Wydawca: LOGOS MEDIA Kategoria: Religia i duchowość Język: polski Rok wydania: 2012

Uzyskaj dostęp do tej
i ponad 20000 książek
od 6,99 zł miesięcznie.

Wypróbuj przez
7 dni za darmo

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

e-czytniku kup za 1 zł
tablecie  
smartfonie  
komputerze  
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Liczba stron: 260 Przeczytaj fragment ebooka

Odsłuch ebooka (TTS) dostępny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacji Legimi na:

Androida
iOS
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Ebooka przeczytasz na:

Kindlu MOBI
e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Księga Psalmów - EIB

Nowy, literacki przekład Księgi Psalmów opracowany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Wydanie pierwsze, opublikowane w roku 2012.

Cechy publikacji:

 • Współczesny język, pozbawiony archaizmów oraz niezrozumiałych terminów teologicznych,
 • Ponad 600 przypisów zawierających uwagi translatorskie oraz informacje dotyczące tła historyczno-kulturowego,
 • Przyjazna nawigacja - łatwe przechodzenie do poszczególnych Psalmów.

Tekstem źródłowym dla przekładu Księgi Psalmów była Biblia Hebraica Stuttgartensia, tekst zwojów znad Morza Martwego oraz tekst Septuaginty.

Opinie o ebooku Księga Psalmów - EIB

Fragment ebooka Księga Psalmów - EIBKsięga Psalmów
Wydanie pierwsze

Bible text © 2012 Ewangeliczny Instytut Biblijny, www.feib.pl
Ebook edition © 2012 LOGOS MEDIA, www.logosmedia.pl

Tłumaczenie: Piotr Zaremba

Redakcja naukowa: Robert Merecz, Piotr Muchowski, Andrzej Zaborski

Konsultacja polonistyczna: Marta Tylenda-Wodniczak, Karolina J. Zaremba, Krystyna W. Zaremba

Sponsor przekładu: In Touch Mission International

Redakcja wydania elektronicznego: Jarosław Jankowski

Konwersja publikacji i redakcja techniczna: Zbigniew Szalbot

Projekt okładki: Studio Aquarel

Publikacja powstała we współpracy z Ewangelicznym Instytutem Biblijnym.

All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie całości lub fragmentów książki w mediach każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

Wydawca: LOGOS MEDIA

EPUB: ISBN 978-83-63837-12-9
MOBI: ISBN 978-83-63837-13-6

Patronat:


Słowo zaproszenia

Właśnie otwierasz Księgę Psalmów, swoisty dziennik rozmów z Bogiem — myślanych, szeptanych, śpiewanych.

Dotyczą one różnych okazji, wyrażają najróżniejsze stany uczuć, ale łączy je jedno przekonanie: do Boga można przyjść ze wszystkim. On jest rozwiązaniem.

Dlaczego Księga Psalmów jest tak popularna, że powraca się do niej od tysięcy lat? To ciekawe. Pewnie także dlatego, że każdy, kto ją otworzył — zanim została otwarta przez Ciebie — przekonywał się, że Psalmy zostały napisane przez osoby z krwi i kości — jak Ty. Płakały one jak Ty. Śmiały się jak Ty. Cierpiały jak Ty. Były osaczane jak Ty. Walczyły jak Ty — i wygrywały. Ponadto, często nazywały rzeczy dokładnie tak, jak Ty — w tych chwilach, gdy brakowało Ci słów. Szczególne jednak i najwspanialsze jest to, że w tym wszystkim słyszały one Boży szept, słowa otuchy i nadziei, obietnice — wszelkie. Również te najcenniejsze, które spełniły się w Jezusie Chrystusie.

Czytaj tę Księgę niezależnie od tego, czy czujesz się wzniośle, czy podle. Spotkaj między wersami ludzi podobnych Tobie. I usłysz szept Boga — jak oni.

Wydawcy


Ważniejsze uwagi o przekładzie

Tekst źródłowy Księgi Psalmów

Tekstem źródłowym dla przekładu Księgi Psalmów była Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS),1 tekst zwojów znad Morza Martwego (DSS)2 oraz tekst Septuaginty (G).3

Tekst główny niniejszego przekładu Księgi Psalmów nie jest konsekwentnym tłumaczeniem tekstu masoreckiego podanego w BHS. Znalazły w nim odzwierciedlenie również warianty tekstowe DSS i G. Dobór wariantów tekstu wyjściowego podporządkowany był koncepcji spójności logicznej samego tekstu, ale także spójności logicznej tekstu Psalmów z pismami Nowego Testamentu. Tam, gdzie tekst główny odbiega od MT, zostało to wyraźnie zaznaczone i opatrzone uwagami krytycznymi. Zaznaczyć przy tym należy, że w niniejszym wydaniu uwzględniono tylko ważniejsze warianty tekstowe DSS i G.

Takie podejście uzasadnione jest trzema względami: (1) Odkrycie zwojów znad Morza Martwego rzuciło nowe światło na tekst masorecki oraz — pośrednio — na Septuagintę. (2) Septuaginta, pojmowana w tych rozważaniach jako grecki przekład ksiąg Biblii hebrajskiej, podobnie jak niniejszy przekład, nie jest konsekwentnym tłumaczeniem tekstu masoreckiego w takiej formie, w jakiej podaje go BHS. Tekst Septuaginty jest w niektórych przypadkach bardziej zgodny z tekstem manuskryptów znad Morza Martwego, a w co najmniej dwóch przypadkach z tekstem dokumentów dziś już nieznanych. Jest to o tyle ważne, że z Septuaginty korzystali autorzy Nowego Testamentu. (3) Konsekwentne przekładanie tekstu masoreckiego czasem niepotrzebnie wprowadza do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu rozbieżności znaczeniowe, co jest szczególnie ważne w przypadku starotestamentowych cytatów w Nowym Testamencie.

Imię własne Boga

Imię własne Boga, występujące często w Psalmach, oddawano w formie Pan. Tam jednak, gdzie domagał się tego kontekst, użyto tetragramu JHWH, czyli: Jahwe. Uczyniono tak w przypadku: Ps 50:1; 54:8; 68:5,21; 71:5; 73:28; 83:19; 106:48; 135:5; 148:13. W czasie lektury Czytelnik może również to Imię odczytywać jako „Pan”.

Zwoje znad Morza Martwego

W przekładzie wzięto pod uwagę warianty tekstowe Księgi Psalmów zaświadczone w: 1QPsa, 1QPsb, 2QPs, 3QPs, 4QPsa, 4QPsb, 4QPsc, 4QPsd, 4QPse, 4QPsf, 4QPsg, 4QPsh, 4QPsj, 4QPsk, 4QPsl, 4QPsm, 4QPsn, 4QPsq, 4QPso, 4QPsr, 4QPss, 4QPst, 4QPsu, 4QPsw, 4QPsx, 4Q522, 5QPs, pap6QPs, 8QPs, 11QPsa, 11QPsb, 11QPsc, 11QPsd, 11QPse, 11QPsApa, 5/6HevPs, MasPsa, MasPsb. Odniesiono się też do 4QCatenaA oraz 4QpPs37. Zakres wykorzystania wariantów tekstowych został odnotowany w przypisach.

Przekład literacki i jego adresaci

Prezentowany przekład jest przekładem literackim. Znaczy to, że w procesie tłumaczenia starano się język greckiego i hebrajskiego oryginału podporządkować wymogom języka polskiego.

Przekład adresowany jest do całego społeczeństwa, szczególnie jednak do osób: (1) nieobeznanych, lub słabo obeznanych, z kulturą czasów biblijnych; (2) zajmujących się ewangelizacją, wychowaniem chrześcijańskim, kaznodziejstwem i duszpasterstwem. Jako taki nie powinien on być traktowany jako przekład jedyny. Powinien wręcz zachęcać do korzystania z innych przekładów, a ostatecznie do jak najszerszego odwoływania się do tekstu hebrajskiego i greckiego.

Literackość a wierność przekładu

Literackość przekładu nie oznacza, że jest on przekładem mniej wiarygodnym niż inne przekłady (na przykład tzw. przekłady dosłowne). Tam, gdzie chodziło o przekazanie myśli teologicznej, niniejszy przekład czyni to w sposób dosłowny, to znaczy podporządkowuje język polski sposobowi wyrażania myśli w języku oryginalnym. Literackość odnosi się głównie: (1) do realiów życia codziennego; (2) do stosowania zaimków zamiast powtarzania tych samych słów lub do wtrącania imion autorów wypowiedzi tam, gdzie brak tego mógłby zamazywać znaczenie tekstu; (3) do przekładu idiomów; (4) do związków frazeologicznych. Słowa dodane, nie występujące w tekście hebrajskim, ujęto w nawiasy kwadratowe, ale tylko w tych przypadkach, gdzie nie wynikają one z tekstu. Nie zaznaczono słów dodanych ze względu na brak polskich odpowiedników lub ze względu na konieczność podziału bardzo długich zdań na krótsze.

Zagadnienia terminologiczne

Ze względu na potrzebę zwięzłości, tak czasem istotną w przekładzie poezji, ale też po to, by jak najlepiej oddać istotę rzeczy, zdecydowano się pozostać przy występującym we wcześniejszych przekładach wyrażeniu Bojaźń Pana, hbr. ir’at JHWH, gr. fobos theou. Wyrażenie to oznacza cześć lub szacunek dla Pana, liczenie się z Nim i Jego wolą przy formułowaniu poglądów, podejmowaniu decyzji czy przyjmowaniu określonego punktu widzenia.

W kwestii terminów duch, dusza, serce, nerkiwątroba, tam, gdzie słowa te opisują niematerialną sferę życia człowieka, pierwsze trzy umieszczano w tekście głównym, natomiast występowanie dwóch pozostałych zaznaczano w przypisach, w kategorii idiomów.

Jako idiomy potraktowano wyrażenia, zwroty i słowa właściwe głównie językowi hebrajskiemu, w tym antropomorfizmy. Umieszczano je w przypisach, tłumacząc w tekście głównym ich znaczenie, ale też umieszczano w tekście głównym, podając w przypisach ich znaczenie. W tym względzie, z uwagi na poetycki charakter Psalmów, świadomie nie zachowywano konsekwencji.

Jeśli chodzi o termin Słowo, tam, gdzie termin ten określa wolę Bożą wyrażoną w Prawie, obietnicy lub proroctwie, pisano go wielką literą.

Uwagi o notach występujących w Psalmach

 • Do złotej myśli (Ps 16, 56, 57, 58, 59, 60) lub miktam, hbr. michtam. Możliwe znaczenia: (1) Napis, inskrypcja lub Psalm inskrypcyjny (?zob. Iz 38:9?), gr. stelografia, czyli: napis na steli. Być może chodzi o modlitwę na piśmie lub o modlitwę osnutą wokół myśli lub zasady wyrytej na kamieniu lub wybitej na ozdobie. (2) Ze złota, l. złocisty, złota (myśl), a zatem: Złoty Psalm lub: Do złotej myśli. (3) Psalm pokornego (l. nienagannego) Dawida, od ak. katamu, czyli: przykryć, odkupić (?). (4) Cicha modlitwa. (5) Psalm przebłagalny. (6) Określenie wczesnej kolekcji Psalmów.
 • Na czas choroby (Ps 53), hbr. ‘al-machalat. Możliwy odczyt: (1) ‘al, czyli: na, oraz machalat, czyli: fujarka (?). Chodziłoby zatem o utwór śpiewany przy grze na fujarce lub flecie, co mogłoby się również odnosić do pieśni żałobnej (Jr 48:36; Mt 9:23). (2) W związku z chorobą, od hbr. machale. (3) Być może określenie melodii lub instrumentu muzycznego. W niektórych greckich tekstach występuje słowo choreia, od hbr. mecholot, czyli: taniec okrężny, zob. Ps ?149:3?; ?150:4. (4) Być może nazwa jednego z chórów, chóru Machola, zob. 1Krl 4:31.
 • Na czas przygnębienia lub: Na [melodię]: Mahalat leannot (Ps 88), hbr. ‘al-machalat le‘annot. Możliwy odczyt: (1) ‘al, czyli: na, oraz machalat, czyli: fujarka (?). Chodziłoby zatem — jak powyżej — o utwór śpiewany przy grze na fujarce lub flecie, co mogłoby też odnosić się do pieśni żałobnej (Jr 48:36; Mt 9:23). (2) W związku z chorobą, dla upokorzenia, l. pokuty, l. przygnębienia, od hbr. machale, oraz‘innah.
 • Na flety (Ps 5), hbr.’el-hannehilot. Występujące w tekście hl nechilot łączony jest z chalil czyli: flet (Iz 30:29). Inne możliwości odczytu: (1) do choroby, hbr: necholot; (2) na dziedzictwo; G odczytuje to słowo w sensie nachalah, czyli: dziedzictwo; może też jednak chodzić o rodzaj melodii; (3) na murmurando; Talmud odczytuje nechlot jako: rój [pszczół], co mogłoby oznaczać popularną melodię przypominającą brzęczenie pszczół.
 • Na melodię: Cicha gołębica w dali (Ps 56). Możliwy odczyt: (1) Cicha gołębica — oddaleni. (2) Gołębica odległych terebintów, jeśli ’elem potraktować jako ’elim, l.m. od ’elah, czyli: dąb, terebint. (3) O ludzie oddalonym od świętych (l. od świętości, l. świątyni), gr. hyper tou laou tou apo ton hagion memakrymmennou, gdzie ’elem odczytano w sensie ’elim, czyli rzeczy świętych.
 • Na melodię: Dziewice (Ps 46), hbr.‘al-‘alamot, zob. 1Krn 15:20. (1) Może chodzić o przeznaczenie Psalmu na głosy żeńskie lub soprany. (2) O sprawach ukrytych, gr. hyper ton kryfion G.
 • Na melodię: Lilie (Ps 45, 69, 80), hbr. ‘al-szoszannim. Być może: Na sześć głosów.
 • Na melodię: Lilia świadectw (Ps 60), hbr. ‘al-szuszan‘edut. Według G: tym, którzy mają być przemienieni, gr. tois alloiothesomenois, od hbr. ‘al-sze-szanim. Jeśli chodzi o hbr. ‘edut, czyli: świadectwo, słowo to może odnosić się do pouczeń lub do zachęty (zob. Ps 119:88). G odczytuje to słowo w sensie: jeszcze, hbr. ‘od.
 • Na melodię: Łania o poranku (Ps 22), hbr. ‘al-’ajjelet ha-szszachar. (1) Łania, ’ajjelet, przetłumaczono w G jako: pomoc, gr. antilempsis, hbr. ’ejalut. Przy takim odczycie chodziłoby o Psalm mogący służyć pomocą już od rana. (2) Być może chodzi o rodzaj melodii.
 • Na melodię: Nie niszcz lub: Nie doprowadzaj do zniszczenia, (Ps 57, 58, 59, 75), hbr. ’al-taszchet. Pewną wskazówką może być ?Pwt 9:26; 20:19; 1Sm 26:9 i Iz 65:8.
 • Na melodię: Umrzyj za syna (Ps 9), hbr. ‘almut labben. Możliwy odczyt: (1) O tajemnicach syna, gr. hyper ton kryfion tou hiou G, hbr. ‘al ‘alumot. (2) Na soprany, dla syna; hbr. ‘almot może bowiem oznaczać młode kobiety albo — w kontekście muzycznym — soprany lub chór żeński. W tym przypadku mogłoby chodzić o pieśń na wysoką tonację możliwą do zaśpiewania przez chłopca. Por. Ps 46:1.
 • Na oktawę (Ps 6, 12), hbr. ‘al-haszszeminit. Być może: na osiem głosów.
 • Na radosną melodię (Ps 8, 81, 84), hbr. ‘al-haggittit. Możliwy odczyt: (1) Na [melodię] gatyjską, hbr. ‘al-haggittit. (2) Na [instrument] gatyjski, tzn. pochodzący z Gat lub tam wyrabiany. (3) Na tonację gatyjską, tzn. charakterystyczną dla środowiska Gat. (4) Na melodię śpiewaną przy tłoczeniu wina, a przez to radosną. W G: nad prasą do wina, gr. hyper ton lenon; prawdopodobnie tłumacz potraktował hbr. gittit jako gittot, czyli: tłocznie wina. (5) Być może określenie jednego z chórów — chóru synów Obeda Edomczyka z Gat, zob. 2Sm 6:10-12; 1Krn 13:13-14; 15:21; 16:38.
 • Pieśń pouczająca (Ps 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89, 142; również w Ps 47:7), hbr. maskil. Inne znaczenia: (1) Medytacja; (2) Psalm wyjaśniający, zob. gr. synesis G; (3) Psalm dobrze napisany, zob. ?2Krn 30:22. Niepewność bierze się też stąd, że nie wiadomo, czy termin ten odnosi się do treści Psalmu czy do akompaniamentu.
 • Sela, hbr. sela: Być może pochodzi od pers. sala, czyli: pieśń, dźwięk strun. Być może termin techniczny dodany później, mający zaznaczać styl muzyki lub recytacji. Sugerowane znaczenia: (1) Przejść do wyższej tonacji, od hbr. salal, imp. sollu. (2) Według Hieronima i Akwili słowo to znaczy: zawsze. (3) Pauza w grze instrumentalnej; w G diapsalma. (4) Skrót wyrażenia: (a) siman lisznot haqol: znak, aby zmienić głos; (b) sov lema‘alah haszszar: wróć do stopnia, l. od początku. (5) Nota: dla bębna, odnosząca się do osoby grającej na instrumencie sal, czyli bębnie koszykowatego kształtu, z dołączonym kierunkowym he.
 • Skarga (Ps 7), hbr. sziggajon. Być może słowo to wywodzi się od ak. szegu, czyli: pieśń żałobna. Określenie to pojawia się w Ha 3:1, lecz w l.m., co sugerowałoby, że może się ono odnosić do bliżej nieznanego rodzaju utworu.
 • Wyznanie (Ps 80), hbr. ‘edut. Słowo to może oznaczać świadectwo, poświadczenie, może też odnosić się do pouczeń lub do zachęty (zob. Ps 119:88).

Pomniejsze zbiory Psalmów w obrębie Psałterza

Księga Psalmów podzielona jest na pięć części lub ksiąg: Pierwsza: 1-41, druga: 42-72, trzecia: 73-89, czwarta: 90-106 i piąta: 107-150. Warto przy tym pamiętać, że w obrębie zbioru Psalmów wyodrębnia się też, między innymi, Psalmy koronacyjne: 47, 93, 96-99; Psalmy królewskie: 2, 18, 20, 21, 35, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144; Psalmy Mesjańskie: 2, 22, 110; Pieśni pielgrzymów: 120-143 i Psalmy pokutne: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 147.

Przekład dla wszystkich

Niniejszy przekład jest pierwszym powstającym w ramach polskiego chrześcijaństwa ewangelicznego. Nie jest jednak przekładem wyznaniowym. Adresowany jest — jak wspomniano — do całego społeczeństwa.

Przekład przyjazny przemianom

Celem tłumacza i wydawców nie było dostarczenie Czytelnikowi przekładu na długie wieki. Chodziło raczej o przekład, który odpowiadałby aktualnym potrzebom zmieniającej się rzeczywistości. Wiele elementów niniejszego dzieła ma charakter eksperymentu, na przykład szczegółowość opisów wariantów i wielość odsyłaczy. Jeśli niniejsze wydanie Księgi Psalmów okaże się wydarzeniem godnym zauważenia, to następne wydania na pewno będą bogatsze o sugestie wyrażone zarówno w aplauzie, jak i w krytyce.

Podziękowania

Naturalną rzeczą są wyrazy uznania i wdzięczności, choć jest oczywiste, że te najważniejsze pozostają w sferze rzeczywistości nadchodzącej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim — małymwielkim — za wszelkie fachowe, duchowe i materialne wsparcie — małewielkie. Nie sposób wymieniać na tych stronicach setek osób w różnym stopniu zaangażowanych, lecz tak samo ważnych. Ich imiona i nazwiska — za ich zgodą — zamieścimy w innym trybie lub w osobnej publikacji.


Wykaz skrótów

Skróty ksiąg biblijnych

Stary Testament: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, Rt, 1-2Sm, 1-2Krl, 1-2Krn, Ezd, Ne, Est, Jb, Ps, Prz, Kzn, Pnp, Iz, Jr, Tr, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jo, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml.
Nowy Testament: Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz, 1-2Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2Ts, 1-2Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1-2P, 1-3J, Jd, Obj.

Inne skróty

A — Kodeks Aleksandryjski

ak. — akkadyjski

arab. — arabski

aram. — aramejski

BHS — Biblia Hebraica Stuttgartensia 1997. K. Elliger, W. Rudolf, ed., wyd. 5. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

imp. — imperativus

JHWH — Imię własne Boga, Jahwe.

G, Gmss — Septuaginta, manuskrypty Septuaginty

gr. — grecki

H — przekład Hieronima

Hex — źródła heksaplaryczne

hbr. — hebrajski

hl — hapax legomenon, słowo użyte tylko raz w tekście Psalmów.

L — recenzja Lucjana

l. — lub

l.p., l.m. — liczba pojedyncza, liczba mnoga.

MT, MTmss — tekst masorecki, manuskrypty tekstu masoreckiego

K — wersja ketiw oznaczająca w MT wyrażenie zaświadczone w tekście głównym, co do którego istnieje sugestia — Q, czyli: qere — że należy odczytywać je inaczej.

ms, mss — manuskrypt, manuskrypty

por. — porównaj

Q — wersja qere odnosząca się w MT do sugestii, jak należy czytać wyrażenie K, czyli: ketiw, zapisane w tekście głównym.

pers. — perski

S — tekst syryjski

Tg — targum

Vg — wulgata

w., ww. — wiersz, wiersze

zob. — zobacz

[...] — nawias kwadratowy zamyka wyrazy lub wyrażenia, których w oryginale wyraźnie brak, a które w odczuciu tłumaczy wyjaśniają lub stanowią opcję wyjaśnienia znaczenia tekstu.

?’— przekład Akwili

?’ — Quinta, edycja heksaplaryczna

?ß?’ — wydania hebrajskie

?’ — przekład Teodocjona

?’ — przekład Symmacha


Księga Psalmów

ROZDZIAŁY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Autorzy: Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz (w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów jest anonimowych.
Czas: 1410 - 430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.
Miejsce: Ziemia Izraela i inne miejsca jego pobytu.
Cel: Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego trzymania się woli Bożej.
Temat: Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

Los sprawiedliwych i bezbożnych

PSALM 1 O, jak szczęśliwy jest ten,
Kto nie kieruje się radą bezbożnych,1
Nie przesiąkł podłością grzeszników,2
Nie zajął miejsca w gronie szyderców,

1.2 A jego rozkosz to Prawo PANA —
Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.

1.3 Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,
Które wyda owoc we właściwym czasie.
Jego liść nie pożółknie,
A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem.

1.4 Z bezbożnymi będzie inaczej:
Ci będą jak plewy,
Które wiatr rozwieje.

1.5 Dlatego bezbożni przepadną na sądzie,
Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych.

1.6 PAN bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych,
Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.

Zwycięstwo Bożego Pomazańca

PSALM 2 Dlaczego zbuntowały się narody
A ludy radzą daremnie?

2.2 Powstają ziemscy królowie
I wspólnie spiskują książęta
Przeciwko PANU i Jego Pomazańcowi:3

2.3 Zerwijmy ich więzy!
Zrzućmy z siebie ich pęta!

2.4 PAN widzi z nieba ich śmieszność,
Patrzy na nich z politowaniem!

2.5 W końcu przemówi do nich w swoim gniewie,
A Jego uniesienie ich przerazi:

2.6 Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,
Mojej świętej górze!

2.7 Obwieszczam ten dekret PANA,
Powiedział On do Mnie:
Ty jesteś moim Synem,
Ja Cię dziś zrodziłem.

2.8 Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody,
Oddam na własność ziemię po jej krańce.

2.9 Będziesz je łamał żelaznym berłem,
Pokruszysz jak gliniane dzbany.

2.10 Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek,
Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi:

2.11 Służcie PANU z bojaźnią,
Cieszcie się, lecz drżyjcie!

2.12 Złóżcie hołd Synowi,4 by się nie rozgniewał,
A wy, abyście przez to nie zgubili drogi!
Gdyż Jego gniew wywołać nietrudno,
Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w Nim szukają schronienia.

Pewność wybawienia

PSALM 3 Psalm Dawida.
Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem.

3.2 PANIE, mam tak wielu nieprzyjaciół,
Tylu ludzi przeciwko mnie powstaje!

3.3 Niejeden, gdy mówi o mym życiu,
Twierdzi, że Bóg już mi nie przyjdzie z pomocą. Sela.

3.4 Ale Ty, PANIE, jesteś mą tarczą i chwałą!
Ty podnosisz moją opuszczoną głowę.

3.5 Znów do PANA skieruję wołanie,
On mi odpowie ze swojej świętej góry. Sela.

3.6 Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem,
Gdyż PAN nieustannie mnie wspiera.

3.7 Niestraszne mi zastępy przeciwników,
Niech na mnie zewsząd nastają!

3.8 Powstań, PANIE!
Ocal mnie, mój Boże!
Uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów,
Połamałeś już zęby bezbożnych.

3.9 PAN niesie wybawienie!
Na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. Sela.

Prośba o Bożą przychylność

PSALM 4 Dla prowadzącego chór: Na instrumenty strunowe.
Psalm Dawida.

4.2 Boże mojej sprawiedliwości, odpowiedz na me wołanie.
Ty mnie wyrwałeś z niedoli,
A teraz okaż mi łaskę5 i wysłuchaj modlitwy!

4.3 Jak długo wy, wpływowi, będziecie deptać mą godność?
Jak długo hołdować próżności i wymyślać kłamstwa? Sela.

4.4 Pamiętajcie! PAN tego, który jest Mu oddany, otacza szczególną troską,6
On słyszy, gdy do Niego wołam.

4.5 Lepiej drżyjcie! Nie grzeszcie!7
Opamiętajcie się z głębi serca, gdy na posłaniach leżycie — i zamilczcie! Sela.

4.6 Szczerze złóżcie ofiary
I zaufajcie PANU!

4.7 Wielu pyta: Kto okaże nam dobroć?
Zalśnij nad nami światłem Twej przychylności, PANIE!

4.8 Napełniłeś me serce większą radością niż ta,
Którą przynoszą obfite zbiory z pól oraz z winnic.

4.9 W spokoju się ułożę i beztrosko usnę —
To dzięki Tobie, PANIE, czuję się bezpieczny.

Prośba o Bożą ochronę

PSALM 5 Dla prowadzącego chór:
Na flety.
Psalm Dawida.

5.2 PANIE, wysłuchaj moich słów,
Przejmij się mymi westchnieniami,8

5.3 Zważ na głos mego błagania,9
Mój Królu i mój Boże,
Gdy zanoszę do Ciebie moje prośby.

5.4 PANIE, słyszysz mój głos od rana,
Już rano słowa w modlitwę10 układam, powierzam Tobie — i czekam.

5.5 Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość,
Zło się przy Tobie nie utrzyma,

5.6 Pyszni odejdą sprzed Twych oczu,
Nieprawym powiesz swoje Nie!

5.7 Kłamcom położysz kres!
Tak, PAN brzydzi się zbrodniarzem i oszustem!

5.8 Lecz ja przez hojność Twojej łaski wejdę do Twego domu,
Pełen bojaźni wobec Ciebie w Twym świętym przybytku złożę hołd.

5.9 PANIE, proszę, prowadź mnie według swej własnej sprawiedliwości,
Ze względu na mych wrogów
Wygładź przede mną Twoją drogę.

5.10 W ich ustach bowiem brak szczerości,
We wnętrzu — zepsucie.
Ich gardło to otwarty grób,
Język — skory do pochlebstw.

5.11 Spraw, niech zapłacą za to, Boże,
Niech padną przez swe własne plany.
Rozpędź ich za ten ogrom przestępstw,
Gdyż przeciw Tobie wszczęli bunt.

5.12 Lecz ci, co Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie.
Ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki!
Ty im zapewnisz swą ochronę,
A oni, w Twoim imieniu rozkochani,
Będą się wciąż radować w Tobie.

5.13 Bo Ty, PANIE, zapewniasz pomyślność sprawiedliwemu,
Twoja życzliwość osłania go jak tarcza.

Modlitwa powalonego

PSALM 6 Dla prowadzącego chór:
Do śpiewu przy wtórze instrumentów strunowych, na oktawę.11
Psalm Dawida.

6.2 PANIE, nie karć mnie w swoim gniewie
Ani nie pouczaj w swojej porywczości!

6.3 Zmiłuj się nade mną, PANIE, gdyż odeszły mnie siły,
Uzdrów, bo do szpiku przenika mnie trwoga.

6.4 Na mą duszę spadło przerażenie,
A Ty, PANIE — jak długo jeszcze...?

6.5 Zawróć, PANIE! Uratuj mi życie,
Wybaw mnie dzięki swej łasce!12

6.6 Bo po śmierci — któż o Tobie pamięta?
Kto Cię będzie sławił z głębin świata zmarłych?

6.7 Zmęczył mnie ciągły smutek,
Co noc na posłaniu płaczę,
Pościel mokra od łez.

6.8 Zgryzota przyćmiła mi wzrok,
Osłabł z powodu mych wrogów.

6.9 Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość!
PAN usłyszał mój płacz!

6.10 On wysłuchał błagania,
Przyjmie mą modlitwę!

6.11 Moich wrogów ogarnie rozczarowanie i groza;
Będą musieli zawrócić, zaskoczy ich wstyd!

Prośba o sprawiedliwy wyrok

PSALM 7 Skarga Dawida,
którą zaśpiewał dla PANA
oskarżany przez Beniaminitę Kusza.

7.2 PANIE, mój Boże, Ty jesteś dla mnie schronieniem,
Wybaw mnie i ocal przed każdym mym dręczycielem,

7.3 By mnie czasem któryś nie rozszarpał jak lew —
Ten, gdy dopadnie, ratunku nie ma.

7.4 PANIE, mój Boże, jeżeli to uczyniłem,
Jeżeli na moich rękach jest wina,

7.5 Jeśli przyjacielowi odpłaciłem złem
Lub bez powodu ograbiłem wroga,

7.6 To niech przeciwnik ściga mnie i schwyta,
Niech mnie wdepcze w ziemię,
A moją godność zetrze na proch! Sela.

7.7 Powstań, PANIE, w swoim gniewie,
Wystąp przeciw furii moich wrogów,
Wstań, mój Boże! Zarządź sąd!

7.8 Niech gromada narodów Cię otoczy,
A Ty znów spójrz na wszystkich z wysoka.

7.9 Tak, PAN wytoczy ludom sprawę!
PANIE, sądząc mnie zauważ moją sprawiedliwość,
Miej wzgląd na mą prawość, o Najwyższy!13

7.10 Połóż kres złu bezbożnych,
Wzmocnij sprawiedliwych,
Ty, który przenikasz pragnienia i zamiary,14 sprawiedliwy Boże.

7.11 Bóg mą tarczą,
Zbawca tych, co prawości pragną całym sercem.15

7.12 Bóg sprawiedliwym sędzią,
Tym, który karci co dnia.16

7.13 Niech się tylko ktoś nie nawróci,
Wówczas On bierze miecz do ostrzenia,
Łuk napina, w gotowości trzyma —

7.14 Ma przy sobie śmiertelną broń,
Jego strzały to ogniste pociski!

7.15 Oto człowiek poczyna nieprawość,
Staje się brzemienny intrygą,
Rodzi zdradę,

7.16 Zastawia pułapkę, drąży ją wytrwale
I nagle sam wpada — w dół, nad którym wcześniej ze zmęczenia padał.

7.17 Wróci intryga na głowę matacza,
Gwałt, który obmyślił, spadnie na jego skroń.

7.18 Lecz ja będę sławił PANA, On jest sprawiedliwy,
Na cześć Jego imienia będę śpiewał pieśń.

Pieśń pochwalna dla Stwórcy

PSALM 8 Dla prowadzącego chór:
Na radosną melodię.
Psalm Dawida.

8.2 PANIE, nasz Władco,
Jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi!
Chcę wysławiać17 Twój majestat nad niebiosa.

8.3 Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę,18
Na przekór swym nieprzyjaciołom,
Aby zmiażdżyć wroga i mściciela.

8.4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk,
Na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś,

8.5 To myślę: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim?
Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz?

8.6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,19
A uwieńczysz chwałą i godnością.20

8.7 Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk,
Tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy:

8.8 Owce, wszelkie bydło,
Zwierzęta szczerych pól;

8.9 Ptaki sponad chmur, ryby z głębin wód —
I wszystko, co przemierza szlaki mórz.

8.10 PANIE, nasz Władco,
Jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi!

Pieśń pochwalna za wybawienie

PSALM 9 Dla prowadzącego chór:
Na melodię: Umrzyj za syna.
Psalm Dawida.21

9.2 PANIE, Będę Cię wielbił całym swoim sercem,
Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda,

9.3 Będę się cieszył i radował w Tobie,
Śpiewał, o Najwyższy, na cześć Twego imienia!

9.4 Moi wrogowie odstąpią,
Potkną się i padną przed Tobą,

9.5 Bo dokonałeś sądu i ogłosiłeś wyrok w mojej sprawie,
Jako sprawiedliwy Sędzia zasiadłeś na swoim tronie.

9.6 Zgromiłeś narody, zniszczyłeś bezbożnych,
Ich imię na wieki wymazałeś,

9.7 Wróg legł w gruzach na zawsze,
Poburzyłeś miasta, ich świetność idzie w niepamięć.

9.8 PAN jednak króluje na wieki; Tron gotowy, On zasiada na sąd!

9.9 Będzie sądził świat sprawiedliwie,
Sprawy narodów rozstrzygnie bezstronnie.

9.10 PAN będzie schronieniem dla uciśnionego,
Schronieniem na czas niedoli.

9.11 Ludzie znający Twe imię będą ufać Tobie,
Bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy Ciebie szukają.

9.12 Śpiewajcie PANU mieszkającemu na Syjonie,
Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła!

9.13 Gdyż Stróż sprawiedliwości22 nie zapomniał o nich,
On pamięta o wołaniu uciśnionych.23

9.14 Zmiłuj się nade mną, PANIE!

Ty mnie możesz podnieść nawet u bram śmierci,
Zajmij się tym całym utrapieniem,
Którego nie skąpią mi ludzie nienawistni.

9.15 Chciałbym pełnię Twojej chwały głosić w bramach Córki Syjonu24
I wreszcie się nacieszyć Twoim wybawieniem.

9.16 Narody wpadły w dół przez siebie wykopany,
W sieci przez nie zastawionej uwięzła ich własna noga.

9.17 A PAN się objawił! Odbył sąd.
Bezbożny uwikłał się w dzieło własnych rąk.25 Sela.

9.18 Zawrócą bezbożni do świata umarłych,
Skończą tam te wszystkie narody, które nie pamiętają o Bogu.

9.19 Biedny bowiem nie na zawsze będzie zapomniany,
Nadzieja ubogich nie przepadnie na wieki.

9.20 Powstań, PANIE! Nie dopuść do tryumfu człowieka,
Niech się dokona przed Tobą sąd nad narodami!

9.21 Przejmij je trwogą, PANIE,26
Niech narody będą świadome, że są tylko ludźmi. Sela.

Prośba o pomoc w niedoli

PSALM 10 PANIE, dlaczego stoisz z daleka,
Ukrywasz się w czasach niedoli?

10.2 Bezbożni zuchwale niszczą ubogiego!
Wydaj ich na pastwę intryg, które obmyślili.

10.3 Bo bezbożny się puszy swymi pragnieniami
I chciwiec sobie dogadza.27 Zły znieważa PANA,

10.4 Wyniośle powtarza:
Bóg? On nie istnieje. Nie będzie dochodził.28
Oto cała mądrość! — Taka mu przewodzi.

10.5 Na jego drogach — zawsze powodzenie.29

Twoje sądy? — Są zbyt wzniosłe dla niego.
Gwiżdże na nieprzyjaciół,

10.6 Mówi w swoim sercu: Moje powodzenie przetrwa pokolenia.
I zaręcza: Mym udziałem szczęście, nie niedola!30

10.7 Jego usta są pełne fałszu i zniewagi,31 A pod językiem — krzywda i nieprawość.

10.8 Zasadza się po opłotkach,
W odludnych zaułkach morduje32 niewinnych
I wypatruje kolejnej ofiary.

10.9 Czyha jak lew w zaroślach,
Spada na ubogiego,
Chwyta go i wciąga w swą matnię.

10.10 Już zgniótł sprawiedliwego — skulił się on i padł,

Już w jego mocnych łapach znaleźli się nieszczęśni,

10.11 A on uznał w sercu:
Bóg ukrył swoją twarz
I nigdy tego nie zobaczy.

Aby przeczytać tę książkę w całości, kup ją w księgarni www.legimi.com.