­jej czę­ści do­cho­du osią­ga­ne­go w spół­ce. Je­że­li po­da­tek do­cho­do­wy bę­dziesz opła­cać jako ry­czałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych, kar­tę po­dat­ko­wą lub na za­sa­dach ogól­nych, ale wg staw­ki li­nio­wej 19%, zgło­sze­nia tego do­ko­nu­jesz przed wy­ko­na­niem w spół­ce pierw­szej czyn­no­ści opo­dat­ko­wa­nej. Zgło­sze­nie jest nie­po­trzeb­ne je­że­li wy­bie­rzesz za­sa­dy ogól­ne – wg ska­li po­dat­ko­wej (czy­taj da­lej – „Po­da­tek do­cho­do­wy-wy­bór me­to­dy opo­dat­ko­wa­nia”);

● je­że­li Two­ja spół­ka nie może lub nie chce ko­rzy­stać ze zwol­nie­nia z po­dat­ku VAT, re­je­stru­je­cie się w urzę­dzie skar­bo­wym jako po­dat­nik VAT na dru­ku VAT-R. Zgło­sze­nia do­ko­nu­je­cie przed wy­ko­na­niem pierw­szej czyn­no­ści opo­dat­ko­wa­nej lub póź­niej, przed po­cząt­kiem mie­sią­ca (lub kwar­ta­łu), od któ­re­go chce­cie, by Wa­sza spół­ka zo­sta­ła po­dat­ni­kiem czyn­nym VAT (czy­taj da­lej – „Po­da­tek od to­wa­rów i usług VAT”).

Przed­się­bior­cy in­dy­wi­du­al­ni do­ko­nu­ją tej re­je­stra­cji wy­peł­nia­jąc je­dy­nie ru­bry­kę VAT-R we wnio­sku CE­IDG-1;

● skła­da­jąc CE­IDG-1 zgło­si­łeś do ZUS lub KRUS tyl­ko sie­bie jako płat­ni­ka skła­dek. Te­raz mu­sisz zgło­sić do ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go za­rów­no sie­bie, jak i pra­cow­ni­ków. Sie­bie i oso­by współ­pra­cu­ją­ce zgła­szasz w cią­gu 7 dni od dnia roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści. Pra­cow­ni­ków zgła­szasz w cią­gu 7 dni od ich za­trud­nie­nia. Zgło­sze­nia te są bez­płat­ne. Ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne opi­sa­ne są skró­to­wo ni­żej, a szcze­gó­ło­wo w roz­dzia­le VII czę­ści B;

● zgło­sze­nia fir­my do Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy – już nie obo­wią­zu­je, patrz ni­żej;

● zgło­sze­nia fir­my do miej­sco­wej Sta­cji Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej – już nie obo­wią­zu­je, patrz ni­żej;

● kon­ce­sje, li­cen­cje i ze­zwo­le­nia omó­wio­ne są da­lej, w roz­dzia­le o usta­wie o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne

W cią­gu 7 dni od daty roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści masz obo­wią­zek do­ko­nać zgło­sze­nia sie­bie i osób współ­pra­cu­ją­cych do ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go do Za­kła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych. Do­ko­nu­jesz tego na dru­ku ZUS ZUA.

Je­że­li je­steś już ubez­pie­czo­ny z ty­tu­łu za­trud­nie­nia na eta­cie i Two­je wy­na­gro­dze­nie z tego ty­tu­łu jest wyż­sze od kra­jo­we­go wy­na­gro­dze­nia mi­ni­mal­ne­go, nie masz obo­wiąz­ku po­now­ne­go zgła­sza­nia się do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. Zgła­szasz się wte­dy tyl­ko do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go. Do­ty­czy to tak­że osób współ­pra­cu­ją­cych. Je­że­li my­ślisz o wy­so­ko­ści swo­jej przy­szłej eme­ry­tu­ry, mo­żesz się w opi­sa­nej sy­tu­acji zgło­sić do­dat­ko­wo do do­bro­wol­nych ubez­pie­czeń spo­łecz­nych.

Ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne skła­da się z ubez­pie­cze­nia eme­ry­tal­ne­go (19,52% od pod­sta­wy), ren­to­we­go (8%), wy­pad­ko­we­go (od 0,9% do 3,6%) i cho­ro­bo­we­go (2,45%). Dla przed­się­bior­cy i oso­by współ­pra­cu­ją­cej trzy pierw­sze są obo­wiąz­ko­we, a ubez­pie­cze­nie cho­ro­bo­we jest do­bro­wol­ne. Obo­wiąz­ko­wy jest tak­że Fun­dusz Pra­cy (2,45%).

Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne (9%) jest obo­wiąz­ko­we i wie­lo­krot­ne. Obo­wią­zu­je od­ręb­nie z każ­de­go ty­tu­łu do ubez­pie­czeń. Je­że­li np. prócz dzia­łal­no­ści jed­no­oso­bo­wej je­steś wspól­ni­kiem dwóch spół­ek cy­wil­nych i jed­nej jaw­nej to pła­cisz czte­ro­krot­ność skład­ki zdro­wot­nej. Do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go zgła­szasz się na dru­ku ZUS ZZA. Na szczę­ście pra­wie cała (7,75/9) skład­ka zdro­wot­na od­li­cza­na jest od po­dat­ku do­cho­do­we­go, o ile oczy­wi­ście bę­dziesz miał od cze­go od­li­czyć.

Oso­by star­tu­ją­ce w biz­ne­sie mogą przez 24 mie­sią­ce opła­cać skład­kę ubez­pie­czeń spo­łecz­nych na pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­kach. Li­czo­na jest ona wte­dy tyl­ko od 30% pła­cy mi­ni­mal­nej. Skład­ka ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go wy­no­si wte­dy nie­ca­łe 144 zł. Te pre­fe­ren­cje nie obej­mu­ją skład­ki zdro­wot­nej, któ­ra na­li­cza­na jest za­wsze w peł­nej wy­so­ko­ści.

Je­że­li za­trud­niasz pra­cow­ni­ków, w cią­gu 7 dni od dnia ich za­trud­nie­nia zgła­szasz ich do ZUS na dru­ku ZUS ZUA. Sie­bie jako płat­ni­ka ich skła­dek zgło­si­łeś już w CE­IDG-1. Je­że­li jed­nak je­steś spół­ką, mu­sisz naj­pierw wraz ze wspól­ni­ka­mi zgło­sić spół­kę jako płat­ni­ka skła­dek za pra­cow­ni­ków. Ro­bisz to na dru­ku ZUS ZPA.

W przy­pad­ku pra­cow­ni­ków do­cho­dzi jesz­cze skład­ka na Fun­dusz Gwa­ran­to­wa­nych Świad­czeń Pra­cow­ni­czych (0,10%).

CE­IDG umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne okre­śla­nie okre­su za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, tak­że w dniach. Ozna­cza to że w mie­sią­cu li­czą­cym 31 dni moż­na bę­dzie za­wie­sić dzia­łal­ność na 30 dni. Uła­twia to za­cho­wa­nie cią­gło­ści okre­sów skład­ko­wych w ZUS.

Ubez­pie­cze­nia omó­wio­ne są szcze­gó­ło­wo w roz­dzia­le VII, w czę­ści B.

Sta­cja Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­na i Pań­stwo­wa In­spek­cja Pra­cy

Od 1 stycz­nia 2013 roku nie masz już obo­wiąz­ku zgła­szać fir­my do Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy i Sta­cji Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej. Po wy­kre­śle­niu z ko­dek­su pra­cy art. 209 jed­nost­ki te po­bie­rać będą pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści o Two­jej fir­mie z re­je­strów RE­GON i ZUS. GUS ma na­to­miast z urzę­du, co kwar­tał, nie­od­płat­nie do­star­czać do PIP i PIS zgro­ma­dzo­nych w re­je­strze in­for­ma­cji o pod­mio­tach, któ­re za­de­kla­ro­wa­ły za­trud­nie­nie pra­cow­ni­ków.

W przy­pad­ku san-epi­du do­star­czasz ewen­tu­al­nie (ale tyl­ko na żą­da­nie) plan ar­chi­tek­to­nicz­ny lo­ka­lu/bu­dyn­ku ze szcze­gó­ło­wym jego opi­sem (po­wierzch­nia, wy­so­kość po­miesz­czeń, licz­ba otwie­ra­nych okien, przy­łą­cze wod­no-ka­na­li­za­cyj­ne), in­wen­ta­ry­za­cją urzą­dzeń tech­no­lo­gicz­nych i opi­sem tech­no­lo­gii, ewen­tu­al­nie in­for­ma­cję o środ­kach i pro­ce­du­rach za­sto­so­wa­nych przez Cie­bie ce­lem speł­nie­nia prze­pi­sów bhp.

Two­ja wie­dza w za­kre­sie bhp jest czę­sto bar­dzo ską­pa, dla­te­go man­da­ty sy­pa­ły się gę­sto. Pań­stwo­wa In­spek­cja Pra­cy przy­go­to­wa­ła pro­gram dla ma­łych firm, głów­nie dla bu­dow­la­nych, w któ­rych jest naj­wię­cej za­nie­dbań z za­kre­su bhp. W PIP otrzy­mać mo­żesz krót­ką in­struk­cję oma­wia­ją­cą za­sa­dy przy­go­to­wa­nia sta­no­wisk pra­cy.

Wg słów sze­fa Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy:

– „PIP stop­nio­wo od­cho­dzi od szcze­gó­ło­wych kon­tro­li na rzecz pro­ble­mo­wych. In­spek­to­rzy oce­niać będą przy­go­to­wa­nie pra­co­daw­cy do sa­mo­kon­tro­li, w ra­mach sys­te­mu za­rzą­dza­nia fir­mą od­po­wie­dzial­ność za prze­strze­ga­nie prze­pi­sów pra­wa pra­cy i bhp na wszyst­kich eta­pach pro­ce­su pra­cy.

W dal­szym cią­gu obo­wią­zu­je za­sa­da, że je­śli in­spek­tor nie ujaw­ni ra­żą­cych na­ru­szeń praw pra­cow­ni­czych, pierw­sza kon­tro­la u da­ne­go pra­co­daw­cy bę­dzie mieć cha­rak­ter roz­po­znaw­czo-do­rad­czy.

Od pew­ne­go cza­su in­spek­cja PIP sto­su­je krót­ko­trwa­łe kon­tro­le, skon­cen­tro­wa­ne na nie­pra­wi­dło­wo­ściach stwa­rza­ją­cych bez­po­śred­nie za­gro­że­nia dla ży­cia lub zdro­wia i – za­leż­nie od po­trzeb – po­wta­rza­ne u tego sa­me­go pra­co­daw­cy w na­stęp­nych dniach lub ty­go­dniach, aż do li­kwi­da­cji za­gro­żeń. Tego typu dzia­ła­nia kon­tro­l­ne po­dej­mie przede wszyst­kim w bu­dow­nic­twie i trans­por­cie.

Dzia­ła­nia kon­tro­l­ne w za­kre­sie le­gal­no­ści za­trud­nie­nia są ukie­run­ko­wa­ne przede wszyst­kim na sfe­ry, gdzie prak­ty­ki nie­le­gal­ne­go za­trud­nie­nia wy­stę­pu­ją naj­czę­ściej, zwłasz­cza na dzie­dzi­ny go­spo­dar­ki, w któ­rych okre­so­wo na­stę­pu­je wzrost za­trud­nie­nia (np. bu­dow­nic­two, usłu­gi ho­te­lar­skie i ga­stro­no­micz­ne, rol­nic­two, han­del) oraz na re­gio­ny ob­ję­te znacz­nym bez­ro­bo­ciem. Przy do­bo­rze za­kła­dów do kon­tro­li in­spek­to­rzy pra­cy kie­ru­ją się in­for­ma­cja­mi o na­tę­że­niu wy­stę­po­wa­nia pra­cy „na czar­no” na da­nym te­re­nie, po­cho­dzą­cy­mi od or­ga­ni­za­cji i in­sty­tu­cji sa­mo­rzą­do­wych oraz part­ne­rów spo­łecz­nych.”

* * *

Chciał­bym Ci jesz­cze zwró­cić uwa­gę, że zgło­sze­nie fir­my do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej lub jej wpi­sa­nie do re­je­stru są­do­we­go, nie jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem ab­so­lut­nej zgo­dy na Two­ją dzia­łal­ność. Wszel­kie przed­się­wzię­cia go­spo­dar­cze mu­szą być zgod­ne z wszyst­ki­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w Pol­sce prze­pi­sa­mi bu­dow­la­ny­mi, prze­ciw­po­ża­ro­wy­mi, sa­ni­tar­ny­mi, bhp i bran­żo­wy­mi.

Wy­so­kość po­miesz­czeń, sze­ro­kość przejść, spo­sób do­sta­wy to­wa­rów, od­po­wied­nie po­miesz­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne, so­cjal­ne, od­po­wied­nie in­sta­la­cje, ba­da­nie wody, kla­sa od­por­no­ści ognio­wej ścian, stro­pów i drzwi, droż­ność ko­mi­nów i wen­ty­la­cja, od­le­gło­ści od za­bu­do­wy są­sia­dów – wszyst­ko są to wy­mo­gi, któ­re mogą Cię obo­wią­zy­wać w za­leż­no­ści od pro­wa­dzo­nej bran­ży i pro­jek­to­wa­nej wiel­ko­ści usług lub pro­duk­cji. Je­że­li nie chcesz się na­ra­zić na przy­krość za­mknię­cia fir­my w środ­ku naj­bliż­sze­go se­zo­nu, za­proś na in­spek­cję przed jej uru­cho­mie­niem in­spek­to­ra bu­dow­la­ne­go, stra­ża­ka, ko­mi­nia­rza, ochro­ny śro­do­wi­ska, czy kogo tam po­trze­ba dla Two­jej bran­ży. Oni i tak Cię kie­dyś od­wie­dzą, ale wte­dy bę­dziesz już przy­go­to­wa­ny i unik­niesz nie­po­trzeb­nych stre­sów.

Kogo za­pro­sić, pod­po­wie Ci Two­je bran­żo­we sto­wa­rzy­sze­nie go­spo­dar­cze. Wie­le in­for­ma­cji uzy­skasz też w jed­nym ze 130 ośrod­ków Kra­jo­we­go Sys­te­mu Usług (patrz „Małe i śred­nie przed­się­bior­stwa”), któ­rych głów­nym za­da­niem jest wspo­ma­ga­nie po­cząt­ku­ją­cych przed­się­bior­ców.

No i oczy­wi­ście mu­sisz ozna­czyć fir­mę (tak­że każ­dy jej od­dział) sto­sow­nym szyl­dem, na któ­rym zwięź­le okre­ślisz przed­miot dzia­łal­no­ści, po­dasz na­zwę oraz na­zwi­sko, a w spół­ce na­zwi­ska współ­wła­ści­cie­li (w cy­wil­nej wszyst­kich, w oso­bo­wych han­dlo­wych co naj­mniej jed­ne­go).

Za­wie­sza­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

Przed­się­bior­cy mają pra­wo do za­wie­sze­nia pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej5 na okres od 30 dni do 24 mie­się­cy. W przy­pad­ku za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści tyl­ko na luty, ozna­cza to za­wie­sze­nie na 28 lub 29 dni. Pra­wo do za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści mają za­rów­no oso­by fi­zycz­ne, jak i spół­ki cy­wil­ne, oso­bo­we han­dlo­we, spół­dziel­nie, fun­da­cje, ale wy­łącz­nie te, któ­re nie za­trud­nia­ją pra­cow­ni­ków6. W głów­nej mie­rze z pra­wa tego ko­rzy­stać będą przede wszyst­kim oso­by fi­zycz­ne pro­wa­dzą­ce fir­my jed­no­oso­bo­we i wspól­ni­cy spół­ek cy­wil­nych. Ci ostat­ni oczy­wi­ście pod wa­run­kiem, że iden­tycz­ny wnio­sek o za­wie­sze­nie zło­żą wszy­scy wspól­ni­cy. Wnio­ski o wpis in­for­ma­cji do CE­IDG o za­wie­sze­niu dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, a tak­że wnio­ski o wpis in­for­ma­cji o wzno­wie­niu tej dzia­łal­no­ści skła­da­ne są na tym sa­mym dru­ku zin­te­gro­wa­ne­go wnio­sku CE­IDG-1 i nie pod­le­ga­ją opła­cie.

Za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści bie­gnie od dnia zło­że­nia od­po­wied­nie­go wnio­sku (elek­tro­nicz­nie do CE­IDG lub na pi­śmie do do­wol­ne­go urzę­du gmi­ny), albo od dnia okre­ślo­ne­go w tym wnio­sku (je­że­li jest to data póź­niej­sza). We wnio­sku na­le­ży obo­wiąz­ko­wo po­dać prze­wi­dy­wa­ny ter­min od­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści, choć słu­ży on wy­łącz­nie ce­lom sta­ty­stycz­nym. Może on być okre­ślo­ny w dniach, mie­sią­cach lub w mie­sią­cach i dniach. We wnio­sku przed­się­bior­ca wy­peł­nia oświad­cze­nie o nie­za­trud­nia­niu pra­cow­ni­ków. CE­IDG ma obo­wią­zek za­wia­da­miać o za­wie­sze­niu tak­że GUS, ZUS i urząd skar­bo­wy. Okres za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści trwa do dnia zło­że­nia ko­lej­ne­go wnio­sku CE­IDG-1 o wpis in­for­ma­cji o wzno­wie­niu dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, lub do póź­niej­sze­go dnia okre­ślo­ne­go w tym dru­gim wnio­sku.

Funk­cjo­no­wa­nie CE­IDG umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne okre­śla­nie okre­su za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, tak­że w dniach. Ozna­cza to że w mie­sią­cu li­czą­cym 31 dni moż­na bę­dzie za­wie­sić dzia­łal­ność na 30 dni, co uła­twi za­cho­wa­nie cią­gło­ści okre­sów skład­ko­wych w ZUS.

Przed­się­bior­ca w każ­dej chwi­li może prze­rwać okres za­wie­sze­nia i wzno­wić dzia­łal­ność skła­da­jąc ko­lej­ny CE­IDG-1. Może to zro­bić tak­że przed upły­wem 30 dni. W ta­kiej sy­tu­acji nie na­stą­pią żad­ne skut­ki praw­ne (po­dat­ko­we, ubez­pie­cze­nio­we) wy­ni­ka­ją­ce z fak­tu za­wie­sze­nia. Ozna­cza to, że przy fak­tycz­nej prze­rwie krót­szej od 30 dni, w obo­wią­zu­ją­cych ter­mi­nach skła­dasz de­kla­ra­cje, pła­cisz skład­ki i za­licz­ki na po­da­tek, tak jak­byś w ogó­le nie skła­dał wnio­sku o za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści.

Wnio­sek o za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści może zło­żyć w imie­niu przed­się­bior­cy peł­no­moc­nik, ale żeby unik­nąć ja­kich­kol­wiek za­strze­żeń ze stro­ny urzę­du lub KRS, le­piej by upraw­nie­nie do zło­że­nia ta­kie­go wnio­sku wy­ni­ka­ło z tre­ści udzie­lo­ne­go wcze­śniej peł­no­moc­nic­twa.

W okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści przed­się­bior­ca nie może pro­wa­dzić bie­żą­cej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej (tak­że naj­mu), może jed­nak pro­wa­dzić dzia­ła­nia słu­żą­ce do za­cho­wa­nia i za­bez­pie­cze­nia swo­jej fir­my. Ma tak­że pra­wo otrzy­my­wać przy­cho­dy oraz przyj­mo­wać i re­gu­lo­wać na­leż­no­ści, ale wy­łącz­nie wy­ni­ka­ją­ce z dzia­łal­no­ści sprzed za­wie­sze­nia, zby­wać wła­sne środ­ki trwa­łe i wy­po­sa­że­nie, uczest­ni­czyć w po­stę­po­wa­niach są­do­wych, ad­mi­ni­stra­cyj­nych i po­dat­ko­wych zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią pro­wa­dzo­ną przed za­wie­sze­niem oraz wy­ko­ny­wać wszel­kie obo­wiąz­ki na­ka­za­ne prze­pi­sa­mi pra­wa. W trak­cie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści mogą się uka­zy­wać re­kla­my fir­my i może dzia­łać in­ter­ne­to­wa stro­na fir­mo­wa, ale tyl­ko jako in­for­ma­cja, bez czyn­nej funk­cji zbie­ra­nia za­mó­wień.

UWA­GA! W okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści masz pra­wo do za­trud­nie­nia się na umo­wę o pra­cę lub inną po­dob­ną, a tak­że do wy­ko­ny­wa­nia dzia­łań wy­ni­ka­ją­cych z za­war­tych wcze­śniej lub na­wet w okre­sie za­wie­sze­nia umów zle­ce­nia i o dzie­ło. Ale nie mogą to być dzia­ła­nia wy­ni­ka­ją­ce z za­kre­su Two­jej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Je­że­li wnio­sek o wzno­wie­nie dzia­łal­no­ści nie zo­sta­nie zło­żo­ny przez przed­się­bior­cę w cią­gu 24 mie­się­cy od za­wie­sze­nia, or­gan re­je­stro­wy w cią­gu 30 dni wzy­wa do pod­ję­cia sto­sow­nych dzia­łań przed przed­się­bior­cę. Po tym okre­sie na­stę­pu­je wy­kre­śle­nie przed­się­bior­cy z ewi­den­cji. Or­gan ewi­den­cyj­ny w cią­gu 7 dni za­wia­da­mia o wy­kre­śle­niu ZUS, GUS i urząd skar­bo­wy.

UWA­GA! W okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej za­wie­sze­niu pod­le­ga tak­że amor­ty­za­cja tych skład­ni­ków ma­jąt­ko­wych, któ­re nie są uży­wa­ne na sku­tek za­wie­sze­nia. Oczy­wi­ście nie za­wie­sza się amor­ty­za­cji skład­ni­ków, któ­re mu­szą nadal dzia­łać, np. ko­tłów cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Już te­raz wia­do­mo, że wie­le kon­tro­wer­sji bu­dzić bę­dzie kon­ty­nu­owa­nie amor­ty­za­cji po­jaz­dów w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści, któ­re będą uży­wa­ne np. przy wy­ko­ny­wa­niu czyn­no­ści zwią­za­nych z za­cho­wa­niem lub za­bez­pie­cze­niem źró­dła przy­cho­dów.

Je­że­li masz pra­cow­ni­ków, któ­rych mu­siał­byś zwol­nić przed za­wie­sze­niem fir­my, wiedz, że nie mo­żesz zwol­nić pra­cow­ni­ka, któ­ry prze­by­wa na urlo­pie bez­płat­nym lub wy­cho­waw­czym. Pra­wo do zwol­nie­nia ta­kich pra­cow­ni­ków mają tyl­ko pra­co­daw­cy za­trud­nia­ją­cy co naj­mniej 20 pra­cow­ni­ków. Ozna­cza to, że ma­jąc w ewi­den­cji pra­cow­ni­ka na ta­kim urlo­pie nie mo­żesz za­wie­sić dzia­łal­no­ści.

Oso­by za­trud­nio­ne przez Cie­bie na umo­wę zle­ce­nia i o dzie­ło nie są pra­cow­ni­ka­mi w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów ko­dek­su pra­cy. Trwa­ją­ca umo­wa zle­ce­nia lub o dzie­ło nie unie­moż­li­wia za­wie­sze­nia Two­jej dzia­łal­no­ści, ale ZUS nie wy­re­je­stru­je Cię jako płat­ni­ka skła­dek.

Z uwa­gi na pew­ne ogra­ni­cze­nia, szcze­gól­nie zwią­za­ne z za­trud­nio­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi, cza­sem war­to roz­wa­żyć li­kwi­da­cję fir­my za­miast za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści, tym bar­dziej, że wca­le nie jest to dużo bar­dziej kło­po­tli­we.

Dzia­łal­ność re­gu­lo­wa­na – W przy­pad­ku wy­kre­śle­nia z re­je­stru dzia­łal­no­ści re­gu­lo­wa­nej (np. z po­wo­du prze­kro­cze­nia 24 mie­sięcz­ne­go okre­su za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści), po­now­na re­je­stra­cja w tym sa­mym za­kre­sie dzia­łal­no­ści moż­li­wa jest do­pie­ro po upły­wie trzech lat od daty wy­da­nia de­cy­zji wy­kre­śla­ją­cej z re­je­stru. Trzy lata kwa­ran­tan­ny do­ty­czy tak­że przed­się­bior­cy, któ­ry pro­wa­dził dzia­łal­ność re­gu­lo­wa­ną bez wpi­su do re­je­stru dzia­łal­no­ści re­gu­lo­wa­nej.

Ry­czałt i po­da­tek do­cho­do­wy w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści. W okre­sie tym po­dat­ni­cy zwol­nie­ni są z obo­wiąz­ku opła­ca­nia za­li­czek na po­da­tek do­cho­do­wy (lub ry­czał­tu ewi­den­cjo­no­wa­ne­go). W przy­pad­ku wspól­ni­ków spół­ek han­dlo­wych oso­bo­wych (w ry­czał­cie do­ty­czy to wy­łącz­nie spół­ek jaw­nych) wa­run­kiem zwol­nie­nia z obo­wiąz­ku wpła­ca­nia za­li­czek jest po­wia­do­mie­nie przez każ­de­go wspól­ni­ka wła­sne­go urzę­du skar­bo­we­go o za­wie­sze­niu dzia­łal­no­ści spół­ki, w cią­gu 7 dni od dnia za­wie­sze­nia. Po za­koń­cze­niu za­wie­sze­nia po­dat­nik wzna­wia wpła­ca­nie za­li­czek na ogól­nych za­sa­dach (bez żad­nych do­dat­ko­wych in­for­ma­cji dla urzę­du skar­bo­we­go), wpła­ca­jąc pierw­szą za­licz­kę do dnia 20 mie­sią­ca na­stę­pu­ją­ce­go po mie­sią­cu (po kwar­ta­le), w któ­rym za­koń­czy­ło się za­wie­sze­nie. Przy jej ob­li­cza­niu uwzględ­nia wszyst­kie do­cho­dy (przy­cho­dy) ja­kie po­ja­wi­ły się w fir­mie w okre­sie za­wie­sze­nia, z ty­tu­łu dzia­łal­no­ści w okre­sie sprzed za­wie­sze­nia.

Ry­czał­tow­cy, w przy­pad­ku za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści na prze­ło­mie roku, opła­ca­ją ry­czałt za okres od dnia za­wie­sze­nia do koń­ca roku do dnia 31 stycz­nia roku na­stęp­ne­go. Ry­czałt za po­zo­sta­ły okres za­wie­sze­nia opła­ca­ją wg za­sa­dy omó­wio­nej w po­przed­nim aka­pi­cie. Po­dob­nie na­le­ży po­stą­pić, je­że­li w okre­sie dłuż­sze­go za­wie­sze­nia wy­stą­pią dwie koń­ców­ki roku.

Kar­ta po­dat­ko­wa w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści. W ta­kim przy­pad­ku ze staw­ki kar­ty od­li­cza się po 1/30 staw­ki mie­sięcz­nej za każ­dy dzień za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści.

Po­da­tek VAT w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści. W okre­sie tym po­dat­nik nie skła­da de­kla­ra­cji va­tow­skich. Nie obo­wią­zu­je go tak­że prze­pis o re­ma­nen­cie va­tow­skim po 10 mie­sią­cach nie­pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Zwol­nie­nie z obo­wiąz­ku skła­da­nia de­kla­ra­cji va­tow­skich nie do­ty­czy okre­sów, w któ­rych za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści obej­mo­wa­ło tyl­ko czę­ści okre­su (część mie­sią­ca lub kwar­ta­łu), po­dat­nik był zo­bo­wią­za­ny do roz­li­cze­nia po­dat­ku z ty­tu­łu wy­ko­na­nia czyn­no­ści opo­dat­ko­wa­nej lub zo­bo­wią­za­ny był do­ko­nać ko­rek­ty po­dat­ku na­li­czo­ne­go. Zwol­nie­nie z obo­wiąz­ku skła­da­nia de­kla­ra­cji w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści nie do­ty­czy tak­że po­dat­ni­ków za­re­je­stro­wa­nych jako po­dat­ni­cy VAT UE, do­ko­nu­ją­cych we­wnątrz­w­spól­no­to­we­go na­by­cia to­wa­rów oraz do­ko­nu­ją­cych im­por­tu usług lub na­by­wa­ją­cych to­wa­ry (w za­kre­sie któ­rych są po­dat­ni­ka­mi). Tak­sów­ka­rze w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści skła­da­ją de­kla­ra­cję uprosz­czo­ną.

Ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści. Obo­wią­zek ubez­pie­czeń spo­łecz­nych usta­je w okre­sie od dnia, w któ­rym roz­po­czy­na się za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści do dnia po­prze­dza­ją­ce­go dzień wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści. Przed­się­bior­ca nie musi w okre­sie za­wie­sze­nia opła­cać skła­dek ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go. Nie skła­da tak­że de­kla­ra­cji zu­sow­skich. Skład­ki eme­ry­tal­ną i ren­to­wą może za okres za­wie­sze­nia wpła­cać do­bro­wol­nie, nie ma na­to­miast ta­kiej moż­li­wo­ści w sto­sun­ku do skład­ki cho­ro­bo­wej i wy­pad­ko­wej. Ozna­cza to, że w przy­pad­ku cho­ro­by lub wy­pad­ku w okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści nie ma on pra­wa do otrzy­my­wa­nia za­sił­ku cho­ro­bo­we­go i od­szko­do­wa­nia wy­pad­ko­we­go. Na­to­miast re­zy­gna­cja z opła­ca­nia w tym okre­sie do­bro­wol­nych skła­dek eme­ry­tal­nej i ren­to­wej bę­dzie mia­ła ne­ga­tyw­ny wpływ na wy­so­kość jego przy­szłej eme­ry­tu­ry lub ren­ty.

Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne. W okre­sie za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści przed­się­bior­ca zwol­nio­ny jest z obo­wiąz­ku opła­ca­nia skład­ki zdro­wot­nej. Oczy­wi­ście z za­cho­wa­niem za­sa­dy nie­po­dziel­no­ści skład­ki zdro­wot­nej, czy­li obo­wiąz­ku za­pła­ty peł­nej skład­ki za mie­siąc, w trak­cie któ­re­go za­wie­sił dzia­łal­ność i mie­siąc, w trak­cie któ­re­go wzno­wił wy­ko­ny­wa­nie tej dzia­łal­no­ści. Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne koń­czy się po upły­wie 30 dni od dnia za­wie­sze­nia dzia­łal­no­ści i przed­się­bior­ca nie może da­lej ko­rzy­stać z do­bro­dziejstw bez­płat­nej służ­by zdro­wia w okre­sie wszyst­kich peł­nych mie­się­cy za­wie­sze­nia. Ma jed­nak moż­li­wość do­bro­wol­ne­go opła­ca­nia skład­ki zdro­wot­nej. Dla­te­go pla­nu­jąc za­wie­sić dzia­łal­ność na mie­siąc za­wieś ją na 30 dni lub kró­cej. Mo­żesz tak­że od­wie­sić za­wie­sze­nie przed upły­wem 30 dni.

Ubez­pie­cze­nia po za­wie­sze­niu i wzno­wie­niu dzia­łal­no­ści. ZUS, na pod­sta­wie wnio­sku o za­wie­sze­niu prze­ka­za­nym mu przez CDIDG, sam wy­re­je­stro­wu­je przed­się­bior­cę jako płat­ni­ka skła­dek7, a na­stęp­nie wy­re­je­stro­wu­je z ubez­pie­czeń spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go przed­się­bior­cę, oso­by współ­pra­cu­ją­ce i człon­ków ich ro­dzin bę­dą­cych na utrzy­ma­niu przed­się­bior­cy. Po wzno­wie­niu dzia­łal­no­ści ZUS, na pod­sta­wie in­for­ma­cji z CE­IDG re­je­stru­je po­now­nie przed­się­bior­cę jako płat­ni­ka skła­dek i re­je­stru­je go po­now­nie do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i zdro­wot­ne­go, w kon­fi­gu­ra­cji ta­kiej sa­mej jak przed za­wie­sze­niem dzia­łal­no­ści.

Po­now­ne zgło­sze­nie do ubez­pie­czeń osób współ­pra­cu­ją­cych i człon­ków ro­dzin przed­się­bior­ca musi prze­pro­wa­dzić sam.

W przy­pad­ku spół­ek oso­bo­wych han­dlo­wych spół­ka skła­da­jąc w KRS wnio­sek o za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści skła­da jed­no­cze­śnie wnio­sek ZUS ZWPA o wy­re­je­stro­wa­niu spół­ki-płat­ni­ka skła­dek. Jed­no­cze­śnie wspól­ni­cy tych spół­ek sami mu­szą wy­re­je­stro­wać się jako płat­ni­cy wła­snych skła­dek. Wnio­ski te wspól­ni­cy skła­da­ją albo w KRS ra­zem z wnio­skiem „za­wie­sza­ją­cym dzia­łal­ność”, albo bez­po­śred­nio w ZUS.

Przed wzno­wie­niem dzia­łal­no­ści spół­ka skła­da wnio­sek „od­wie­sza­ją­cy” do KRS wraz z ZUS ZPA (zgło­sze­nie spół­ki-płat­ni­ka). Wnio­ski te KRS prze­ka­zu­je do ZUS. Jed­no­cze­śnie wspól­ni­cy zgła­sza­ją sie­bie jako płat­ni­ka wła­snych skła­dek ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i zdro­wot­ne­go, lub tyl­ko zdro­wot­ne­go. Te wnio­ski wspól­ni­cy mogą prze­ka­zać do ZUS oso­bi­ście lub za po­śred­nic­twem KRS. Zgło­sze­nie sie­bie i ro­dzi­ny do po­now­ne­go ubez­pie­cze­nia wspól­ni­cy do­ko­nu­ją już oso­bi­ście, bez­po­śred­nio w ZUS-ie.

Szcze­gó­ło­wo omó­wio­ne jest to w roz­dzia­le VII.5 w czę­ści B.

W tym mo­men­cie, je­śli po­sia­dasz już nu­mer iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej NIP, mo­żesz za­mó­wić pie­częć fir­mo­wą i za­ło­żyć

fir­mo­we kon­to ban­ko­we.

Przed­się­bior­cy zo­bo­wią­za­ni są do do­ko­ny­wa­nia więk­szo­ści roz­li­czeń fir­mo­wych i po­dat­ko­wych w for­mie bez­go­tów­ko­wej, co nie ozna­cza, że każ­dy musi po­sia­dać fir­mo­we kon­to ban­ko­we. Cza­sem wy­star­czy kon­to pry­wat­ne, a cza­sem kon­to w ogó­le nie bę­dzie po­trzeb­ne.

Fir­mo­we kon­to ban­ko­we bez­dy­sku­syj­nie mu­sisz po­sia­dać wte­dy gdy:

● do­ko­nu­jesz roz­li­czeń bez­go­tów­ko­wych z in­ny­mi przed­się­bior­ca­mi,

● do­ko­nu­jesz (z kim­kol­wiek) roz­li­cze­nia o war­to­ści po­wy­żej 15 000 euro, nie­za­leż­nie od wy­so­ko­ści wpłat cząst­ko­wych,

● za­trud­niasz pra­cow­ni­ków i roz­li­czasz ich po­dat­ki i skład­ki (je­steś płat­ni­kiem),

● je­steś va­tow­cem, to zna­czy że otrzy­mu­jesz zwro­ty i do­ko­nu­jesz wpła­ty po­dat­ku VAT.

W po­zo­sta­łych przy­pad­kach, je­że­li mó­wi­my o roz­li­cze­niach bez­go­tów­ko­wych, do­ty­czy to z re­gu­ły Two­ich oso­bi­stych zo­bo­wią­zań wo­bec fi­sku­sa i ZUS. Do ich opła­ce­nia wy­star­czy Ci Two­je kon­to oso­bi­ste. Omów­my to zresz­tą na przy­kła­dach.

Mi­kro­przed­się­bior­cy8, nie­za­leż­nie od spo­so­bu opo­dat­ko­wa­nia, mogą opła­cać wła­sne po­dat­ki go­tów­ką w ka­sie urzę­du lub prze­ka­zem pocz­to­wym (art. 61 ust. 1b Or­dy­na­cji po­dat­ko­wej). Roz­li­cze­nia z ZUS mogą być przez nich do­ko­ny­wa­ne prze­le­wem, prze­ka­zem ban­ko­wym lub pocz­to­wym (art. 47 ust. 4e usta­wy o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych).

Po­zo­sta­li przed­się­bior­cy9 zo­bo­wią­za­ni są do bez­go­tów­ko­wych wpłat po­dat­ków, nie­za­leż­nie od ich wy­so­ko­ści. Może to być prze­lew ban­ko­wy lub pocz­to­wy na kon­to urzę­du skar­bo­we­go.

Obec­nie10 moż­li­we jest tak­że do­ko­ny­wa­nie płat­no­ści go­tów­ko­wych w biu­rach usług płat­ni­czych, a płat­no­ści w for­mach bez­go­tów­ko­wych – w in­sty­tu­cjach płat­ni­czych.

Wpraw­dzie Twój ra­chu­nek oso­bi­sty nie może być uży­wa­ny do żad­nych roz­li­czeń fir­mo­wych i ban­ki su­ro­wo tego prze­strze­ga­ją, ale Twój po­da­tek do­cho­do­wy, za­rów­no ry­czał­to­wy, jak i roz­li­cza­ny wg za­sad ogól­nych, jest Two­im oso­bi­stym, a nie fir­mo­wym zo­bo­wią­za­niem wo­bec fi­sku­sa. Je­że­li re­gu­lu­jesz go prze­le­wem, nie tyl­ko mo­żesz, ale po­wi­nie­neś to robić wy­łącz­nie z ra­chun­ku oso­bi­ste­go, a nie fir­mo­we­go, choć cza­sem bę­dziesz mu­siał po­ko­nać opór pra­cow­ni­ka ban­ku.

W spół­kach cy­wil­nych i oso­bo­wych han­dlo­wych po­da­tek do­cho­do­wy i skład­ki ubez­pie­cze­nio­we rów­nież są in­dy­wi­du­al­nym zo­bo­wią­za­niem wspól­ni­ków wo­bec fi­sku­sa lub ZUS i tak­że po­win­ny być pła­co­ny przez każ­de­go z nich z wła­sne­go kon­ta oso­bi­ste­go.

Wspól­ni­cy spół­ek cy­wil­nych do­ko­nu­jąc re­je­stra­cji swo­jej dzia­łal­no­ści na dru­ku CE­IDG-1 wska­zu­ją sie­bie jako płat­ni­ków swo­ich oso­bi­stych skła­dek ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go. Każ­dy z nich po­wi­nien re­gu­lo­wać te skład­ki ze swo­je­go kon­ta oso­bi­ste­go i od­li­czać je od przy­pa­da­ją­ce­go na nie­go do­cho­du lub przy­cho­du. Spół­ka może za­li­czyć do kosz­tów tyl­ko skład­ki na Fun­dusz Pra­cy, je­że­li to spół­ka bę­dzie je pła­ci­ła, oraz skład­ki za­trud­nio­nych w spół­ce pra­cow­ni­ków.

W fir­mie jed­no­oso­bo­wej, jako płat­ni­ka skła­dek za­wsze wska­zu­jesz sie­bie. Skład­ki swo­je i osób współ­pra­cu­ją­cych mo­żesz roz­li­czyć na dwa spo­so­by. Mo­żesz od­jąć je od do­cho­du (ry­czał­tow­cy od przy­cho­du) przed opo­dat­ko­wa­niem i opła­cić prze­le­wem z kon­ta oso­bi­ste­go. Mo­żesz je tak­że za­li­czyć do kosz­tów, ra­zem ze skład­ka­mi pra­cow­ni­czy­mi, ale wte­dy prze­le­wu do­ko­nu­jesz z kon­ta fir­mo­we­go, bo wte­dy jest to koszt fir­my. Patrz też rozdz. VII 4 – „Zgła­sza­nie do ubez­pie­cze­nia”.

In­a­czej jest ze skład­ką na Fun­dusz Pra­cy (i FGŚP). Jest ona za­wsze kosz­tem uzy­ska­nia przy­cho­du i nie może być od­li­cza­na od do­cho­du lub przy­cho­du przed opo­dat­ko­wa­niem. To zna­czy, że ry­czał­tow­cy nie mają żad­nej moż­li­wo­ści jej od­li­cze­nia.

Wszyst­ko to ozna­cza, że naj­czę­ściej bę­dziesz zo­bo­wią­za­ny do po­sia­da­nia ra­chun­ku w ban­ku lub ka­sie oszczęd­no­ścio­wo-kre­dy­to­wej SKOK, choć nie za­wsze musi to być kon­to fir­mo­we.

O za­ło­że­niu kont ban­ko­wych, ale tyl­ko tych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą, po­wia­da­miasz US i ZUS za po­śred­nic­twem wnio­sku CE­IDG-1 prze­sła­nym do CE­IDG elek­tro­nicz­nie lub pa­pie­ro­wo zło­żo­nym w wy­bra­nej gmi­nie (re­je­stru­jąc dzia­łal­ność go­spo­dar­czą lub jako zmia­nę wpi­su do ewi­den­cji). We wnio­sku po­da­jesz na­zwę ban­ku, nu­mer ra­chun­ku i kto jest jego po­sia­da­czem. Kon­to może być współ­wła­sne ze wspól­ni­kiem lub wspól­ni­ka­mi. Je­że­li masz otwar­tych kil­ka ra­chun­ków fir­mo­wych w jed­nym lub w kil­ku ban­kach, okre­ślasz, któ­ry z nich jest prze­zna­czo­ny do zwro­tów po­dat­ku VAT i po­dat­ków od wy­na­gro­dzeń. O zmia­nach po­wia­da­miasz w ter­mi­nie do 14 dni. Za nie po­wia­do­mie­nie wy­mie­nio­nych in­sty­tu­cji o po­sia­da­nych kon­tach gro­zi Ci grzyw­na od 20 zł do 3000 zł.

Na dru­ku CE­IDG, w czę­ści RB mo­żesz tak­że po­wia­do­mić o swo­im kon­cie pry­wat­nym, je­że­li spo­dzie­wasz się zwro­tów wła­sne­go po­dat­ku do­cho­do­we­go, lub po­dat­ku oso­by współ­pra­cu­ją­cej.

Mu­sisz bez­względ­nie prze­czy­tać re­gu­la­min Two­je­go ban­ku (do­sta­jesz go wraz z umo­wą), szcze­gól­nie punkt o ter­mi­nie re­ali­za­cji Two­je­go prze­le­wu. Za­le­ży to od ilo­ści tzw. se­sji wy­cho­dzą­cych z ban­ku do Kra­jo­wej Izby Roz­li­cze­nio­wej (do sys­te­mu ELI­XIR). W za­leż­no­ści od ban­ku są to dwie, albo trzy se­sje dzien­nie. Ostat­nia se­sja może się od­by­wać w nie­któ­rych ban­kach już od go­dzi­ny 12 do 18. Je­że­li Twój prze­lew zło­żysz do ban­ku po ostat­niej se­sji, jego re­ali­za­cja na­stą­pi do­pie­ro na­stęp­ne­go dnia. Są też ta­kie, (np. Bank Pocz­to­wy – kon­to GIRO SKŁAD­KA), któ­re za­wsze re­ali­zu­ją zło­żo­ne po­le­ce­nie prze­le­wu na­stęp­ne­go dnia. Więk­szość przed­się­bior­ców wpła­ca po­da­tek i skład­ki w ostat­niej chwi­li. Je­że­li bank ob­cią­ży Two­je kon­to do­pie­ro na­stęp­ne­go dnia, to jest to wpła­ta po ter­mi­nie. W przy­pad­ku po­dat­ku gro­żą Ci naj­wy­żej od­set­ki za zwło­kę (od za­le­gło­ści do wy­so­ko­ści 6,60 zł od­set­ki będą po­mi­nię­te), ale w przy­pad­ku skła­dek ZUS jest to spra­wa nie­zwy­kle po­waż­na. O tym jak groź­ne jest choć­by jed­no­dnio­we opóź­nie­nie w za­pła­cie skład­ki cho­ro­bo­wej za oso­bę pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność lub oso­bę z nią współ­pra­cu­ją­cą prze­ko­nasz się po prze­czy­ta­niu roz­dzia­łu „Pu­łap­ki na przed­się­bior­ców”.

Naj­bez­piecz­niej jest skła­dać po­le­ce­nia prze­le­wu (szcze­gól­nie ze skład­ka­mi ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go) dzień, a naj­le­piej dwa dni przed ter­mi­nem ich płat­no­ści.

Więk­szość ban­ków wy­ma­ga po­sia­da­nia fir­mo­wej pie­czę­ci, dla­te­go oso­bom nie po­sia­da­ją­cym jesz­cze NIP-u i spół­kom za­le­cam po­cze­kać z za­kła­da­niem kon­ta do chwi­li uzy­ska­nia NIP-u. W prze­ciw­nym ra­zie dwu­krot­nie za­ma­wiać będą pie­czę­cie, naj­pierw bez NIP-u, po­tem z NIP-em.

Zde­cy­do­wa­nie za­le­cam Ci wy­bór ban­ku, któ­ry pro­wa­dzi in­ter­ne­to­wą ob­słu­gę kon­ta. Zna­ko­mi­cie oszczę­dzi to Twój czas i bar­dzo ob­ni­ży kosz­ty ob­słu­gi ra­chun­ku. Prze­lew in­ter­ne­to­wy kosz­tu­je naj­czę­ściej od 0 do 0,50 zł, a prze­lew in­ter­ne­to­wy po­dat­ko­wy i skład­ko­wy w wie­lu ban­kach jest bez­płat­ny. SKOK-i z re­gu­ły ofe­ru­ją wyż­sze opro­cen­to­wa­nie lo­kat i niż­sze kre­dy­tów. Opła­ty za otwar­cie ra­chun­ku wy­no­szą od 0 do 30 zł, po­dob­nie wy­no­szą opła­ty mie­sięcz­ne za jego pro­wa­dze­nie.

Ofe­ro­wa­ne w ostat­nich la­tach przez ban­ki „pa­kie­ty dla przed­się­bior­ców” były nie­wy­pa­ła­mi. Uru­cho­mie­nie ta­kie­go pa­kie­tu trwa­ło czę­sto wie­le ty­go­dni, a ilość i kwo­ty za­bez­pie­czeń ja­kie żą­dał ban­ki mógł Cię wy­pro­wa­dzić z rów­no­wa­gi. Przed­się­bior­cy ge­ne­ral­nie zlek­ce­wa­ży­li ta­kie ofer­ty, dla­te­go więk­szość ban­ków zła­go­dzi­ło swo­je wy­ma­ga­nia. Nie­któ­re ofe­ru­ją już na star­cie spo­ry de­bet w ra­chun­ku, ubez­pie­cza­jąc go, oczy­wi­ście na Twój koszt. Pa­mię­taj jed­nak, że pie­nią­dze z kar­ty kre­dy­to­wej lub kon­ta de­be­to­we­go, za­rów­no fir­mo­we­go jak i pry­wat­ne­go to naj­czę­ściej jest bar­dzo dro­gi kre­dyt i po­wi­nie­neś z nie­go ko­rzy­stać tyl­ko w okre­sach nie­opro­cen­to­wa­nych (naj­czę­ściej 50 – 60 dni). 

W przy­pad­ku firm jed­no­oso­bo­wych nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań do za­si­le­nia kon­ta fir­mo­we­go z kon­ta oso­bi­ste­go lub bez­po­śred­nio z kie­sze­ni, ani po­bie­ra­nia przez wła­ści­cie­la z kon­ta fir­mo­we­go do­wol­nych kwot. W przy­pad­ku spół­ek cy­wil­nych może być po­dob­nie, ale wszyst­ko za­le­ży od tego, czy spra­wa ta jest ure­gu­lo­wa­na w umo­wie spół­ki i umo­wie z Two­im ban­kiem.

Roz­li­cze­nia bez­go­tów­ko­we

sta­ją się po­wo­li stan­dar­dem w sto­sun­kach go­spo­dar­czych, a to po­wo­du­je ko­niecz­ność otwar­cia fir­mo­we­go ra­chun­ku ban­ko­we­go.

Zgod­nie z art. 22 usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wszyst­kie ope­ra­cje zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­ną dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą, gdy stro­ną trans­ak­cji jest inny przed­się­bior­ca, tak­że za­gra­nicz­ny, o war­to­ści wy­ni­ka­ją­cej z jed­nej umo­wy po­wy­żej 15 000 euro, nie­za­leż­nie od licz­by i wy­so­ko­ści wy­ni­ka­ją­cych z niej płat­no­ści, mu­szą być re­ali­zo­wa­ne bez­go­tów­ko­wo, to zna­czy w for­mie po­le­ce­nia prze­le­wu, po­le­ce­nia za­pła­ty lub cze­ku roz­ra­chun­ko­we­go.

Dla ob­li­cze­nia war­to­ści tej kwo­ty w zło­tów­kach sto­su­jesz kurs śred­ni euro w NBP z ostat­nie­go dnia mie­sią­ca po­prze­dza­ją­ce­go mie­siąc, w któ­rym do­ko­na­łeś tych ope­ra­cji fi­nan­so­wych. Prze­li­cze­nie to jest więc zwią­za­ne nie z datą wy­sta­wie­nia fak­tu­ry ale z ter­mi­nem fak­tycz­nej za­pła­ty.

Obo­wią­zek ob­ro­tu bez­go­tów­ko­we­go, nie­za­leż­nie od war­to­ści, nie do­ty­czy za­mia­ny to­wa­ru na to­war, to­wa­ru na usłu­gę lub usłu­gi na to­war, wza­jem­nych po­trą­ceń zo­bo­wią­zań i na­leż­no­ści oraz in­nych trans­ak­cji o po­dob­nym cha­rak­te­rze. Obo­wią­zek ten nie do­ty­czy tak­że trans­ak­cji kon­su­menc­kich, to zna­czy je­że­li jed­na ze stron trans­ak­cji nie jest przed­się­bior­cą. Tak­że ob­rót nie­pro­fe­sjo­nal­ny (np. za­pła­ta za miesz­ka­nie na ryn­ku wtór­nym) nie wy­ma­ga roz­li­czeń bez­go­tów­ko­wych.

Usta­wa o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej znacz­nie pod­wyż­szy­ła wy­so­kość trans­ak­cji, któ­re mogą być re­ali­zo­wa­ne po­mię­dzy przed­się­bior­ca­mi bez po­śred­nic­twa ban­ku. Li­mit 15 000 euro od­po­wia­da po­dob­ne­mu li­mi­to­wi obo­wią­zu­ją­ce­mu w in­nych kra­jach Wspól­no­ty.

Od­po­wia­da on tak­że li­mi­to­wi, po­wy­żej któ­re­go ban­ki, a od 2010 roku tak­że biu­ra ra­chun­ko­we i oso­by dzia­ła­ją­ce w za­kre­sie usłu­go­we­go pro­wa­dze­nia ksiąg ra­chun­ko­wych, zo­bo­wią­za­ne są do zgła­sza­nia wszyst­kich ta­kich trans­ak­cji do ge­ne­ral­ne­go in­spek­to­ra in­for­ma­cji fi­nan­so­wej. W przy­pad­ku trans­ak­cji po­dej­rza­nych obo­wią­zek ich zgła­sza­nia jest nie­za­leż­ny od ich war­to­ści. Czyn­no­ści te wy­ko­ny­wa­ne są w ra­mach obo­wiąz­ku prze­ciw­dzia­ła­nia w „pra­niu brud­nych pie­nię­dzy” i fi­nan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu.

Praw­do­po­dob­nie w wy­ni­ku prze­ocze­nia ani usta­wa o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, ani żad­na inna nie prze­wi­du­ją sank­cji za do­ko­ny­wa­nie po­mię­dzy przed­się­bior­ca­mi ope­ra­cji go­tów­ko­wych w kwo­tach wyż­szych niż 15 000 euro. Je­dy­nie usta­wa va­tow­ska w art. 87 ust. 6 pkt 1 uza­leż­nia szyb­szy zwrot po­dat­ku na­li­czo­ne­go od wa­run­ku za­pła­ty fak­tu­ry z uwzględ­nie­niem obo­wiąz­ku ob­ro­tu bez­go­tów­ko­we­go.

Peł­no­moc­nic­two

Dla uła­twie­nia so­bie dzia­łal­no­ści lub gdy nie czu­jesz się zbyt pew­nie w kon­tak­tach z urzę­dem masz pra­wo do usta­no­wie­nia swo­je­go peł­no­moc­ni­ka. Może nim być każ­da oso­ba fi­zycz­na ma­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, choć do nie­któ­rych czyn­no­ści, np. wy­stę­po­wa­nia przed są­dem w spra­wach po­dat­ko­wych, musi to być ad­wo­kat, rad­ca praw­ny lub do­rad­ca po­dat­ko­wy. Peł­no­moc­ni­kiem nie może być oso­ba praw­na, np. kan­ce­la­ria ad­wo­kac­ka, ale może nim być każ­dy z jej wspól­ni­ków lub pra­cow­ni­ków.

Mo­żesz usta­no­wić kil­ku peł­no­moc­ni­ków. Peł­no­moc­nic­two, któ­rym bę­dzie się le­gi­ty­mo­wać każ­dy z nich, po­win­no okre­ślać do­kład­nie jego za­kres. Peł­no­moc­nic­two ogól­ne upo­waż­nia do tzw. zwy­kłe­go za­rzą­du, czy­li bie­żą­ce­go pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa, ale np. bez pra­wa do za­cią­ga­nia kre­dy­tów czy sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Peł­no­moc­nic­two ro­dza­jo­we może prze­kra­czać czyn­no­ści zwy­kłe­go za­rzą­du i udzie­la­ne jest naj­czę­ściej do okre­ślo­ne­go ro­dza­ju czyn­no­ści praw­nych, np. sprze­da­ży wy­ro­bów, sprze­da­ży środ­ków trwa­łych. Peł­no­moc­nic­two szcze­gól­ne usta­na­wiasz dla kon­kret­nej i istot­nej czyn­no­ści, np. udzia­łu w prze­tar­gach, zby­cia przed­się­bior­stwa. Peł­no­moc­nic­two pro­ce­so­we po­trzeb­ne Ci bę­dzie do za­stęp­stwa w po­stę­po­wa­niu są­do­wym oraz przed or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej i sa­mo­rzą­do­wej. Mo­żesz je udzie­lić do pro­wa­dze­nia kon­kret­nej spra­wy lub do wy­bra­nych czyn­no­ści. W tre­ści peł­no­moc­nic­twa mo­żesz usta­no­wić jego nie­wy­ga­sal­ność, co ozna­cza że peł­no­moc­nik bę­dzie re­pre­zen­to­wać tak­że Two­ich spad­ko­bier­ców.

Or­dy­na­cja po­dat­ko­wa w art. 80a jed­no­znacz­nie stwier­dza, że wszyst­kie de­kla­ra­cje po­dat­ko­we może pod­pi­sy­wać Twój peł­no­moc­nik upo­waż­nio­ny przez Cie­bie do tych czyn­no­ści.

Do do­rę­czeń ko­re­spon­den­cji od or­ga­nów skar­bo­wych mo­żesz wska­zać peł­no­moc­ni­ka lub za­strzec to dla sie­bie. Je­że­li opusz­czasz Pol­skę na wię­cej niż dwa mie­sią­ce usta­no­wie­nie peł­no­moc­ni­ka do do­rę­czeń jest obo­wiąz­ko­we.

Nie jest wy­ma­ga­ne no­ta­rial­ne po­świad­cza­nie peł­no­moc­nic­twa. Po­wia­do­mie­nie o upo­waż­nie­niu, a tak­że o jego od­wo­ła­niu skła­da­łeś do­tych­czas na pi­śmie w każ­dym urzę­dzie skar­bo­wym, w któ­rym peł­no­moc­nik wy­ko­ny­wał za Cie­bie czyn­no­ści praw­ne. W przy­pad­ku upo­waż­nie­nia do pod­pi­sy­wa­nia de­kla­ra­cji skła­da­łeś je naj­póź­niej wraz z pierw­szą taką de­kla­ra­cją.

Od 1 stycz­nia 2012 roku funk­cjo­nu­je Cen­tral­ny Re­jestr Peł­no­moc­ni­ków. Od tej daty masz pra­wo do ujaw­nie­nia swo­ich peł­no­moc­ni­ków w re­je­strze CE­IDG, po­przez wpi­sa­nie ich na dru­ku CE­IDG-1. Jest to jed­nak tyl­ko in­for­ma­cja, że taki peł­no­moc­nik jest. On sam musi dys­po­no­wać na pi­śmie po­sia­da­nym peł­no­moc­nic­twem.

Usta­la­jąc za­stęp­stwo na czas kon­tro­li w fir­mie, za­wia­da­miasz nie­zwłocz­nie swój urząd skar­bo­wy (wój­ta, bur­mi­strza), a je­śli do dnia kon­tro­li tego nie zro­bi­łeś, po­wia­da­miasz o tym kon­tro­lu­ją­ce­go.

Spół­ki oso­bo­we i spół­ki pra­wa han­dlo­we­go re­je­stro­wa­ne w KRS mogą usta­na­wiać pro­ku­rę, czy­li upo­waż­nić oso­bę fi­zycz­ną do pro­wa­dze­nia spraw są­do­wych i po­za­są­do­wych zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią fir­my. W pierw­szym eta­pie uchwa­łą za­rzą­du (w spół­kach han­dlo­wych) lub uchwa­łą wszyst­kich wspól­ni­ków (w spół­kach oso­bo­wych) na­stę­pu­je usta­no­wie­nie pro­ku­ry. W dru­gim eta­pie co naj­mniej je­den wspól­nik upo­waż­nio­ny w spół­ce oso­bo­wej do pro­wa­dze­nia spraw spół­ki lub co naj­mniej dwóch człon­ków za­rzą­du w spół­ce han­dlo­wej (lub in­a­czej, je­śli umo­wa spół­ki prze­wi­du­je inny tryb) udzie­la­ją na pi­śmie pro­ku­ry wy­bra­nej oso­bie fi­zycz­nej. Oczy­wi­ście oby­dwie te czyn­no­ści mogą być pod­ję­te jed­no­cze­śnie. Wpis pro­ku­ry do KRS-u na­stę­pu­je na pod­sta­wie do­star­czo­ne­go przez spół­kę do­wo­du udzie­le­nia pro­ku­ry.

Re­zy­den­cja po­dat­ko­wa

Nie­ogra­ni­czo­ny obo­wią­zek po­dat­ko­wy, to zna­czy pod­le­ga­nie obo­wiąz­ko­wi po­dat­ko­we­mu od ca­ło­ści swo­ich do­cho­dów, bez wzglę­du na miej­sce po­ło­że­nia źró­deł przy­cho­dów (tak­że za gra­ni­cą), do­ty­czy osób fi­zycz­nych ma­ją­cych miej­sce za­miesz­ka­nia na te­ry­to­rium RP. Są to oso­by, któ­re po­sia­da­ją na te­ry­to­rium RP cen­trum in­te­re­sów oso­bi­stych lub go­spo­dar­czych (ośro­dek in­te­re­sów ży­cio­wych) albo prze­by­wa­ją w kra­ju dłu­żej niż 183 dni w roku po­dat­ko­wym. Ewen­tu­al­ne przy­cho­dy za­gra­nicz­ne uwzględ­nia­ne są wte­dy w roz­li­cze­niu rocz­nym, zgod­nie z umo­wą o uni­ka­niu po­dwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia z da­nym kra­jem.

Ozna­cza to, że oso­by, któ­re mają w kra­ju dom, miesz­ka­nie, naj­bliż­szą ro­dzi­nę, fir­mę lub prze­by­wa­ją tu po­nad 183 dni w roku (na­wet nie ma­jąc tu domu, ro­dzi­ny), za­wsze roz­li­cza­ją się w kra­ju od ca­ło­ści swo­ich do­cho­dów.

Po­la­cy, któ­rzy wy­je­cha­li do pra­cy za gra­ni­cą, je­że­li fi­skus stwier­dzi, że ich cen­trum ży­cio­we nadal jest w Pol­sce (bo w kra­ju zo­sta­ła żona z dziec­kiem), mu­szą roz­li­czyć się w kra­ju z ca­ło­ści swo­ich do­cho­dów, na­wet je­że­li w trak­cie roku nie prze­by­wa­li w Pol­sce ani jed­ne­go dnia. Dla zła­go­dze­nia nie­ko­rzyst­nych skut­ków wy­ni­ka­ją­cych z umów o uni­ka­niu po­dwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia mają oni pra­wo do uwzględ­nie­nia w roz­li­cze­niu rocz­nym diet, w wy­so­ko­ści 30% diet w po­dró­żach służ­bo­wych obo­wią­zu­ją­cych dla da­ne­go kra­ju, za cały okres za­trud­nie­nia za gra­ni­cą.

W ter­mi­nie do 20 dnia na­stęp­ne­go mie­sią­ca po po­wro­cie do kra­ju po­dat­nik po­wi­nien zło­żyć de­kla­ra­cję PIT-53 o wy­so­ko­ści uzy­ska­ne­go za gra­ni­cą do­cho­du. Jed­no­cze­śnie wpła­ca za­licz­kę na po­da­tek w wy­so­ko­ści 18% do­cho­du, po od­li­cze­niu kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du i skła­dek ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go (je­śli nie od­li­czył ich za gra­ni­cą i ma pra­wo do ich od­li­cze­nia w kra­ju) oraz z od­li­cze­niem po­dat­ku za­pła­co­ne­go za gra­ni­cą.

Osta­tecz­ne roz­li­cze­nie na­stą­pi w de­kla­ra­cji rocz­nej. Uwzględ­nie­nie w roz­li­cze­niu po­dat­ków i skła­dek za­pła­co­nych za gra­ni­cą moż­li­we jest pod wa­run­kiem ist­nie­nia pod­sta­wy praw­nej wy­ni­ka­ją­cej z umo­wy o uni­ka­niu po­dwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia lub in­nych ra­ty­fi­ko­wa­nych umów mię­dzy­na­ro­do­wych, któ­rych stro­ną jest Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska, do uzy­ska­nia przez or­gan po­dat­ko­wy in­for­ma­cji po­dat­ko­wych od or­ga­nu po­dat­ko­we­go pań­stwa, w któ­rym oso­ba fi­zycz­na prze­by­wa, pra­cu­je i opła­ca po­dat­ki i skład­ki ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go.

Ogra­ni­czo­ny obo­wią­zek po­dat­ko­wy, to zna­czy pod­le­ga­nie obo­wiąz­ko­wi po­dat­ko­we­mu tyl­ko od do­cho­dów (przy­cho­dów) osią­ga­nych na te­ry­to­rium RP do­ty­czy osób fi­zycz­nych, któ­re nie maja na te­ry­to­rium RP sta­łe­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Do­ty­czy to głów­nie osób za­gra­nicz­nych za­trud­nio­nych (uzy­sku­ją­cych przy­cho­dy) na te­re­nie RP. Nie­ste­ty, oso­by te, je­że­li będą prze­by­wać w Pol­sce po­nad 183 dni w roku, będą pod­le­gać w Pol­sce nie­ogra­ni­czo­ne­mu obo­wiąz­ko­wi po­dat­ko­we­mu, tak­że od do­cho­dów uzy­ski­wa­nych za gra­ni­cą.

Wie­lu oby­wa­te­li pol­skich, któ­rzy wy­je­cha­li do pra­cy za gra­ni­cą z całą ro­dzi­ną twier­dzi, że nie mają oni już ośrod­ka in­te­re­sów ży­cio­wych w Pol­sce. Przy­jeż­dża­ją wpraw­dzie do kra­ju, ale prze­by­wa­ją tu łącz­nie mniej niż 183 dni w roku. Żeby obro­nić za­gra­nicz­ne za­rob­ki przed pol­skim fi­sku­sem, mu­szą przed­sta­wić or­ga­nom skar­bo­wym za­świad­cze­nie o re­zy­den­cji za­gra­nicz­nej, wy­da­ne przez za­gra­nicz­ny or­gan po­dat­ko­wy z kra­ju, w któ­rym mają obec­nie miej­sce za­miesz­ka­nia. Po­sia­da­ne przez nich w kra­ju dom, miesz­ka­nie, by nie utrud­niać uzy­ska­nia pra­wa do pod­le­ga­nia ogra­ni­czo­ne­mu obo­wiąz­ko­wi po­dat­ko­we­mu, po­win­ny zo­stać np. wy­dzier­ża­wio­ne.

Po­da­tek do­cho­do­wy – wy­bór for­my opo­dat­ko­wa­nia

Je­że­li upo­ra­łeś się już z re­je­stra­cją fir­my, czas do­ko­nać wy­bo­ru for­my opo­dat­ko­wa­nia Two­ich tak wy­cze­ki­wa­nych do­cho­dów.

Do­chód uzy­ski­wa­ny z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej osób fi­zycz­nych i spół­ek oso­bo­wych, za­rów­no cy­wil­nych jak i oso­bo­wych han­dlo­wych, jest za­wsze do­cho­dem oso­bi­stym po­dat­ni­ka (PIT), któ­ry roz­li­czasz oso­bi­ście i opo­dat­ko­wu­jesz wg jed­nej z omó­wio­nych ni­żej me­tod.

Do­chód spół­ek ka­pi­ta­ło­wych (z o.o. i ak­cyj­nych) jest na­to­miast do­cho­dem spół­ki i opo­dat­ko­wa­ny jest wg jed­no­li­tej staw­ki 19% (CIT). Z osią­gnię­te­go do­cho­du spół­ka ma pra­wo wy­pła­cić wspól­ni­kom (lub ak­cjo­na­riu­szom) dy­wi­den­dę, któ­ra opo­dat­ko­wa­na bę­dzie u nich tak­że wg staw­ki 19%. W kon­se­kwen­cji zysk wy­pła­co­ny wspól­ni­kom opo­dat­ko­wa­ny bę­dzie łącz­nie staw­ką 34,4%. Ozna­cza to, że wy­bór for­my or­ga­ni­za­cyj­nej Two­jej dzia­łal­no­ści np. jako spół­ki jaw­nej jest znacz­nie ko­rzyst­niej­szy po­dat­ko­wo niż jako spół­ki z o.o.

Wszyst­kie li­mi­ty prze­są­dza­ją­ce o ko­niecz­no­ści wy­bo­ru for­my opo­dat­ko­wa­nia do­cho­du lub ro­dza­ju pro­wa­dzo­nej księ­go­wo­ści (o czym da­lej), okre­śla­ne są w euro i od kil­ku lat po­zo­sta­ją nie­zmie­nio­ne. Za spra­wą umac­nia­ją­cej się zło­tów­ki li­mi­ty te na lata 2005–2009 w prze­li­cze­niu na pol­ską wa­lu­tę ule­ga­ły co­rocz­ne­mu ob­ni­ża­niu. Na rok 2010 do­cze­ka­li­śmy się ich spek­ta­ku­lar­ne­go wzro­stu o ok. 25% (I etap kry­zy­su i spa­dek war­to­ści zło­te­go), w roku 2011 spad­ku o ok. 5%, a w 2012 po­now­ne­go wzro­stu o pra­wie 12% w sto­sun­ku do roku ubie­głe­go (II etap kry­zy­su). Da­lej jest już nie­co spo­koj­niej.

Pa­mię­taj! – wiel­kość li­mi­tów okre­ślo­nych w euro, któ­re obo­wią­zy­wać będą w roku na­stęp­nym, od­wo­łu­je się do ob­ro­tów lub przy­cho­dów roku bie­żą­ce­go. Zna­jąc sto­sow­ny kurs euro mo­żesz sam ob­li­czyć wiel­kość przy­szło­rocz­nych li­mi­tów już w paź­dzier­ni­ku bie­żą­ce­go roku. Pra­sa (Rzecz­po­spo­li­ta, Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na, Ga­ze­ta Po­dat­ko­wa) po­da­je te li­mi­ty w pierw­szych dniach paź­dzier­ni­ka.

„Rok po­dat­ko­wy”, o któ­rym da­lej bę­dzie mowa, w ma­łym biz­ne­sie po­kry­wa się za­wsze z ro­kiem ka­len­da­rzo­wym. Tyl­ko fir­my pro­wa­dzą­ce peł­ną księ­go­wość na pod­sta­wie usta­wy o ra­chun­ko­wo­ści mogą usta­no­wić dla swo­ich roz­li­czeń rok po­dat­ko­wy nie po­kry­wa­ją­cy się z ka­len­da­rzo­wym.

Roz­po­czy­na­jąc dzia­łal­ność jed­no­oso­bo­wo lub jako wspól­nik spół­ki cy­wil­nej lub in­nej oso­bo­wej, w za­kre­sie po­dat­ku do­cho­do­we­go opo­dat­ko­wa­ny bę­dziesz z mocy usta­wy11 na tzw. za­sa­dach ogól­nych, z opo­dat­ko­wa­niem do­cho­du wg ska­li po­dat­ko­wej pro­gre­syw­nej, któ­ra po­cząw­szy od roku 2009 ma już tyl­ko dwie staw­ki – 18% i 32%. Ozna­cza to, że dla ce­lów księ­go­wych pro­wa­dzić bę­dziesz po­dat­ko­wą księ­gę przy­cho­dów i roz­cho­dów, a w więk­szej fir­mie obo­wiąz­ko­wo lub na wła­sne ży­cze­nie tak­że w mniej­szej fir­mie – księ­gi ra­chun­ko­we.

Nie jest to jed­nak ob­li­ga­to­ryj­ne. W ra­mach za­sad ogól­nych, za­miast opo­dat­ko­wa­nia wg ska­li po­dat­ko­wej, mo­żesz wy­brać opo­dat­ko­wa­nie li­nio­we, wg sta­łej staw­ki 19%. Mo­żesz też wy­brać zu­peł­nie inną for­mę opo­dat­ko­wa­nia: – znacz­nie prost­sze opo­dat­ko­wa­nie ry­czał­tem od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych lub naj­prost­sze opo­dat­ko­wa­nie kar­tą po­dat­ko­wą (nie­któ­re ro­dza­je dzia­łal­no­ści, głów­nie usłu­go­wej), pod wa­run­kiem, że Two­ja dzia­łal­ność nie jest wy­łą­czo­na z tych form opo­dat­ko­wa­nia.

Wy­peł­nia­jąc druk wnio­sku o re­je­stra­cję dzia­łal­no­ści CE­IDG-1, wy­bie­rasz me­to­dę opo­dat­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści już w tym wnio­sku. Wy­bo­ru do­ko­nu­jesz w ru­bry­ce 18. Je­że­li z ja­kie­goś po­wo­du nie wy­peł­ni­łeś tej ru­bry­ki i wnio­sek zo­stał przy­ję­ty, ozna­cza to że od­po­wia­da­ją Ci za­sa­dy ogól­ne, ze ska­lą po­dat­ko­wą i po­dat­ko­wą księ­gą przy­cho­dów i roz­cho­dów.

Je­że­li dzia­łal­ność kon­ty­nu­ujesz (pro­wa­dzi­łeś ją już w roku ubie­głym), wnio­sek o wy­bo­rze in­nej for­my opo­dat­ko­wa­nia w na­stęp­nym roku skła­dasz do 20 stycz­nia tego roku bez­po­śred­nio do swo­je­go urzę­du skar­bo­we­go. Brak po­wia­do­mie­nia w stycz­niu ko­lej­ne­go roku ozna­cza kon­ty­nu­ację do­tych­cza­so­wej for­my opo­dat­ko­wa­nia. Zmia­na for­my opo­dat­ko­wa­nia moż­li­wa jest (z nie­wiel­ki­mi wy­jąt­ka­mi omó­wio­ny­mi da­lej) wy­łącz­nie od po­cząt­ku ko­lej­ne­go roku.

UWA­GA – Gdań­ski urząd skar­bo­wy jest zda­nia, że je­że­li wy­bie­rasz inny ro­dzaj opo­dat­ko­wa­nia niż za­sa­dy ogól­ne, np. ry­czałt, nie­za­leż­nie od tego, że wpi­sa­łeś to w CE­IDG-1 mu­sisz zgło­sić to od­ręb­nym pi­smem (wzór nr 1) do na­czel­ni­ka swo­je­go us. Spra­wa tak zbul­wer­so­wa­ła po­słów z go­spo­dar­czej ko­mi­sji sej­mo­wej, że ko­mi­sja wy­stą­pi­ła do MF o in­ter­wen­cję lub wy­da­nie in­ter­pre­ta­cji ogól­nej.

Po­wtórzmy to jesz­cze raz, bo jest to spra­wa nie­zwy­kle waż­na:

● Pro­wa­dząc dzia­łal­ność go­spo­dar­czą masz do wy­bo­ru trzy for­my opo­dat­ko­wa­nia: za­sa­dy ogól­ne, ry­czałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych i kar­tę po­dat­ko­wą.

● W ra­mach za­sad ogól­nych masz do wy­bo­ru dwie me­to­dy opo­dat­ko­wa­nia: wg pro­gre­syw­nej ska­li po­dat­ko­wej 18–32% z kwo­tą wol­ną od po­dat­ku lub po­da­tek li­nio­wy wg staw­ki 19%, bez kwo­ty wol­nej od po­dat­ku;

● Je­śli roz­po­czy­nasz dzia­łal­ność, do­ko­nu­jesz wy­bo­ru przy­ję­tych za­sad opo­dat­ko­wa­nia po­przez wy­peł­nie­nie od­po­wied­nie­go okien­ka w ru­bry­ce nr 18 CE­IDG-1;

● W ru­bry­ce 19 CE­IDG-1 wy­bie­rasz for­mę wpła­ty za­licz­ki na po­da­tek do­cho­do­wy: mie­sięcz­ną, kwar­tal­ną lub sys­te­mem uprosz­czo­nym (za­licz­ki po 1/12 ubie­gło­rocz­ne­go po­dat­ku);

● Je­śli od ko­lej­ne­go roku chcesz zmie­nić for­mę lub me­to­dę opo­dat­ko­wa­nia, tak­że wte­dy gdy chcesz wró­cić do opo­dat­ko­wa­nia wg ska­li po­dat­ko­wej, od­po­wied­nie oświad­cze­nie mu­sisz zło­żyć do 20 stycz­nia na­stęp­ne­go roku. Skła­dasz je jako ak­tu­ali­za­cję wpi­su do CE­IDG, na for­mu­la­rzu CE­IDG-1, elek­tro­nicz­nie do gmi­ny lub CE­IDG albo pa­pie­ro­wo w urzę­dzie gmi­ny;

● Je­śli na prze­ło­mie ko­lej­nych lat nie zmie­niasz for­my lub me­to­dy opo­dat­ko­wa­nia, nie po­trze­bu­jesz skła­dać żad­nych oświad­czeń.

1. ZA­SA­DY OGÓL­NE

Pod­sta­wo­wą for­mą opo­dat­ko­wa­nia do­cho­du osób fi­zycz­nych uzy­ska­ne­go z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej są tzw. za­sa­dy ogól­ne, okre­ślo­ne w usta­wie o po­dat­ku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych. Je­że­li dzia­łal­ność roz­po­czy­nasz w bie­żą­cym roku, lub je­śli ubie­gło­rocz­ny przy­chód net­to, bez VAT (u nie­va­tow­ca – peł­ny przy­chód, bo VAT nie wy­stę­pu­je) Two­jej fir­my jed­no­oso­bo­wej lub spół­ki oso­bo­wej, ze sprze­da­ży to­wa­rów, pro­duk­tów i usług oraz ope­ra­cji fi­nan­so­wych nie prze­kro­czył rów­no­war­to­ści 1 200 000 euro12, albo, je­śli nie wy­bie­rzesz in­nej for­my opo­dat­ko­wa­nia, je­steś zo­bo­wią­za­ny pro­wa­dzić księ­go­wość w for­mie po­dat­ko­wej księ­gi przy­cho­dów i roz­cho­dów.

Po­da­tek do­cho­do­wy od do­cho­dów wła­snych pła­cisz tam, gdzie miesz­kasz. Za­zwy­czaj bę­dzie to pod­sta­wo­we miej­sce Two­je­go za­miesz­ka­nia, choć masz pra­wo okre­ślić inne, do­dat­ko­we miej­sce za­miesz­ka­nia, je­że­li Two­im za­mia­rem jest sta­ły po­byt w tej miej­sco­wo­ści. Do­ty­czy to tak­że wspól­ni­ków spół­ek oso­bo­wych. Do tego sa­me­go urzę­du od­pro­wa­dzać bę­dziesz też po­da­tek do­cho­do­wy od wy­na­gro­dzeń swo­ich pra­cow­ni­ków. W spół­ce to spół­ka od­pro­wa­dza po­da­tek od wy­na­gro­dzeń do urzę­du wła­ści­we­go dla swo­jej sie­dzi­by.

Two­im do­cho­dem jest uzy­ska­ny przy­chód po­mniej­szo­ny o kosz­ty jego uzy­ska­nia. W spół­ce przy­chód i koszt jego uzy­ska­nia dzie­lo­ny jest po­mię­dzy wspól­ni­ków wg udzia­łów w zy­skach okre­ślo­nych w umo­wie spół­ki, a je­śli w umo­wie nie ma ta­kie­go za­pi­su – w rów­nych czę­ściach. Va­tow­cy do ob­li­cze­nia do­cho­du uwzględ­nia­ją przy­chód net­to (bez VAT), zwol­nie­ni z VAT-u uwzględ­nia­ją peł­ny przy­chód, bo u nich VAT nie wy­stę­pu­je. Je­że­li w da­nym roku kosz­ty prze­kro­czą uzy­ska­ny przy­chód, po­nie­siesz stra­tę, któ­rą bę­dziesz mógł od­li­czać od do­cho­du w do­wol­nie wy­bra­nych la­tach w cią­gu pię­ciu ko­lej­nych lat po wy­stą­pie­niu stra­ty, ale w wy­so­ko­ści nie więk­szej niż 50% wy­so­ko­ści stra­ty w każ­dym z wy­bra­nych lat.

Uzy­ska­ny do­chód opo­dat­ko­wu­jesz wg jed­nej z dwóch po­niż­szych me­tod:

● Me­to­da po­dat­ku pro­gre­syw­ne­go– wg ska­li po­dat­ko­wej. Je­że­li roz­po­czy­na­jąc dzia­łal­ność go­spo­dar­czą wy­bra­łeś w CE­IDG-1) za­sa­dy ogól­ne, albo w ter­mi­nie do 20 stycz­nia ko­lej­ne­go roku po­dat­ko­we­go zło­żysz do us oświad­cze­nia o zmia­nie do­tych­cza­so­wej for­my opo­dat­ko­wa­nia na za­sa­dy ogól­ne, ozna­cza to że wy­bra­łeś opo­dat­ko­wa­nie do­cho­du wg ska­li po­dat­ko­wej, staw­ka­mi 18 i 32% (art. 27 ust. 1 updof), z kwo­tą wol­ną od po­dat­ku