Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

Artur Wasilewski 07.07.2020

Mamy dziś dla Was kolejny gościnny artykuł ekspercki. Tym razem mec. Joanna Lipska-Cybulska z kancelarii prawnej Filipiak Babicz zajęła się tematem stawki VAT za przesyłki kurierskie książek (temat jak najbardziej nas interesujący, bo przecież w Legimi znajdziecie również wersje drukowane swoich ulubionych tytułów). Zapraszamy do lektury!

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług, dostawa książek drukowanych podlega opodatkowaniu 5% stawką VAT[1].

W przypadku internetowej sprzedaży książek drukowanych, przesyłki realizowane są m.in. poprzez firmy kurierskie, co oznacza, że oprócz zapłaty za dostarczone książki występują również koszty ich doręczenia. Zatem jaka stawkę VAT powinien zastosować sprzedawca opodatkowując koszty przesyłek ponoszone w związku ze sprzedażą książek?

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz stanowiskiem organów podatkowych, jeżeli przedmiotem dostawy są książki opodatkowane stawką podatku w wysokości 5%, to do kosztów przesyłki realizowanej przez firmę kurierską związanej z tą dostawą należy zastosować tożsamą stawkę VAT[2]. Dlaczego?

Ponieważ sprzedaż książki i związane z nią koszty przesyłki kurierskiej są świadczeniem kompleksowym (złożonym).

Przez świadczenie kompleksowe należy rozumieć usługę składającą się z kilku usług, przy czym jedna z nich, usługa zasadnicza, ma charakter dominujący i jest głównym celem. Pozostałe usługi, zwane pomocniczymi, są jedynie środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej[3].

Dostawa towaru do nabywcy oraz usługa wysyłki kurierskiej tego towaru stanowi jedno świadczenie kompleksowe (złożone), które dla celów podatkowych należy traktować jako jedną niepodzielną całość.

Koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów przez Internet nie stanowią zatem samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe usługi zasadniczej, jaką jest sprzedaż towarów. Skutki podatkowe wobec takiego świadczenia ustala się według usługi zasadniczej, co oznacza, że usługa pomocnicza dzieli los podatkowy usługi zasadniczej (podstawowej).

Takim świadczeniem kompleksowym jest właśnie dostawa zakupionych przez Internet książek oraz ponoszone w związku z nią koszty przesyłki kurierskiej. Przy czym dostawa książki stanowi usługę zasadniczą, natomiast ponoszone w związku z nią koszty przesyłki kurierskiej stanowią usługę pomocniczą, która jest niezbędna do zrealizowania tej dostawy. Podsumowując, koszty przesyłki kurierskiej nie są usługą samodzielną, ponieważ sprzedawca nie świadczy usług kurierskich. Koszty te są zawsze nierozerwalnie związane ze sprzedażą towarów (książek) jako koszty dodatkowe. Dlatego powinny być obciążane stawką VAT uzależnioną ściśle od stawki odpowiedniej dla sprzedanych książek, tj. 5% stawką VAT.


[1] art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn, zm.)

[2] Interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.772.2016.2.WN

[3] Wyrok ETS z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. C-349/96 (Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise)

Autorka: mec. Joanna Lipska-Cybulska (kancelaria prawna Filipiak Babicz)

Kategorie: