Wydawca: Placet Kategoria: Specjalistyczne Język: polski

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla samorządów terytorialnych ebook

Anna Szymańska

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?

Pobierz fragment dostosowany na:

Zabezpieczenie: watermark

Opis ebooka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla samorządów terytorialnych - Anna Szymańska

Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla samorządów terytorialnych – nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także “oswoić” wszystkich z “nowomową” eurobiurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją np. “równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było definicji. A w rozumieniu UE to równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształcenia, zarobków, polityki. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczącym polityk horyzontalnych. Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej. W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończony (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finansowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące “ważniejszych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy.

Opinie o ebooku Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla samorządów terytorialnych - Anna Szymańska

Fragment ebooka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla samorządów terytorialnych - Anna Szymańska


Wstęp czyli to, co pisze się na ostatku, kiedy już wiadomo, co się napisało i o czym jest ta książka
1. CO NAS CZEKA, czyli nowy okres programowania

Skróty:

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EFGR

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFOiGR

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

IZ

Instytucja Zarządzająca

KE

Komisja Europejska

KPSOW

Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MF

Ministerstwo Finansów

MG

Ministerstwo Gospodarki

MI

Ministerstwo Infrastruktury

MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej

MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MRR:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MS

Ministerstwo Sprawiedliwości

MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki

MSP

Ministerstwo Skarbu Państwa

MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Środowiska

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa

MZ

Ministerstwo Zdrowia

NMF

Norweski Mechanizm Finansowy

NSS

Narodowa Strategia Spójności

OOŚ

Ocena Oddziaływania na Środowisko

PO

Program Operacyjny

PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO IiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO PT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO RPW

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

PO EWT

Programy Operacyjne Europejska Współpraca Terytorialna

RPO

Regionalny Program Operacyjny

SRK

Strategia Rozwoju Kraju

SRR

Strategia Rozwoju Rybołówstwa

SWW

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty

UE

Unia Europejska

WPR

Wspólna Polityka Rolna


Wstęp czyli to, co pisze się na ostatku, kiedy już wiadomo, co się napisało i o czym jest ta książka

„Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez Komisję.” Hans Friederichs

Nie będę pisała o tym co było, bo nie chcę „mieszać” w skołata-nych głowach. Ledwie bowiem poznaliśmy „biblię” funduszy struk-turalnych (2000–2006) – Rozporządzenie 1260/99 WE, a już mamy nowy okres programowania, zmieniające się fundusze i zasady ko-rzystania z nich oraz nowe dokumenty programowe krajowe i UE.

Nie zmieniło się jedno – idea funduszy unijnych – nie są one do „łatania” dziur w budżetach jednostek samorządów terytorialnych. Fundusze wcale nie mają służyć finansowaniu budowania dróg, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, sal gimnastycznych, szkół wyższych, itd. Wszystkie fundusze charakteryzują się swoistą filo-zofią. Fundusze UE – również. Wszystkie fundusze UE „kręcą się” wokół CZŁOWIEKA i jego potrzeb.

Człowiek jest najważniejszy. Budować drogi – tak, ale dla ludzi. Budować wodociągi i sieć kanalizacyjną – tak – wszystko dla popra-wienia warunków życia człowieka. By właściwie uzasadnić każdy wniosek, musimy o tym przesłaniu pamiętać. Nigdy remont drogi dla samej drogi, nigdy budowa wodociągu czy kanalizacji wyłącznie dla ochrony środowiska. W tym chronionym i czystym środowisku ma żyć człowiek, w godnych siebie warunkach. Przyswojenie tej pro-stej filozofii funduszy UE pozwoli znacznie lepiej uzasadniać ko-nieczność realizacji, przy udziale dofinansowania środkami UE, wa-szych projektów. Wszystko co będziecie robili, badali, budowali, mo-dernizowali, wyposażali z udziałem środków pomocowych z UE – musi w konsekwencji służyć człowiekowi, jego wygodzie, poprawie-niu jego warunków życia, nauki, pracy, wypoczynku, zdrowia, itd.

Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswo-jenie nowych zasad i funduszy, nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także „oswoić” was z „nowomową” euro biurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją, np. „równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było defini-cji. A co oznacza „równość szans” w rozumieniu UE? Nic ponad równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształce-nia, zarobków, polityki. Po prostu nie ma wyróżniania żadnej płci! Panowie i panie – albo panie i panowie – wszyscy mają mieć równe szanse. Nie ma zawodów męskich i kobiecych, nie ma miejsc pracy dla pań albo panów – wszyscy muszą mieć równe szanse, bez wzglę-

du na płeć. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczą-cym polityk horyzontalnych.

Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej.

W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończo-ny (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finan-sowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące „ważniej-szych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy. Już jesteśmy spóźnieni o rok; pierwsze konkursy, według przewidy-wań optymistycznych, rozpoczną się w połowie 2008 roku. A mogło być tak pięknie i mogliśmy już od co najmniej pół roku „wydawać” unijne pieniądze. Znów poprzedni okres niczego nas nie nauczył. Znów będziemy zbierać projekty (wnioski) na ostatnią chwilę, będzie chaos, pęd do utrzymania się w terminach, byle co, aby tylko pie-niądze nie przepadły. Zgrozą wieje. Powtarzam to tysiączny raz – jedna pani minister nie da rady! Wszyscy ministrowie – razem z Sejmem – TAK! Ale ci mieli „ważniejsze” sprawy, trzeba było się kłócić, obrażać, powoływać, odwoływać, itd.

Nadchodzący czas trzeba wykorzystać na dobre przygotowanie projektów, aby potem nie dostać zadyszki w wyścigu z czasem. Jest jeszcze chwila, by się czegoś nauczyć, by jeszcze coś zrobić.


1. CO NAS CZEKA, czyli nowy okres programowania

W Unii Europejskiej okresy budżetowe są siedmioletnie: 2000–2006, 2007–2013. To się nawet nie nazywa budżet, tylko per-spektywa finansowa lub ramy budżetowe. Mówimy o nowej perspektywie finansowej czyli o ramach budżetowych na lata 2007–2013. To jest okres, w którym od samego początku jesteśmy członkami Unii Europejskiej i dlatego współdecydujemy o podziale środków pomocowych.

Już w lipcu 2005 roku zostały opublikowane przez Komisję Eu-ropejską Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 (SWW), organizujące całość procesu programowania w państwach członkowskich UE i stanowiące podstawę do przygotowania do-kumentów krajowych. To właśnie w nich znajdują się trzy prio-rytety polityki spójności obowiązujące w okresie programowa-nia 2007–2013.

Są nimi:

1. Poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast przez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług, oraz zachowanie ich potencjału śro-dowiskowego.

2. Wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospo-darki opartej na wiedzy przez wspieranie zdolności w obszarach badań i innowacyjności, łącznie z nowymi technikami informa-cyjno-komunikacyjnymi.

3. Tworzenie większej liczby, lepszych miejsc pracy przez zachęca-nie większej liczby osób do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczę-cia działalności gospodarczej, poprawę adaptacyjności pracow-ników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

To ogólne wytyczne, swoisty drogowskaz. W nowym okresie pro-gramowania będą nas te priorytety obowiązywać, trzeba je zapamię-tać na siedem najbliższych lat.

Prawodawstwo Wspólnot

W czasie, gdy polski rząd finalizuje prace nad programowaniem wydatkowania naszej „narodowej” puli pieniędzy, Parlament Euro-pejski przegłosował przyjęcie kluczowych rozporządzeń1. Po ich pu-blikacji w Dzienniku Urzędowym UE możemy powiedzieć, że „ma-szyneria” funduszy strukturalnych i spójności na lata 2007–2013 została uruchomiona. Stało się to 31 lipca 2006 r. – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. zo-stał opublikowany pakiet pięciu rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2007–2013. Przyjęte przez Radę i Parlament Euro-pejski stanowią podstawę prawną instrumentów polityki służącą zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju różnych regionów Unii Euro-pejskiej. Na Polskę z kwoty 308 miliardów euro przypadło 19% wszystkich środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-ści. Według opublikowanych rozporządzeń 308 miliardów euro (w cenach z 2004 roku) będzie przeznaczonych na rzecz wzrostu go-spodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Aż 82% środków przeznaczone zostanie na Cel pierwszy „Konwergencję” czyli pomoc najuboższym regionom UE, 16% funduszy będzie skierowane na Cel drugi „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” czyli wsparcie innowacyjności w regionach, zrównoważony i trwały rozwój i podno-szenie kwalifikacji pracowników. Na Cel trzeci – „Europejską współ-pracę terytorialną” – przeznaczono 2,5% całej kwoty.

1 Rozporządzenie. Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS; Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 ustanawiające Fundusz Spójności; Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-nalnego; Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 w sprawie EUWT (Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej).

Pakiet pięciu rozporządzeń składa się z:

¦ Rozporządzenia ogólnego określającego wspólne zasady, przepisy i normy wdrażania trzech narzędzi spójności, jakimi są Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europej-ski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności. Zrefor-mowany system realizacji zapewnia prostsze, proporcjonalne i bardziej zdecentralizowane zarządzanie funduszami struktural-nymi oraz Funduszem Spójności (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).

¦ Rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regional-nego (EFRR) – ten dokument określa rolę EFFR oraz obszary działania funduszu. Są to między innymi: współfinansowanie in-westycji prywatnych i publicznych służących zmniejszeniu dys-proporcji w poszczególnych regionach Unii. Najważniejsze zada-nia w ramach tego funduszu obejmują: badania i rozwój, inno-wacyjność, ekologię i rozbudowę infrastruktury podnoszącej konkurencyjność regionów (Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006).

¦ Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Społecznym – ten akt prawny reguluje działania w obszarze zatrudnienia zgodnie z europejską strategią na rzecz zatrudnienia. Do głównych celów tego funduszu należy: poprawa zdolności adaptacyjnych pracow-ników i przedsiębiorstw, zwiększenie dostępności do zatrudnienia i rynku pracy, zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy, ułatwienie wejścia na rynek pracy osób o szczególnie nie-korzystnej sytuacji socjalnej, umacnianie integracji społecznej oraz propagowanie współdziałania podmiotów prywatnych i pu-blicznych na rzecz reform w sferze integracji i zatrudnienia (Roz-porządzenie (WE) nr 1084/2006).

¦ Rozporządzenie o Funduszu Spójności – określa zasady inter-wencji finansowej Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska i transeuropejskich sieci transportowych. Objęte Funduszem Spójności są państwa członkowskie o dochodzie narodowym brutto (DNB) poniżej 90% średniej unijnej. W nowej perspektywie finansowej Fundusz Spójności wspólnie z EFRR wspierał będzie długoterminowe programy inwestycyjne realizowane przez kraje objęte działaniem funduszu. Są to wszystkie nowe kraje człon-kowskie, Grecja i Portugalia. Hiszpania będzie korzystała z Fun-duszu Spójności jedynie przejściowo (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006).

¦ Rozporządzenie o Europejskich ugrupowaniu współpracy te-rytorialnej – wprowadza nowy instrument prawny wspierający współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną. Rozporządzenie przewiduje, iż ugrupowanie uzyska osobowość prawną umożliwiającą wdrażanie programów współpracy teryto-rialnej. Jej podstawą będzie umowa zawarta między uczestniczą-cymi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz innymi władzami publicznymi (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006).

Pełne teksty rozporządzeń dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

***

Bardzo często mylimy dyrektywy z rozporządzeniami, a ich rola i znaczenie w dostosowywaniu prawodawstwa poszczególnych kra-jów członkowskich do prawodawstwa UE jest mało znana lub w ogóle nieznana. Unia tworzy akty prawne o następującej hierar-chii obowiązywania/ważności dla prawodawstwa krajów członkow-skich:

Aby przeczytać całą książkę, odwiedź www.legimi.com