Wydawca: Focus English School s.c. Kategoria: Języki obce Język: polski Rok wydania: 2014

Angielskie przyimki - zestaw 1 ebook

Focus English School

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Angielskie przyimki - zestaw 1 - Focus English School

Pierwszy zestaw 100 najpopularniejszych wyrażeń z przyimkami ( prepositions ) w języku angielskim w formie Mobile Flashcards, zawierający zwroty między innymi z takimi czasownikami jak: abide, abound, absent, absolve, abstain, acclimatize, account, accuse, acknowledge, acquaint, acquit, act, adapt, add, address, adhere, adjust, admire, admit, advertise, advise, agonize, agree, aim. W skład zestawu wchodzą tłumaczenia na język polski a także pełne zdania pokazujące kontekst w jakim mogą zostać użyte przyimki. W drugiej części ebooka znajdują się ćwiczenia pozwalające na zapamiętywanie zwrotów i wyrażeń w kontekście zdań w języku angielskim.

Opinie o ebooku Angielskie przyimki - zestaw 1 - Focus English School

Fragment ebooka Angielskie przyimki - zestaw 1 - Focus English School


-

Wstęp »


-

English Mobile Flashcards jest to ebook w formacie epub, przeznaczony do urządzeń mobilnych, a w szczególności do smartfonów. Umożliwia on swobodną naukę języka angielskiego bez konieczności dostępu do internetu, a także wygodne poruszanie się po całej jego zawartości. Można zwiększać lub zmniejszać wielkość tekstu, marginesów, a także zmieniać tło na jakim jest on wyświetlany, dzięki możliwościom czytnika.

Pierwszy zestaw 100 angielskich przyimków w języku angielskim adresowany jest do osób uczących się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – C1. W skład zestawu wchodzą przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami na język polski oraz utrwalające ćwiczenia. Dzięki formatowi ebooka możliwe jest samodzielne tłumaczenie całych zdań na język polski i angielski.
UWAGA: Aby móc w pełni korzystać z możliwości ebooka, należy mieć włączone formatowanie wydawcy w ustawieniach czytnika! Wówczas będą widoczne kolory oraz pogrubienia tekstu. Tekst, który właśnie teraz czytasz powinien być widoczny w kolorze czerwonym. Jeżeli jest inaczej powinieneś zmienić ustawienia swojego czytnika.


-

Przyimki »


-

to abide by a law / agreement rules

You have to abide by the rules of the game.

1


-

przestrzegać prawa / umowy / reguł

Musisz przestrzegać reguł gry.

1


-

to abound in/with sth

The gardens abound with flowers, the fields abound in corn.

2


-

obfitować w coś

Ogrody obfitują w kwiaty, pola obfitują w zboże.

2


-

to be absent from a place

He has been absent from work for three days.

3


-

być nieobecnym w miejscu

Jest nieobecny w pracy od trzech dni.

3


-

to absolve from/of blame / responsibility / guilt

The report absolves the driver from any blame for the accident.

4


-

rozgrzeszać z winy / odpowiedzialności

Raport rozgrzesza kierowcę z jakiejkolwiek winy za wypadek.

4


-

to be absorbed in sth

I was completely absorbed in the book.

5


-

być czymś pochłoniętym, zaabsorbowanym

Byłem kompletnie zaabsorbowany książką.

5


-

to abstain from sth enjoyable

He took a vow to abstain from smoking.

6


-

powstrzymywać się od czegoś przyjemnego

Złożył przysięgę, że powstrzyma się od palenia.

6


-

in abundance

They had wine in abundance.

7


-

w dużych ilościach

Mieli wina w dużych ilościach.

7


-

acceptable to sb

We signed an agreement which was acceptable to all sides.

8


-

akceptowany przez kogoś

Podpisaliśmy umowę, która była akceptowana przez wszystkie strony.

8


-

access to a place / person / thing

I need to have access to the Internet.

9


-

dostęp do miejsca / osoby / rzeczy

Potrzebuję mieć dostęp do Internetu.

9


-

accessible to sb

His book is accessible to the average reader.

10


-

przystępny dla kogoś

Jego książka jest przystępna dla przeciętnego czytelnika.

10


by accident

I bumped into him quite by accident.

11


-

przez przypadek

Wpadłem na niego całkiem przez przypadek.

11


to acclimatize to sth

I found it difficult to acclimatize myself to working at weekends.

12


-

zaaklimatyzować się, przystosować sie do czegoś

Trudno mi było przystosować się do pracowania w weekendy.

12


of your own accord

Nobody forced him to quit the job. He left of his own accord.

13


-

z własnej woli

Nikt nie zmusił go do rzucenia pracy. Odszedł z własnej woli.

13


in accordance with sth

You should use this product only in accordance with manufacturer’s instructions.

14


-

zgodnie z czymś

Powinieneś używać tego produktu tylko zgodnie z instrukcjami producenta.

14


on no account

On no account should anyone go near this volcano.

15


-

pod żadnym pozorem

Pod żadnym pozorem nikt nie powinien zbliżać się do tego wulkanu.

15


to account for sth

Women account for the vast majority of our customers.

16


to account for sth

You will have to account for your behaviour.

17


-

stanowić coś

Kobiety stanowią zdecydowaną większość naszych klientów.

16


-

wytłumaczyć coś

Będziesz musiał wytłumaczyć swoje zachowanie.

17


accountable for sth

Managers must be accountable for their decisions.

18


-

odpowiedzialny za coś

Menedżerowie muszą być odpowiedzialni za swoje decyzje.

18


an accusation of sth against sb

There have been further accusations of corruption against him.

19


-

oskarżenie o coś przeciwko komuś

Są dalsze oskarżenia o korupcję przeciwko niemu.

19


to accuse sb of sth

He was accused of stealing a car.

20


-

oskarżać kogoś o coś

Był oskarżony o kradzież samochodu.

20


to be accustomed to sth

They were accustomed to working together.

21


-

być przyzwyczajonym do czegoś

Byli przyzwyczajeni do pracowania razem.

21


to acknowledge sb / sth as

They generally acknowledge him as an expert in his field.

22


-

uznawać kogoś / coś jako

Oni powszechnie uznają go jako eksperta w swojej dziedzinie.

22


to acquaint sb with a fact or subject

Aby przeczytać tę książkę w całości, kup ją w księgarni www.legimi.com.